Ajax-loader

Halász Piusz könyvei a rukkolán


Halász Piusz - Énekek ​Éneke
Halász ​Piusz szerint az Énekek éneke az Isten iránti szeretet költeménye. Könyvében az Énekek első fejezetét magyarázza.

Halász Piusz - Örök ​liturgia
Halász ​Piusz csodálatos könyve előszavából: "E könyv gondolatai a zirci liturgikus napok vezérfonalául szolgáltak, ezért sem teljességre, sem eredetiségre nem tartanak igényt. Hogy mégis megjelennek nyomtatásban, annak családi vonatkozása van. Az 1942. év szent emlékezés a magyar ciszterciek számára. Nyolcszáz esztendővel ezelőtt hangzott föl először magyar földön a ciszterci liturgia. Rendünk azóta alázattal vállalta a tragikus magyar sorsot. Nehéz idők viharai húztak el fölötte is. Volt idő, mikor végleg elhallgatott zsolozsmáink szava. Korok jöttek, melyek idegenül, sőt ellenségesen állottak vele szemben. A jozefinizmus 1786-ban egyetlen tollvonással némította el Isten dicséretét kórusainkban. De Isten végtelen irgalmából ez is elmúlt, s a tiszta tűz újból lángot vetett! Szent Rendünk eme nyolcszáz esztendős szelleme előtt akar tisztelegni ez a szerény írás, és a hálás gyermek kegyeletét szeretné leróni a Genius Loci iránt. Szeretettel teszem le e kis könyvet Testvéreim kezébe, akiket Isten kifürkészhetetlen kegyelme a naponkinti legszentebb szolgálatra hívott meg, hogy egy kissé ez is segítse fölszítani azt a tüzet, amely a preszbitérium kézföltétele által adatott nekünk. (1Tim 4,14)"

Halász Piusz - Hirdessétek ​az evangéliumot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Piusz - Maradjatok ​szeretetemben!
Halász ​Piusz csodálatos lelkigyakorlatos könyve elsősorban papok és szerzetesek számára tartalmaz elmélkedéseket. Főbb témái: elmélkedés a belső imádságról, a szentmiséről, a szentséglátogatásról, a papi zsolozsmáról, a Szűzanyáról, a rózsafüzérről, az erényekről, az alázatosságról, az engedelmességről, a papi tisztaságról és a papi szegénységről. Az eredeti kiadáson nincs feltüntetve a szerző. A könyv megjelenésekor, 1965-ben Halász Piusz a kommunista diktatúra börtönében ült.