Ajax-loader

Juhász Katalin könyvei a rukkolán


Juhász Katalin - Kiss Géza - Pintér Zoltán - Rózsa Endre - Szénási Lászlóné - Szőlősi Irén - Tóth József - Kissné Nagy Éva - Nagy Zoltán - Alapismereti ​kislexikon
A ​szerzők törekvése szerint a lexikon tartalmazza mindazokat a fontos fogalmakat, elméleti ismereteket, amelyek az általános iskolában - nem okvetlenül csak az ismert tankönyvekben - előfordulhatnak. Az általános műveltséghez biztosan hozzátartozik e könyvnek a tartalma, ezért nemcsak azoknak ajánljuk, akik most végzik tanulmányaikat, hanem azoknak is, akik úgy érzik, hogy fel kell frissíteni emlékezetüket, tudásukat. Így szerepelnek biológiai, fizikai, földrajzi, irodalmi, kémiai, közgazdasági, matematikai, történelmi, művészeti és számítástechnikai fogalmak, ismeretek. A terjedelmi korlátok miatt az egyes szakterületek tudománytörténetileg is kiemelkedő művelőit említhettük csak meg és sajnos el kellett hagynunk pl. a technikával, politológiával, sporttal kapcsolatos fogalmakat, kiemelkedő személyeket.

Buda Attila - Juhász Katalin - Dr. Róbert Péter - Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Katalin - Makacs ​foltok
Élünk. ​Ebbe bele lehet halni. Rég ismert tény. Lelkünk tiszta lepedőjén olykor pacnik, elszíneződések, foltok nyomait találjuk. Mondhatni, felettébb váratlanul. Úgy történtek, hogy észre sem vettük. Nem is velünk. De akár velünkis. Hol az ember? Hol a költő? Hát itt! A lazára vett körvonalak a lelket határolják. A történések mindannyiunk történései lehetnek. Álmok, fantázia, tények, megesettnek hitt, vagy tán meg is esett apró etűdök, amelyeket kibont a költő, s mélyanalízis-szerű vallomásként szemünkbe lop, szánkba, ad, értelmünk gátjai mögé csempész. makacs, eltávolíthatatlan foltokként beleégnek a DNS-be, tovább csavarodnak az értelmezés sprálján.Verssé változik a hétköznap. Élünk. A többi úgyis sejthető. Mégis titok, makacs és foltot hagy. (Szászi Zoltán) Juhász Katalin eddig megjelent verseskötetei: Gerezdek (AB-ART, 1994) Le Big Mac (AB-ART, 1999) Mentés másként (AB-ART, 2001)

Juhász Katalin - Meg ​is mosakodjál
A ​paraszti tisztálkodási szokásokat bemutató, majdnem két évtizedes kutatómunka eredményeit összegző kötet nemcsak a hétköznapi gyakorlat puszta leírása, hanem annál jóval több: olyan ősi képzetekre, összefüggésekre világít rá, amelyek mélyen elrejtve még ma is bennünk élnek. _"Úgy harminc éve jelent meg egy könyvem az emberi cselekvésben megnyilvánuló rend-rendetlenségről. Még ma is piacon van. Jól használható a mindennapi életben, és jelen van az egyetemi oktatásban is. Már akkor kezdett érdekelni a tisztaság-piszkosság kérdése. Remek téma. Életünk fontos alkotórésze. Tudatosítani kellene belőle egyet s mást. Belebuktam, nem tudtam megbirkózni a feladattal. Most itt előttem a könyv a vágyott témámról. Elragadtatva olvasom. Színesebb, mint egy regény, szórakoztatóbb, mint egy krimi. Egyszerre ember- és történelemismeret. Felfedezések. Felismerések. Rácsodálkozás az életre. Ebben a könyvdömpingben, amiben élünk, fulladozunk, az élet egyik ajándéka. Kedves olvasó, én mindig őszinte vagyok. (Ez az erősségem.) Remélem, nem vagyok elfogult: másnak is élményt, örömöt nyújt majd ez a könyv."_ Polcz Alaine

Juhász Katalin - A ​basset hound
Könyvemmel ​megpróbálok közreadni egy csokorra valót abból a sok személyes tapasztalatból és megfígyelésből, amit a sors kegye folytán alkalmam volt részben hosszú tenyésztói pályafutásom alatt, részben külföldi utazásaimon összegyűjteni. Rajongok ezért a végtelenül hálás és kedves, nagyon ragaszkodó, érzelmileg roppant gazdag, ugyanakkor mégis arisztokratikus megjelenésű, olykor csökönyös és konok vadászkutyáért. Nem nehéz magunk elé képzelni őt, amint pipázik, kalapot visel, és a lóverseny-eredményeket tanulmányozza az újságban a kandalló mellett üldögélve...

Juhász Katalin - Vargáné Lengyel Adrien - Színes ​érettségi tételek biológiából - középszint - szóbeli
Kötetünk ​annak a Színes érettségi sorozatnak a része, amelynek tagjai a középszintű szóbeli érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, vizsgázóknak és alsóbb évfolyamok diákjainak egyaránt. A szerzők, akik tapasztalt gyakorló pedagógusok, a mintatételek összeállításánál ügyeltek arra, hogy az érettségi követelményrendszerben meghatározott tartalmak mindegyike előforduljon a 60 A, illetve 60 B tétel valamelyikében. A módszertani bevezetőben az A tételeket helyettesíthető projektmunkákhoz is ajánlanak témákat, sőt két kidolgozott projektmunka is található a kötetben értékeléssel együtt. A kötetet gyakorláshoz és önálló felkészüléshez is ajánljuk.

Csigér István - Juhász Katalin - Vargáné Lengyel Adrien - Biológia ​12.
ötetünk ​az Út a tudáshoz című természettudományos tankönyvcsalád harmadik biológia-tankönyve. Hasonlóan a sorozat többi tagjához, a NAT szellemében, a kerettanterv és az érettségi követelményrendszer alapján, az érettségi vizsgák tapasztalatainak figyelembevételével készült. A kötet szakmailag igényes, de könnyed stílusú, tartalmában és formájában is színes. Minden lényeges tényanyagot tartalmaz, kreatív gondolkodásra, aktív tanulásra késztet. Segíti a projektalapú, modellalkotáson alapuló modern biológiaoktatást. Újszerűsége abban is megnyilvánul, hogy illeszkedik ugyan a forgalomban levő egyéb tankönyvek tematikájához, tiszteli és követi a hagyományos elveket, de a szokásosnál lényegesen több pedagógiai lehetőséget kínál a tanároknak. A mindennapi tapasztalatokra és a modern evolúciós elméletekre építve, a természettudományok iránt kevésbé érdeklődő fiatalokat is végigvezeti az élővilág fejlődésének útján. Fontos szerepet kap a természet- és a környezetvédelem, megjelennek a humángenetika etikai kérdései, az etológia, valamint a biológia új résztudománya, a biotechnológia. A biológiát magasabb szinten tanulni szándékozó diákok is megkapnak e könyvben minden, a további fejlődésükhöz szükséges lehetőséget és inspirációt. A kötet gazdag, igényes képanyagával, rengeteg gyakorlati példájával, kísérletcentrikus felépítésével alkalmas arra, hogy széles körben alkalmazzák a biológia tanítására, tanulására a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban egyaránt.

Juhász Katalin - Mentés ​másként
Juhász ​Katalin (1969). Rimaszombat/Kassa. Angol-magyar szakos tanár, az Új Szó kassai szerkesztője, a Szőrös Kő főszerkesztője. Verseskötetei: Gerezdek (AB-ART, 1994) Le Big Mac (AB-ART, 1999).

Juhász Katalin - Emlékezéseink
Ki ​ezt a könyvet kezében forgatja, bepillantást nyerhet egy szálloda és a hozzá tartozó vendéglátóipari egységek dolgozóinak mindennapjaiba. Megismerheti a munkatársak szakmai elhivatottságát és a kitartó munka eredményeit, a régi és az új időkből. Megtapasztalhatja, hogy egy-egy jó vezető hogyan tudja alakítani a reá bízott cég, szálloda és vendéglátóipari egység sorsát, ezen belül vendégkörét, dolgozóinak életét, eredményességét, mely nem kis mértékben járul hozzá hazánk mindennapjaihoz. S végül, de nem utolsó sorban, kap egy kis bepillantást a turisztikai, vendéglátóipari és a borászati szakma egy-egy kiválóságának életéből, akiknek munkássága jelentőséggel bír Magyarország turisztikai életében. Ajánljuk ezen könyvet mindazoknak, akik kicsiny országunk Vendégeiért dolgoznak, illetve a jövő nemzedékének, akik még csak szakmánkról tanulnak..

Vargáné Lengyel Adrien - Juhász Katalin - Érettségi ​témakörök vázlata biológiából
Kiadványunk ​biológiából készít fel a közép- és emelt szintű érettségire. Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak a sikeres érettségi vizsgához tudnia kell. A középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon tartalmazza az emelt szintű tananyagot is. Az összeállításnál figyelembe vettük az érettségi és az új kerettantervi követelményeket, illetve a legutóbbi érettségi vizsgák feladatsorait. Teljes mondatokból álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A könyv tartalmazza a vizsgakövetelményekben szereplő fogalmak meghatározását, az új kerettantervben megadott kulcsfogalmak hiánytalanul megjelennek. Összefoglaló táblázatok, ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak, illetve alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre és az adott témakör áttekintésére.

Csigér István - Juhász Katalin - Vargáné Lengyel Adrien - Biológia ​11
Kötetünk ​az Út a tudáshoz című természettudományos tankönyvcsalád második biológia-tankönyve. Hasonlóan a sorozat többi tagjához, a NAT szellemében, a kerettanterv és az érettségi követelményrendszer alapján, az érettségi vizsgák tapasztalatainak figyelembevételével készült. A kötet szakmailag igényes, de könnyed stílusú, tartalmában és formájában is színes. Minden lényeges tényanyagot tartalmaz, kreatív gondolkodásra, aktív tanulásra késztet. Segíti a projektalapú, modellalkotáson alapuló modern biológiaoktatást. Újszerűsége abban is megnyilvánul, hogy illeszkedik ugyan a forgalomban levő egyéb tankönyvek tematikájához, tiszteli és követi a hagyományos elveket, de a szokásosnál lényegesen több pedagógiai lehetőséget kínál a tanároknak. A mindennapi tapasztalatokra építve, a természettudományok iránt kevésbé érdeklődő fiatalokat is végigvezeti a sejtek és az emberi szervezet felépítésén és működésén. Fontos szerepet kap az egészségvédelem. A biológiát magasabb szinten tanulni szándékozó diákok is megkapnak e könyvben minden, a további fejlődésükhöz szükséges lehetőséget és inspirációt. A kötet gazdag, igényes képanyagával, rengeteg gyakorlati példájával, kísérletcentrikus felépítésével alkalmas arra, hogy széles körben alkalmazzák a biológia tanítására, tanulására a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban egyaránt.

Juhász Katalin - Vargáné Lengyel Adrien - 130 ​tétel biológiából
Kötetünket ​elsősorban az emelt szintű biológia érettségi vizsgára készülő diákoknak és a vizsgára felkészítő tanároknak ajánljuk. A kötetben 70 db "A" altétel és 60 db "B" altétel található, melyek mindegyike megfelel az emelt szintű szóbeli tételekkel szemben elvárható formai követelményeknek. A szerzők módszeresen követik az érettségi követelményrendszerben megjelenő emelt szintű tartalmak sorrendjét, így gyakorlatilag minden témakör valamilyen formában megjelenik a tételgyűjteményben. A kötetben szerepelnek a tételekre adható válaszok, és azok egyes elemeire adható pontszámok is, ezáltal segítséget nyújtanak abban, hogy az egyes kérdésekre milyen mélységű ismereteket kell közölnie a vizsgázónak ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassa. Ezzel a felépítéssel a tételgyűjtemény önálló ismeretszerzésre, ismétlésre és rendszerezésre is alkalmas.

Kollekciók