Ajax-loader

Szilágyi István könyvei a rukkolán


Szilágyi István - A ​nő élet- és kórtana
„E ​könyvem megírásának indítéka tulajdonképpen egy tévedésem, amit - felismerve - önkritikus módon igyekszem helyrehozni. Mindeddig ugyanis azt hittem, hogy az orvostudománynak éppen a nőgyógyászati-szülészeti ágazata az, amely legkevésbé szorul külön magyarázatokra. Hiszen Földünk lakóinak körülbelül o fele a női nemhez tartozik, és sok ezer generáció szülése-születése és a női bajok körül szerzett tapasztalatok már bizonyos, szinte veleszületett jártasságot eredményezhettek ezen a téren... Ezért foglalkoztam eddigi írásaimnak, előadásaimnak talán csupán egyharmadában ezzel a témakörrel. Miután tapasztalnom kellett, hogy tévedtem, most arra törekszem, hogy írjak csak A nőről, élet- és kórtanáról, meg általában." Dr. SZILÁGYI ISTVÁN

Szilágyi István - Portugália ​története a huszadik században
A ​monográfia a területi kiterjedése, gazdasági fejlettsége, lakosainak lélekszáma, közigazgatási szerkezete és történelmének alakulása alapján Magyarországgal számos hasonlóságot mutató, homogén nemzetállamnak tekinthető Portugália huszadik századi fejlődésének mérföldköveit tekinti át. A négy fejezetből álló mű történeti, kronológiai és geopolitikai elemzései 2014-ig ívelnek. Portugália elmúlt száz évének történelmét három köztársaság sorsának alakulása és az ország Európai Uniós tagsága keretében mutatja be. A könyv két évtizedes, Magyarország, Nagy-Britannia, Portugália és Spanyolország különböző intézeteiben, könyvtáraiban és egyetemein folytatott kutatómunka eredménye. A Portugália a huszadik században című monográfia azonban többről és másról is szól, mint amit a címben jelzett ország történelmének, politikájának és gazdaságának szaktudományos jellegű elemzése megkövetelne. A szerző egy hazánktól sok tekintetben eltérő kultúrát, civilizációt képviselő ország intellektuális kalandokkal járó bemutatására, az iránta való érdeklődés felkeltésére is törekedett. Dr. Szilágyi István az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének egyetemi tanára. Fő kutatási területét a mediterrán térség, Portugália, Spanyolország, valamint Latin-Amerika huszadik századi történelme, politika-, állam- és alkotmányelméleti kérdések, a félperifériális régiók demokratikus átmeneteinek és modernizációs kísérleteinek vizsgálata, a geopolitika és a nemzetközi viszonyok rendszerének elmélete, valamint az Európai Unió és a regionalizmus problémaköre képezi. Vendégprofesszorként spanyol, portugál, angol, orosz és francia egyetemeken vezetett kurzusokat. Hazai és nemzetközi konferenciák felkért előadója. Kutatásaiból tizenkét könyvet és mintegy kétszázharminc tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven.

Szilágyi István - Európa ​és a mediterrán világ
A ​hét tanulmányt tartalmazó Európa és a mediterrán világ című kötet geopolitikai és földrajzi íve Európától Latin-Amerikáig, az Európai Uniótól a szélesebb értelemben vett mediterrán világ horizontjáig terjed. Az írások a konkrét történelmi szituációk elemzéséből kiindulva és azokból építkezve a társadalomtudományok elméleti kérdéseit vizsgálják s egyben a nemzetközi viszonyok mozgástörvényeinek elemzésére vállalkoznak. Foglalkoznak a demokrácia, a diktatúra, a tekintélyuralmiság, az autoritárius személyiség, a huszadik század utolsó harmadában újjászületett geopolitikai gondolkodás, a multikulturalitás, az identitásformák változása, az új regionalizmus integrációs szerveződései, Európa és az Európai Unió nemzetközi viszonyokban játszott szerepe, valamint az EU és Latin-Amerika stratégiai szövetségének kérdéseivel. E szerteágazó problémakör jelenik meg Az Európai Unió a nemzetközi viszonyok rendszerében, valamint a Demokrácia és diktatúra elmélet és gyakorlat című fejezetekben.

Szilágyi István - Üllő, ​dobszó, harang
Szilágyi ​István első regénye, az Üllő, dobszó, harang (1969) mélabús szerelmi történet, egy találkozásról és hősei beszűkülő lehetőségeiről szól; valamikor a háború alatt játszódik, egy kis székelyföldi faluban (vagy fürdőhelyen? - hiszen említés történik egy pezsgőfördőről is).

Szilágyi István - Messze ​túl a láthatáron
Messze ​túl a láthatáron – Szilágyi István régen várt regénye! A volumenében és szerkezetében Hollóidőt idéző kétrészes regény méltó folytatása a korábbi nagy műveknek. A Tompay Wajtha Mátyás visszaemlékezéseire építő első rész a kuruc „zajdulás” végnapjait beszéli el. A rejtélyektől és személyes tragédiáktól sem ment szakaszt Tompay harminc évvel későbbi alakja köti át, amint – immár főbíróként – babonás, hiedelmes, boszorkányos perekben hozott ítéleteire tekint vissza. A kort bámulatos érzékkel megidéző Szilágyi képes egyetemes szinten megfogalmazni az önmagával számot vető ember tragikumát.

Juhász Sándor - Kalmár Péter - Balázs Péter - Fischer András - Mandur László - Megyeri László - Szilágyi István - Kahulits Andrea - Szentpéteri Gabriella - Mr. ​Producer
"...A ​producer olyan ember, aki jól ismeri azt a művészeti ágat, amivel foglalkozik: Impresszió, személyzeti főnök, diplomata, tanító, reklámszakértő, politikus, képzett üzletember, szociális kérdésekre érzékeny, a közönség kiszolgálója, fáradhatatlan vezető - aki alázatos tud lenni a hatóságok előtt -, tanár és zsarnok, ám a művészeteket folyamatosan tanuló örök diák..."

Szilágyi István - Kő ​hull apadó kútba
Komor, ​baljós hangulatú hegyek között fekszik Jajdon, a nevében is fájdalmas város. Egy asszony minden éjjel köveket gyűjt kosarába, és a kútba önti súlyos terhét. Vállát, kezét sebek borítják, de a már régen kiszáradt kút egyre követeli az áldozatot. Ilka csak akkor nyugodhat meg, ha sikerül teljesen betemetnie a tátongó mélységet, és vele együtt az egész múltat: szüleinek korai halálát, a város minden lakója iránt érzett ellenszenvét, és a környezetében szokatlan és titkos kapcsolatát egy nála jóval szegényebb, családos férfival. Ilka sajátos vezeklése mégsem hoz feloldozást: sorsa menthetetlenül tragédiába torkollik. A történet a huszadik század első felében, a nagy kivándorlások idején játszódik, és egy nem mindennapi bűntény mozgatja a főszereplőt – de mindenki lelkét elkövetett vagy elkövetni vélt, titkos bűnök mérgezik. Feloldhatatlan ellentét van a jajdoni polgárok és a hegyeken élő parasztok között, mintha csak az Ókori spártaiak és „körüllakók” elevenednének meg Erdélyben. De öröknek tűnő a feszültség polgár és kereskedő, paraszt és városlakó, gazdag és nincstelen között; eközben Jajdon is lassan, de megállíthatatlanul halad a pusztulás, az enyészet felé.

Szilágyi István - Kommunikációs ​ismeretek és készségfejlesztés
A ​kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés tantárgy célja: a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, a kommunikációs viselkedés tudatosítása, valamint mások kommunikációs megnyilvánulásai pontos értelmezésének fejlesztése.

Szilágyi István - Bolygó ​tüzek
Szilágyi ​István novellái sokszínűségükkel lepik meg az olvasót. Némelyikük belakható-belátható mikrovilágot tár elénk - például Jajdont, a Kő hull apadó kútba című nagyregényéből is ismert kisvárost tereivel, vendéglőjével, anekdotikus figuráival. Egy torzulásaival és fenyegetéseivel együtt is élhető világot. Más történeteit az otthontalanság uralja: sorsuk elől menekülő hősöket kísérünk falvakat elborító al-dunai víztározóhoz, ahol „félbemaradt teremtés peremén döglött kagyló a táj". Vagy a Messzi-folyó kísérteties vidékére, a vegyi üzemhez, mely egyik napról a másikra „hurbolja le", pusztítja a természetet maga körül. Másutt a régmúlt ködébe tévedt, célját feledett haddal vonulunk a pusztaságban; egyebütt pedig balladás korok mesterembereivel bolyongunk a titokzatos Szármány-hegység rengetegében. És az olvasó történetről történetre új és újabb nyelvi terrénumokat jár be, a vaskosságaival együtt is meghitt szlengtől a bölcseleti irónián és az abszurdba bicsakló párbeszédeken át a későbbi írások archaikus-mitikus nyelvi univerzumáig jutva. Szilágyi István novellái és elbeszélései kevésbé ismertek nagyregényeihez képest: elszórtan, folyóiratokban, illetve néhány, ma már alig hozzáférhető kötetben jelentek meg. A több mint négy évtizednyi termésből a ritkán publikáló szerző tizenegy darabot rostált-sorjázott e kötetbe, melynek megjelenése irodalmi életünk jeles eseménye.

Szilágyi István - A ​hóhér könnyei
Szilágyi ​István legújabb prózaválogatása, A hóhér könnyei csupa ismerős, mégis számtalan új vonást tartogat. Az alig egy esztendeje megjelenő nagyregény, a Messze túl a láthatáron előzményeit a címadó elbeszélés, a 2019-es Katlanváros miliőjét többek között Az emlékezés göröngyein görgeti tovább. A javarészt az Utunk évkönyveiben megjelent írások mindegyike műfaji kísérletezés, az elbeszélés formáiban, stílusában, nyelvében való pazarló tobzódás. Ahány írás, annyi szín a nyelvben, az archaikustól és a tájnyelvitől a halandzsáig és a szlengig.

Szilágyi István - Ezen ​a csillagon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi István - Arisz ​Konsztantinidisz
A ​könyv Arisz Konsztantinidisz sokrétű munkásságát mutatja be. Első része az európai rangú görög építész életét, pályáját tekinti át, majd bemutatja műveit, kiemelve munkáslakótelepeit, az általa tervezett moteleket, szállodákat, lakóházakat és nyaralókat. A következő fejezet Arisz Konsztantinidisz szakírói, grafikusi és fotóművészi munkásságát foglalja össze, hangsúlyozza az ezekben megnyilvánuló közös célt: a sajátos görög művészeti, építészeti hagyományok megismertetését. A kötet értékét emeli, hogy a közölt képek és rajzok az építész munkái.

Kuntár Lajos - Szilágyi István - Bauer Károly - Szentgotthárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi István - Geopolitika
Az ​elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata. A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értékelések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. A hat fejezetből, bibliográfiából és dokumentumokból álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik. A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában.

Szilágyi István - A ​geopolitika elmélete
Az ​elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok, az újságírók és a hírmagyarázók, a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata. A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értelmezések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. Az öt fejezetből, és bibliográfiából álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik. A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában.

Szilágyi István - Hollóidő
Egyszerre ​valóságos és képzeletbeli a táj, ahol Szilágyi István, a Kő hull apadó kútba szerzőjének újabb regénye játszódik. Mintha a béke szigete lenne Revek városa, a török hódoltságba került dél-magyar Duna-tájon, a három részre szakadt Magyarországon. Szinte várszerű a lelkipásztori porta, ahol Terebi Lukács tiszteletes él háza népével – dévaj menyecskékkel, kóbor prédikátorokkal, illetve Fortuna Illés mesterrel, a rebellis lelkű szökött katonával meg egy sihederkorú, apátlan-anyátlan deákkal. A béke szigetének tűnik ez a hely, mégis épp Terebi Lukácsot, a vidék legelszántabb békeszerzőjét rabolja el és tartja fogságban a török, még azt sem hajlandó elárulni, mekkora váltságdíjért engedné őt szabadon. És sem a reveki polgárok, sem a „magyari” urak, sem az erdélyi hatalmasságok nem sietnek az idős pap kiszabadításával. Nem marad más, Fortuna Illésnek és a deáknak kell kieszelnie valamit… Egy távoli kor eleven hétköznapjai, szerelmek, hadi kalandok, rémségek. Egyszerre veretes és bámulatosan hajlékony, sokszínű nyelv, mely megrendülést, humort és iróniát egyazon könnyedséggel, szépséggel közvetít, mesél és magával ragadja az olvasót, hogy a távoli kor emberének lélegzetvételében a sajátjára ismerjen.

Szilágyi István - Portugália ​a huszadik században
A ​monográfia a területi kiterjedése, gazdasági fejlettsége, lakosainak lélekszáma, közigazgatási szerkezete és történelmének alakulása alapján Magyarországgal számos hasonlóságot mutató, homogén nemzetállamnak tekinthető Portugália huszadik századi fejlődésének mérföldköveit tekinti át. A négy fejezetből álló mű történeti, kronológiai és geopolitikai elemzései 2014-ig ívelnek. Portugália elmúlt száz évének történelmét három köztársaság sorsának alakulása és az ország Európai Uniós tagsága keretében mutatja be. A könyv két évtizedes, Magyarország, Nagy-Britannia, Portugália és Spanyolország különböző intézeteiben, könyvtáraiban és egyetemein folytatott kutatómunka eredménye. A Portugália a huszadik században című monográfia azonban többről és másról is szól, mint amit a címben jelzett ország történelmének, politikájának és gazdaságának szaktudományos jellegű elemzése megkövetelne. A szerző egy hazánktól sok tekintetben eltérő kultúrát, civilizációt képviselő ország intellektuális kalandokkal járó bemutatására, az iránta való érdeklődés felkeltésére is törekedett. Dr. Szilágyi István az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének egyetemi tanára. Fő kutatási területét a mediterrán térség, Portugália, Spanyolország, valamint Latin-Amerika huszadik századi történelme, politika-, állam- és alkotmányelméleti kérdések, a félperifériális régiók demokratikus átmeneteinek és modernizációs kísérleteinek vizsgálata, a geopolitika és a nemzetközi viszonyok rendszerének elmélete, valamint az Európai Unió és a regionalizmus problémaköre képezi. Vendégprofesszorként spanyol, portugál, angol, orosz és francia egyetemeken vezetett kurzusokat. Hazai és nemzetközi konferenciák felkért előadója. Kutatásaiból tizenkét könyvet és mintegy kétszázharminc tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven.

Szilágyi István - A ​portugál modell
Portugália ​uniós csatlakozásának története sok szempontból lehet érdekes a magyar olvasó számára, hiszen hazánk is hasonló kihívások előtt áll, mint annak idején Portugália. A gazdasági-társadalmi-politikai modernizáció, a félperiferiális helyzetből való kitörés, a demokratikus rendszer működésének konszolidálás, az Európai Unióhoz való csatlakozás még feladat a számunkra. Portugália mindezeket a problémákat sikeresen megoldotta, s ma már dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezik. A kötet ezt a nehézségeket sem nélkülöző folyamatot mutatja be.

Szilágyi István - Szombathely ​- Szent Márton templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi István - Sorskovács
E ​novellák szerzője, noha még egészen fiatal ember, hosszú évekig volt vasmunkás, s közben mozdonyvezetőnek készült, de mivel szemhibája miatt nem lehetett az, a jogi fakultást végezte el, s végül is újságíró vált belőle. Mindez kiolvasható novelláiból. Fiatalságáról árulkodik a túlfűtöttség, a gyakran felöltött igazságosztó póz, a "nyers életnek", az "igazi kemény életnek" ábrázolásaiban jelenlevő romantikus szemlélete, és legfőképpen a tökéletes folttalansággal csillogó életkedv. Az pedig, hogy maga is vasmunkás volt, kitetszik abból az elfogulatlanságból is, amellyel osztályáról ír, az osztály belső mozgásának ismeretéből, a találóan megrajzolt típusokból, az öntudatos munkások és a kispolgári vagy lumpen életformában elrekedtek összecsapásaira való érzékeny reagálásokból és nem utolsó sorban: a fizikai munka testi-lelki közérzéseinek színes és pontos lejegyzéseiből. S jogász-érzékre és iskolára vall a körülmények tisztázásában a lelkiismeretesség, a vizsgálóbírói kérlelhetetlenség, mellyel az esetek végére jár, s - ítéleteiben - a formulázásra törekvés.

Szilágyi István - Jámbor ​vadak
„A ​Jámbor vadak novelláinak írása közben határoztam el, többet nem adok ki novellát vagy regényt a kezemből, amíg meg nem győződöm, hogy képtelen vagyok jobban megírni.” A kötet 1971-ben jelent meg, s a kritika „tudatosan szerkesztett novellák”-ról beszél, és valóban tudatos írói munka dicséri a szerzőt. Az idézett Szilágyi-mondatból kiderül: a kifejezés sikeressége izgatja az írót, nem a téma vagy a mondandó bizonytalansága. Mint ahogy jellegzetes figuráit, a Pongrác, Delabona, Gellért-féle alakokat is a biztonságos tudás gyakorlati – mondhatnánk –, technikai megformálásának kihívása készteti a szokatlan, néha vakmerően bátor cselekedetekre. A megformálásra, pontos kifejezésre váró gondolat felől nézve ezt a kötetet, az olvasó azt érzékelheti, hogy az Üllő, dobszó, harang Karatna Istvánjának sorsában vezet tovább az író, mintha az ő jövőjének indítékait keresné az itt megmutatott életszeletekben. Anna és István végeláthatatlan magányos múltbolyongásai sorába illeszkedhetne a Jámbor vadak nagy elindulása. A Dermes emberpróbáló harca és talpon maradása a sorsok kényszerű széttöredezettségében is, vagy a Valahol fenn a Messzi-folyón menekülése. Karatna öngyötrő vívódásait illusztrálhatná A szőlősgazda közösségkereső kudarca vagy az Ember rág a föld gyökerén-ben a kollektív tűréshatár mérlegelése. A gyermekkorában már további sorsát meghatározó és előlegező élményekről tudósít a Jajdon gyermekei és a Kibic az árva ember. Mindez erős önéletrajziságot is sugall egyben, hiszen ezek a történetek Szilágyi belső tereire is fényt derítenek. Azt, hogy ebben a kötetben valami készülődik, valami kialakulóban van, az is mutatja, hogy az egyes darabok között az összefüggések egész hálózata bontakozik ki, sőt a motívumazonosságok és hasonlóságok miatt az Üllő, dobszó, harang s a Jámbor vadakat követő Kő hull apadó kútba című regényekkel is biztos kapcsolódási pontok adódnak. G. Kiss Valéria

Szilágyi István - Agancsbozót
Egy ​sebesült magához tér ájultából a hegyen. Egy hegyi barlang előtt fekszik, bentről pedig kalapácsolás zaja hallatszik. Három kovács szedte őt össze a kőomlás közül, a sebeit is bekötözték. A férfi lassanként beletanul az életükbe, rájön, hogy barlangjuk és műhelyük életét szorongatóan szigorú szabályok irányítják, a hallgatag férfiak pedig időtlen idők óta kardokat kovácsolnak ebben a világtól teljesen elzárt, rabtartó barlangban. A zárt tér nem sok szabadságot ad számára, az idő, miután óráját egyetlen kalapácsütéssel összetörik, megszűnik a számára. A férfi megpróbálja rekonstruálni, hogyan jutott erre az abszurd helyre, miféle furcsa békétlenség vezette a hegyek közé. Aztán nemcsak a kardkovácsolásba tanul bele (különös tekintettel a szamurájkardokra), de az évi egyszeri vadászatba, a főzésbe, a zenélésbe és a hegyi élet minden fortélyába ezek között a magában mitikus alakokról elnevezett, különös kovácsok között, rész vesz életükben és történelmi disputáikban, hogy aztán a Hadészi Legényegylet társaságában összekeveredjen látvány, jelen, múlt, mítosz és valóság; a könyv a víziókon át nemcsak a halálhoz, de a szabadság vizsgálatán át narráció felbomlásához is elvezet, és a fogható, szorongató tárgyszerűség immár végképpen összekeveredik a fikció időtlen terével ebben a majd hétszáz oldalas, monumentális regényben. Néha ránk fonnyad az idő, máskor illékonnyá válik, s megfoghatatlanul szökik. Ötszáz év, ötezer év; mi az nekünk: előttünk az élet. Biztonságkeresés küszöblétben avagy hangolunk a hallgatáshoz?

Szilágyi István - A ​Regent-ház regénye
1944-45 ​fordulójának, Budapest ostroma legszörnyűbb tömegkatasztrófájának drámai története hiteles adatok és bizonyítékok alapján. Buda körülzárásának napjaiban kezdődik a történet, hogy egyre lüktetőbb, fokozódóbb drámaisággal peregjen a tragikus vég felé. Regény, történelem és dráma szálai szövődnek egybe, hogy végül feleletet adjanak a napjainkig megválaszolatlan kérdésekre: ki és mi okozta a végzetes robbanást? Hogy történt 250 ember szörnyű katasztrófája? Miért éppen ez a 250 ember vált a végzet játékszerévé? Regent-házról, Budapest legszebb bérpalotájáról, a romokról és a bontásról készült eredeti felvételek egészítik ki a könyvet, amely első sarától az utolsóig igaz, emberi, mély és megrendítő.

Szilágyi István - Vakolások ​és homlokzatképzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi István - Régi ​boltok krónikája
Majd ​háromszáz esztendeje, hogy ez a sok-sok képből összeálló, de végül is egységessé vált történet elkezdődött. Az első nyom 1700-ból való, amikor Mayer János német honból származó, de akkor már budai polgár a Vár rombadőlt házai egyikében felépítette kis bábsütő kemencéjét, és összeeszkábált boltocskájában elkezdte árulni mézesbábjait. Aligha gondolt arra, hogy e cselekedetével megalapította minden idők leghosszabb kort megélt magyar cégét, amelynek ajtaja fölött a kilencszázhatvanas évek közepén szólalt meg utoljára a halk szavú csengettyű, jelezvén, hogy vásárló érkezett. Igen, így kezdődött a Régi boltok krónikája, amelynek minden fejezete sok-sok érdekességet tartogat az olvasó számára. A Dunával párhuzamosan futó két főútvonal, a Lipót utca (Váci utca) és az Úri utca (Petőfi Sándor-Károlyi Mihály-Kecskeméti utca) mentén alakult ki Pest városának kereskedelmi központja. A múlt század közepén az itteni boltoknak már olyan nagy hírük volt, hogy számos külföldi felkereste őket, sok más között Abdul Aziz török szultán is, aki úgy vélekedett, hogy Párizsban sem lehet különb választékot találni. Itt volt Mössmerr József „A menyasszonyhoz" címzett kelengyeboltja csakúgy, mint Holzer Simon fényes divatháza. A Belvárosban épültek föl az impozáns üzletházak, közöttük Kunz Józsefé, amely 130 éven át kínálta portékáit, vagy Fischer Simoné, aki létrehozta az első igazi áruházat. Itt nyitotta meg első magyar nyelvű könyvesboltját Ráth Mór a Vastuskóhoz címzett házban. A Kígyó utcában virágzott több mint másfél századon át Ádám Károly kézimunkaháza, s alig rövidebb időn keresztül Calderoni és Társa optikai boltja. A szomszédban Szénásy Béla árult levélpapírt, nem messze tőle pedig Meinl kávét és teát... Ezekből és még sok más színes mozaikból született meg a Régi boltok krónikája, számos egykorú metszettel, képpel, érdekes hirdetéssel tarkítva a csillogó képet, amely a pesti kereskedelem történeteiből összeáll. Hogy szeretett városunk ilyen kedves, vonzó lett, ahol otthon érezzük magunkat, abban nagy szerepük volt a letűnt idők kereskedőinek, akik segítettek ilyenné formálni.

Szilágyi István - Szombathely
Sok ​éve már, hogy nem készült Szombathelyről a város történetét, kultúráját, nevezetességeit bemutató kézikönyv. E hiányt pótolja a Savaria Tourist kiadványa. A gondosan válogatott képen megelevenedik a város sok évszázados történelme. A könyv hasznos tudnivalókat tartalmaz mind az idelátogató turisták, mind a város polgárai számára. Vendégeink a könyv elolvasása után bizonyára otthonosan fogják magukat érezni városunkban, a városlakók újra felfedezhetik lakóhelyük értékeit. Városunk sok évszázados címere nyitott kapukat ábrázol, jelképezve ezzel Szombathely vendégszeretetét. Szeretettel ajánlom az Olvasó figyelmébe városunk legújabb útikalauzát. Wagner András polgármester

Szilágyi István - Katlanváros
A ​Katlanváros a máig gazdagodó Szilágyi-életmű igazi unikuma: a vallomásos, a személyes sorsba és családtörténetbe is betekintést engedő szövegek a kiváló író eddig ismeretlen univerzumába kalauzolják az olvasót. A Katlanváros olyan írásokból válogat, amelyek külön-külön napvilágot láttak ugyan a kolozsvári hetilap, az Utunk évkönyveiben, együttes megjelenésük mégis a meglepetés erejével hat. A klasszikus értékű és érvényű regények, a Kő hull apadó kútba és a Hollóidő szerzője ugyanis a legkevésbé ismert arcát mutatja itt: a vallomásos íróét. Dokumentumok és a Nagy Klánnak nevezett családja emlékezetében megőrződött események, esetek felelevenítése nyomán egy sajátos „életem regénye” kerekedik ki. Húszéves koráig minden, ami „fontos volt”, megtörtént az életében – állította valahol. E kötet „memorialisztikus” darabjai olyan nevelődési- vagy karrierregényt alkotnak, ahol a főhős a rokonsága különös sorsú, sőt különc alakjai között mégiscsak Szilágyi István, aki – akár egy romantikus világhódító – tizenévesen megszökött otthonról, mert mozdonyvezető vágyott lenni, és aki egy kényszerű fordulatot végrehajtva jogászként szerez diplomát, hogy aztán alig húszévesen írásra adja a fejét – végleg, önszántából, a tegnapi s a mai olvasók örömére.

Szilágyi István - Kálváriák
Magyarországon ​a kálváriákról sem történeti, sem művészettörténeti összefoglaló munka nem jelent még meg. Egyértelmű terminológia sem alakulhatott ki, s nyilvánvaló az is, hogy az összefüggések ismeretének hiányából adódóan sok jelenség teljesen elsikkadt, vagy félreérthetően került be az egyes részfeldolgozásokba. A kálváriák leírásában ezért elsősorban a helyszíni vizsgálatokra támaszkodtunk, s azok eredményit vetettük össze a már feldolgozott történelmi adatokkal. Így tájékozódhattunk csak az együttesek tényleges művészi összahatásáról, állapotukról, feldolgozás hiányában pedig történetükről is.

Kollekciók