Ajax-loader

Halász László könyvei a rukkolán


Duka Gyula - Halász László - Keller Ervin - A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek gyűjteménye
-

Halász László - Vizsgálatok ​az irodalmi mű megítélésének pszichológiai közvetítéséről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász László - Mi ​fér meg az emberben?
"El ​nem múló ámulattal tölt el, hogy egyazon emberben egy időben vagy rövid idő múltán milyen végletesen ellentmondó érzések, gondolatok és cselekedetek lépnek fel. Megújuló tapasztalataim inkább növelik, semmint csökkentik naiv kíváncsiságomat: hogyan lehetséges ez? Miként férhet meg az emberben annyi minden anélkül, hogy kizárná az egymást kizárónak tűnő erők egyik csoportját, sőt alkalmasint úgy, hogy az összeférhetetlenségek tovább gerjesztik egymást. Márpedig ez történik, ha a körülmények ebben teszik az embert érdekeltté, erre tanítják. E könyv egy-egy tanulmánya (fejezete) más és más társadalmi-kulturális jelenségből vesz pszichológiai metszetet, hogy az egyéni élményfeldolgozási és magatartási mintákra irányítsa a figyelmet. Nem mintha feltételezném, hogy az egyéni élményműködés megértése adná a kulcsot társadalmi-történelmi képződmények vagy sorsfordulók magyarázatához. Mindössze úgy vélem, hogy a - par excellence nem pszichológiai illetékességű - magyarázat árnyaltabb és hitelesebb, ha a résztvevők átélés- és reakciómódjával is számolni tud."

Halász László - Kiss István - Martonyi János - Veszélyes ​anyagok szállítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász László - Az ​ötödik pecsét - egy filmhatás-vizsgálat tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász László - Ödipuszi ​(félre)olvasás
A ​pszichológus szerző a Freud által leírt Ödipusz-komplexus megjelenéseit, illetve értelmezésit és félreértelmezéseit vizsgálja a szépirodalomban. Szophoklész Ödipusz királya mellett az elemzett művek között szerepel például William Shakespeare, E. T. A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Fjodor Dosztojevszkij, Franz Kafka, Eugene O'Neill, William Faulkner és Philiph Roth egy-egy műve mellett A. A. Milne Micimackója is.

Földi László - Halász László - Környezetbiztonság
A ​környezetbiztonság egyrészt a környezeti elemek biztonságos használatát, másrészt az azokkal való célszerű gazdálkodást jelenti. Jelen könyv e koncepcióból kiindulva tekinti át a környezetvédelem főbb terülteit (levegőtisztaság-, víz-, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem), valamint a környezetbiztonságot veszélyeztető hiányokat (energiaellátási problémák, vízhiány stb.), és eligazítást ad a környezetbiztonság tervezésére és megvalósítására. A könyv főként a vállalati környezeti problémákkal kíván foglalkozni, ezért hasznos olvasmány lehet a vállalati management minden tagjának. Igyekszik a problémás területeket feltárni, útmutatást adni a teendőkről. Összefoglalást ad a műszaki és szervezési teendőkről. Mindemellett azonban a tudományos ismeretterjesztés iránt érdeklődő, nem hivatásszerűen ezzel a területtel foglalkozó olvasó is minden bizonnyal választ talál könyvünkben az őt foglalkoztató környezetbiztonságot érintő kérdéseire.

Halász László - Adalékok ​a műértékelő tevékenység pszichológiai kutatásához
A ​könyv, amely a szerzőnek az utóbbi években végzett kísérleteire épül, elsősorban arról tájékoztat, milyen magatartással, milyen beállítódással közeledünk versekhez, novellákhoz, regényekhez, általában művészeti alkotásokhoz, hogyan alakítunk ki véleményt róluk, mennyiben a miénk ez a vélemény, és milyen lelki folyamatok közreműködésével próbálunk különbséget tenni igazi és hamis érték között. A szerző az általa végzett kísérletek eredményeit és a belőlük levont következtetéseket a pszichológia, mindenekelőtt a szociál- és művészetpszichológia, továbbá az esztétika, a szemiotika és az információelmélet érintkező problémáival szembesíti. Bár a feldolgozott szakirodalom maga is kevéssé ismert hazánkban, a munka legfőbb újszerűsége a tényleges kísérleti eredményekben és az azok alapján felállított hipotézisekben van. A könyv nemcsak szakemberek, hanem minden, a művészet és a pszichológia kérdései iránt mélyebben érdeklődő olvasó figyelmére számot tarthat.

Halász László - Karinthy ​Frigyes
Az ​egész város beszéli... ezzel a címmel jelentette meg egyik írását. Az egész város, az egész ország beszél róla, az egész - vagy majdnem az egész - város és ország ismerni vélte, ismerni véli, szerette és szereti... Ellentétben annyi más "nagy emberrel", Karinthy kerülte, félte a magányt, csak többedmagával érezte jól magát. Mindenki rokona, ismerőse, Mindenkinek utódja, őse - írta egyik versében. S ha ez igaz volt életében, még igazabb ma: halála után. Történetek és legendák keringenek életéről és csúfondáros szelleméről, meghökkentő tréfáit és hangsúlyait idézik, felnőttek és gyerekek olykor előbb ismerkednek meg egy-egy irodalmi paródiájával, mint magának az írónak műveivel, akit a karikatúra megformál... Megírt helyzeteiből alapszituációk váltak, ugyanarra gondolunk, ha azt mondjuk például: röhög az osztály. Ő volt a legnagyobb humoristánk, de még semmit sem mondtunk el azzal, hogy zseniális humorista volt. Megrendítő verseket is írt, de nem szoktuk költőnek nevezni, mélyértelmű novellák fűződnek a nevéhez, de nem novellistaként tartjuk számon, számos nagyhatású újságcikk szerzője, de nem úgy gondolunk rá, mint publicistára, izgalmas regények kerültek ki tolla alól, de ha regényírókról beszélünk, mégsem ő jut eszünkbe... Ki kérdezett? - írta le egyszer nyugtalanul, mintegy rajtakapva magát csillapíthatatlan szenvedélyén, hogy örökké szólnia kell, írnia, figyelmeztetni és lázítani - mert tenni kell valamit az emberiségért, az életért, az értelmes létért -, de gyorsan, mert másnapra, a következő percben már késő lesz talán - én írtam, és beszéltem... de ki kérdezett? mi volt, ami ezt a páratlanul gazdag életművet összetartotta, kérdezzük mi; mi egyénisége zsenialitásának, nyugtalan szellemének titka? Úgy érezzük, hogy ezúttal indokolt, ha sorozatunkban a művészetpszichológus vállalja, Karinthy és kortársai vallomásai alapján - a Karinthy-titok felderítését.

Czigler István - Halász László - Marton Magda - Az ​általánostól a különösig
A ​könyv az MTA Pszichológiai Kutatóintézete "szenior" munkatársainak írásait gyűjtötte össze. Egy ünnepi pillanatban, a 100 éves évfordulón kínál keresztmetszeti képet az Intézet munkájáról.

Halász László - Az ​olvasás: nyomozás és felfedezés
" ​Az irodalom puszta szavakkal képes pótolni az emberek közötti összes érintkezésformát, közeledést-távolodást, testi érintést, hanghordozást, beszédtempót, a homlok ráncolását, a tekintet rezdülését. Az emberi viszonyok valamennyi rétegét képes bemutatni a szóbeli közlés egyetlen levékonyított csatornáján..." Halász László "olvasókönyve" a pszichológus-befogadó szemszögéből boncolgatja az irodalmi szöveg összefonódó szálait a világirodalom 11 önmagában is érdekfeszítő novellájában. Izgalmasan ötvöződik így a személyesség a tudományossággal, a műélvező magánember nézőpontja az avatott művészetpszichológuséval. Ezt a tudományos "kalandot" azután a szerző sokéves kutatásain és a szakirodalmon alapuló műbefogadás-elméleti résszel teszi teljessé.

Halász László - A ​freudi művészetpszichológia - Freud, az író
A ​könyv Freud különböző (időpontban keletkezett) írásaiból művészetpszichológiáját mint szisztematikus egészet rekonstruálja, s egyúttal kibontja a művészetpszichológia meghatározó fejezeteit: a művész, az alkotófolyamat, a művészet (mint intézmény), a műértelmezés és a műbefogadó folyamat pszichológiáját. Nyilvánvalóvá teszi, hogy a freudi művészet-pszichológia átfogja az összes művészetet, azaz nem (csak) irodalompszichológia, és lényege pedig nem egy-egy művész (egy-egy művének) alkalmi pszichoanalízise, legyen ez bármennyire kedvelt tevékenység. Ezt követően a szerző bemutatja, hogy Freud nélkül a 20. századi líra és epika, de a képző-, film- és színházművészet sem vált volna azzá, ami lett. Majd a pszichoanalízis megalapítójának munkáit úgy kísérli meg olvasni, mint sajátos szövegeket fikció és nemfikció, narráció és nemnarráció között; mint egyszerre természettudományi, történet(író)i, illetve irodalmi elbeszélő szövegeket. Végül összehasonlító hatásvizsgálat-sorozattal tárja fel, hogy kísérleti személyek mit tudnak Freudról, miként ítélik meg elgondolásait és kivált művészetpszichológiai tanait, illetve hogyan olvasnak és értenek meg számukra ismeretlen freudi szövegeket. Mindennek alapján körvonalazódik, hogy Freud mennyiben és milyen értelemben egyik meghatározó írója a 20. századnak.

Halász László - Hasonmás
Az ​emberi lélek kettősségéről ír a szerző gazdagon illusztrálva mondandóját irodalmi szövegekkel és klinikai pszichológiai esetekkel.

Halász László - Művészet ​és pszichológia
A ​remekművek keletkezése és alkotóik iránti nagyfokú - és tegyük hozzá, érthető - érdeklődés kielégítéséhez kíván hozzászólni a pszichológus-szerző művével. Kiadványunkban a művészet-pszichológia számos problémája közül ez alkalommal alaposabban a művészi tehetség kialakulásának, sajátosságainak lélektani elemzésével, majd a művészi alkotás folyamatának és a mű átélés pszichológiai tényezőinek feltárásával foglalkozik. Számos érdeke, pszichológiai szempontból újat mondó irodalmi elemzés, zenei példa, képzőművészeti illusztráció segíti az élvezetesen, szellemesen megírt, igen színvonalas mű megértését.

Halász László - A ​képernyő tekintete
Elgondolkoztató, ​talán kissé meghökkentő is ez a könyvcím. Mi nézzük a televíziót - véli az olvasó -, mely az új társadalmikulturális értékeket, korunk problémáit hozza be otthonunkba. A pszichológus szerző azonban másképp teszi fel a kérdést. Arra keres választ, hogy mit jelent valójában a képernyő tekintete az ember személyiségének alakulásában. Ez a tekintet nem elhanyagolható alakító tényező az élet minden szakaszában, mindenekelőtt a gyermek és ifjú érzelem- és gondolatvilágának formálásában. A képernyő tekinteté a pszichológus azért követi nyomon, hogy megismerhesse azokat az értelmi és érzelmi tulajdonságokat, amelyek - bár a nézőből a televízió hívja elő őket - a televízión kívüli ízlésvilágon is átütnek. A szükségképpen kritikus pillantás elidőz tehát a befogadó ismeretközlő és szépirodalmat olvasó, színház- és filmnéző, sportszurkoló, tárlatlátogató, krimifaló, zene- és rádióhallgató, barkácsoló, társalgó tevékenységén is, hogy jobban előtűnjön a művelődés történetében eleddig szokatlan fényben felvillanó ember.

Harsányi István - G. Donáth Blanka - Halász László - A ​film hatása ifjúságunkra
Azok ​közül a tömegkommunikációs eszközök közül? Amelyek ifjúságunk fejlődésére jelentős hatással vannak, jelenleg a filmé a vezetőszerep. Az ifjúság a napi sajtót és a nagy példányszámban megjelenő egyéb sajtótermékeket nem falja olyan mohó érdeklődéssel, mint ahogy a filmet nézi, ahogyan a filmélményre vágyik. A rádió mellett sem ül annyi ideig, mint moziban. Újabban a televízió zárkózik fel szorosan a film mellé, s a vevőállomások szaporodásával párhuzamosan minden valószínűség szerint át is veszi majd a tömegkommunikációs eszközök között a vezetőszerepet. De a TV népszerűségében is jelentős szerepük van a képernyőn bemutatott s a fiatalság érdeklődését annyira rabul ejtő filmeknek.

Halász László - Marton L. Magda - Típustanok ​és személyiségvonások
Tanulmánykötetünk ​összeállítói a pszichológiatörténet izgalmas területére irányítják az olvasó figyelmét: az emberi típusokat, a személyiség állandónak tekintett vonásait elemző és feltáró tudósok alapvető műveire. Időszerű feladatra vállalkoztak a szerzők, mert nap mint nap használjuk a szakszempontból túlhaladottnak ítélt ön- és emberismeretre vonatkozó tipológiai, személyiség-lélektani besorolásokat, jelzőket. Ezek értékéről, szükséges korrekcióikról tájékoztatnak a döntő többségében magyar nyelven eddig nem hozzáférhető munkák. Kötetünkben szerepel - többek között - Kretschmer és Sheldon sor bírálatot kapott alkati típustana, Pavlov és Nyebilicin egy-egy tanulmánya a biológiai folyamatok műszeres vizsgálatairól. Alapvetőek Jaensch és Jung típuselemzései, Eysenck és Gray funkcionális pszichológiai irányzatot képviselő írásai. A Cattel-szemelvények a faktoranalízis alkalmazását ismertetik. Az igen színvonalas bevezető tanulmány összefoglalja, értékeli és bírálja a típustanok és a személyiségkutatás terén végzett kísérleti vizsgálatokat.

Kollekciók