Ajax-loader

Buda Béla könyvei a rukkolán


Buda Béla - Cseh-Szombathy László - Szilágyi Vilmos - Szexualitás ​és párkapcsolat a felnőttkorban
Ez ​a kötet az Élet és Tudomány 1977-es évfolyamában megjelent, hasonló című cikksorozat kibővített, fényképekkel illusztrált anyagát tartalmazza. Folytatása "A szexualitásról - a fogamzástól a felnőtté válásig" című, nagy sikerű könyvnek, amely már eddig 3 kiadást ért meg. A szerzők célja, hogy elősegítsék a sikeres párválasztást, a harmonikus házaséletet; a magányosság és az öregedés problémáinak megoldását. A könyvnek pozitív szerepe lehet a fiatalok családi életre nevelésében és a pedagógusok ilyen irányú továbbképzésében. Az itt tárgyalt ismeretanyag legnagyobb része ugyanis már 15-16 éves kortól a fiatalok érdeklődésének előterében áll. Így alkalmas lehet arra, hogy a családi életre nevelés számára fenntartott osztályfőnöki órákon megbeszéljék, feldolgozzák.

Buda Béla - Az empátia - a beleélés lélektana
E könyv az utóbbi harminc év folyamán többször jelent meg. Jelen kötet, az ötödik, átdolgozott kiadás. A magyar nyelvű szakirodalomban ez a könyv irányította először a figyelmet a beleérző megértés jelenségére, amely központi fontosságú a lélektani segítség és fejlesztés különböző területein így különösen a pszichoterápiában és a nevelésügyben, de amely ezen túlmenően jelentős mozzanat, képesség, emberi folyamat a társas kapcsolatok és a kultúra világában is. Az empátia fogalma az emberi kommunikáció fontos vetületeit nyitja meg: a korábbi zárt, individuális emberkép helyett a személyiséget, mint szociális viszonyokban formálódó, azokban aktív szereplőként működő lélektani rendszert mutatja be. A könyv sok szakterületen gyakorolt szemléleti befolyást, ma is használatos a felsőoktatásban és a segítő szakemberek képzésében. Az új kiadás számot vet az utóbbi másfél évtized tudományos eredményeivel és a tárgykör szisztematikusabb tárgyalását valósítja meg, mint az első kiadások.

Buda Béla - Az ​iskolai nevelés - a lélek védelmében
A ​kiváló orvos és pszichológus, Buda Béla professzor új könyvét a kiadónk által fél évvel korábban megjelentetett A lélek egészsége - A mentálhigiéné alapkérdései című kötetének folytatásául szánta. Mindkét munka válogatás a szerző korábbi és új tanulmányaiból, amelyek a lelkiegészség-védelem összefüggésrendszerét tekintik át, tudományközi tájékozódással, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt magas igénnyel, mégis olvasmányosan, érdekfeszítően.Iskolai nevelés - a lélek védelmében A mentálhigiéné a nevelés és a gyógyászat viszonylatában köztes helyet foglal el. Rossz esetben elsikkad a kettő között, jó esetben mindkét területen érvényesül. A szerző fő törekvése, hogy a pedagógusokat ráébressze e téren adódó nagy lehetőségeikre, felelősségükre. Bármely betegség kapcsán - így a lelki sérülések esetén is - elmondhatjuk, hogy a megelőzés sokszorta jobb, mint az utólagos terápia, ezért a nevelők bevonása a prevencióba óriási előnyöket kínál, mert a pedagógusok (akárcsak a szülők is) minden nap kapcsolatban vannak a gyerekekkel, nem csupán alkalmanként, mint az orvosok vagy a pszichológusok. A pedagógiai törekvések mellett a szociológiai háttér megbízható ismeretére is szükség van a hatékony mentálhigiénés munkában, ezért Buda Béla tanulmányai különös gonddal térképezik fel a társadalmi hatásrendszer vonatkozó összetevőit is.

Buda Béla - A ​pszichoterápia alapkérdései
E ​sorok írásának napjaiban lehet a harmincadik éve, hogy először kezdtem el betegekkel foglalkozni a pszichoterápia módszerei segítségével. Azóta is folyamatosan ez a munkám. Azóta is állandóan arra törekszem, hogy megértsem, mi is történik a pszichoterápia során, melyek azok a tényezők, körülmények, folyamatok, amelyek nyomán a terapeuta tájékozódni és hatni tud. Elég sokat írtam is az évek során mindezekről. Visszatekintve úgy látom, hogy ezek az írások nem veszítették el aktualitásukat. Talán még fontosabbak, mint keletkezésük idején voltak. Talán éppen az azóta beállt nagyarányú fejlődés miatt. Akkor nem gyakoroltak különösebb hatást, hiszen alig volt kire hatniuk. Kevés volt az olyan pszichológus és orvos, aki igazán érdeklődött a pszichoterápia iránt. Csak a hetvenes években lett nagyobb a számuk. Ekkor azonban már megkezdődött a terápiás iskolák és irányzatok kibontakozása hazánkban, és ezek leginkább saját kereteiken belül haladtak tovább, saját elméleteiket és módszereiket próbálták továbbadni a kiképzés rendszerében. így azután a később már szaporábban megjelenő közlemények és kiadványok nem általában a pszichoterápiáról, hanem valamelyik felfogásáról vagy metodikájáról szóltak. Ma viszont egyre nyilvánvalóbb, hogy a pszichoterápiában legérdekesebb az, ami közös a különböző megközelítésekben, ami összeköti az iskolákat, és nem túl nagy a jelentősége annak, ami szétválasztja őket. Engem mindig ez a közös érdekelt. Bár magam is irányzatok hatása alá kerültem, nem szerettem volna azokon belül is maradni. Éppen ellenkezőleg, megpróbáltam a pszichoterápiát tágabb perspektívában szemlélni. Szociokulturális és társaslélektani alapjaiban, kommunikációs folyamataiban, az orvoslás hagyományos lélektani összefüggéseiben. Mindig is éreztem, a pszichoterápia nem lehet teljesen specifikus, szorosan összefügg az orvos-beteg kapcsolattal, az emberi viszonyokkal, a hatással, amit a mindennapokban is gyakorolunk egymásra. Ha törvényszerűségeit keressük, akkor éppen túl kell lépnünk keretein. Lényegében minden pszichoterápiás munkám erről szól, ehhez szolgáltat valami adalékot. Ennek szemléletén dolgozik akkor is, amikor valamilyen személyiség- vagy társaslélektani kérdés a téma, vagy valamilyen életműre vagy módszerre irányul a figyelem. Ma egyrészt az állapítható meg, hogy ez a szemlélet, ez a tágabb rendszerek felé forduló tekintet, a mélyebb összefüggések feltárása mindinkább előtérbe kerül, másrészt viszont még ma is kevés az idevágó alapos és tájékozott tanulmány. Magam is meglepődve látom, hogy írásaimban mennyire következetes, konszonáns a szemlélet és a mondanivaló, és mennyire összeilleszthetők olyan közlemények is, amelyek keletkezési ideje között több, mint negyed évszázad telt el. Nincs ellentmondás, nem kell semmin változtatni, nincs szükség kihagyásra, de még különösebb kommentárra sem. Kb. 40 kisebb-nagyobb cikk és könyvfejezet, elő- és utószó került a kezembe a témából, válogatni csakis azért kellett, hogy az ismétlődés ne legyen túl sok, hogy a legfontosabb és az egymást leginkább erősítő írások kerüljenek egybe.

Buda Béla - Az ​elme gyógyítása
Pszichiátria: ​betegségek és betegek, gyógyszerek és lelki terápiák, kórházak és rendelők sajátos világ az egészségügyön belül, a test, a lélek és a társadalom határterületein. Az elmúlt évtizedek sok változást, fejlődést hoztak, de a 19. század végének szemléletmódjai és viszonyai még együtt élnek a 21. századéval, számos ellentmondást tapasztalható a tudomány és a gyakorlat között. Egy orvosi szakma tartja kézben az ellátást, miközben új segítő szakmák működnek, működnének közre. A közvélemény tájékozatlan, a közfelfogás hárító, miközben a társadalom megoldásokat várna a krónikus és leépülő betegek ellátásában, az öngyilkosság, az alkoholfogyasztás és a droghasználat megelőzésében, kezelésében. Buda Béla könyve e problémakörbe igyekszik bevezetni az olvasót, azonban könyve nem csak a szakmabelieknek szól: szándéka éppen az, hogy a köztudatban, közbeszédben meglévő háttérismeretekre utalva, különböző összefüggések és jelenségek metszeteit bemutatva az érdeklődő laikusok számára is érthetővé tegye a helyzetet. A pszichoterapeuta szerző nemcsak lassan félévszázados szakmai tapasztalataiból indul ki, hanem felhasználja korábbi szakirodalmi munkásságának részleteit is, köztük szaktudományos publikációkat is. Ezek azért is szükségesek, mert a problémafelvetés mellett a szerző szándéka a szaktudományi párbeszéd és vita megindítása. Különös vállalkozás tehát a könyv: Buda Béla elkötelezett híve szakmájának, mégis a kritikai számvetés szükségességét hirdeti a jobbítás, a fejlődés érdekében. Keserédes a hangnem, vállalt szubjektivitás váltakozik pontos dokumentációs törekvésekkel. A szelíd provokáció szándékos: ezekről a dolgokról őszintén, nyíltan, akár véleményeket ütköztetve is beszélni kell - ezt szeretné a könyv elősegíteni.

Buda Béla - Füredi János - Az ​öngyilkosság pszichés háttere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Béla - Szenvedélyeink
Ez ​a kötet elsősorban a szenvedélyek és a szenvedélybetegségek közös lélektani folyamatait, ezek különféle viselkedésbeli megnyilvánulásait mutatja be. A szerző fő szándéka, hogy az olvasó felismerje saját szenvedélyeit, valamint családja, környezete is el tudjon igazodni az eseményekben, hiszen a korai fázisban sokat lehet tenni a betegség elmélyülése ellen. A megelőzésnek rendkívüli szerepe van, azonban a terápia sem kevésbé fontos.

Buda Béla - A ​mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései
Részlet ​a könyv előszavából: "Az elmúlt néhány évben sok ilyen apró írásom született, ezek különböző helyeken láttak napvilágot, előszavak, könyvfejezetek, folyóiratcikkek, recenziók vagy referátumok voltak, sok közülük továbbképző tanfolyamokra készült, és csak a tanfolyamok hallgatói számára sokszorosították. Most együtt ismét kiadnak valamiféle egészet, amelyet szerintem az olvasók értékelni fognak."

Buda Béla - A ​személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája
Buda ​Béla a gyakorló pedagógusok pszichológiai továbbképzéséhez kívánt hozzájárulni e könyvével, amely eredetileg a Köznevelés hasábjain napvilágot látott, nagy érdeklődést keltő cikksorozaténak átdolgozásából született. A szerző meggyőződése szerint számos olyan feladatot, amelyet korábban sajátosan pszichológusi, netán orvosi teendőnek véltek, maguk a pedagógusok is el tudnak látni, sőt: ők tudnak ellátni a legeredményesebben. A gyerekek fejlődését ugyanis alapvetően az a szociálpszichológiai mező, az a kommunikatív (és metakommunikatív) kapcsolatrendszer határozza meg, amelynek keretei között mindennapi életüket élik. Ez érvényes mind az egészséges, mind a kóros személyiségfejlődés esetében. E hatásrendszer befolyásolásában kiemelt szerepük van a nevelőknek, és - akár felismerik, akár nem - eljárásaiknak pszichoterápiás értéke, illetve preventív szerepe van a személyiségzavarok terén.

Buda Béla - László János - Beszéd ​a szavak mögött
˝A ​szomorúságról a szemek, az undorról pedig az alsó arc a teljes arckifejezéssel egyenértékű információval szolgálnak, míg a félelemre egyedül a szemek és a szemtájék mintája biztonságosabb következtetési lehetőséget ad, mint a teljes arckifejezés.˝

Buda Béla - Oláh Tamás - Pécsi Tibor - Neurózis
A ​szorongásos neurózis A depressziós neurózis A fóbiás neurózis A hisztériás neurózis A kényszerképzetes neurózis. A hipochondriás neurózis. A neuraszténia. A deperszonalizációs neurózis. A neurokikus személyiség. A neurózisok gyógyítása.

Buda Béla - Az ​öngyilkosság
Az ​elmúlt 25 évben jelentõs szakirodalom alakult ki az öngyilkosság kutatásával, az öngyilkossági veszély kezelésével kapcsolatban. A kötet a téma egyik hazai úttörõjének a 25 év során megjelent írásait tartalmazza.

Buda Béla - A ​szexualitás modern elmélete
Ez ​a könyv az emberi szexualitás új, modern elméleti képét próbálja bemutatni. Feladata igen nehéz. Világszerte messze elmaradt még a szexualitással foglalkozó szakemberek ismeretszintje is a tudományos megismerés frontja mögött.

Buda Béla - A ​lélek egészsége
E ​könyv szerzője, Buda Béla olyan orvospszichológus, aki nem szervi összefüggésekben, hanem az emberi kapcsolatokban, a kommunikációban keresi és tárja föl a lelki történések mozgatórugóit. Ezért jól tudja, hogy az emberekkel foglalkozók munkája - a mentális zavarok megelőzése terén - egylényegű a gyógyászok tevékenységével. Hogy valóban elő tudjuk segíteni magunk és mások személyiségének egészséges fejlődését, ahhoz meg kell ismernünk többek között a korszerű mentálhigiénés gondolkodás alapjait is. Nem egyszerűen ismeretekről van itt szó, hanem szemléletmódról, amely több, hagyományosan külön kezelt lélektani problematika szerves egységben látását feltételezi. Ennek megfelelően kapcsolódnak össze Buda Béla gondolatmenetében a következő részterületek: társadalomtörténet, szociálpszichológia, az ifjúkor pszichológiája (s általában az egész életútra tekintő fejlődéslélektan), a megelőzés eljárásai a lelkiegészség-védelemben, a szexológia, a család, az iskola viszonylatrendszere, a munkahelyi miliő, a vezetés lélektana, a különféle közösségek hatás rendszere, terápiás értéke. Olyan, sajátosan jelenkori kérdéseknek is figyelmet szentelt a szerző ebben a korábbi tanulmányaiból készült válogatásban, mint a HIV-fertőzés és az AIDS-megelőzés. Elsősorban nevelőknek - hivatásos pedagógusoknak és szülőknek - ajánljuk e könyvet, ám mellettük mindazoknak is, akiknek a munkaterületén az emberi tényezőknek kiemelt szerepük van.

Buda Béla - Empátia
Minden ​emberben megvan az a képesség, hogy a másik lelkiállapotába - érzelmeibe, gondolkodásmódjába, beállítódásaiba - beleélje magát. Voltaképpen így érthetjük meg igazán egymást, így tudjuk meg, hogy a másik mit érez, mire vágyik, mi nyugtalanítja. A pszichológusok empátiának - beleélésnek nevezik ezt a képességet, amely az emberi kommunikáció olyan jelzéseinek érzékeny felfogásával és feldolgozásával jön létre, amelyekre a mindennapi emberi érintkezésben alig fordítunk figyelmet. Az empátia pszichológiatörténeti előzményeire, leírására és magyarázatára Buda Béla új, mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban használható koncepciót dolgozott ki. Foglalkozik az empátiás beleélés jelentőségével a szülő és a gyermek életében, a felnőttek társas viszonyaiban, a formális szervezetekben (vezetők és beosztottak viszonyában) és az intim kapcsolatokban. Külön fejezetben ír az empátia jelentőségéről a művészetekben, a pszichoterápiában és a pszichiátriában. Kiadványuk sok pszichológiai ismeretanyaggal, új módszertani lehetőségekkel fokozza a jobb emberismeret képességét. Ajánljuk pszichológusoknak, orvosoknak, pedagógusoknak - általában az emberek befolyásolásával foglalkozó olvasóinknak. A könyv útmutatót ad a témában való további tájékozódáshoz is.

Buda Béla - Mentálhigiéné
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Béla - A ​közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
E ​tanulmány több célt is tűz maga elé. Egyrészt megkísérli bemutatni a modern lélektan és szociálpszichológia egy igen nagy ütemben fejlődő és mind fontosabbá váló kutatási területének eredményeit és problémáit. Másrészt – és ez lényegében a fő célkitűzése – ismerteti az emberi magatartás új, tudományos szemléletét, amely a korábbi szemléleti módoknál nagyobb mértékben képes megragadni, elemezni és kifejezni az embert a maga egyedi bonyolultságában és társas relációiban. Harmadrészt felvázolja, hogyan fejlődött ki ez az új kutatási terület és szemléleti mód a pszichológia és a társadalomtudományok történeti folyamatában, melyek a gyökerek és a fejlődés lényeges impulzusai. E cél magában foglalja azt a törekvést is, hogy a kommunikációs szemlélet és kutatás integratív jellegét és hatékonyságát is bizonyítsuk, hiszen láthatóvá válik majd, hogy a régebbi problématerületek és megközelítési módok értékei, maradandó elemei mind értelemteljes helyet és szerepet kapnak a kommunikáció gondolatkörében. Negyedszer pedig a tanulmány adalék a tömegkommunikáció – elsődlegesen a rádió és a televízió – társadalmi jelenségének megértéséhez és a tömegkommunikáció személyiségre gyakorolt hatásának korszerű kutatásához. Adalék csupán és nem teória, hiszen a tömegkommunikáció a rendkívül bonyolult problémák egész halmazát rejti magában, ezeknek jó része mai ismereteink és koncepcióink alapján még nem kutatható olyan tudományos igényességgel, amely a mai vizsgálati módszerek és elméletek mellett a társadalomtudományoknak már sajátja; de ezen túlmenően is a tárgyalandó kérdéscsoport, a közvetlen emberi kommunikáció témája csupán egy vetület megvilágítását teszi lehetővé.

Buda Béla - Szilágyi Vilmos - Párválasztás
Párkapcsolataink ​sikeressége, kudarcai jelentős mértékben befolyásolják magánéletünket, társadalmi boldogulásunkat. A két szerző mindenki számára érthetően járja körül a szerelem, házasság, család, válás sok boldogságot és sok szenvedést okozó kérdésköreit azzal a szándékkal, hogy elsősorban a fiatalok számára megkönnyítse a buktatók elkerülését, az érzelmi biztonságot nyújtó, jó házasság kialakítását. Hasznos tanácsokkal látják el azokat is, akik eltévedtek a párválasztás útvesztőiben, és szakemberek segítségére szorulnak az újrakezdéshez. A párválasztási érettség biológiai, szexuálpszichológiai és szociálpszichológiai vonatkozásainak ismertetésével a párválasztás és a párkapcsolatok tudatos elemeinek fontosságát hangsúlyozzák.

Buda Béla - Pszichoterápia
A ​pszichoterápia ősi gyógymód a lelki problémák, magatartászavarok kezelésében. Napjainkban számtalan iskola és irányzat műveli, szerepe van a képességek fejlesztésében és kreatív kibontakoztatásában is. Lényege kommunikáció és emberi kapcsolat. Erről szól ez a könyv. Bemutatja a pszichoterápia történeti kialakulását, alkalmazási területeit, módszereit, kiemelve a sajátosságokat, de a közös elemeket, a lényeges szabályszerűségeket és a felhasználás sokféle lehetőségét megvilágítva. A tanulmányok főleg a pszichoterápia szemléleti alapjairól és kereteiről szólnak, különös tekintettel a kommunikációs folyamatokra és a terápiás kapcsolatra. A kötet tartalmánál fogva egyszerre alkalmas bevezetésre, továbbképzésre, speciális szakmai kérdések dilemmáinak megismerésére. Szakemberek is használhatják, de a legkülönbözőbb emberi segítési és befolyásolási területek művelői éppúgy találhatnak benne fontos szempontokat, mint ahogyan az átlagembereknek is megkönnyítheti a magatartás és az élmények zavarainak és pszichoterápiás kezelési módjainak megértését.

Buda Béla - Szexuális ​viselkedés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók