Ajax-loader

Levendel Júlia könyvei a rukkolán


Levendel Júlia - Földön futó füst
"A könyvben - címéhez illő módon - füstszerűen kavarognak az események, a mindennapi kis, ám néha döntővé vagy akár végzetessé váló fordulatok, ebből a gomolygásból bukkannak elő ilyen vagy olyan férfi-, gyerek-, asszony- vagy leányalakok, Dunába esések (vagy öngyilkos merülések), vasdorongos támadások vagy nagy szerelmek, illetve közönyös összefekvések stb. "Látható: senki. De itt az egész" - hangzik a sejtelmes, de a regény világát kitűnően jellemző enigma. Levendel Júlia regénye a rendszerváltozás előtti és utáni évtizednek nem krónikája (inkább ellenkrónikája, minden egyenesvonalúságról, kronológiáról tudatosan lemondó története), hanem összképe, hangulati-érzelmi totalitásának bemutatására tett, igen sok szempontból remekül sikerült kísérlet. Jelentős regény, érett, szép mű - minden igényes olvasónak." Legeza Ilona ismertetője

Levendel Júlia - Horgas Béla - A ​szellem és a szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Levendel Júlia - Így ​élt Anton Csehov
Anton ​Pavlovics Csehov (Антон Павлович Чехов) (Taganrog, Orosz Birodalom, 1860. január 29. – Badenweiler, Németország, 1904. július 15.) orosz író, drámaíró. Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik. A 20. századi drámairodalom egyik legnagyobb hatású alakja, az úgynevezett „drámaiatlan” dráma megteremtője, a novella műfajának megújítója. wikipedia

Horgas Béla - Levendel Júlia - Trencsényi László - A ​gyerekek másképpen olvasnak
Másképpen ​- de hogyan? „A bútorszállítók a munka végeztével még egyszer körülnéztek az üres lakásban. A szoba sarkában megpillantották az ottfelejtett szeneslapátot, másutt egy virágvázát és a konyhában Fricit: ott kuporgott az ablaknál, és olvasott. Felkapták és levitték a szállítókocsihoz a lapátot, majd a vázát, végül pedig a rendületlenül olvasó Fricit, és - végigrobogva a város utcáin - Müllerék új lakásához hajtottak. Müller Frici - tízéves iskolai tanuló - az úton is csak olvasott tovább. A szállítók felvitték az emeletre a szekrényeket, az ágyakat, az asztalokat, a székeket, a ládákat, a seprűket és a vödröket; végül pedig sor került a vázára, a szeneslapátra és Fricire is. aki azonban egy pillanatra sem tette le a könyvét... Észre sem vette az egész költözködést." A gyerekek a szívükkel olvasnak - írja Erich Kästner. egyik legkedvesebb írójuk, a fent idézett történet írója egyben. Hogyan is lehetne őket megzavarni, visszarángatni a való világba, amikor képzeletben egészen másutt járnak, hiszen ők másképpen olvasnak, mint a felnőttek. Hogy hogyan és mit - erről szól a könyv, bemutatva a gyerekirodalom minden műfaját, a gyerekek legkedvesebb könyveit.

Levendel Júlia - Miért ​e lom?
Levendel ​Júlia az iroda-lom-ról, az írás és az alkotás értelméről, a magyar- és a világirodalom nagy egyéniségeiről szól könyvében - személyes elfogultsággal, az értelmező, elemző esszé és a szépirodalom, a dokumentum-novella különös változatának eszközeivel.

Levendel Júlia - Ész ​és áhítat
Beszélni, ​széles ívet húzni a szavakkal, elmondani mindent: magunkról, a közösségről, a külön-külön megélt szorongásokról és vágyakról, hogy aztán ki-ki érezhesse: én éppen így, én ugyanezt, és melegség költözzön a szívébe - mert nincs a mesénél, a beszélésnél jobb eszköz az összetartozás tudatosítására.

Levendel Júlia - Szabad ​vagy
Nem ​írtam "kulcsregényt", nem teremtettem "kulcsfigurákat", de elég szabadon csórtam a megismert élettörténetdarabokból, jellegzetes mozdulatokat, reakciókat lestem el, szóról szóra vettem át levelekből, tanulmányokból... tudom, hogy az ember merőben újat ki sem találhat, csupán a valóságban tapasztaltak képzeteit rakosgatja, s ha félénk, hát odabiggyeszti művéhez, hogy a megfelelések véletlenek, ha meg szenvedélyes, okosan ezt úgy módosítja, mint Heinrich Böll, hogy a "hasonlóságok nem szándékosak, nem is véletlenek, hanem elkerülhetetlenek."

Levendel Júlia - Bolyongás ​hajnalban
"Hajnal ​Mártonnak nevezem, s ahogy nézem -ujjbegyemmel mintha tapintanám is -, van-e már, legalább indulás előtt hihetem-e, hogy erős és megbízható, ő kajánul rám mosolyog: van, de nem tudhatja, alkalmas-e végiggaloppozni és bukdácsolni a neki szánt kalandokon. Ismerhetem: nem elég képlékeny. Nem várhatom, hogy híres elődeihez hasonlóan majd könnyűszerrel idomul a helyzetekhez, és bármikor alakot, maszkot, életkort, hitet cserél. A nagy utazók, hajósok és más alteregók pedig legelőbb is bámulatos hajlékonyságukkal aratnak sikert. Szóval meggondoltam-e választásomat? Meg, bólintok, és mulatságosnak találom, ahogy fénye vesztett szemünkkel egymásra villanunk."

Levendel Júlia - Időzés
A ​természetbe merülő ember nagy élménye, hogy ő maga él. Voltaképpen ez a vigasz és a biztatás is, hiszen élvezni, de akár érezni azt, hogy élünk, csak kapcsolatban lehetséges. Bokrokkal és rovarokkal, folyóval és madarakkal, az egész élő és élettelen környezettel pedig legalább annyira változatos - sokszintű és sokszínű - az ember kapcsolata, mint a fajtájabéliekkel. Ha azt mondom, "kapcsolat": tudatosságra gondolok, olyasféle áramlásra, amelyet az ember ismerni és formálni törekszik. Az a költészetben sokszor emlegetett boldog állapot, amikor az ember még öntudatlanul, szinte csecsemő vagy embrió "természetességgel" létezett a természetben, gondtalanul és vágytalanul, nem adhatta meg a kapcsolat örömét. Sem kapcsolatot, sem örömöt nem adhatott, mert ezekkel a képességekkel csak a tudatos ember rendelkezik - s úgy tűnik, minél tudatosabb, annál erőteljesebbek az örömei és differenciáltabbak a kapcsolatai. Annál inkább él. És szenved is persze.

Levendel Júlia - Így ​élt Kosztolányi Dezső
Kosztolányi ​Dezső századik születésnapjára, 1985 márciusára jelenik meg a költő rövid életrajza. Az olvasó ajándékot kap ezzel a kötettel a meghitt, szép alkalomra, mert feltárul előtte a magyar irodalom egyik legkiválóbb költőjének alakja és sokszínű munkássága. Meg kell őt ismerni! Színes egyéniség, páratlan tehetség, élete az alkotás hevében telik, az embert szolgálja, figyeli, mellé áll, keresi az igazságot, és egy nagy vargabetű kivételével a kisembert, az elnyomottat, a nehéz helyzetben élőket, a szorongókat szolgálja. Nagy tehetséggel megáldott költő-író, elragadó és gyarló ember. Érdemes elmerülni színes költészetében és szórakoztató, gazdag prózájában.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Gyerekek ​között
A ​televízió és rádió pedagógiai témákkal és gyermekműsorokkal foglalkozó népszerű műsorainak szerkesztője és szerzőtársa Levendel Júlia egy többgyermekes család mindennapi nevelés kérdéseiről, a szülő-gyermek-testvér kapcsolatokról írnak ebben a szép kiállású kiadványunkban. A színes, költői hangvételű kis "történetek"-ben arról van szó, hogyan lehet és kell a szeretetteljes, megértő, tapintatos családi légkört megteremteni és alakítani. Elsősorban a kisgyermekkor és a kamaszok érzelmi- és gondolatvilágának megértéséhez adnak a szülőknek segítséget. Nem problematikus helyzeteket éleznek ki; a hétköznapok kis és nagy "eseteit" jó pszichológiai-pedagógiai érzékkel értelmezik és oldják meg. Különösen figyelemreméltóak a két szerző érzelmekre apelláló, türelmet hangsúlyozó, sok szeretetet sugalmazó tanácsai.

Ács Irén - Levendel Júlia - Őrizd ​meg...
Ács ​Irén nógrádi fotó-gyűjteményének felhasználásával mesél a holocaust előtti életéről - a könyvészetileg is különleges művet 2001-ben tankönyvvé minősítették, tavaly angol nyelvű kiadása is napvilágot látott.

Levendel Júlia - Visszaszámlálás
Rendhagyó ​antológia a Liget című irodalmi és ökológiai folyóirat 10 éves jubileuma alkalmából.

Levendel Júlia - Vörösmarty ​Mihály
A ​kiadó most induló sorozata a magyar szépírás, a magyar költészet nagy, halhatatlan alakjainak körébe vezeti el az olvasót. Nem új értékek kutatása, felfedezése vezérli a kiadót s az egyes kötetek íróit, szerzőit, hanem sokkal inkább a magyar irodalom klasszikus és mai értékeinek megőrzése, valamint a költészet értő és élményt adó olvasásának rejtelmeibe bevezetni az olvasót. A sorozat első három kötete még idén napvilágot lát, s ezek közül Vörösmarty Mihállyal, Csokonai Vitéz Mihállyal és Arany Jánossal foglalkoznak. Levendel Júlia Vörösmarty Mihályról írott és költeményeiből összeállított kötete személyes hangú, szinte már lírai vallomás az emberről, a költőről, aki a Szózat sorainak szellemében élt, alkotott, s életének minden tragikus fordulata ellenére reménykedett. A kötet olvasása, forgatása maradandó élményt nyújt minden embernek, aki meg akar ismerkedni költészetünk e kimagasló alakjával, s különösen javasoljuk azoknak a fiataloknak, akik most ismerkednek a költővel, és szeretnék ismereteiket bővíteni, mélyíteni.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Réskeresés
Ez ​a könyv elsősorban a szabadságról szól, közelítésének vágyáról, irodalmi tényeiről. Az 1968 és 2008 közt eltelt kétszer húsz év, két korszak azonosságait és különbözőségeit szálazza, szövi össze. Formája irodalmi négykezes: egy és két hangon szóló, személyes történeteket idéző esszék, versek, rajzok kapcsolódnak egységbe - a szerzők előző négykezes könyveihez (Négykezes; Legalább; A sérült tintahal) hasonlóan.

Levendel Júlia - Lemerülés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Levendel Júlia - Így ​élt Karinthy Frigyes
"Boltomban ​is ha böngész mindenki talál valami magánakvalót Gyermek és asszony és víg cimbora és költő és kutató és katona Mert sok mindent kínlódtam és éltem s mindenből maradt valami... Tessék besétálni aki nem hiszi vagy azt gondolja hogy puszta dicsekvés" Karinthy Frigyes Levendel Júlia, a kötet szerzője sokoldalú, sokféle Karinthyt, a humoristát, a költőt, a regény- és újságírót, a haladó világnézetű, emberséges embert állítja az olvasó elé. Sokszínű írásával Karinthy "boltja" megnő "áruházzá" terebélyesedik.

Horgas Béla - Levendel Júlia - Leveles ​könyv
EGY ​KORSZAK. Déry Tibor, Kardos László, Örkény István, Donáth Ferenc, Németh László, Illyés Gyula, Lőcsei Pál, Bojtár Endre, Csaplár Vilmos, Nádas Péter, Hankiss Elemér, Cs. Szabó László, Fodor András, Csoóri Sándor, Eörsi István, Kálnoky László, Zelk Zoltán, Kormos István, Gergely Ágnes, Lengyel László és mások LEVELEIBEN: 1956-88

Levendel Júlia - Tett-e ​még a gondolat?
Részlet ​a könyvből: Reggel háromnegyed nyolckor a Kossuth téri metrócsarnok előtt, a lépcsőn ült egy negyvenes, testes, nagyon sötét bőrű cigány férfi. Előtte pénzgyűjtésre kitárva a hegedűtok, ölében a hangszer. Másféle volt, mint a kolduló zenészek. Vasalt, fehér ing, sötét nadrág, fényes bőrcipő, s mintha lakodalmon vagy más úri murin játszott volna: a szeme alja püffedt. Épp nekiveselkedett. Szemközt a parlamenttel, mellette a kereskedelmi és iparkamara székháza, körülötte a szokott forgalom; a zsebében lapuló mobiltelefon rezgését érezhette, nehézkesen kotorta elő, pattintotta ki - ne állj meg, ne bámulj!, mondom magamnak; hiába -, még láttam, ahogy megdöbben vagy megrémül, ahogy egyszeriben felébred, ráébred, hol van, miben. Másfél órával később mentem arra; nem volt ott.

Levendel Júlia - Szemfényvesztés
Boszorkányos ​regényt tart kezében az olvasó, és nemcsak azért, mert Anna, a fiatalasszony főhős képes a szemmel verésre, hanem azért is, mert a napjainkban játszódó feszült történet hátterében felbukkannak egy 1717-ben épült pesti palota különös alakjai - a múlt és jelen egymásban tükröződik. A múltbeli eseményeket és alakokat különféle levelek, naplórészletek, jegyzőkönyvek és más feljegyzések formájában mutatja be a regény - de a dokumentumok egytől egyig kitaláltak. A valóban létező események érintése a stilizált nyelv eszköze a valódiból és képzeltből teremtett lehetségesnek. A többrétegű regényben fokozatosan bontakozik ki a múlt és jelen kapcsolata, az arisztokrata Istvándy család történetének és az Anna körében lejátszódó eseményeknek a párhuzamai - és végül egy belső történet is, amely a terrorisztikus pusztítás erkölcsi kérdéseire válaszol.

Levendel Júlia - Horgas Béla - A ​sérült tintahal
"...a ​szokott, csúcsra járatott, boldog megzuhantságban andalogtunk a hajléktalanok papundekliből és műanyagcafatokból eszkábált zugai, tábortűz-maradványok és kutyaszar között..."

Levendel Júlia - Megijesztenéd ​a vidám madarakat?
... ​és a hatalmas döndülés után nem tudja, kilépjen-e, mert iszonyatos hangja volt a vastag tölgyfához vágódó, s aztán kőre zuhanó testnek, nem lehetett gondolkodnia, meggondolnia, mi ez, ki ez... mintha egy óriás hozta és teljes erőből odacsapta volna az ajtajához...

Levendel Júlia - Horgas Béla - Nyomolvasás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Levendel Júlia - Hát ​amint fölállok... - Költészetregény
Ez ​egy szerelmes regény. Éppen az utolsó előtti fejezetét írtam, vészesen és mámorosan közeledtem a befejezéshez - egyszer úgyis vége lesz, egyszer abba kell hagyni -, de közben is hajtottam az időt, s azt hiszem, az elmúlástól tetten érten döbbenhettem csak rá, hogy valóban az.

Kollekciók