Ajax-loader

Kecskés Pál könyvei a rukkolán


Kecskés Pál - Az ​erkölcsi élet alapjai
A ​keresztény erkölcs az emberi természet mélyére nyúló gyökereinek az előtárása ennek a könyvnek a célja. Az erkölcs a gyakorlati élet igénye és követelménye, azért a könyv vizsgálódása figyelembe veszi a modern lélektan, értékelmélet és társadalomtudomány szempontjait s eredményeit. Azok tekintetbevételével igyekszik a keresztény világnézetű erkölcs alapelveinek időtálló értékét megvilágítani. A könyv nem teológiai, hanem erkölcsfilozófiai irányú munka. Az erkölcsi kérdéssel nem a kinyilatkoztatás alapján foglalkozik, hanem a természetes erkölcs vonalán, tudatával a kinyilatkoztatás hatása jelentőségének az erkölcsi gondolkodásra. Azoknak az alapelveknek a vizsgálatára korlátozódik, amelyeken a keresztény erkölcs természetfölötti világa továbbépül. A könyv három nagy témaköre: az erkölcsi tudat, az erkölcsi érték és az értékes élet.

Kecskés Pál - A ​házasság etikája
A ​könyv a válságba jutott házasság etikáját elemzi és ad irányelveket annak helyreállítására mind az egyén, mind az állam számára. A könyv 1928-ban jelent meg, de a házasság szentségi volta és annak megmentésének módszerei ugyanazok ma is. A könyv befejező sorai: „Jobb jövendő eljövetelét azok a családok ígérik, melyek nem akarnak tudni a házasság válságáról. Nem akarnak tudni róla, mert előttük a házasság megszentelt viszony, nagy, erkölcsi valóság, melyet fenn kell tartani, melyet nem szabad válságnak kitenni. A házasság válsága nem fenyeget ott, ahol erénynek tartják a nő tisztaságát, ahol becsület kérdését képezi a férfi részére a hűség megtartása, ahol örülnek a gyermek nevetésének, ahol a gyermekek hálás szeretettel ragaszkodnak szüleikhez, ahol nem nehéz egymásért áldozatot hozni, mert tudják egymást tisztelni. A házasság válsága ott következik be, ahol válságba jutott az emberi élet legnagyobb értéke: a tiszta erkölcs.”

Kecskés Pál - A ​bölcselet története főbb vonásaiban
A ​harmadik évezred kezdetén a liberalizmus letűnő szakaszában különös jelentősége van az örök értékű, de mesterségesen háttérbe szorított keresztény és konzervatív filozófiai gondolatoknak. Sorozatunk célja, hogy hiánypótló filozófiai és teológiai alapművek közkinccsé tétele mellett elősegítsük az új évezred világnézetének kialakítását, a ma emberének is üzenetet hordozó, a jövő számára is örök érvényű igazságokat tartalmazó keresztény és konzervatív gondolatokkal. A sorozat induló kötete egy kitűnő magyar szerző, az igazságkeresés történetébe, a filozófiai gondolkodás rendszerébe és folyamataiba bevezető, számos világnyelven megjelent kézikönyve, amely világviszonylatban még ma is az egyik elismerten legkiemelkedőbb bölcselettörténeti mű. A napjainkban napvilágot látó filozófiatörténeti munkák nagy részének két jellemző fogyatékossága van. Az egyes filozófusok műveit, szövegeit csupán kultúrtörténeti jelenségként ábrázolják, egyfajta kordokumentumnak tekintik, a filozófiai szövegek forráselemzésére és forráskritikájára nagy súlyt fektetnek, de a filozófiai gondolatok valóságértéke iránt kevés érdeklődést mutatnak. Ezért e műveken az objektív igazságkeresés helyébe a történelmi relativizmus és a nominalista szkepticizmus lép. A másik tipikus hiányosság a filozófiatörténeti munkák zömében a túlzott lexikalitás, és ezzel párhuzamosan a szisztematikus rendszerek bemutatásának hiánya. Az olvasókra zúdított adathalmaz közepette a rendszerbe foglalt filozófiai gondolatok nehezen követhetők. Az Európa-szerte ismert és nagyrabecsült néhai Kecskés Pál professzor műve mentes mindkét hiányosságtól. Nála az egyes filozófia iskolák nem úgy jelennek meg, mint a letűnt korok kultúrtörténeti különlegességei, nem is úgy, mint egymásnak szögesen ellentmondó ismerethalmazok, hanem a szerző mesterien érzékelteti a bölcselettörténet folyamában a főbb filozófiai problémák folyamatosságát. E műből kitűnik, hogy a filozófiatörténet az objektív igazság megközelítéséért folytatott monumentális küzdelem. Kecskés Pál könyvének nagy érdeme az is, hogy történeti ismereteken kívül dióhéjban filozófiai alapvetést is nyújt, világosan, közérthető módon, fgy az olvasó nem vész el az adatok sűrűjében, és lehetővé válik számára, hogy ne csak filozófiai szövegeket ismerje, hanem filozófiai gondolatokat is. A tudós szerző a svájci Fribourgban végezte egyetemi tanulmányait, majd évtizedeken át volt a Pázmány Péter Tudományegyetem, majd 1950 után a Hittudományi Akadémia professzora. Több neves etikai és szociológiai munka szerzője. Az évtizedek óta nehezen hozzáférhető művének reprint kiadása jelentős kincse tudományos életünknek.

Kecskés Pál - A ​keresztény társadalomszemlélet irányelvei
Az ​Actio Catholica Országos Szociális és Karitatív Szakosztályának kívánságára, ebben a könyvben a szerző a művelt nagyközönség számára írt formában adja közre "A keresztény társadalomelmélet alapelvei" címmel pár év előtt megjelent könyvének vezetőgondolatait.

Kecskés Pál - A ​bölcselet története
A ​tudós pap monumentális műve összefoglalja a bölcselet történetét, az emberiség bölcseleti kultúráját.

Kollekciók