Ajax-loader

Rómer Flóris könyvei a rukkolán


Rómer Flóris - Ipolyi Arnold - Fraknói Vilmos - Egyház, ​műveltség, történetírás
Rómer ​Flóris, Ipolyai Arnold és Fraknói Vilmos A XIX. század második felének kiváló historikusai közé tartoztak, munkásságuk jelentős hatással volt a történeti tudományok fejlődésére. Rómer Flóris a magyar régészet egyik megalapítójának, a tudományág hazai úttörőjének tekintik, aki történettudósként is értékes alkotásokkal hozzájárult a korabeli polgári történettudomány fejlődéséhez. Ipolyi Arnold a néprajztudomány magyarországi klasszikusai közé számít nagyszabású fiatalkori monográfiája, A magyar mythológia révén. A kötetünkben közreadott részletek elsősorban művelődéstörténeti írásait, egy összefoglaló magyar művelődéstörténet előtanulmányait tartalmazzák. Fraknói Vilmos jelentős életművet hátrahagyó történész volt, akinek gazdag irodalmi hagyatékából csak néhány kedvelt témájúból vett szemelvényre jutott hely e kötetben. Élete során foglalkozott Pázmány Péterrel, aki sok tekintetben példaképe volt, és szinte haláláig foglalkoztatta Martinovits Ignác személyisége, a magyarországi jakobinus mozgalomban betöltött szerepe.

Péczely Béla - Friedreich Endre - Rómer Flóris - A ​Pesti Római Tábor maradványa az Eskü-téren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rómer Flóris - A ​Bakony
Köszönettel ​tartozunk mindazoknak, kik támogattak bennünket Rómer Flóris művének újrakiadásában. E munka során vált nyilvánvalóvá, hogy napjainkban is széles rajongótábora van az 1815-ben született tudós-tanárnak, ki 150 éve jelentette meg barátai biztatására a Bakonyban tett utazásainak leírását. Nincs igazán a köztudatban, hogy a magyar régészet elismertetéséért mennyit tett, ezért külön köszönjük dr. Valter Ilonának a szerzőről írt alapos életrajzát. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét az író kedélyes, jóízű meséire, s reméljük a Bakonynak is, Rómer Flórisnak is barátai lesznek.

Szabó Béla - Rómer Flóris - A ​Bakony - Dr. Rómer Flóris nyomában
Egy ​tudományos igényességgel megalkotott album alkotóját, a természet iránt elkötelezett Szabó Béla fotóművészt megérintette a múlt század egyik legnagyobb magyar polihisztorának, dr. Rómer Flóris „pannonhegyi bencés, győri főgymnasiumi tanár és múzeumőr”-nek bakonyi barátaihoz írt igényes munkája. Szabó Béla fotóművész arra vállalkozott, hogy a XXI. század elején végigjárja azt az utat fényképezőgépével, amelyet végigjárt a bencés tanár és rögzített tollával. Az 1860-ban megjelent mű s a jelenlegi bővített kiadás – Szabó Béla képei és az eredeti mű együttes kötésben – még mindig feltáró céllal jut el az érdeklődő közönséghez. Mert most sem vagyunk birtokában annak a csodának, amely a Dunántúl Balatontól északra fekvő területén rejlik, amely megnyilvánul a geológiai, biológiai sokféleségben, a néprajzi, régészeti és történelmi nevezetességekben. A Bakony 1850-es évekbeli állapotát Rómer Flóris, a tudós megfogóan szép nyelvezettel vetette papírra. Szabó Béla művészi alkotása, eredeti ötlete, az, hogy Rómer Flóris nyomába szegődött, hozzájárul ahhoz, hogy az album gazdagítsa magyarságunkat, és még jobban értékeljük történelmünket, tudjuk megbecsülni a természet örök ajándékát és az építészi örökséget tekintve a harmonikus ember nagyságát.

Rómer Flóris - A ​régi Pest
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rómer Flóris - Henszlmann Imre - Műrégészeti ​kalauz különös tekintettel Magyarországra I-II.
I. ​kötet Őskori műrégészet, II. kötet Középkori építészet. Magyarország első összefoglaló régészeti könyve, mely 1866-ban jelent meg és ma már igazi könyvritkaságnak számít. Rómer Flóris az őskortól, Henszlmann Imre a középkori építészetet és régészetet foglalta össze kiváló munkájában.

Rómer Flóris - Rómer ​Flóris jegyzőkönyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók