Ajax-loader

Karácsonyi János könyvei a rukkolán


Karácsonyi János - Szent ​István király élete
Tudom, ​hogy lesznek, talán sokan lesznek, a kik csalódva teszik le e könyvet, ha azt elolvasásra méltatták. «Ennyit eddig is tudtunk — mondogatják — sőt ennél többet is». Nem fogok csodálkozni az e fajta nyilatkozatokon s nem is veszem rossz néven azokat. Előző íróink művei nyomán némely, szent István királyról eddig hirdetett, tudományos tételek történeti igazságokként vannak elterjedve művelt közönségünk körében s így számosan bizonyos hiányt éreznek, ha e rég ismert, esetleg már az iskolában úgy tanult tételeket é műben nem találják meg. Különös dolog, pedig én mégis azt szeretném, ha e kis könyvnek érdeméül tudnák be a hiányt, mert hiszen az a több, amit eddig tudni véltünk, s ami e könyvből hiányzik, mind merő ábránd, a kései íróktól szent István életéhez hozzá ragasztott sallang vala! S éppen azért lett e könyv kisebb másoknak szent Istvánról írt műveinél, mert nem többet, hanem csak igazat akart mondani.

Karácsonyi János - Történelmi ​jogunk hazánk területi épségéhez
Az ​1914. július 28-án kitört rettenetes háborúban egyszerre tudatára ébredtünk, hogy megint mily szörnyű veszedelemben forog hazánk! Óriás, nagy államok hidegvérrel, előre elhatározták Magyarország eltiprását és hazánk területének a szomszéd államok közt való szétosztását E rablóművek végrehajtásánál számítottak a hazánkban élő, nem magyarajkú népek közreműködésére is és azokat előre fizetett lázítókkal, ábrándos kecsegtetésekkel, történeti hazugságokkal félrevezetni igyekeztek. Ekkor ébredtünk tudatára annak is, mennyire szükség van a magyar hazában élő összes népeknek az egyetértésre, a testvéries szeretetre és kölcsönös támogatásra! Kis nemzeteket, egyes népeket most épen úgy elseper a kényurasággal, erőszakkal és annak minden hazug fortélyával összeállított, rettenetes seregeket, romboló fegyvereket összeszerző nagy állam, mint akár a népvándorlás korában. A létfenntartás és az emberbe oltott szeretet egyaránt parancsolja tehát, hogy elfeledve a régi félreértéseket, eldobva az egymás ellen törő önző célokat, az egyetértés, testvéries szeretet állandóságán dolgozzunk.

Karácsonyi János - Szent ​Gellért csanádi püspök és vértanú élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - Békésvármegye ​története I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - Hamis ​oklevelek jegyzéke 1440-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - A ​magyar nemzet történeti joga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - Szt. ​Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig 1–2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - Magyarország ​egyháztörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsonyi János - Szent ​László király élete
"Szent ​László halála után egy század múlva azt hitték, azt is hirdették, hogy a kegyes, jámbor királyt az akkori magyarok három évig rossz, szakadozott ruhákban gyászolták s ez idő alatt sem nem muzsikáltak, sem nem táncoltak az országban."

Karácsonyi János - A ​székelyek eredete és Erdélybe való települése
Karácsonyi ​János (1958–1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghatározó munkák. A könyvben a szerző állást foglal abban a mai napig lezáratlan vitában, hogy a székelyek hun leszármazottak, avagy a honfoglalással Erdélybe került magyarok.

Kollekciók