Ajax-loader

Dr. Vankó Gergely könyvei a rukkolán


Dr. Vankó Gergely - Tibeti ​ösvény
Őszentsége, ​a Dalai Láma is úgy tartja, hogy a Megvilágosodás tapasztalásához, megvalósításához, a Tibeti Ösvényen történő előre jutáshoz, nem okvetlenül szükséges a tibeti hagyomány, kultúra, néprajz és nyelv ismerete. Könyvemben megkísérelem az Olvasó elé tárni, a legfontosabb szimbólumokon és jóga-módozatokon keresztül, a Tibeti Törekvők életvitelét, az Élethez-Halálhoz való viszonyulását – s természetesen: a Megvilágosodás lehetőségére világítok rá szavaimmal. Szövegeim eredeti dokumentumokon és személyes tapasztalatokon, a helyszínen való ott-tartózkodáson alapulnak.

Dr. Vankó Gergely - Nádi ​hegedű
Gyermekkor, ​ifjúság... Életünk bűbájos időszaka. Amikor minden lehetségesnek tűnik: A Világ a miénk... A gyermek, aki szájtátva csodálja az aláhulló virágszirmokat, maga a Megvilágosodott... Nádi hegedűt csináltunk, tücskökkel együtt muzsikáltunk... Jöjj velem, Olvasóm, ebbe a varázs-világba... Időzzünk el ott, gyermekként, újra élve a Csodát...

Dr. Vankó Gergely - Akár ​sárkány lelke
„Annak ​a tettnek a végrehajtása, amely nehéznek tűnik, sokszor hónapokba telik, néha évekbe is. Annak a tettnek a végrehajtása, amely lehetetlennek tűnik, csak egy kicsikével tart tovább.” (Lao Ce) "Három Kincset birtokolok – mondja Lao Ce. - Ezeknek egyike a Szeretet.” S vajon mi lehet a másik kettő? Az Olvasóra bízom ennek eldöntését. Dr. Vankó Gergely

Dr. Vankó Gergely - Táltostánc
DAL ​HALÓDIK Dal halódik a szomszéd szobában. Nem tudom, meddig hallgathatom még. Öröktől fogva e dalra vágytam. S ha elhal: Koszorúzom emlékét. 2016. február 12. E költemény egyike a kötetben szereplő verseimnek. Régebbi, újraélesztett műveim és egészen frissek kapnak helyet a könyvben. Szakadatlanul dolgozom alkotásaimon, hiszen a Költészet: Élet. A pillanat folyamatossága. S ez maga az Öröklét...

Dr. Vankó Gergely - A ​tér dialektikája
A ​Mindenség alapvető eleme a tér, az egység princípiuma. A tér látszólag maga az üresség, éppen ezért mindent magában foglal. A létezés alapfeltétele, semmi sem létezhet rajta kívül. Ezért a tér öntudatunk lényegi tulajdonsága. A teret, amelyben élünk, öntudatunk határozza meg. A tér és az öntudat végtelensége identikus. A tér az anyag megjelenési formája. Amikor öntudatra ébredünk, a tértudat is felébred bennünk. - Különös, ismeretlen világokba vezetem az Olvasót... Könyvem sokrétű, látszólag eklektikus formázást mutat. A részek azonban végül összeállnak tanulságos egésszé...

Dr. Vankó Gergely - Oltáromon ​sas fészkel
ZEN-KÖLTÉSZET Az ​Út műveléséhez tartozik a jellegzetesen Zen-szellemiségű Haiku-verselés. A Haiku-költemények formailag rendkívül sűrítettek: Mindössze tizenhét szótagból kell felépíteni a verset. Öt-hét-öt a szótagok száma sorokként. Ezek a művek látszólag nélkülözik az olyan költészeti elemeket és fogásokat, amelyeket megszoktunk és elvárunk a nyugati költészetben. Mégis: Kifejező erejük lenyűgöző... Belső rendet követnek, a paradoxon az egyik éltető elemük. Lehet rímtelen vagy rímes, vagy teljesen prózai megfogalmazás. -- Kötetem anyagával ebben a világban kísérelek meg teremtő utazást tenni...

Dr. Vankó Gergely - Hajnalparázs
A ​Költészet: Egyszeriség, egyediség. Ihlet, villanás, munka, szorgalom. Hosszasan beszélni: Nem minden esetben Költészet. Sőt: Legtöbbször nagyon távol áll tőle. A hosszadalmas költeménnyel a rövid vers felé közelítünk. Szerencsés esetben el is érjük. Kötetemben igyekszem a rövid verset környékezni, régebbi és egészen friss alkotásaimmal, szülötteimmel... Erre a "környékezésre" kérem a Kedves Olvasót... Kíséreljük meg együtt...

Dr. Vankó Gergely - Zálogodisszea
Verseskötetem ​életem értelmét jeleníti meg: Ahogyan éltem és élem a Mindenséget... Az utazás célja az utazás maga... Zálogként tesszük tálcára önmagunk: Vereséget, győzelmet, ahogyan egymásra következnek. Útitársnak hívom az Olvasót: Bambuszszálakban vigadó és szomjúhozó istenségek körébe. Sebhelyes tengerek árján, száguldjunk a Végtelenbe...

Covers_390841
elérhető
2

Dr. Vankó Gergely - Málá
A ​Málá a buddhista meditáció gyakorlásakor használatos gyöngy-füzér. Általában 108 szemből áll, a végén egy nagyobbal: Ezt Buddha-gyöngynek vagy Guru-szemnek nevezik. A szemek lehetnek fából, csontbók, de fél-drága- vagy drágakőből is. A szerzetesek a nyakukban viselik, ruházatuk felett. A 108 szem jelképezi a 100 békés, védelmező lényegiséget a Köztes létben, a halál beállta utáni Bardó-ban, ezen kívül a nyolcféle Tudat-állapotot is. A Buddha-gyöngy szimbolizálja a Megvilágosodást. Száznyolc költeményem mutatja "málá-látásomat" a Multiverzumról...

Dr. Vankó Gergely - A ​megvilágosodás ösvénye
„A ​Megvilágosodás nem valami távoli dolog. Nagyon is közel van: Bennünk rejtezik. Belső fejlődésünk által, minden pillanatban tudatosan belenőhetünk a Megvilágosodásba. A legmagasztosabb Megvilágosodás: az Isten-megvalósítás. A Megvilágosodásnak nem csak a lélekben, hanem a szívben, az értelemben, az életerőben és a testben is meg kell történnie. Az Isten-megvalósítás tudatos és tökéletes egyesülés Istennel. Midőn belépünk saját létezésünknek és a Világ létezésének a Forrásába, akkor a Valóságba érkezünk. A Valóság a mi állandó Gyönyörünk. És ez a Gyönyör: Isten Lélegzete.” (Sri Chinmoy) Tibeti, indiai, kínai, japán ősi forrásokból merítettem könyvem anyagát. Saját fordításban, vagy átdolgozással közvetítem az Olvasó felé a Megvilágosodás Ideáját, gyakorlati útmutatásokat is nyújtva. A Törekvő Tanítvány mindig eléri Célját...

Dr. Vankó Gergely - A ​karma törvénye
„Kéz ​a kézben jár az öröm és a bánat. A Végső Igazság szintjén: ami fájdalmat magamnak okozok, azt mások is szenvedik. S az öröm, mit magamnak szerzek: másokat is füröszt csillámaival. Ne az erkölcsi elkülönültség magaslatáról osztogassunk tanácsokat, hanem önnön példánkkal mutassunk Utat, Célt és Életformát, mind az örömöt, mind az ürömöt tapasztalóknak. Valós világunkban ne birtokoljunk olyasmit, amihez ragaszkodni kezdhetnénk. Ne csupán ismételgessük az önzetlenség formuláit, hanem valóban váljunk önzetlenné. De ne siessünk el semmit. Sem a birtoklás, sem a lemondás irányában ne törekedjünk mohón, fejvesztetten. Hagyjuk történni életünket. Magunk se vegyük észre, mikor teszünk jót. S akivel jót teszünk és a Felszabadulás felé irányítjuk, ő se észlelje azt a pillanatot, melyben megérinti az Áldás.”

Dr. Vankó Gergely - A ​megvilágosodás tibeti ösvénye
Őszentsége, ​a Dalai Láma is úgy tartja, hogy a Megvilágosodás megtapasztalásához, megvalósításához, a Tibeti Ösvényen történő előrejutáshoz nem okvetlenül szükséges a tibeti hagyomány, kultúra, néprajz és nyelv ismerete. Könyvemben megkísérelem az Olvasó elé tárni, a legfontosabb szimbólumokon és jóga-módozatokon keresztül, a Tibeti Törekvők életvitelét, az Élethez-Halálhoz való viszonyulását, s természetesen a Megvilágosodás lehetőségére világítok rá szavaimmal.

Dr. Vankó Gergely - Bevezetés ​a buddhista megvilágosodás tanba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Vankó Gergely - Sákjamuni
A ​könyvből az Olvasó hiteles történetét ismerheti meg Sákjamuni Buddha életének, Tanítása keletkezésének és kivirágzásának. A Világ Őt tekinti a Történelmi Buddhának. Hogy mi a Világ, mi a Történelem? A figyelmes, éber Olvasó ráérez és ráébred az Igazságra. A Szerző eredeti dokumentumok felhasználásával, személyesen végigjárva azoknak a vidékeknek egy részét, amerre Sákjamuni is vándorolt, a Tant hirdetvén, több évtizedes kutatómunka után alkotta meg ezt az összefoglalást. Buddhista értelmezésben: A Valóság annyira valótlanság, mint amennyire valóságos. A pillanatnyi születések és halálok sorozata alól maga a Megvilágosodott sem mentesülhet. Ezt Ő maga is többször kinyilatkoztatta. Győzzük le látszat-személyiségünk szenvedélyeit. Erényesen, szeretetben éljünk. Önzetlenül cselekedve, a Tudás, a Tapasztalaton alapuló Bizalom legyen a Vezetőnk. Minden más magától megtörténik.

Dr. Vankó Gergely - Bevezetés ​a buddhista karma misztériumába
Hiába ​a szekérderéknyi ezoterikus szakkönyv, a tanfolyamok, a nyugati civilizációkban egyre inkább sztárolt keleti tanítók, általában még mindig kicsit zavartan próbáljuk beleélni magunkat több-kevesebb sikerrel az ázsiai vallások tanításaiba. Ezeknek az egyik leglényegesebb fogalma a karma és a reinkarnáció, amely szerint világra jöttünkkor összes előző életünk mintegy összesített individuumai vagyunk, annak minden tapasztalatával és terhével. A folyamat igen összetett, óriási vallási és kulturális elméleti anyaggal a háta mögött - ezek közül tartalmaz néhányat a kötet, hat részbe szerkesztve. Egyebek között olvashatunk a Védák koráról, az ihlet bonyolult szellemi folyamatáról, a zen buddhista tanításokról, az ún. Tiszta Tudat Tanításáról és az Érzékfeletti Bölcsességről. A sort A karma misztériuma című írás zárja.

Dr. Vankó Gergely - Teljességünk ​titkai
Az ​indiai Őskortól, a Védikus időkön keresztül, egészen napjainkig, a legfontosabb dolog az Emberiség Történelmében: Önlényének Halhatatlansága. Ábrándozás és vágyakozás helyett a Könyvemben ajánlott Szellemi és Testi önnevelésünkre fordítsuk erőinket, s eredményt érünk el, hamarább, mintsem remélnénk. Már maga az elhatározás, hogy önnevelésbe kezdünk, tisztító és építő jellegű Erőteret ébreszt. Ezt az Erőteret, a Könyv útmutatásait követve, terebélyesíthetjük az éber, tudatosággal, örömmel, szorgalommal, összpontosítással, ellazulva, elmélyedéssel végzett gyakorlással. S midőn az Olvasó elérkezik ahhoz a ponthoz, ahonnan ez a Könyv már nem nyújthat további segítséget: erőfeszítésének köszönhetően - a Mester jelentkezni fog.

Kollekciók