Ajax-loader

Benke József könyvei a rukkolán


Benke József - Az ​ó- és középkor egyetemei
Akit ​érdekel fél tucat ázsafrópai egyetem ókori és mintegy háromszor ennyi középkori európai egyetem rövid története, és ezen egyetemek több mint ezer tudósának-professzorának, valamint sok száz ismert egyetemistájának (Gerbert d Aurillactól és Chaucertól Dantén és IV. Károly császáron át Petrarcáig és Villonig) tevékenysége, annak figyelmébe ajánljuk ezt az egyetemek történetével szoros kapcsolatban álló, 145 színes képet (Imhotep és a szem anatómiája, Ptolemaiosz és a salamancai egyetem, Buddha és Athéni iskola, Homérosz és az al-Azhár, II. Mehmed szultán és a skolasztikus oktatás, Hedvig királynő és a Sorbonne alapító okirata, az egyiptomi írnokok 4400 éves és a firenzei Santa Maria Novella Capella A hit diadala 626 éves oltárképe stb.), valamint francia nyelvű összefoglalót tartalmazó munkát.

Benke József - Az ​arabok története
Több, ​mint 600 oldalas, részletes és alapvető összefoglaló munka, számos színes fényképpel illusztrálva.

Benke József - Fényes ​Ösvény, Szürke Farkasok, Fekete Szeptember
„Ha ​Carlos bandája a nemzetközi terrorizmus példája, akkor _transznacionálisnak_ nevezhetjük, hiszen a lodi vérfürdőt elkövető 3 _japán_t Libanonban képezték ki, NSZK-papírokkal rendelkeztek, _francia_ reptérről indultak, és _csehszlovák_ fegyerrel gyilkoltak – _Izraelben:_ s az egység vezetője, a mészárlást túlélő Kozo Okamoto a _szíriai_ hadsereg alezredese volt (aki egyébként 1971. március 12-én a Japán Vörös Hadsereg árulással vádolt 12 tizenéves tagját hidegvérrel lemészárolta).”

Benke József - Arab ​kalifák
A ​6-9. század közötti három évszázad az arab iszlám civilizáció viharos gyorsaságú térhódításának időszaka. Ez alatt az idő alatt a vérségi alapon szerveződő, egymással is harcban álló sivatagi beduin törzsek laza szövetségéből hatalmas világbirodalom bontakozott ki. A vallásukat vérrel és fegyverrel terjesztő - de a más vallásokkal szemben lojális - arabok a meghódítottak kultúráját átvették és továbbfejlesztették, így évszázadokkal később, a reneszánsz kialakulásakor Európa azt, mint iszlám kultúrát integrálta. A kötetbe a három évszázad legkiemelkedőbb uralkodói kerültek be. A két igaz úton járó kalifa: Ali és Omar, a damaszkuszi Omajjádok: Muávija és Abdal Malik, az Abbászida al-Manszúr és a legendás Harun ar-Rasíd, valamint az andalúziai Omajjádok közül a három Abdar-Rahmán kalifa.

Benke József - Az ​orvostudomány története
A ​tankönyv tizenkét fejezetben foglalja össze az orvostudomány históriáját úgy, hogy az archaikus és az antik orvoslásról szóló fejezet még valóban a medicina történetét tárgyalja, a középkort és az egyetemalapítások korát (az ún. folyamatos orvosképzés megindulását) összegező két fejezet azonban már inkább csak az európai és az arab (talán pontosabb lenne a Mediterraneum térsége körüli) orvoslásról szól. A reneszánsz és a humanizmus kora, a XVIII., a XIX. század, valamint a XX. század első felének orvoslása, továbbá az Orvosi szakágazatok kialakulása a XIX. században c. fejezet már csak az európai orvoslás történetével foglalkozik. (Ez utóbbinál annyival terjedelmesebb anyagról van szó, amennyiben be akarja mutatni azt, hogy pl. az ún. sebészeti kisklinikumok, ill. az egyes modern, napjainkig alakuló orvosi diszciplínák története sem önálló ágazatként-tudományként való megjelenésükkel kezdődik; itt ez az ortopédia történetét foglalja össze, bemutatva, hogy az annyi évezred, amennyi évszázad az Andry alkotta fogalomtól máig eltelt). A tizedik fejezet a magyar orvostudomány történetét vázolja a középkori pécsi egyetem alakulásáig, különös tekintettel arra, hogy oktattak-e orvoslást (a XIV. századot követő magyar eredmények rövid összegzése az egyes fejezetek végén található). A második kiadás idegennyelvű összefoglalókkal bővült. A módszerről annyit feltétlenül el kell mondani, hogy ahol lehetett, a medicina történetét mindenütt az egyetemes történet vázlatos folyamatába állítottam (szinte mindenütt utalva a művészeteknek az embert máig csodálattal eltöltő eredményeire). Ennek nemcsak a hallgatók történelemismeretének hiánya az oka. Sokkal inkább az, hogy érzékeltessem: a medicina történetének öt évezrede alatt az orvoslással foglalkozók semmivel nem voltak kevésbé tehetségesek, mint azok a nagy művészek, matematikusok, mérnökök, akiknek sok évezredes eredményei a Holdra szálló XXI. század emberét is csodálattal töltik el (voltak sok évszázadon át csodált orvosi eredmények is, amelyek azonban mára már inkább csak mosolyt fakasztanak). Ha az ember 4700 éve felépíthette a nagy piramisokat, ugyanekkor megalkothatta az Egyetlen, Mindenütt jelenlévő, Láthatatlan Isten kultuszát, ha 2300 éve létrehozhatta a csaknem ugyanennyit megélt geometriai rendszert, továbbá ugyanekkor a 0-val kiegészített 10-es alapú helyiértékes számírást, ha több, mint 2200 éve két professzor megalkothatta a heliocentrikus világképet, ha egyetlen mérnök 1900 éve megtervezhette a 2,5 km hosszúságú, márványba vésett „képregényt", és ugyanezen mérnök megtervezhette és felépíthette az európai építészetben 1900 éven keresztül felül nem múlt kupolát, ugyanakkor tudományunk története ezekhez hasonló, máig csodált (és érvényes), évezredeket megélt eredményeket (az ezen alkotók kortársaiként élő orvosok részéről) felmutatni nem tud, akkor ez azért van, mert a medicina tudománya (tárgyának alanya) sokkal-sokkal bonyolultabb. Ha az orvostörténelem egyik nagy egyénisége már több mint 1100 éve azt mondhatta, hogy a medicina eredményeit évezredek alatt orvosok ezreinek munkássága hozta létre, akkor mi bízvást elmondhatjuk: a medicina ötévezredes története alatt orvosok tízezreinek munkássága alkotta meg a mai orvoslás grandiózus eredményeit..

Benke József - Az ​arab országok története III.
Tizennyolc ​arab ország ezredfordulós éveinek (1997. január 1 - 2003. augusztus 31.) részletes története ez a könyv, azon 18 országénak, amelyekben az arab nemcsak a hivatalos nyelv, hanem amelyet a lakosság túlnyomó többsége beszél is, és az ezt nem beszélők jelentős része is megért (így nem tartozik ide 6 olyan állam, amely ugyan arabnak mondja magát, azonban bennük a lakosság alig néhány százaléka arab, vagy beszél arabul; közülük a Comore-szigetekkel és Mauritániával tettünk kivételt, mert itt legalább az arab hivatalos nyelv vagy ezek egyike). Az itt szereplő 18 (+2) ország legalább egy szempontból "fontosabb", mint a világ országainak tizede: földjükben van a világ ismert szénhidrogén készletének kétharmada, innen kerül ki ezen energiahordozók exportjának csaknem háromnegyede. Minden ország ezredforduló előtti históriáját néhány oldalas esszészerű bevezető foglalja össze mintegy jelezve, hogy ezen országok földünk azon területei, ahol "mélységesen mély a múltnak kútja" (s rájuk bizonyosan nem gondolt nagy költőnk, amikor leírta: "a történelem nélküli népek híre csak árnyék"). Ezen esszészerű bevezetők után a XX. század néhány fontosabb eseményének kronológiája következik, majd az ezredfordulós évek részletes történéseit összegezzük. Ezután egy-két rövidebb tanulmányban mutatjuk be az egyes országok fontos eseményeit, tényeit (így pl. az 30 milliárd dollárba kerülő ún. nagy líbiai mesterséges folyó elkészülte történetét és eredménye jelentőségét; Szaúd-Arábia fegyvervásárlásait Fahd uralkodása idején; a legutóbbi libanoni választásokat; a 2001. szeptember 11-i merénylet megítélését az első számú arab vezetők részéről stb.). Végül pedig a történelmi vezetők közül egy-két politikusnak az életrajzát (lehetőleg szoros összefüggésben az ország történetével) tartalmazza kiadványunk, országonként. A könyvet 2 ívnyi (90 darab) színes fotó díszíti az egyes országok jelentőségének és történetének megfelelően az államok régmúltjától máig (beleértve az életrajzokban szereplő vezetők fotóit is). Mindennek ellenére ez a könyv nem akar más lenni, mint az események krónikája. A Kiadó azért határozott megjelentetése mellett, mert - amíg az Interneten egy-egy arab ország legfontosabb adatai 2002 elején is gyakran 5-6 évvel ezelőttiek - be akarja bizonyítani, hogy - megfelelő források esetén - egy könyv is tartalmazhat naprakész adatokat (a 2003 őszén megjelenő könyvünk 2003. augusztus végi adatokkal zár). Vagyis a telekommunikáció mai formái mellett is szükség van a könyvre. Mindez azt gondoltatja velem, hogy a könyv nem avult el. Lesz olyan jövője, amilyen múltja van. Benke József

Benke József - Az ​arab országok története I-II.
Ez ​a monumentális mű Ázsia délnyugati és Afrika északi részén élő, arab nyelven beszélő népek történetét mutatja be.

Kollekciók