Ajax-loader

Barlay Ö. Szabolcs könyvei a rukkolán


Barlay Ö. Szabolcs - Hitvédelem ​és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?
Ez ​a tanulmány a Prohászka körül dúló évszázados vádaskodásra kíván kérdéseket és válaszokat megfogalmazni. Vannak ún. tabu-témák még az egyházon belül is. Ezek között is a "legveszélyesebb" az ún. zsidókérdés. A tanulmány az oknyomozó történetírás módszerét alkalmazva mélyebb elemzést nyújt, és térben-időben kiszélesíti a kutatott téma kereteit. A legújabb szakirodalom segítségével az egyetemes és benne a magyar zsidóság karakterét vizsgálja és így közelíti meg Prohászka állásfoglalását. Neves írók és történészek, statisztikai adatok és világhírű zsidók önvallomásai egyaránt segítik a szerzőt abban, hogy általánosítás helyett tárgyilagos képet nyújtson az annyi vihart kavart kérdésben: mikor, miért és kikért emelte fel prófétai szavát az ország apostola és tanítója, Prohászka Ottokár püspök.

Barlay Ö. Szabolcs - Prohászka-interjú ​1.
Mióta ​elkezdtük "ébreszteni" Prohászka Ottokár szellemét, gyakran elhangzik az igény, hogy a Schütz Antal által kiadott 25 kötetes Összegyűjtött Munkákból olyan válogatást kellene kiadni, amely szélesebb olvasóközönséget is bevezethet e gazdag lélek világába, - "Magyarország Apostola és Tanítója" csodálatos életművébe. Barlay Ö. Szabolcs kezdettől fogva a Prohászka-kutatócsoport egyik leglelkesebb tagja: egy nagyobb Prohászka-életrajzon dolgozik; részt vett a Naplójegyzetek teljes (háromkötetes) kiadásában. Most pedig eredeti szövegválogatással jelentkezik. Prohászka naplójegyzeteiből és a róla szóló riportokból állított össze kis kötetre valót. Örömmel üdvözöljük vállalkozását, és melegen ajánljuk a nagy püspök régebbi és újabb "híveinek".

Barlay Ö. Szabolcs - „Ha ​szeretet nincs bennem, mit sem érek”
Az ​író _Vallomások könyve_ sorozatának harmadik kötete terjedelmében ugyan sokkal rövidebb, mint az előző kettő, de mindannyian tudjuk, hogy ebben az összes eddig megjelent könyvének a legbensőbb titkáról van szó. Mert Pál apostol félreérthetetlenül kihirdette a 2000 év óta érvényes igazságot: „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,... Legyen bár prófétáló tehetségem,... ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,... ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” A szeretetről éppen ezért nem szabad hosszú traktátusokat írni, hiszen azt könyvből megtanulni úgysem lehet. De ha valaki valamit mégis tanulni szeretne ebből a könyvből, akkor olvassa el a függelékét, melyben a ferences Csaba atya dévai missziója segít megérteni, mit jelent a jézusi szeretet! Az írások a szerzőnek a székesfehérvári Szemináriumi Templomban elmondott elmélkedéseit foglalja össze az agg Simeont ismétlő felkiáltással: Most már elbocsáthatod Uram, szolgádat békességben! Az egyházi reform korszakában élünk. Ezek a vallomások véssék az olvasó lelkébe a Szentatya felejthetetlen mondatát: Aki meg akarja reformálni az egyházat, előbb saját magát reformálja meg! Vagyis térjen meg. A konverzió pedig szeretet nélkül elképzelhetetlen. „Nagyon igazságos tehát, hogy az győz, aki jobban szeret.”

Barlay Ö. Szabolcs - Romon ​virág
A ​szerző ismert kutatója a 16. századi magyar művelődéstörténetnek. E könyvében az 1530-as évektől a század végéig elemzi a kor művelődési törekvéseit. Barlay munkájában zavarbaejtően sok az újszerűen megvilágított téma. Újszerű megvilágításba helyezi például Szapolyai János alakját, meggyőzően érvelve, hogy halogató taktikájával menteni akarta, ami menthető. vonzó, szemléletes képet rajzol Izabella királyné reneszánsz udvaráról, az akkori szellemi fellendülésről. Újszerűek a Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katolikus kapcsolataira vonatkozó fejtegetések is. Batthyány Boldizsár művelődéstörténeti szerepének bemutatása is eredeti kutatások alapján történik. A két záró fejezet e kor építészeti alkotásairól ad kiváló áttekintést, valamint elemzi a többszólamú zene akkori, itáliai fogantatású erdélyi diadalútját.

Barlay Ö. Szabolcs - Názáretből ​Betlehembe
Akarva, ​nem akarva eljutottunk egy olyan korba, amikor legszebb és legértékesebb kincseinktől megfosztanak minket. Fiataljaink legtöbbje már azt sem tudja, hogy ki miatt is van ez a nagy ajándékozási láz?! Pedig Karácsony nem véletlenül lett a Szeretet és a család legbensőségesebb ünnepe. Ennek a titoknak zárát szeretné kinyitni ez a kis füzet, mely nem más, mint utazás, útnak indulás Názáretből Szűz Máriával és Józseffel Betlehembe. Advent minden napjának megvan a maga üzenete. Ezt a liturgia fogalmazza meg. Ebben kíván segítséget nyújtani ez a kis „útikalauz”. Eleinte csak egy gyertyafény pislog, de később erősödik a fény; bátrabbak a lépéseink. December 17- től pedig elmélyedhetünk az úgynevezett Ó-antifonák szépségében. Minden nappal közelebb jutunk a Szenteste titkához. Ó gyönyörű szép titokzatos éj.

Barlay Ö. Szabolcs - Hitvédelem ​és hazaszeretet
Ez ​a tanulmány a Prohászka körül dúló évszázados vádaskodásra kíván kérdéseket és válaszokat megfogalmazni. Vannak ún. tabu-témák még az egyházon belül is. Ezek között is a "legveszélyesebb" az ún. zsidókérdés. A tanulmány az oknyomozó történetírás módszerét alkalmazva mélyebb elemzést nyújt, és térben-időben kiszélesíti a kutatott téma kereteit. A legújabb szakirodalom segítségével az egyetemes és benne a magyar zsidóság karakterét vizsgálja és így közelíti meg Prohászka állásfoglalását. Neves írók és történészek, statisztikai adatok és világhírű zsidók önvallomásai egyaránt segítik a szerzőt abban, hogy általánosítás helyett tárgyilagos képet nyújtson az annyi vihart kavart kérdésben: mikor, miért és kikért emelte fel prófétai szavát az ország apostola és tanítója, Prohászka Ottokár püspök.

Barlay Ö. Szabolcs - Édesanyánk ​az egyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barlay Ö. Szabolcs - Találkozások ​Jézussal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barlay Ö. Szabolcs - Ki ​nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?
Az ​emberi magatartásnak és a lélektannak legalapvetőbb igazsága, hogy valakit szeretni, elfogadni és követni csak akkor vagyunk képesek, ha minél jobban megismerjük életét, személyiségét. Ennek az alapigazságnak jegyében választotta ki az Úr Jézus a tanítványokat és követőinek legszűkebb körét, az apostolokat. Éveken keresztül együtt élt velük, hogy személyesen megtapasztalhassák, mit jelent Őt követni. Az Újszövetség lényegében nem más, mint ennek a folyamatnak csodálatos ábrázolása. Barlay Ö. Szabolcs atya eddig megjelent meditációi éppen ennek szellemében hangzottak el a szombat esténként megtartott elmélkedéseken. A _Találkozások Jézussal_ és _Krisztus agóniája bennünk_ című könyvek után most a _Vallomások könyvét_ adja az elmélyülni akaró olvasók kezébe. A cím eleve jelezni kívánja, hogy nem csupán közölni akarja az Evangélium igazságait, hanem vallomást tesz saját lelki életének minden keresztényt érintő legégetőbb témáiról, hogy az olvasó is képes legyen megfogalmazni: Ki nekem Krisztus és Miért vagyok keresztény?

Barlay Ö. Szabolcs - Krisztus ​agóniája bennünk
A ​szenvedés minden ember életének kikerülhetetlen része, a keresztény ember azonban másképp éli át. Élő példája: Jézus Krisztus, aki győzni tudott emberi természete gyöngeségén és a világon. „A kereszt tövében állva választ kapunk arra, milyen legyen magatartásunk...” vallja a szerző. E hét elmélkedésben Krisztus szenvedését saját életünkkel összehasonlítva gondolhatjuk át. Barlay Ö. Szabolcs maga is sokat szenvedett, gondolatai új erőt adhatnak az olvasónak.

Barlay Ö. Szabolcs - A ​poézis teológiája
Fiatal ​olvasóim kérésére legkedvesebb költőim verseit veszem sorra, és melléjük csatolom egyéni reflexióimat. Régmúlt idők emlékeit elevenítem fel, amikor egyetemi előadásaimon lélekbúvárként elmerültünk egy-egy költő versének elemzésében. Olykor elég volt egy szó, egy jelző, és megindult a közös munka. Mindenki elmondhatta, mit jelent számára a szavak mögött rejtőző fogalom, mely olyan, mint a virágon a szirom: jelek, melyek mögül érzések, meglátások végtelen mélysége tárul fel. Ehhez csend és idő kell. Ez a kettő hiányzik ma legjobban. Éppen ezért segítek, hogy megláttassam a hajnalnak és naplementének leheletfinom színeit is. (Barlay Ö. Szabolcs)

Barlay Ö. Szabolcs - Prohászka ​Ottokár életének titka
A ​Prohászka _Jubileumi sorozat_ célja Prohászka Ottokár püspök tiszteletének terjesztése és boldoggáavatásának elősegítése. A könyv Prohászka életszentségét mutatja be, mely a legfontosabb a boldoggáavatás számára. Ezen kívül tárgyalja azt a tényt, hogy Shvoy Lajos székesfehérvári püspök már 1942-ben megindította a boldoggáavatás mozgalmát, amit az akkori esztergomi bíboros leállított. Mindszenty bíborossal megpróbálták felújítani 1946-ban, de azt a kommunista diktatúra fojtotta el. Adriányi Gábor nemzetközi hírű egyháztörténész így ír a könyvről: "A katolikus Egyház az életszentségen az erények hősies gyakorlását érti. Nem kétséges, hogy Prohászka – amint e tanulmány is bizonyítja – a keresztény erényeket hősies fokon gyakorolta. Szeráfi szent volt. Prohászka egész életében kitűnt alázatával, felebaráti szeretetével. Szegénysége közmondásos volt. Imádságos lelkülete páratlan. Hősies erényeinek koronája, magasztos példája volt az engedelmesség. Amikor a legnagyobb áldozatot kellett hoznia, magát a Szentszék igazságtalan és a szabályokkal ellentétes ítéletének, az Index Kongregáció döntésének alávetnie, nem habozott azt alázattal és készséggel megtenni. Prohászka üstökös volt a magyar égen. Hogy rendkívüli egyénisége, életszentsége provokálta kora liberális egyházi és kicsinyes köreit is, érthető, mert hiszen ezeket ő saját fogyatékosságukra emlékeztette. A magyar katolikus Egyház – elsősorban a püspöki kar – mulasztása, hogy Prohászka, aki az ezer éves magyar kereszténység Pázmány után legnagyobb egyénisége, sőt akit életszentség hírében fölül is múlt, nincs az oltár magaslatára emelve. De hisszük, hogy eljön az idő, amikor "az álló vizek megmozdulnak" és a "napba öltözött ember" hivatalosan is azt a nevet viseli, amit életében és halálában kiérdemelt: a szentet."

Kollekciók