Ajax-loader

Tabi László könyvei a rukkolán


Tabi László - Címzett ​ismeretlen
Miként ​azt a nyájas olvasó tapasztalni fogja, ez a könyv két fejezetre osztódik: Hol van, hol nincs a címe az első fejezetnek, melynek rövid és még rövidebb írásai legkevésbé sem a hiánycikkek örökzöld témájával foglalkoznak (mint ez a fejezet címe sugallja), hanem mai világunk mindama humorra ihlető jelenségével, melyek gyorsan változó életünknek megfelelően hol vannak, hol nincsenek, hogy aztán újra legyenek, és ismét megszűnjenek. Pellengérre állítva a bosszantó hibákat, küzdeni az ostoba fonákságok ellen nem jelenti a győzelmek sorozatát, az efféle harcnak hol van eredménye, hol nincs, amiként maga a harcos szerző sem csalhatatlan, s hol igaza van, hol nincs. Hol volt, hol nem volt - ez a fejezetcím nem szorul különösebb magyarázatra. Könyvemnek ebben a részében vidámnak szánt elbeszéléseket talál az olvasó, pontosabban "tündérmeséket" az antivilágból, abból a korból, amelyet - hacsak élete delén már túl nem jutott - tapasztalatból nem ismerhet. Könyvemnek ezt a felét éppen azért 50 éven aluliaknak kiváltképpen ajánlom. T. L.

Tabi László - Írott ​malaszt – Monológok, dialógok, színház
Tabi ​László sajátos hangú, vidám és tartalmas kritikával szemlélődő humorát csillogtatja az Irott malaszt, az író új kötete. A Népszabadságból közismert „Pardon egy percre!” új darabjai, a „Ketten beszélnek” magvas, szatirikus kis dialógusai és más humoreszkek, karcolatok és tárcák sorakoznak a kötetbe, megtetézve végül az író nagysikerű, mai tárgyú vígjátékával, a Különleges világnappal. Együtt a gyűjtemény anyagát az egyik karcolat tételével lehetne legjobban jellemezni: a kis bosszúságok és a kis örömök nem is olyan kicsik; mindennapi életünk kisebb-nagyobb bosszúságai ellen az élet öröme és szépsége érdekében munkálkodnak következetesen Tabi László írásai.

Tabi László - Férjek ​és férfiak
Tabi ​László írja: Azt bátorkodtam javasolni a Kiadónak, hogy az úgynevezett fülszöveget - melyet a nyájas olvasó e pillanatokban olvas- ezúttal mellőzze. Javaslatom indokául azt hoztam fel, hogy könyvem címe - Férjek és férfiak - egyértelműen elárulja: a nőkről van szó benne. Javaslatomat Illetékes Hely azzal az ellenvetéssel utasította el, hogy a nők tárgykörében az elmúlt évezredek során már nagyon sok sikeres, hasznos és érdekes mű látott napvilágot, éppen ezért mód felett célszerű volna felcsigázni az olvasók érdeklődését; mi sem volna alkalmasabb eljárás a cél érdekében, mint rámutatni: miben különbözik ez a könyv ama többi sok százezertől, melyet hasonló tárgykörben adtak közre. Nos, meghajolni kényszerülvén e nyomós érv előtt - mellőzve az illő szerénységet -, tisztelettel bejelentem, hogy jórészt személyes tapasztalataim alapján a szerelmi életnek olyan jelenségeire mutatok rá, melyek eddig teljességgel rejtve voltak. Nem kétséges, hogy az olvasó ámulni fog, midőn arról értesítem, hogy a nők általában tisztességesek, hogy a nők általában csalfák, hogy a nők általában idealisták, hogy a nők általában materialisták, hogy a nők általában jólelkűek, hogy a nők általában kegyetlenek, hogy a nők általában önzők, hogy a nők általában bőkezűek, hogy a nők általában zsarnokok és hogy a nők általában rabszolgák. Legjobban ámulni az olvasó persze akkor fog, amikor mindezt a férfiakról is bebizonyítom.

Tabi László - Ilyenek ​vagytok
Tabi ​László "bemutatása", írói működésének méltatása helyett hadd beszéljünk egyszer egy kötet születésének körülményeiről. Az országosan ismert, népszerű humorista szemügyre veszi harminc év termését, s ezen a szálon elindulva, maguk az időrendbe sorolt írások adják a "történelmet humornézetben", vagyis a napi eseményekre, közéleti visszásságokra mindig frissen reagáló visszhangot. A humoreszkek, karcolatok alá nem írtuk a keletkezés dátumát: az olvasó számára talán külön érdekesség, ha pontosan "korba" tudja helyezni, s még inkább az, hogy ha a több mint negyedszázados zsörtölődés, ironizálás, számonkérés után még mindig áll az író megállapítása. Ilyenek vagytok.

Tabi László - A ​négy kísértés
Hol ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy Micike... vagyis, hogy volt régen nagyon sok Micike, kedvesek, álmodozók, és egy kicsit hazudósok is, egy ilyen Micike beszéli el személyesen, ártatlanul ravaszkodón, az öntudatlan önleplezés mulatságos színezetében mozgalmas ifjúságát, csodálatos nagy kalandjait.

Tabi László - Viselt ​dolgaink
Tabi ​László munkái erőteljes egyéni hangot képviselnek mai humoros, szatirikus irodalmunkban. A mindennapok kisebb-nagyobb gondjait, hibáit karikírozza, de a legköznapibb jelenségben is meglátja a nevetségesen különlegest, a képtelen ésszerűtlenséget. Ez témaválasztásának jellegzetessége. Szatirizáló módszere is eredeti. Írásait az intellektuális komikum jellemzi. Értelmi úton közelíti meg és leplezi a tárgyában rejlő komikus hibát. Nem kedveli a látványos nevettető eszközöket, aránylag rirtkán él szójátékkal, és a karcolatirodalom szokványos fordulatait, patenjeit is kerüli. Nagy kedvvel ironizál viszont, s írásaiban gyakran élvezhetjük az öniróniának egy bizonyos típusát is: amikor az író azért gúnyolja önmagát, hogy egy ügyes fordulattal önmaga leleplezését is eszközül használja a tulajdonképpen kiszemelt jelenség szatirikus leleplezéséhez. A kötet három részre tagolódik. Az első rész az ismert Pardon egy percre rovatból válogatott anyag, a második rész rövid párbeszédes krokikból áll, a harmadik pedig az Egy pár papucs és a Most majd elválik című vígjátékot tartalmazza.

Tabi László - Tücsök ​és bogár
Tücsköt-bogarat: ​főnév, tárgyragos, főleg beszélést jelentő igékkel kapcsolatos, bizalmaskodó beszédben használják. Jelentése: Válogatás nélkül mindent, mindenfélét. Például: Beszél, összehord, összeszed tücsköt-bogarat. Összebeszélt tücsköt-bogarat, csak épp a lényegről nem szól. Vadászkalandokat mondtak el, tücsköt-bogarat összehordva. (Mikszáth) Tud az beszélni mindent, tücsköt-bogarat, csak legyen, aki hallgassa. (Móra) A Magyar Nyelv Értelmező Szótára VI. kötete így határozza meg a "tücsök és bogár" jelentését. A gyakorlott olvasó előtt tehát már ebből is világos, hogy a kitűnő és közkedvelt író ebben a most megjelenő tizedik humoros könyvében legújabb termésének legkiválóbb, legtöbb és legmélyebb társadalmi mondanivalót hordozó, egyben legnépszerűbb szatirikus írásaiból és komédiáiból nyújt át gondosan kiválogatott gyűjteményt az olvasónak, melyben a legkülönbözőbb köz- és magánéleti témákkal foglalkozik.

Tabi László - Fele ​is tréfa
Tabi ​Lászlót a közvélemény a humoros publicisztika és a karcolat mestereként tartja számon. Nevét a Népszabadság-beli Parton egy percre sorozat tette népszerűvé: hétről hétre legalább egymillió ember kezdte a vasárnapját a Tabi-sarokkal. A "Pardonok" új sorozatát a Fele is tréfa adja közre, a szatirikus-filozofikus Ketten beszélnek rovat újabb írásaival. De a Fele is tréfa színpadi műveket is tartalmaz. Műfaji megjelölésük komédia, hiszen jócskán különböznek régi vígjátékaitól. Tabi - annyi színpadi siker után - egyszerre hátat fordított a hagyományos vígjáték íratlan szabályainak: kíméletlenebbül gúnyolódik, egy-egy váratlan csavarral fanyarul bizonytalanná teszi a vígjáték kötelező happy endjét. Abszurd ötleteivel a fekete humor, a modern groteszk irányába tágítja a színpadi mulatság lehetőségeit. De azért játékai ma is hamisítatlan Tabi-darabok. Figurái az abszurd szituációkban is köznapi természetességgel viselkednek, mindannyiunk nyelvét beszélik, és még a visszajáró kísértet is ízes pesti kiszólásokkal felelget az élőknek. Csak a játékok mélyén bujkál egy csepp kirándultásg, egy parányi keserűség. Mintha itt-ott meghasadt volna a színpadi drapéria: a hasadékokon át egy villanásra megpillanthatni a csupasz deszkát, az emelkedő és süllyedő színfalak mögött a valóságot.

Tabi László - Szó ​ami szó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Színem ​java I.
A ​gyűjtemény Tabi László negyedszázados humorista és vígjátékírói munkásságának színe-javát mutatja be. Ebből az alkalomból az író eljuttatott hozzánk néhány szemelvényt azokból a levelekből, amelyeket huszonöt éves pályafutása során hű olvasóitól kapott (vagy kaphatott volna). Kedves Mester! Tegnap este nagyobb társaságban szóba került az ön neve és tevékenysége. A legtöbben szerény tehetségű akarnoknak tartották önt, s azt hangoztatták, hogy írási közül csak azok érnek valamit, melyeknek ötletét kiváló elődjeitől plagizálta. Lelkiismereti kötelességem közölni önnel, hogy én szívvel-lélekkel megvédtem a Mestert. Jólesett ezt leírnom. Tisztelettel: Özv. Krepuska Mártonné, ny. gyógypedagógus. Tisztelt Barátom! Hálás köszönetet mondok azért, hogy legújabb kötetedet nekem elküldted. Mondanom sem kell, hogy azonnal nekiestem, s addig le sem tettem, amíg az utolsó betűig ki nem olvastam. Lángelme vagy, kedves Barátom! Gondolataid egyszerre mélyek és magasrendűek, filozófiád márványba kívánkozik, lenyűgöző stílusodnak még mindig a hatása altt vagyok. Ó, ha tudnád, hogy mennyire irigyellek! E soraimmal egyidejűleg megküldöm Neked nemrégiben megjelent novellás kötetemet. Leköteleznél vele, ha őszinte véleményedet munkáimról megírnád nekem. Meleg üdvözlettel stb., stb. Mondja, író úr, hogyan jut az eszébe az a sok röhögtető marhaság? Választboríték mellékelve. Hálás olvasója: Simek Soma, Celldömölk. Tisztelt Uram! Olvastam valamikor egy nagyon jó kis történetet, de már csak az elejére emlékszem. Ha jól sejtem, Ön írta. Így kezdődött: "Két vigéc utazik a vonaton..." Volna szíves közölni velem, hogy hol szerezhetném be ezen művét? Tisztelettel stb., stb.

Tabi László - Humorban ​pácolva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Csak ​viccel a bácsi
Figyelmükbe ​ajánlom mindazoknak, akik ebben a könyvben szerepelnek, jelesül: - Azoknak, akik a haladással ellentétes világszemléletük folyamán a szerző által pellengére állíttatnak, továbbá: - Azoknak, akik ugyan világszemléletük miatt nem bírálhatók, de jellemük egynémely gyenge pontjai miatt rászolgáltak a szatirikus bírálatra, nemkülönben: - Azoknak, akiknek a szocializmus építésével könyörtelenül együttjáró munka nincsen ínyükre s emiatt ironikus megfeddésük tovább halasztható nem volt, valamint: - Azoknak, akikben a közösségi érzés a leggondosabb laboratóriumi vizsgálattal sem volt kimutatható s emiatt dorgálásban részesülnek, még továbbá: - Azoknak az ügyintézőknek, akik ügyeinket rosszul intézik, azoknak a csoportvezetőknek, akik a rájuk bízott csoportot felületesen vezetik, azoknak az előadóknak, akik az előt nem megfelelően adják s ezért gunyoros hangon megbélyegeztetnek s végül: - Mindazoknak, akik az imént felsorolt öt pontban meg nem jelölt egyéb természetű fogyatékosságuk következtében elrettentő példa gyanánt belekerültek ebbe a könyvbe, röviden: mindazoknak, akik találva érzik magukat s ezt oly mértékben veszik a lelkükre, hogy valamiféle sötét gondolatok kerítik hatalmukba őket, jelesül: - Hogy hibákat kiküszöbölve új életet kezdenek, továbbá: - Hogy elbujdosnak és hátralevő éveiket remeteként élik le, valamint: - Hogy szerzőt lovagias elégtétel adására szólítják fel, nemkülönben: - Hogy szerzőnek rágalmazó hírét költik, végül: - Hogy végső elkeseredésükben harakirit követnek el, röviden: hogy a szatíra éles fegyverét lelkileg meghasonlanak, semmi esetre se tegyék ezt, hiszen CSAK VICCEL A BÁCSI

Tabi László - Életem ​és egyéb ügyeim
Elbeszéléseket ​és karcolatokat tartalmaz Tabi László új könyve, s rokonszenves, szórakoztatva gondolkodtató gyűjteményt ad az írónak eddig kötetben meg nem jelent terméséből. Ezekből az írásokból is kiderül, mint az eddigiekből, hogy Tabi László nem annyira humorista, inkább olyan író, akinek van humora, ezért az élet, a budapesti emberek életének valóban humoros helyzeteit keresi, figyeli fogja vallatóra. Szerencsés adottság ez, s kiderül, mélyre lehet látni vele: a hétköznapi ellentétek, ütközések, töprengések megidézésével körképet lehet adni életünkről, a pesti ember természetéről, gondolkodásmódjáról. Arra figyel Tabi a leginkább, mikor érzi jól magát a bőrében a sok-sok ismerős, mikor rosszul. A szerelem, a pénz, a boldogulás reményei és kudarcai nem könnyű feladványokként jelennek meg nála, mivel tisztában van természetünk, lelkivilágunk, életmódunk rugóival, indítékaival s azzal, hogy milyen szívósak a beidegződések, amelyek kinek-kinek életét kormányozzák akarva-akaratlan. Tabi László bölcsessége nem nyomasztó, keserítő, inkább felszabadító, kedvet adó. Személyes élete fiatalkorában kiszámíthatatlan fordulatokkal zajlott - mint most olvasható önéletrajzából kiderül, volt keresztrejtvény-szerkesztő, drogistatanonc, biztosítási ügynök, sportújságíró, úszórovat-vezető. A háború alatt munkaszolgálatosként Ukrajnába kerül, ahonnan 1945-ben Jugoszlávián keresztül tér haza, harmincöt évesen. 1945-től a Ludas Matyi szerkesztője, 1957-től főszerkesztője volt. 1954-ben és 1962-ben József Attila-díjat kapott. Könnyed stílusa mögött fegyelmezett gondolkodás működik: az ésszerűtlent veszi észre a sablonokban, közhelyekben, s ezek leleplezése ad humorának egyéni színt. A könyvben eddig hozzáférhetetlen írások lényeges, megnyerő vonásokkal gazdagítják Tabi László emberi és írói arcképét.

Tabi László - Kiss Marianne - Víg ​játékok
"Mulattattam, ​de nem mulattam..." - ezekkel a szavakkal száll sírba a komédiás a Tragédia londoni színében. Visszagondolva színpadi szerzői tevékenységemre, melynek során húsznál több prózai darabot és két daljátékot írtam, elmondhatom, hogy mulattattam, de magam is mulattam. Amilyen komor hangulatban írtam prózai munkáimat (többek között a humoreszkek százait), annyira szórakoztatott a vígjátékírás sakkozásra emlékeztető mestersége. Vígjátékaimat tulajdonképpen a magam mulatságára írtam, tárgyukat előzőleg senkivel sem beszéltem meg, dramaturggal nem tárgyaltam, szerződést színigazgatóval még az előleg reményében sem kötöttem. Ha eszembe jutott valamilyen vígjátéki ötlet, majdnem minden esetben egy-egy közéleti jelenség hatására, két-három hónapig forgattam a fejemben anélkül, hogy egyetlen sort is írtam volna; amikor végül az ötlet kerek cselekménnyé cseperedett, két hét alatt elkészültem a körülbelül nyolcvan-kilencven oldalnyi dialógussal, többnyire az írók szigligeti alkotóházában. Ne vegye dicsekvésnek e sorok olvasója, ha ünnepélyesen kijelentem, hogy kétszeri József Attila-díjam ellenére a drámaíráshoz mélyebb értelemben véve nem értek, elméleti kérdései sohasem érdekeltek, az Írószövetség ilyen tárgyú ankétjaira soha el nem mentem, magyarán szólva hályogkovács voltam (és maradtam) a javából. Ennek ellenére is sikeres színpadi szerzőnek vallhatom magamat, mert mindössze kétszer buktam meg csúfosan, többi darabom megközelítette vagy elérte a száz előadást, kettő közülük túlhaladta a kétszázat is. Ha a sikert említem, mindenekelőtt a közönségsikerre gondolok, amit a kritikusok többnyire vállveregető elismerésénél mindig is többre tartottam. Egy színdarab ugyanis azért íratik és adatik elő, hogy a közönség megtöltse a színház nézőterét; legyen a színpadi mű bármennyire is remek, ha a közönség elkerüli, nem más, mint egy olyan pompás orvosság, amit a páciens nem hajlandó bevenni. Egy színházi előadás létjogosultságának a siker, kevésbé kompromittált szóval a hatás az alapja. A siker, ha nem tisztességtelen eszközök eredménye, a színház éltető eleme. Tisztességtelen eszköz kétféle van: eszmei és ízlésbeli. Legjobb lelkiismeretem szerint egyikre sem vetemedtem. Kérem védencem felmentését.

Tabi László - Őszintén ​szólva
Humoreszkeket ​és vígjátékokat tartalmaz a kitűnő humorista új kötete. Tabi vérbeli szatirikus író, aki szenvedélyesen érdeklődik a mai élet, a mindennapok ügyes-bajos dolgai iránt, magától értetődően talál rá azokra a köznapi jelenségekre, amelyek kínálva kínálják a szatirikus ábrázolást. Ez jellemzi vígjátékait is. A két vígjáték közül A kalózt az ötvenes évek elején láthatta a színházat kedvelő közönség. Jellegzetesen korabeli téma, vállalati törtetőket, bürokratákat leplez le benne az író. A nagy mutatvány cselekménye napjainkban játszódik; a túlhajtott karriervágynak, rosszul értelmezett érvényesülési törekvéseknek a más emberi gyengeségek szelleme karikatúrája. A sajátos Tabi László-i humoros szemlélet jól érvényesül a vígjátékokban s a humoreszkben egyaránt. A hideg, a lényegre törő okfejtések módszerével leplezi le a látszat és a lényeg közötti komikus ellentmondást, az emberi hibákat, mai életünk fonákságait.

Tabi László - Szigorúan ​bizalmas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Írásba ​adom!
Az ​ismerős Tabi nem szorul bemutatásra. De ez a kötet a jól ismert mellett egy új Tabit mutat be az olvasónak: a régit. Tizenöt kötete előtt, még a Nemzeti Sport és a Sporthírlap munkatársaként, a harmincas években Tabi tucatnyi humoros kisregényt írt. Tizenhatodik könyve karcolatai újabb sorozatán és szabályos vígjátéknak álcázott groteszk komédiáján kívül ebből a régi termésből ad közre egy regény terjedelmű vidám elbeszélést. A humoros műfaj könnyen avul, akár a napi sajtó. A négy kísértés éppen frissességével lep meg. A pesti házmesterlány megkísértésének és négyszeres felsülésének históriája könnyű kézzel írt szatíra a mozik és képeslapok teremtette álomvilágáról. A gúnyt egy csepp részvét enyhíti: a Hírcsák Miciknek a grófi udvarlóról, a filmsztári karrierről, a gazdag kérőről szőtt álom az egyetlen menedék, mielőtt végképp elnyelné őket a kispolgári élet valóságos nyomora és sivársága. A mai olvasó számára azonban a szatíránál és a részvétnél egyképpen érdekesebb a kisregény felidéző ereje: az 1940-ben keletkezett elbeszélés egy pillanatra elénk varázsolja a valóságban sose létezett képeslap-Budapestet, híres Korzójával, még híresebb Duna-parti szállodasorával, mozi-szépségeivel és mozi-teremtette gavalléros linkjeivel.

Tabi László - Színem ​java II.
A ​gyűjtemény Tabi László negyedszázados humorista és vígjátékírói munkásságának színe-javát mutatja be. Ebből az alkalomból az író eljuttatott hozzánk néhány szemelvényt azokból a levelekből, amelyeket huszonöt éves pályafutása során hű olvasóitól kapott (vagy kaphatott volna). Kedves Mester! Tegnap este nagyobb társaságban szóba került az ön neve és tevékenysége. A legtöbben szerény tehetségű akarnoknak tartották önt, s azt hangoztatták, hogy írási közül csak azok érnek valamit, melyeknek ötletét kiváló elődjeitől plagizálta. Lelkiismereti kötelességem közölni önnel, hogy én szívvel-lélekkel megvédtem a Mestert. Jólesett ezt leírnom. Tisztelettel: Özv. Krepuska Mártonné, ny. gyógypedagógus. Tisztelt Barátom! Hálás köszönetet mondok azért, hogy legújabb kötetedet nekem elküldted. Mondanom sem kell, hogy azonnal nekiestem, s addig le sem tettem, amíg az utolsó betűig ki nem olvastam. Lángelme vagy, kedves Barátom! Gondolataid egyszerre mélyek és magasrendűek, filozófiád márványba kívánkozik, lenyűgöző stílusodnak még mindig a hatása altt vagyok. Ó, ha tudnád, hogy mennyire irigyellek! E soraimmal egyidejűleg megküldöm Neked nemrégiben megjelent novellás kötetemet. Leköteleznél vele, ha őszinte véleményedet munkáimról megírnád nekem. Meleg üdvözlettel stb., stb. Mondja, író úr, hogyan jut az eszébe az a sok röhögtető marhaság? Választboríték mellékelve. Hálás olvasója: Simek Soma, Celldömölk. Tisztelt Uram! Olvastam valamikor egy nagyon jó kis történetet, de már csak az elejére emlékszem. Ha jól sejtem, Ön írta. Így kezdődött: "Két vigéc utazik a vonaton..." Volna szíves közölni velem, hogy hol szerezhetném be ezen művét? Tisztelettel stb., stb.

Tabi László - Pardon, ​százegy percre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Mondom ​a magamét
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - ... ​ajánlom magamat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Én, ​te, ő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tabi László - Daliás ​idők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók