Ajax-loader

Juhász Gyula könyvei a rukkolán


Juhász Gyula - Válogatott ​versek
A ​XX. századi magyar költészet egyik legrokonszenvesebb alakjának válogatott versei 1902-től 1934-ig, életrajzi jegyzettel és betűrendes címmutatóval. Lírája, mint neve és egyénisége, szerény és egyszerű; nem a formák virtuóza, hanem az emberi szív legrejtetteb érzelmeinek tolmácsa.

Covers_347737
elérhető
0

Juhász Gyula - Örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Fekete István - Sebeők János - Horváth J. Benő - Tears for the Tisza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Magyarország ​külpolitikája
Juhász ​Gyula művének harmadik, átdolgozott kiadása jelenik meg ezúttal a "Magyarország külpolitikája" sorozat 2. köteteként. A nagy sikerű, Akadémiai Díjjal kitüntetett, angolul is megjelent munka egységes áttekintést ad Magyarország nemzetközi helyzetéről és külpolitikájáról 1919-től 1945-ig. Tartalmazza a szerző újabb , az angol, az amerikai és a német levéltárakban végzett kutatásainak eredményeit. Különösen sok új adattal gazdagodtak a müncheni döntés előzményeivel, az 1943-1944-es magyar béketapogatózásokkal, valamint az 1944-es fegyverszüneti kísérlettel foglalkozó részei a könyvnek, s új megvilágításba helyezzük ezeket a témákat. Új vonása a kötetnek, hogy bemutatja a szerző eszmetörténeti írásai alapján: miként ítélte meg közvéleményünk Magyarország nemzetközi helyzetét a háború alatt és hogyan viszonyult a valósághoz. Juhász Gyula műve a korszakot bemutató nélkülözhetetlen kézikönyv - amely névmutatóval is bővült -, s egyben olyan izgalmas olvasmány is, amely a történelmi igazság minél teljesebb feltárása, a sokoldalú, árnyalt ábrázolásra törekszik. A könyvet szakemberek, diákok és érdeklődő olvasók egyaránt haszonnal forgathatják.

Juhász Gyula - Tóth Árpád - Juhász ​Gyula és Tóth Árpád válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula összes költeményei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula összegyűjtött versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Emberi ​hitvallás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Himnusz ​az emberhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Gazdag ​szegénység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Tóth Árpád - Lélektől ​lélekig
Tóth ​Árpád és Juhász Gyula a Nyugat első nemzedékének költői. Egyéni hangú és fájdalmasan szép verseik ihlető élménye a vágyakozás a boldogságra, a szerelem beteljesülésére és a magány. A bánat költői, és ezt a bánatot lágy zenével, burjánzó formákkal, a századelőn új és divatos impresszionista-szimbolista stílus költői eszközeivel fejezték ki. A hangoskönyv kettejük költészetének emblematikus darabjait adja közre Hegedűs D. Géza tolmácsolásában.

Juhász Gyula - A ​Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Szántó András - Szállodák
Válogatásunk ​a budapesti vendégfogadás históriájának közel másfél évszázadát tekinti át. A múlt század derekától kezdődő szállodaépítkezés a városegyesítés majd a millennium idején megélénkült, sorra nyíltak a világszínvonalú szállodák. Az első világháború után viszonylag gyors volt a talpra állás. A második világháborút követően aztán közel húsz évig nem épült szálloda Budapesten. A nyolcvanas évek építkezéseivel kezdődő újabb fellendülés ma is tart. Hogy a jelenlegi gyors ritmusú befektetésekkel, az egyre bővülő szolgáltatásokkal merre halad és meddig jut a szakma, a következő évtizedek döntik majd el. Mint ahogy azt is, visszatér-e Budapestre a vendéglátás legendás aranykora.

Babits Mihály - Juhász Gyula - Kosztolányi Dezső - Babits ​- Juhász - Kosztolányi levelezése
Babits ​Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső egymással folytatott levelezésének e kötetben kiadásra kerülő gyűjteménye részét képezi annak a dokumentum-anyagnak, amelynek kiadásával a XX. század első évtizedeinek irodalomtörténeti feltárását és értékelését kívánjuk elősegíteni és előkészíteni. A sorozat első kötetében Ady Endrére vonatkozó életrajzi adatokat, a másodikban a Móricz Zsigmonddal foglalkozó tanulmányok első gyűjteményét adtuk ki. A továbbiakban folytatni fogjuk az Adyval kapcsolatos életrajzi dokumentumok, polémiák, a Móricz Zsigmond műveit elemű írások kiadását, közreadjuk Móricz irodalmim hagyatékát is. Négy kötetben adjuk ki az 1918-19-es forradalmi időszak irodalmi és publicisztikai dokumentumait. A Babits-Juhász-Kosztolányi levelezés közreadása egyrészt a három író életrajzához szolgáltat fontos adatokat, másrészt emberi-írói portréik válnak a dokumentumok ismeretében hitelesebbé és pontosabbá. Különösen fiatal koruk sűrű levélváltásaiból rajzolódnak ki az eddigieknél élesebben, az anyag szigorú időrendjében, fejlődésünk hullámvonalai. Megnyilatkozásaik gyakran a korszak divatos irracionalista filozófiai áramlataival mutatnak rokonságot, egyes vélekedéseikben pedig néha a kor nacionalista felfogását vallják. Eszmeviláguk ellentmondásainak e levelezés ismeretében való tisztázása egyes műveik problematikus voltának megfejtéséhez is kulcsot adhat. Kedvenc olvasmányaikra vonatkozó utalásaikból világosabbá válnak számunkra a három alkotó eszmevilága belső ellentmondásainak forrásai is. A levelezésgyűjtemény kiadása nemcsak a három művész életrajzának kidolgozását és életműveik maradandó elvi értékelését segíti elő, hanem közelebb visz az egész korszak, a XX. század első évtizedei irodalmi életének, az irodalmi harcok frontjainak, a kor szellemi áramlatainak és eszmevilágának, ízléstörténetének tudományos feldolgozásához is, aminek elvégzése a magyar irodalomtörténeti kutatás egyik legsürgősebb feladata. A szerkesztők

Juhász Gyula - Ébredj, ​magyar! - Versek Trianon árnyékában
A ​magyar történelem egyik legfájóbb pontja a Trianonban történt országcsonkítás. Juhász Gyula 110 versében keservének, fájdalmának, felháborodásának kifejezését foglalta magába.

Juhász Gyula - Könyvek ​és könnyek
"Se ​nem hangos, se nem hatalmas, se nem hibátlan, és mégis olykor szívesebben nyúlunk érte a polcra, mint a nagyokért. Vidéki költészet, nem nagy skálájú, és szürke, mint a tanyai homok. De a homok fölrepül az érzelmek forró szelében, szállni tud, mint a felhő, s néha egy homokszem megcsillan, mint a gyémánt. Juhász Gyula verseiből nem könnyű választani, mert nem az egyes darabok tökéletessége a döntő nála, hanem a homokszemek szállongása. Szinte azt mondhatnám, nem a legjobb versei a legjobbak, és hogy a költő jobb, mint a versei. A versek rövidek, könnyűek, édesek. A költő azonban nehéz lelkű és keserű." - Az ifjúkori barát, Babits Mihály ajánlotta ezekkel a szavakkal 1938-ban Juhász Gyula verseit a rádióban. Aligha lehet találóbban megfogalmazni, miért kedves ma is oly sokaknak ez a sajátos életmű, amelyből most egy újabb válogatást nyújtunk át a fiatal olvasóknak.

Juhász Gyula - Szakállszárító
"Olvashatod ​Platónt és Arisztotelészt, Szent Ágostont és Tamást, Descartes-ot és Spinozát, Kantot és Schopenhauert, a világ lényegét és az élet értelmét mégis inkább érezteti veled egy harmatcsepp a virágon és egy könnycsepp a szemben."

Juhász Gyula - Anna ​örök
Juhász ​Gyula még Nagyváradon találkozott az életre szóló reménytelen szerelemmel. Anna igazán nem az a nő volt, aki méltó lett volna a költő magasztos szerelmére. Ismeretségük nem is volt tartós, de ő lett mindvégig Juhász Gyula számára a nő, a szerelem jelképe. Az Anna-versekben megjelenő Annának valójában vajmi kevés köze van ahhoz a ledér nagyváradi lányhoz, aki nevet adott a halhatatlan szerelemnek. Költői alakjában összeolvadnak a költő későbbi reménytelen szerelmei is. A mindig félszeg, súlyosan idegbeteg Juhász Gyula nem volt alkalmas a boldog szerelemre, de halhatatlan énekese lett a férfi örök, nő utáni vágyának. S mennél magányosabb volt a férfi, annál mélyebben zengett szerelmi lírája.

Juhász Gyula - Magyar ​elégiák
Juhász ​Gyula rövid életét (1883 és 1937 között mindössze ötvennégy esztendő adatott számára) mindig feszült ellentmondások hatották át. Saját korában neki volt ekkor a legnagyobb tekintélye a fiatal költők között: barátai úgy néztek rá, mint a születő modern líra csillagára, mint költő és mint tudós egy egész ifjú nemzedék reménysége lett. Őt, aki a régi Magyarország több városában is otthonra talált, különösen megviselték a trianoni döntések, amelyek éppen az ifjúságnak otthont adó városokat szakították el Magyarországtól. Fájdalmának több költeményében is hangot adott – ezek a „trianoni versei”.

Juhász Gyula - A ​háború és Magyarország 1938-1945
Az ​emberek gondolkodásában a háborúval kapcsolatban a tudatban mélyen beágyazva rendkívül sokféle indítékú, valóságos vagy vélt sérelem él tovább. Sokféle háborús trauma van: az egész országot, az egyes társadalmi rétegeket érintőek; faji megkülönböztetésből és a tömegmészárlás emlékéből fakadóak, melyek nem gyógyulnak; a szegény emberek kiszolgáltatottságából, az egyes ember rettegéséből és szenvedéséből, a meggyőződésükért üldözöttek keserűségéből születőek. E sokfajta traumát azonban nem lehet nemzeti sérelemmé összemosni. Egyetlen lehetőség van: minden sérelmet tisztázni kell. A háború teljes történetét kell feltárni.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula válogatott versei
A ​XX. századi magyar költészet egyik legrokonszenvesebb alakjának válogatott versei 1902-től 1934-ig, életrajzi jegyzettel és betűrendes címmutatóval. Lírája, mint neve és egyénisége, szerény és egyszerű, nem a formák virtuóza, hanem az emberi szív legrejtettebb érzelmeinek tolmácsa.

Juhász Gyula - Orbán ​lelke
Juhász ​Gyula halálának huszonötödik évfordulójára most első ízben jelenik meg önálló kötetben e kis remekműve: az Orbán lelke. Félig-meddig önéletrajzi írás a kisregény, az 1911-ben Nagyváradról Szakolcára, a magyar határvároskába kerülő költő vallomása. Vallomás a kisvárosi nehéz értelmiségi sorsról, a nyárspolgárság, maradiság, kulturálatlanság elleni küzdelemről, a szomszéd népek iránt érzett szolidaritásról. Megindító szubjektív volta mellett ez az írás a realizmus remeke is, kristálytiszta egyszerűséggel, ünnepélyes szerénységgel, tömörséggel ad számot a kisváros életéről, a tanár életről, a békebeli Pozsony gazdag polgárságáról.

Juhász Gyula - A ​tékozló fiú
Juhász ​Gyula (Szeged, 1883. április 4. - Szeged, 1937. április 6.) tanár, költő, hírlapíró. „A magyar vidék legtisztább szavú lírikusa” - ahogyan Simon István nevezte. Apja Juhász Illés érettségizett postai távírótiszt, édesanyja Kálló Matild, az egyik utolsó szegedi gombkötő lánya volt. Apja halála után igen szoros lelki kapcsolat alakult ki a fiú és az édesanyja között. Mivel a költő családot nem alapított pszichés betegsége miatt, ennek súlyosbodásával anyja gondoskodására szorult, a túlzó aggódás rátette lelki terhét a kapcsolatra. Az érettségi előtt régóta érlelődő elhatározással elhagyta Szegedet és a piaristák váci noviciátusába került papnövendéknek. Lelki problémáin az aszkézisbe meneküléssel próbált segíteni, azonban kiderült, nem neki való ez a világ. 1900-ban távozott Vácról, élményeit később „A tékozló fiú” című művében írta meg. Ebben az összefoglaló kötetben megismerhetjük Juhász Gyula egyetemi társait, tanárait, kortársait - Babits Mihályt, Ady Endrét, Kosztolányi Dezsőt, Oláh Gábort… -, jóízű emlékeit azonban átszövi a melankólia, elbeszélései gyakran végződnek öngyilkossággal, halállal. A könyv önéletrajzi hitelessége az egyik legerősebb a magyar prózairodalomban. A sorozatot szerkeszti, a kötetet összeállította és az utószót írta Fráter Zoltán

Juhász Gyula - Ars ​longa
Költészet ​és képzőművészet találkozik a kötetben. A szerkesztő, Tandi Lajos válogatott Juhász Gyula verseiből a költő halálának hetvenedik évfordulójára. A félszáz vers fele szonett, melyek képzőművészek és alkotásaik hatására születtek. A költemények mellett a feltételezhetően legközelebb álló ihlető források reprodukciója található. A versek időrendben követik egymást, mégis szinte tematikusan tagolódnak, mert legkorábban a görög szobrászatot méltató versek keletkeztek, melyeket a reneszánsz, illetve a XIX. századi mestereket idézők követnek. A versekben ott muzsikál egy-egy elbűvölő remekmű rímekben kifejezett csodálata.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Juhász ​Gyula összes költeményei
Juhász ​Gyula verseinek és műfordításainak e kötete az Akadémiai Kiadó 1963-ban megjelent szövegkritikai kiadásán alapszik. Az érdeklődő a versek időrendjére, keletkezéstörténetére, forrásaira és változataira vonatkozó adatokat ott találja. A költői alkotásokat - az életmű jellegének megfelelően - öt nagy csoportban közöljük. Az első a költő eredeti és jelentős költeményeit tartalmazza 1899-től 1934-ig. A második csoportba soroltuk az alkalmi ihletésű, személyes jellegű, aktuális és tréfás verseket, utánzatokat, dedikációkat, rögtönzéseket,töredékeket. A harmadik, az előbbieknél jóval kisebb csoportot a költő énekkari szövegei alkotják. Ezeket főként zeneszerző sógorának, König (1934-től Király) Péternek (1870-1940), a szegedi zeneiskola igazgatójának kérésére írta. Sógorának e szerepéről így vallott: "Egyszer a Tisza-kantáta szövegét húzza ki belőlem, máskor halottas éneket vagy irredenta nótát írat velem, azonkívül Liszt Ferenc, Beethoven és Koessler dicséretére készteti pallagi lantomat." (Hétfői Rendkívüli Újság, 1923. április 3.) E tekintetben kuriózum, hogy 1918-ban előbb IV Károly szegedi látogatását várva Királyhimnuszt, az őszirózsás forradalom után hamarosan Köztársasági himnuszt írt. Amikor 1925-ben Dobay Gyula (1870-1937) ügyvéd, ellenforradalmi kormánybiztos-főispán a költőt bíróság elé citálta, és ezt is szemére hányta, Juhász Gyula szellemesen így válaszolt: "Ez nem annyira Királyhimnusz, mint inkább Könighimnusz volt." A negyedik csoportot a viszonylag ugyancsak csekély számú műfordítások, az ötödiket pedig a zsengék (1898) adják.

Juhász Gyula - Magyar ​táj, magyar ecsettel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Gyula - Versek ​/ Don Quixote halála / Holmi / Orbán lelke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók