Ajax-loader

Walter Kasper könyvei a rukkolán


Walter Kasper - A ​család evangéliuma
A ​kötet teljes egészében tartalmazza azt az előadást, amelyet Ferenc pápa felkérésére Walter Kasper tartott a családnak szentelt szinódusi folyamatot elindító bíborosi tanácskozáson 2014-ben. Könyvben való megjelentetéséhez kiegészítéseket is fűzött a szöveghez. Az előadás a mai valóság által felvetett kérdésekkel kíván szembesíteni és ehhez a teológiai alapot megvetni. Válaszra pedig csak akkor jutunk, ha közösen fontolóra vesszük Jézus üzenetét, ha nyitott lélekkel meghallgatjuk a megosztott tapasztalatokat és érveket, és mindenekelőtt ha közösen imádkozunk Isten Szentlelkéért. A könyv a keresztény hit talaján állva vizsgálja a házasságot, s ezért a rá vonatkozó örömhír, a házasságról szóló evangélium előtérbe állítását tartja az egyház egyik fő feladatának. Többek között azt javasolja, hogy az elvált újraházasodottak összetett problémakörét ne pusztán egyházjogi szempontból és az egyháznak mint intézménynek a szemszögéből nézzük, hanem változtassunk a hozzáállásunkon, és az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan a szenvedő és segítséget kérő ember oldaláról nézzük a helyzetet.

Walter Kasper - Daniel Deckers - A ​hit szívverése
Walter ​Kasper napjainkban a katolikus egyház egyik legismertebb személyisége. Nemcsak személyes életútjáról számol be ebben a páratlanul érdekes interjúkötetben, hanem áttekinti a világegyház helyzetét is. Könyvei és tanulmányai régóta ismertek és közkedveltek, most azonban először szólal meg a beszélgetés közvetlenségével, „egy élet tapasztalatait” összegezve. Pályája sok tekintetben párhuzamos XVI. Benedek pápáéval: a dogmatika professzora Tübingenben, 1989–1999 között Rottenburg-Stuttgart püspöke, majd a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetője. A tudós teológus és a gyakorlati lelkipásztor szintézist alkot gondolkodásában. Az ökumenikus mozgalom elkötelezett híveként is reális és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény egység útján elért eredményekről, az előttünk álló feladatokról és nehézségekről.

Walter Kasper - Az ​Amoris laetitia üzenete
A ​Katolikus Egyház a közelmúltban két püspöki szinóduson is foglalkzott a családok mai helyzetével. Ferenc pápa ezek nyomán adta ki az Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdítását a családi élet szépségéről, helyéről Isten teremtő tervében és az egyházban. A dokumentumban gyönyörű képet rajzol a családban megélt szeretet öröméről, de nem hallgatja el a nehézségeket sem. Az apostoli buzdítás nyomán széleskörű vita bontakozott ki néhány kérdésről. Walter Kasper mérleget von a dokumentum fogadtatásáról. Megrajzolja a boldog család útját, és hasznos tanácsokat ad a lelkpásztoroknak a családok kíséréséről.

Walter Kasper - Luther ​Márton
Emlékév ​kezdődik a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Örvendetes, hogy a korábbi évszázadokra jellemző ellenségeskedést protestánsok és katolikusok között az utóbbi évtizedekben az egymás megértésére való kölcsönös törekvés váltotta fel, megkezdődött és ígéretes eredményeket is hozott az egységet kereső ökumenikus párbeszéd. Az emlékév alkalmat ad arra, hogy a különböző egyházak és egyházi közösségek – lehetőleg egymással összefogva – próbálják tisztázni a reformáció jelentőségét, létrejöttének előzményeit, történetét és következményeit, és így egyengessék az utat a krisztusi egység felé. Walter Kasper bíboros, aki tíz éven át vezette a Keresztény Egység Pápai Tanácsát, elkötelezett híve az ökumenikus párbeszédnek. Könyvében rendkívül kiegyensúlyozottan elemzi az 500 évvel ezelőtt történteket, idézi fel Luther Márton alakját és tevékenységét, felvázolva a közeledés további útját. Elemzése katolikus és protestáns olvasók számára egyaránt új távlatokat nyithat ezen az úton.

Walter Kasper - Jézus ​a Krisztus
A ​keresztény hit középpontjában egy történelmi személy áll: Jézus, akit hitünk szerint a Krisztusnak vallunk. Walter Kasper a mai ember gondolatvilágának fényében elemzi ezt a hitvallást. Könyve először az újkori szellemi áramlatokat vázolja fel, a Jézus-élete kutatás mai állását, a mítosztalanítás és az antropológiai megközelítés kísérleteit. Ha az olvasó e fejtegetéseket elvontnak találja, kezdje a második résznél a könyv olvasását: a szerző itt a történeti Jézus alakját mutatja be, működését, halálát, és tanításának lényegét: benne eljött közénk az Isten Országa. Keresztény hitünk sarkpontja - mutatja ki meggyőzően Kasper - Jézus feltámasztása. Walter Kasper 1933-ban született. A münsteri, majd a tübingeni egyetemen volt a dogmatika professzora, 1989 óta pedig Rottenburg-Stuttgart egyházmegyéjének a püspöke. Számos nagyhatású teológiai könyvet írt, legismertebbé azonban e Krisztusról szóló könyve vált.

Ulrich Wilckens - Walter Kasper - Felhívás ​az ökumenére
A ​könyv szokatlan vállalkozás a reformáció évében. Egy világszerte ismert katolikus és egy ugyancsak híres evangélikus teológus tollából ismerhetjük meg azokat a legfontosabb teológiai nézeteket, amelyekben eltér egymástól a katolikus és az evangélikus álláspont. Mindketten leírják gondolataikat a Bibliáról, a Szentháromságról, a megváltásról, az egyházról, a pápaságról, Szűz Máriáról. Teszik mindezt a teológiában kevésbé járatos olvasók számára is érthető, világos, közérthető nyelven. E kettős megvilágítás sajátos fényben mutatja be az egyes témákat, e "négykezes" mű ezért méltán tarthat igény különleges érdeklődésre nemcsak katolikus, de protestáns olvasók körében is.

Walter Kasper - Irgalmasság
„Ez ​a könyv nagy hasznomra volt...” Ferenc pápa szavai a megválasztása utáni első úrangyala alkalmával Mit jelent hinni egy irgalmas Istenben? Miként viszonyul egymáshoz Isten irgalmassága és igazságossága? Hogyan szólhatunk egy „szimpatikus”, vagyis együtt szenvedő Istenről? Lehetséges-e összhangba hozni az ártatlanok szenvedését és Isten irgalmasságát? Hogyan tudunk cselekvésünkkel megfelelni Isten irgalmasságának? Mit jelent az irgalmasság üzenete az egyház gyakorlata számára, és miként tudjuk felragyogtatni a keresztények és az egyház életében Isten irgalmasságának központi üzenetét? Végezetül: Mit jelent ez az üzenet a társadalmainkban kialakuló új irgalmasságkultúra számára? Vagyis mit jelent a hegyi beszéd mondása: „Boldogok az irgalmasok”? Az irgalmasság témájának fenti szempontjai a teológia alapvető kérdéseihez vezetnek. Ebben a könyvében korunk egyik legjelentősebb német hittudósa, Walter Kasper bíboros a teológiai megfontolásokat ötvözi a filozófiai, lelkiségi, lelkipásztori és társadalmi megközelítésekkel, hogy válságokkal küszködő világunkban feltárja az irgalmasság – az evangélium alapfogalmának és a keresztény élet kulcsának – legmélyebb és sokrétű jelentését.

Walter Kasper - Jézus ​Krisztus Istene
Kasper ​nagy tekintélyű műve, számot vetve a modern filozófiai kérdésfeltevéssel, a keresztény hit legsajátabb tételeként értelmezett Szentháromságba vetett hitet próbálja meg bemutatni, annak történeti kinyilatkozásából, a Krisztus-eseményből kiindulva. Ezzel a II. világháború utáni teológiai értelmezések maradandó értékeire támaszkodik. A mű három részből áll: a modern filozófia és az ateizmus által felvetett kritikai teológia vonatkozásai, a teológia hagyományos önértelmezésének és a hagyományos istenérveknek a lehetséges mai szerepe, a Szentháromság három személyének önálló értelmezése a Biblia és a hagyomány tükrében, a szentháromságtan rendszeres kifejtése a kinyilatkoztatás és a történelem kategóriáinak alapul vételével. A művet a másodlagos irodalom tág körű felhasználása és összefoglalására támasztott igénye teszi kitűnő bevezetést nyújtó kézikönyvvé.

Kollekciók