Ajax-loader

Mezey Katalin könyvei a rukkolán


Mezey Katalin - Levelek ​haza
1956 ​viharos őszén váratlanul megnyíltak az országhatárok. Az elmúlt évtized keserű tapasztalatai, a világtól való hosszú elzártság után ezrek és ezrek tódultak át a nyugati határon jobb, emberibb életre vágyva, ifjúkoruk ábrándjait kergetve. Köztük volt Verthelly Gabi is, egy tizennégy éves kislány, aki édesanyjával nyomasztó családi tragédiák árnyékából menekül, hogy új életet kezdjenek egy régi szerelem vonzásában. Hogy a fiatalkori álmokból mit igazol vissza a sors, és hogyan tudnak hőseink idegenben gyökeret verni - erről szól ez a levélregény, amelyet Gabi ír itthon maradt barátnőjének.

Mezey Katalin - Ajánlott ​énekek
"Ritka ​költő, még a legnagyobbak között is, aki olyan fogékony a mindennapi apró szenzációkra, mint Mezey Katalin. A napi élményeket úgy tudja versbe és verssé varázsolni, hogy felsóhajthatunk: ilyen a valóság, ez a valódiság és keresetlen őszinteség! Dörgő, megrázó, nagy eseményekkel valószínűleg semmit se tudna kezdeni, de a városi lakás, a bentről kifelé nézett természet, a család: kifogyhatatlan meglepetésekkel szolgálnak a költőnőnek. (...) Mezey Katalinnál nincs elvont emberiség, hanem a környezetébe tartozó emberi lények egyenként vagy kis csoportokban, minden fájdalmukkal és kevés örömükkel. S az emberek körül ott röpül a sok levetett ing, mosatlan tányér, szobasarok gyűjtötte, szeretett hulladék. Rácáfol arra a régi tételre, hogy a líra személyi megnyilvánulás. Nem, itt már a líra csak közvetít a személyek között, és minden felolvad ebben az együttélésben, mely csupa izgatott rezgés, de végső lényegében csupa szeretet." (Weöres Sándor)

Mezey Katalin - Ismernek ​téged
Mezey ​Katalin József Attila-díjas költő, író nyolcadik prózakötete az elmúlt bő egy évtized elbeszéléseit, kisregényeit gyűjti egybe. A kötet minden írásának mélyén megtalálhatók a 20. század nagy történelmi és társadalmi kataklizmáinak be nem hegedt sebei. Ezek határozzák meg a szereplők legféltettebb magánéletét is, ezek befolyásolják jelenüket. A történetek többnyire fiatal hősei hol humorral, iróniával, a megváltoztathatatlan tudatába való beletörődéssel, hol kétségbeeséssel tekintenek a sorsukat alakító erőkre. Ha lehetőségük van, kedvük támad szembeszegülni a világukat uraló külső adottságokkal, csak a családi összetartás és a Gondviselés kegyelme menti meg őket a diktatúrák mindennapi önkényétől.

Mezey Katalin - Lyukak ​az osztálykönyvben
A ​költőként és prózaíróként egyaránt ismert Mezey Katalin története nyolcadikosok között játszódik, és az általános iskola befejezésével járó izgalmakat eleveníti meg. A regény konfliktusa valóságos konfliktus, még ha nem is a mában, hanem a sok szempontból ellentmondásos félmúltban játszódik. Történik ugyanis, hogy az osztálykönyvből kivakartak néhány érdemjegyet. Három bukásra álló leány a vétkes, de bűntársukká akarnak tenni egy jeles tanulót is, Erzsit, a regény hősnőjét, akinek eltüntetik a véletlentül becsúszott tornaegyesét. A tanárok persze vadul nyomoznak, s a gyanú Erzsire terelődik. Mit csináljon hősnőnk?! Elárulja osztálytársait?! De miként háríthatná el másképp a vádat? Az erkölcsi kérdést még csak bonyolítja a kor rideg szemlélete, képmutatása. Így a kislány szinte a történelemmel, az ötvenes évek szellemével is összeütközésbe kerül.

Mezey Katalin - A ​kidöntött kerítés
"- ​Egy öreg kertész bácsi mondta nekem, amikor szomorúnak látott: "Ne búsúlj, fiam! Fiatal vagy. Te még kincset is találhatsz." -Kincset? Ott a ligetben? - csillant fel a szemem. -Ott nemigen...Valahol, valamikor. -És igaza lett? Apu nem válaszolt mindjárt. Rám nézett, gondolkodott. Mintha elszomorítottam volna ezzel a kérdéssel. De aztán újra kivilágosodott a homloka, mosolyogva magához húzott, felemelt és feldobott a levegőbe: -Hát hogyne találtam volna? Hiszen...itt vagy például te! Hát nem vagytok ti elég kincs nekem? -És honnan tudta az öreg kertész bácsi, hogy meg fogsz találni minket? - kérdeztem öntelten, amikor letett. Legyintett, mintha erre a buta kérdésre annyi felelet volna, hogy a nagyját úgy kell elhessegetnie magától. -Alighanem a jövőbe látott - mondta talányos arccal. - Az öregek sokszor jobban ismerik a jövőt, mint a legnagyobb tudósok. "

Mezey Katalin - Újra ​meg újra / Again and Again
Nicholas ​Kolumban válogatása a költőnő személyes, nem egyszer ironikus hangú verseit adja közre, amelyektől nem idegen a mindennapi témákat átható humor, de a szenvedélyes megszólalás sem.

Mezey Katalin - Anyagtanulmány
Mezey ​Katalin mondja kötetéről: "Tudjuk, mit jelent "félszóból érteni". A közlésnek ezt a módját keresem. Azokat a félszavakat, szavakat, mondatokat, azokat a pillanatokat, helyzeteket, amelyekkel a költészet a mai magyar nyelvű közösséghez szólhat, kell is, hogy szóljon. Hogy félszóból is értsék egymást. A világ megfogalmazható sűrűsödési pontjait, a nyelv és a költészet útkereszteződéseit. Sokszor úgy tűnik, hogy az írott szó értéke gyengül. Szeretném, ha az írásaimban olyan erős maradna a hatás, mint az élőbeszédben nemegyszer. A köznapi kifejezés is gazdag jelentéstartalmú. Mást idéz föl a beszélőben, a hallgatóban, a kívülállóban. De ebben a "másban" valami mégis közös. Nemcsak a hangalak, legtöbbször a hely is, ahová a szó betalál. Ha betalál. Azt halljuk, hogy "madár", lehet, hogy mindannyian más és más madárra gondolunk. De többségünk mégis valamilyen madárra. A költészetnek is elég kell legyen ennyi."

Mezey Katalin - Zöld ​vadon
Mezey ​Katalin mondja kötetéről: Két hosszabb elbeszélést fog egybe ez a kötet - noha írtam már több, eddig még könyvben meg nem jelent novellát. Azért csak ezt a kettőt, mert úgy éreztem, hangulati különbségük ellenére összetartoznak. A Két kudarc arról szól, hogy ha illúziókkal, tájékozatlan elképzelésekkel közeledünk embertársainkhoz, ostobán kerülünk szembe, oktalanul megkínozzuk őket is, magunkat is, s ha tapasztaltabbakkal, erősebbekkel, éppoly oktalanul megkínoznak minket. Ugyanakkor figyelmeztetni is akar ez az írás korunk jellegzetes hitének, a nevelés, átnevelés túlértékelésének veszélyire, hazugságaira. A Búcsú hőse is épp hogy felserdült lány, aki egy falusi gyár sűrű világában ébred rá, hogy a gyerekkor lejárt. Miközben ő még azt próbálgatja felnőttszámba veszik-e vagy sem, cselekedeteiért már felnőttként kell felelnie. Mi hát a két elbeszélésben a közös? Az, hogy a vallomásszerű formával a cselekvések, döntések belső - gondolati és érzelmi - elemeit akartam földeríteni, föllelni hőseim alkatában azokat a tulajdonságokat, amik gátolják vagy segítik tájékozódásukat. Mindkét írás vallomástevője téves elképzeléssel fordul a világhoz.

Mezey Katalin - Amíg ​a buszra várunk
Mezey ​Katalin első kötete

Mezey Katalin - Bolygópályák
"Mezey ​Katalin szelektivitása szigorú, rezdülékenysége a szélhárfa húrjainak kiszolgáltatottsága; ismeri (és lakolja) a szavak mágikus erejét - mely erő a kimondás után visszavehetetlen; a szépelgés helyett az önmagához is kegyetlen őszinte számvetést választja; mert nem vezeti félre a poszt-avangard zsákutca-portyázó öncélúsága. Ugyanolyan könnyűséggel és hitelesen rímel - amilyen alázattal követi és várja ihletét, hogy felvegye a prózavers hátára..." - írja Határ Győző huszonöt évvel ezelőtt. Illenek szavai a "Bolygópályák" című új kötet lírájára is. Természetes, hogy ez a költészet az elmúlt negyedszázadban sok keserű tapasztalattal, és a szűkebb-tágabb környezetben átéltek következtében az emberi minőség és jövő iránti aggodalommal és szkepszissel rétegeződött, mégis kiegyenlítettebbé vált: a hit és az irónia, önirónia fénye átjárja a sötétebb tónusokat is.

Mezey Katalin - Kivala ​Palkó Nemlehet-országban
Meseregény ​az Új KÉZirat Kiadóval közös kiadásban, Berki Viola 26 színes illusztrációjával. A vándorlegény, Kivala Palkó és barátja, a Vaskályha közös vándorlása.

Mezey Katalin - Csutkajutka ​meséi
Hogy ​kicsoda Csutkajutka? Bábu vagy gyerek, képzelet szülötte vagy élő valóság? Nos hát ez is, az is. Az író emlékekből, képzeletből és sok-sok valóságrészletből teremtette meg kedves figuráját, Csutkajutkát. Az ő történetével és még több más érdekes és szép mesével ismerkedhetünk meg Mezey Katalin kicsinyek számára írott könyvében. A meséket Mészáros Márta kitűnő rajzai illusztrálják.

Mezey Katalin - A ​két egyforma királyfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.