Ajax-loader

Vargha Kálmán könyvei a rukkolán


Vargha Kálmán - Gelléri ​Andor Endre
Vargha ​Kálmán, a kitűnő irodalomtörténész új könyve egységben mutatja fel Gelléri Andor Endre életének történetét irodalmi munkásságának kibontakozásával. Ismert adatok és új kutatások alapján, részint először itt publikált dokumentumok, levelek segítségével vázolja fel életútját, s értő, érzékeny novellaelemzésekkel közelíti meg Gelléri Andor Endre tündéri realizmusá-nak immár halhatatlan titkát.

Vargha Kálmán - Berda ​József
Berda ​József századunk egyik legeredetibb és legmagányosabb magyar költője. Szent Ferenc és Rabelais örökösének vallotta magát - annak látták bírálói is -, hedonista volt és áhítatos szépségrajongó, nyomorgó újpesti proletár és a Nyugat költője, József Attila barátja és Kosztolányi Dezső pártfogoltja, a mindig-reménykedve megidézett szabadság és a testi örömök tiszta szavú, bátor énekese. Kosztolányi Dezső így köszöntötte egy levelében: "Ezek a versek valósággal kiharsantak. Csak akkor kell verset írni, ha ésszel nem tudjuk kifejezni azt, amit mondani akarunk, s annyi bennünk a bátorság s csikótűz, hogy semmire sem vagyunk tekintettel." Vargha Kálmán monográfiája - az első Berda-monográfia - új adatok feltárásával, kivált a költő eddig ismeretlen levelezésének publikálásával végigköveti Berda József életútját, árnyalt portrét fest újabb irodalmunknak erről a kivételesen szeretetreméltó alakjáról, és pontos, finom elemzésekkel segíti verseinek teljesebb megértését.

Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán - Miért ​szép?
Miért ​szép egy vers? A tartalmi és az érzelmi hatás egyszerre ér bennünket. Tehát értjük a verset és esztétikai élvezetben van részünk. Akkor hát minek az elemzés, a magyarázat? Mert nem minden verset lehet azonnal és teljesen megérteni, s így az esztétikai élvezet is csonka. Meg aztán a szépség lényege sosem a felületen van, hanem benne rejlik a mű szövetében, ereiben, s ennek a kibontakozása -amennyire a magyarázó szó képes rá - fokozhatja a mű szépségét. A költeményeket a magyar vers legjobb ismerői és értői elemezték: Benedek Marcell, Bóka László, Füst Milán, Komlós Aladár, Nemes Nagy Ágnes, Ortutay Gyula, Rónay György, Simon István - hogy csak néhányukat említsük. Nem "magyarázzák" a verset, hanem segítenek a mélyére hatolni. De hát mi is ez a könyv tulajdonképpen? A XX. századi magyar költészet antológiája? Az is. - Iskolai segédkönyv? Az is. - Hivatásos és nem-hivatásos versmondók eligazítója? Az is. Egyszóval: mindenki haszonnal forgathatja, aki szereti a verset. Kiadónk ezzel a kötettel a Magyar Rádió nagysikerű kezdeményezését folytatja, illetve követi, azzal az előnnyel, hogy míg amott elszáll a szó, itt megmarad. Az élő magyar költészet csak jelzésként kapott helyet ebben a kötetben. Az utolsó húsz év magyar költészetének legszebb alkotásairól külön verselemző kötetet szeretnénk megjelentetni.

Vargha Kálmán - Juhász ​Gyula
Harminc ​éve halt meg a huszadik századi magyar líra nagy alakja, Juhász Gyula. Költészete elválaszthatatlan a század eleji magyar irodalom nagy megújulásától, a Nyugat és A Holnap forradalmától. "Ihletett prófétája és lázas dervise a legszebb század eleji akciók egyikének, egy új és nagyszerű költészet útraindításának" - írja róla Tóth Árpád. Lírája életében nem keltett kellő érdeklődést a modern irodalom táborán belül. Szabó Lőrinc írja, hogy ő is milyen későn ismerte fel Juhász költészetében az igazi értékeket: az egyszerűséget, a közvetlenséget, a dísztelen költői igazságok erejét. Vargha Kálmán tanulmánya megrajzolja a költő portréját; a szerényen érkező, és életében mindig háttérben maradó költő életútját, s elemzi a Juhász Gyula-i melódia színes, egyéni varázsát.

Vargha Kálmán - Álom, ​szecesszió, valóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargha Kálmán - Móricz ​Zsigmond
Tulajdon ​nyilatkozatainak, a kortársi kritikusok nézeteinek és a barátok emlékezéseinek tükrében tárul fel Móricz Zsigmond élete és életműve ebben a könyvben. Vargha Kálmán - az "Arcok és Vallomások" sorozat elveinek és gyakorlatának szellemében - bőven merít Móricz Zsigmondnak tulajdon életéről elmondott szavaiból és a regényekben, elbeszélésekben elbujtatott, szemérmes vallomásokból: így bontajkozik ki az író útja "a ficfás Tiszahát"-tól, a csécsei szülőháztól az ifjúkori küzdelmeken, a _Hét krajcár_ áttörő sikerén, a _Nyugat_ harcain, az érett, nagy műveken keresztül a _Kelet Népe_ szerkesztői székéig, a Rózsa Sándor-regényekig. A kötetet érdekes fejezet zárja: válogatás Móricz Zsigmond esztétikai írásaiból, ars poeticáiból. Valamennyi egyetlen gondolat köré csoportosul, amely egyszersmind életművének is kulcsa: "...Minél nagyobb egy író, annál nagyobb kötelessége a legfontosabb dolgokban színt vallani és megmondani, mi az igazság és mi a kötelesség." Vargha Kálmán érdekes könyvét gazdag - részben ismeretlen - képanyag egészíti ki.

Vargha Kálmán - Gelléri ​Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében
Vargha ​Kálmán, a kitűnő irodalomtörténész új könyve egységben mutatja fel Gelléri Andor Endre életének történetét irodalmi munkásságának kibontakozásával. Ismert adatok és új kutatások alapján, részint először itt publikált dokumentumok, levelek segítségével vázolja fel életútját, s értő, érzékeny novellaelemzésekkel közelíti meg Gelléri Andor Endre tündéri realizmusá-nak immár halhatatlan titkát.

Kollekciók