Ajax-loader

Rába György könyvei a rukkolán


Rába György - Kopogtatás ​a szemhatáron
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Nyílttenger
„Képzeletében ​épp oly természetes, magától értetődő módon kelnek életre egyéni életének, létének hétköznapi tényei, mint a jelen s a múlt művészetének nagy alkotásai, különféle alakváltozatokat teremt magának, s a verset olyan vallomássá forrósítja, amelyben a mindenkori teremtés kockázatának fájdalma szólal meg, s az a megszenvedett bizonyosság, hogy az alkotás legégőbb perceiben a legmagányosabb az ember, s ebből az állapotból nem lehet megváltani.” Rónay László

Rába György - A ​vonakodó cethal
Rába ​György pályáját az érzelem tiszta pátoszával szóló költőként kezdte, majd stílusát egyre talányosabb, töményebb kifejezésformák telítették. Később a belső beszéd hézagos, töredezett nyelvén az álom anyagát is hasznosító verseiben az emberi sors feltételeivel, az öregséggel vetett számot. Sűrített, intenzív alkotásai egymásra villanó képekkel több szólamú szerkezetek, a költő összetett létérzésének megnyilatkozásai. Technikájában érzékletes világlátása és a gondolati mélység egyidejűleg nyilvánul meg. Formaművészként kitűnően alkalmazza a modern líra számos lehetőségét, de a sima felszínt jobban szereti érdesíteni; a nyelvtani szerkezetek egymásba úsztatása vibráló sokértelműséggel izzítja fel költeményeit. Újabban drámai előadásmódja önéletrajzi, olykor tündéries vagy éppen kesernyésen, novellisztikus elemekkel gazdagodott.

Rába György - Próbaidő
Megtalálni ​az igazat. Megtalálni és el nem engedni soha. Egy szűk mezsgyén haladtam az egyetlen/ige felé elnémúlóban/Ha meglátod foltot a szemhatáron/süllyedni emelkedni testemet/az út írt engem nem mehettem másfelé/s most az a mezsgye vagyok/ már soha semmi több és semmi kevesebb. Tizenkilenc évesen jelenik meg első verseskötete, gyerek volt, amikor elindult az úton. Éjjel-nappal faggatlak/anyám/útközben hol herdáltam el/a nevetést - valami elveszett, valami megbizonyosodott útközben. A telt dallamot, a muzsikát eleresztette, versei szikárabbak, aszketikusan szűkszavúak, olykor már töredezettek. Ahogy az út keskenyedett, úgy rajzolódott ki egyre szélesebben a költő profilja, hangja egyre szuggesztívebb, lobogása erősebb, izzóbb, bizonyosabb. Mint a kristály belső lapjaira, tört vonalak útjain esik a fény az ő verseire is. Aki figyel, meglátja a kristályon átvilágító fénysugarakat s a kőzet belső lapjait is. S a szív csöndjébe zsinórt ki ereszt le/Ráveti árnyát a bordák keresztje - írta még fiatalon. A szív dobbanásai az érett, szűkszavú, az énekről lemondó költő versein is áthatolnak. Egy templom, egy patak, porladó földgöröngyök, fák és palánkok, egy kavics, a kövekbe hasító ék, a nádirigó hangja, a kéz, az arc: Rába György szimbólumokból fejti ki verseit. Dinamikus fókuszversek: dráma feszültséggel sűrű pillanatokban adnak hírt az élet pokoli fájdalmairól, a lobogó örömről - a föld ízé-ről, ahogyan a költő mondja. A lenti lét-ben, közel halottaihoz, a halálhoz, a szem önmagát kutatva, önmagában a világot - a kéz magasba kapaszkodik: a tapintható vaksötéten áthatolva felvillan az ég is, Rába György szűkebb saját ege.

Rába György - Csönd-herceg ​és a nikkel szamovár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - A ​jelenlét furfangjai
Micsoda ​álmok. Micsoda álmok más osztályrészek fura helyzetekbe dühítő be szomorú, hogy veletek semmit sem kezdhetek az árnyjátékos álnok esélye ez csupán vágyakozása még egy dimenzió után halászé dombtetőn a látott hal vonulása nyomán.A kötetben Rába György 1997 és 2000 között íródott új verseit olvashatjuk.

Rába György - A ​szép hűtlenek
Rába ​György 1969-es paradigmatikus műfordítás-története, A szép hűtlenek (Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai) a Nyugat nagy műfordító-nemzedéke három talán legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb alakjának versfordításait és fordítói ars poeticáját (?) vizsgálva mai szemmel kissé talán már régimódinak ható szemlélettel közelíti meg – a műfordítást, a fordíthatóság és fordíthatatlanság kérdéskörét, valamint a fordítások lehetséges esztétikai minőségeit elsősorban a fordítói hűség-hűtlenség dichotómiája felől igyekszik megközelíteni.

Rába György - Rovások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Babits ​Mihály
100 ​éve - 1883-ban - született Babits Mihály, a XX. századi magyar irodalom egyik legsokoldalúbb jelensége, a polgári humanizmus kiemelkedő képviselője. Költő, regényíró, szerkesztő, műfordító volt. Erős gondolati és filozófiai töltésű verseit változatos, csiszolt formákban írta; költészete a gondolat és a cselekvés közt őrlődő és érlelődő ember vívódásait tükrözi. Regényeit, kisregényeit, novelláit - mint egész életművét - a bölcselő elme problémái hatják át. Mint műfordítót a legnagyobbak között tartjuk számon: a magyar irodalom sok-sok remekműnek a tolmácsolását köszönheti neki. Rába György e változatos és gazdag életmű egyik legjobb ismerője. A kismonográfia elsősorban a saját kutatásai alapján elemzi és értékeli Babits munkásságát.

Rába György - Közbeszólás
"Azt ​mondják rólam, vallomásos / költővé alakultam, / megöregedtem, mi maradt / volna nekem más csak a múltam" - kesereg halk hangon Igeidők című versében a hetvenesztendős Rába György. De az öregségnek új kötetében semmi jele: versei folyamatos és eleven dialógusok az élettel, a körötte kavargó valósággal. "Kóbor áramú dialógusok"-nak nevezi maga is műveit (Valamilyen tetőkön). és tudatosan ügyel arra, hogy "a költészet limlomjait" kisöpörje, mindent, ami közhely, vad romantika, felszínes fecsegés. "A természet belső igéit / első léptemben érintetlen vadonok fölfedezését" igényli, ígéri és valósítja meg (Nagytakarítás). Pontosan fogalmaz, a befejezés izgalma és szándéka vezeti, az öntörvényű megoldásoké, az élet fő kérdéseinek higgadt megválaszolása (A torzó igaza). Ugyanakkor nem tagadja, hogy "az öröm elítéltje" (Az öröm otthona), aki azonban súlyos történelmi emlékeket hordoz. Egy kor rettenetét szólaltatja meg már-már epikus eszközökkel két kiemelkedő költeményében (Engesztelések; Házkutatás), tragikomikus felhangokat is intonálva. ; A múló évtizedeket talán csak néhány összegző szándékú vers idézi fel az olvasóban. "Nem kaptam bérletet / az élet nevű előadásra, / bármit is cselekedtem, / nem cserélhetem újra jobbra, / és nincs felújítása" - írja A szökevény sors ciklusnyitó versében. Élő és eltávozott költőtársakat szólít meg: Kálnoky Lászlót, Aranyt, Jókait, Csorba Győzőt, Határ Győzőt, Rónay Györgyöt, Kosztolányit, Szabó Magdát. E verseiben is pontosan fogalmaz, s talán itt enged leginkább a lirizáló kísértésnek. A kötet szép versei közül való még két vallomásos írása. Az egyikben arról szól, hogy a történelem át- és megélt viharzása milyen mély nyomot hagyott költészetében (Világlátott éneke); a másik azt példázza, hogy a korosodó költő tudatosan utasítja el a görögtüzes formai játékokat, a sokak által korszerűnek vélt modernkedés formai megoldásait ("Ha későn, ha csonkán"). ; A "feleselés" legjobb érve maga a Közbeszólás kötet, mely - minden verskedvelőnek melegen ajánlható. ; A murphológia hagyományainak - utánzásának - követése itt csak kísérletnek bizonyult. A szerző keresetten az erotikával, nemi élettel kapcsolatos viccekből már jól ismert sztorikat kissé átdolgozva, illetve stilizálva próbál meg kijózanító igazságokat mondani férfi és nő viszonyáról. A több száz Murphy-jellegű törvény a szentenciák helyett inkább az obszcenitást és a jó ízlés hiányát tükrözi. A vidámnak szánt rajzokkal illusztrált könyv elsősorban - magánhasználatra való.

Rába György - Sárkányeregetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Férfihangra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Búvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - A ​valóság vendége
"Ha ​a költészet a természet véletleneinek kijavítása, akkor előbb született meg bennem, mielőtt rendszeresen verset írtam volna. A képzelet a személyiség építő elve, de ahogy önmagamra eszméltem, mindinkább az igazmondás nyelvének tartottam. A versfaragás ínségeit kijárva, ráocsúdtam, belső vetítővásznamon megnőnek a tárgyak, kimutatják rejtett értelmüket a jelenségek, és a lények folytatták bennem azt a létüket, melyet mintha nem mertek volna megélni. Nem kopott ki tekintetemből a tapasztalati világ, inkább beszédesebbé vált. Csak a merőben önéletrajzi mozzanatokat találtam jobbára némának: ebben a kötetben is fehér holló a pusztán személyes anekdota. A belül kiteljesedő valóság lényegéhez tartozik a kettős jelentés, a szimbolika. A belső látománynak is megvan a dramaturgiája. A személyiség félhomályából tör föl, de a tudat fényében bontakozik ki, és utalásokkal, visszacsengésekkel gazdagodva halad a kifejlet felé. A belső látvány is a nyelven át nyilatkozik meg, s ha már a fiatalember meglepődött azon, hogy a szavak mennyire áttetszők, a szókapcsolatok pedig új összefüggéseket tárnak föl, az érett korú költőnek meggyőződése, a költészet a megismerés módja, mert a valóság kiaknázatlan esélyét természetével rokon, a kívülállóknak egy "lobbanás, az utókornak - a szó több értelme szerint is - rovás, annak aki a világ viszonylatait kimondja, olykor szerkezet víziója, olykor csak kincset jelző, meztelen láng."

Rába György - Ráismerések
Rába ​György pályája kezdetétől az emberiség kísérletének fogta föl a költői Ént. A verseiben megszólaló egyes szám első személy számadásaiból a lét feltételei, a lelki élet lappangó összefüggései, a személyes kapcsolatok drámái rajzolódtak ki. Új kötetében teret kapnak a korábban mellőzött emlékképek epikus mozzanatai is, de ezúttal sem a magamutogató vallomás szándékával, hanem az együttélés olykor tragikus, máskor groteszk kalandjainak önmagukon túlmutató krónikájaként, melyet a lényegükre sűrített vagy éppen dalszerűbb versek mintegy intelemként kísérnek.

Rába György - Szabó ​Lőrinc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rába György - Az ​Úr vadászata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók