Ajax-loader

Vargha Balázs könyvei a rukkolán


Vargha Balázs - Csokonai ​Vitéz Mihály
Balassi ​Bálin után Csokonai Vitéz Mihály a magyar irodalom második világirodalmi rangú személyisége. Káprázatos műveltsége, európai látóköre, készsége minden új befogadására, merész kísérletező kedve szinte minden művéből kilátszik. "Alig van magyar költő - írja Németh László - , akinek a műveibe annyi ismeret, adat, kultúraelem szívódott volna bele, mint az övébe... Hét nyelven ért, s járatos a világirodalomban és a természettudományban. Olyan alap, amilyennel kevés magyar költő dicsekedhetik..." Költészetében olyan föladatokat oldott meg, amilyenekkel előtte a magyar irodalomban még kísérletezni sem igen mertek. Roppant változatosságban dolgozta ki versformáit, strófaszerkezeteit, rímkombinációit; ő írta az első igazi és hibátlan rímes-időmértékes verset irodalmunkban; ő írta az első olyan verset, mely ütemes versként éppúgy ritmizálható, mint időmértékes versként. Merész és bravúros verselő volt, akinek jó néhány verstani kezdeményét Petőfi és Arany tökéletesítette, és akinek művészi-szellemi hagyatékát Ady és a nyugatosok legjobbjai a magukénak tekintették. Ady a legeurópaibb magyarnak nevezte, "kinek emléke előtt hálával kell leborulnunk mindannyiunknak, akik gondolatainkat, érzéseinket magyar szavakba öltöztetjük ki". Vargha Balázs - Csokonai egyik legkiválóbb ismerője - kitűnő arcképet rajzol ebben a könyvében a magyar rokokó és felvilágosodás nagy poétájáról; műve nemcsak részletes pályakép és életműelemzés, hanem remekbe sikerült összegezés és művészien megírt esszé is.

Vargha Balázs - Arany ​János játékai
___Vargha ​Balázsnak Arany Jánosról, a "játékmesterről" és az ezermesterről szerkesztett kis könyve üdítő olvasmány: élvezet a gyerekeknek, tanulság a fiataloknak, öröm a felnőtt olvasóknak; s még a tudós irodalmároknak is rejthet egy-egy meglepetést. ___Szerencsésen ötvöződik benne a szerző két kiváló adottsága: a komoly filológusé és a játékos pedagógusé. Keresztül-kasul bejárja nagy költőnk hatalmas és sokágú életművét és életének dokumentumait: levelezését, feljegyzéseit, a róla szóló intimebb tudnivalókat s még néhány megalapozott feltételezéssel is szolgál Arany későbbi műveinek a költő gyerekkorában fellelhető forrásairól is. ___Felkutatja a népköltészet tréfás-játékos szüleményeit, mondókákat, rigmusokat, szólásokat, amelyekkel Arany gyerekkorában éppen Szalonta vidékén találkozhatott, s amelyek később a költő fő műveiben (Bolond Istók stb.) átalakítva-módosítva "nagyköltészetként" beszűrődnek. ___Példát mutat arra, hogy a nagy költő hatalmas gazdagsága még egy ilyen egészen szűkre állított optikával szemlélve is milyen kincseket tárhat fel. ____________________________________________________________Somlyó György

Vargha Balázs - "Állok ​Dunánk szélén, a pesti parton..."
Versek, ​elbeszélések, karcolatok, regények egyre növekvő serege kíséri Budapest két évszázadának fejlődését. Csöndes német kisvárosból ezalatt lett Budapest a magyar irodalom, művészet, tudomány fővárosává. Kétszáz év óta minden író ide törekszik, erre tekint, még ha végleg be van is rekesztve falusi sorsába, mint Berzsenyi Dániel. Pest és a magyar irodalom, írók Budapestről - mindkét téma kimeríthetetlenül gazdag. Gyűlölték és szerették Pestet az írók. Hódoltak neki és elátkozták. Jóslatokat mondtak ragyogó jövőjéről, és borzadva fedezték föl nyomorba zuhant negyedeit. Bármilyen szenvedélyesen igaztalannak hangzott egy-egy írói megnyilatkozás annak idején, megtalálja helyét a nagy történelmi mozaik ezer színe között. A város a változó időben - ez lehetne a képzelt mozaik címe. Vargha Balázs kötete 1973-ban Buda, Pest és Óbuda egyesítésének századik évfordulóján jelent meg először. Ez a második kiadása több új íróportréval bővült.

Vargha Balázs - A ​tücsök és hangya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargha Balázs - Társasjátékok ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargha Balázs - Dimény Judit - Loparits Éva - Nyelv ​- Zene - Matematika
A ​játékban jól megfér az egész világ. Megfér ugyanabban a játékban három, látszatra egymástól nagyon távoli mondanivaló is: az, amit a nyelv, vagy a zene, vagy a matematika "mond". A valóság szabadon jár át a költészetbe, a költészet otthonosan érzi magát a valóságban; a szó ismeri a zene és a matematika "szavát", a zene szavakban és számokban is "gondolkodik", a matematika zenévé és verssé érzékenyül. De a nyelv is, a zene is, a matematika is másként - a maga nyelvén "beszél". hiszen mi szükség volna például zenére, ha ugyanazt, amit a zene kifejez, képletbe lehetne foglalni? Három szerző hármas játéka ez a könyv; a megismerés izgalmát, az alkotás értelmes szépségét, a játék örömét kínálja. Az Iskola-rádió stúdiójába meghívott gyerekek egyszer már végigizgulták, végigjátszották. Az olvasókra is a játék öröme vár.

Vargha Balázs - Balogh Jenő - Nemeskürty István - Szabó Helga - Művészetre ​nevelés a családban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Vargha Balázs - Magyar ​várak
Vár ​állott, most kőhalom - a Himnusz e sora jelzi pontosan a magyar várak helyzetét. A történelmi Magyarország legjelentősebb emlékei, Pozsonytól Munkácsig és Vajdahunyadig a mai határokon kívül esnek. A megmaradtak nagy része rom, és pusztulásuk nem a törökök rovására írható; a magyar "rebellió"-tól - mellesleg nem ok nélkül - tartó Habsburg-csapatok rombolták le, robbantották fel őket. Alig van néhány olyan ép műemlék, mint például a siklósi várkastély vagy a gyulai téglaerődítmény. A fotóművészet - Gink Károly szeme és objektívje - azonban mégis képes arra, hogy érzékelhetővé tegye a láthatatlant. Vargha Balázs művelődéstörténeti esszéje és az egykori metszetek pedig megmutatják, milyenek voltak a mai kőhalmok akkor, amikor várként őrködtek a körülöttük fekvő falvak népének biztonsága felett.

Vargha Balázs - Játékkoktél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargha Balázs - Jelek, ​jelképek, jellemek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vargha Balázs - Játsszunk ​a szóval!
Ki ​ne szeretne játszani? Mindenki, mert a játék érdekes, élvezetes és nem kötelező. Még azt is szívesen játsszuk, hogy tanulunk. A munka és a játék összefügg. És a tanulás is munka, de ha játékként fogjuk fel, nem érezzük nehéznek, fárasztónak és unalmasnak. Ez a "Játsszunk..." sorozat célja. megismerni a nyelvet, irodalmat, számtant, muzsikát úgy, hogy a sok-sok érdekes játékon és példán keresztül betekintsünk szerkezetébe, szabályaiba, hagyományaiba és lehetőségeibe. Vargha Balázs Játsszunk a szóval! című könyvében elénk állítja a szavak építőkockáit, és megmutatja, mi mindent lehet belőlük kirakni. megismerjük a szavak színét, hangulatát, a szójátékok fortélyait, a szavak összecsengésének tréfás trükkjeit és költői remekléseit. Mindebben pedig nemcsak mint olvasók, hanem mint alkotó játékosok is részt vehetünk. A példák után ott találjuk a felszólítást: keress te is hasonlókat, folytasd a sort! Amit tudsz, írd oda azonnal a mellékelt papírlapra, amit nem, annak nézz utána, hogy jobban megismerd, megszeresd és helyesen használd a magyar nyelvet. Jó játékot, jó szórakozást!

Kollekciók