Ajax-loader

Ybl Ervin könyvei a rukkolán


Covers_200673
elérhető
0

Ybl Ervin - Robbia
Kevés ​korszak művészete ragyog olyan sokféle színekben, kevés korszakban érvényesülnek a különböző tehetségek egyéniségük szerint olyan szabadon, mint Itáliában a XV. században, a quattrocentóban. A gótikának melodikus, de megunt vonalvezetésétől a legeltérőbb módon igyekeztek szabadulni, és a természet közvetlen szemlélete útján új stílust formálni. Volt olyan művész - hogy csak a szobrászokat tekintsük -, aki közvetlenül az antik emlékeket vette mintául, mint Nanni de Banco, vagy aki könyörtelen következetességgel kereste a valóság visszaadásában rejlő kifejezést, mint Donatello, és volt olyan, mint Ghiberti a természetet megfigyelve, elevenségét el nem rejtve, továbbra is a gótika formaeszményét hangsúlyozta. Ghiberti még legfejlettebb alkotásaiban sem feledkezik meg a körvonalak régi, lágy, szinte dallamos lejtéséről, Luca Della Robbia pedig a Ghiberti-stílusra támaszkodva igazi klasszikus stílust teremtett. Oly tisztán, egyszerűen, nagyvonalúan, a mellékesek elhagyásával formál mindent, hogy alkotásai klasszikusakká válnak szépségüknél, harmóniájuknál, lelki nemességüknél fogva. Kifejező anélkül, hogy művészete a csúnyát ismerné. Raffaello ösztönös zsenialitása jelenik meg benne a maga kiegyenlítettségében, szinte egy évszázaddal korábban.

Ybl Ervin - Verrocchio
Tartalom Krisztus ​megkeresztelése Krisztus feltámadása Szent János lefejezése Fali kút Piero De'Medici síremléke Hárpia feje A Medici-síremlék vázás reliefje A Medici-síremlék díszítő ornamentikája A Medici-síremlék szarkofágja A Medici-szarkofág bronzlába A Medici-szarkofág fedelének bronzdísze Delfines puttó Dávid Góliát feje Dávid balkeze Puttófej Puttó Madonna Primulás hölgy A primulás hölgy kezei Verrocchio (!) Giuliano Medici Giuliano Medici portréjának részlete Verrocchio (!): Nagy Sándor Dárius, XVI. század majolikamásolat Niccolo Forteguerri bíboros síreléke Angyal relief Krisztus és szt. Tamás Szt. Tamás apostol Krisztus Alvó fiú Szt. Jeromos Colleoni

Ybl Ervin - A ​renaissance és barokk Spanyolországban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - A ​gótikus szobrászat Olaszországban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - Toscana ​szobrászata a quattrocentóban I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - Az ​utolsó félszázad művészete
Ha ​az utolsó száz év művészetét összehasonlítjuk az előző századok művészetével, első pillanatra úgy tünik, mintha egy örökké természetesen folyó, hatalmas ívelésü melódiát egyszerre több zenekarnak játéka váltana fel, melyek egyidőben mind más darabot adnak elő. A régi egyöntetüség megszünt, a nagy, közös dallamot szerteszét ágazó témák raja váltja föl. Annak előtte is voltak ugyan különböző felfogású művészek, iskolák, de az uralkodó stilus mindegyiket összetartotta. Most azonban a korizlés már nem jelentkezik mindent gyökeréig átható, elementális erővel. Vége az egymásból következő, természetes stilusalakulásnak, a művészek látszólag a legkülönbözőbb módon értelmezik a jelen ideálját, a legeltérőbb irányokban keresik a tovább vezető utat. Néhánya előre néznek, mások pedig a multba tekintenek vissza. Huzamos ideig az utóbbiak voltak nagy többségben, csak a XIX. század második felében ragadja el először a festőket, utána a szobrászokat, végül pedig az építészeket az új művészet szelleme. Az is jellemző erre a korra, hogy mily laza ekkor az összefüggés a három művészet között. Építészet, szobrászat és festészet már nem olvad össze organikusan egy egységes stilusban, sőt nagy részben éppen a vezető festőmesterek pikturája nélkülözi az architekturával a stilusbeli összefüggést. Az elmélkedés is mélyen belejátszik az erjedésbe. A régi korok művészei ugyan szintén sokat spekuláltak, számítottak, szerkesztettek, de ez csak az ösztönös teremtésnek volt szabályozója. Most azonban az elmélet jön előbb, ez akarja lefektetni a fővágányokat, amelyeken azután a teremtés megindulhat. Emellett régen az uralkodó stiluson belül az egyes nemzetek művészetének karaktere is különböző volt, míg most - leszámítva egyes csoportokat, mestereket - a különbségek szinte elmosódnak. Hány épületet, szobrot, vagy festményt láthatunk, melynek nincsen határozott faji jellege, mely bárhol létrejöhetett.

Ybl Ervin - Az ​ornamentika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - Az ​Operaház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - Lotz ​Károly élete és művészete
Zádor ​Anna utószavai szerint "Lotz Károly egyike azoknak a festőknek, akinek neve és néhány műve mindig ismert, sőt elismert volt, jelentőségéhez képest mégis alig tudott nagyobb népszerűségre szert tenni." Idestova 40 éve jelent meg Ybl Ervin nagylélegzetű, óriási adattömeget összefoglaló monográfiája, melynek rövidített változatát tartja most kezében az olvasó. Az újabb kiadást a 19. század második felének akadémikus művészete iránti fokozódó érdeklődés indokolja, és az a tény, hogy Ybl kutatásait meghaladó munkálkodás a Lotz életműben azóta sem történt. A szöveg rövidítésére azért volt szükség, mert a szerző több mint félezer oldalas művében óriási mennyiségű, apró részletekre is kiterjedő dokumentumanyagot fogott össze, amely az olvasmányosságot nagyban gátolja. Maga a szerző hívja fel a figyelmet az első kiadás előszavában arra, hogy a könyv fejezetei önálló tanulmányok, egymástól független, zárt egészet adnak. Kötetünkben célszerűnek látszott a Lotz életrajzát és művészetének értékelését tartalmazó tanulmányokat közölni. Ybl e részekben számos olyan problémát érint, melyek a további kutatást befolyásolják. E nagy tudású, alapos körültekintéssel dolgozó szerző ráadásul érzékletesen, élményt adó stílusban ír. Művének külön érdekességet ad, hogy a második világháború előtti években íródva, valami fájó nosztalgiát éreztet a múlt századi "békeidő" idillikus - vagy annak vélt - világa iránt. A Lotz személyi körüli hivatalos ünneplés ismertetése tanulságos kultúrtörténeti dokumentum. Szeretnénk e kötettel Lotz Károly igazi alakját közelebb hozni az olvasókhoz, mivel a néhány ismert aktképén túl, nagyszerű tájképfestő, a magyar népi életkép realisztikus irányának úttörője, valamint a hazai falképfestészet egyik fő művelője Than Mór és Székely Bertalan mellett. A kötet képanyaga Ybl Ervin eredeti szövegét követi, az ő általa kiemelt művekre helyeztük a fő hangsúlyokat. A színes illusztrációk között néhány soha nem reprodukált falképet is megtalálhat az olvasó.

Ybl Ervin - A ​Magyar Nemzeti Galéria palotája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - Donatello
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók