Ajax-loader

Szabó Attila könyvei a rukkolán


Szabó Attila - Minden a kenuzásról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Merczi Miklós - Koltai Györgyné - Bálint Sándor - Valkár István - Szabó Attila - Közlekedéstörténeti olvasókönyv
Részlet a könyvből: A kezdet A világ városainak életében a közlekedésnek mindenkor meghatározó szerepe volt. A sok-sok évszázaddal ezelőtt létrejött kis települések az idők múlásával nagy városokká fejlődtek. Nemcsak a városok száma, hanem a lakosságé is növekedett, és egy új városi életforma kezdett kialakulni. A települések közötti távolsági közlekedés mellett a városokon belüli közlekedés is fejlődött. Saját fogat, kocsi, szekér, hintó tartását azonban nem mindenki engedhette meg magának. Ezért a városok területének és népességének, a kereskedők, a kézművesek, az egyéb városlakók számának növekedésével egyre többen kényszerültek arra, hogy valamiféle járművel utazzanak, és áruikat ezzel szállítsák. Ez vezetett a városi közlekedés kialakuláshoz, ami akkor kezdődött, amikor az első olyan járművet elindították, amelyen több ember ugyanazon az útvonalon rendszeresen és meghatározott időben, úgy mondjuk, hogy menetrend szerint utazhatott.

Szabó Attila - Tápióbicske
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Attila - Mindennapok ​a szigetvári magyar királyi állami "Rezső" polgári fiúiskolában az 1920-as években
„Egy ​iskola mindennapi életébe belenézni, megismerkedni vele mindig érdekes, izgalmas és tanulságos. Szabó Attila munkáján keresztül feltárul előttünk a szigetvári polgári fiúiskola belső világa az 1920-as években. A szerző nagyon ügyesen és alaposan egyszerre mutatja meg a korszak magyar oktatáspolitikáját, nevelési célkitűzéseit, ennek érvényesülését az iskolában, valamint azt a kulturális tevékenységet, amely jelentős többletet tett hozzá a tanórákon folytatott munkákhoz. A köteten keresztül jól érzékelhető, hogy mit jelentett Trianon Magyarország számára, milyen fontos feladat volt az iskolai nevelésben a nemzeti érzés ébrentartása, hogyan hatott ez a mindennapok iskolai tevékenységére. A kötet nagyon jó szerkezeti egységbe foglalja az iskola három meghatározó összetevőjét, a tanárokat, a szülőket és a diákokat. Feltárja az iskola vonzáskörzetének viszonyait, s átfogó képet nyújt az egyes tanárok Szigetvárra, sőt azon túlmutató munkásságáról. A kötet átfogja az intézményben folyó munka egészét. Megtudhatjuk, hogy miként folyt le egy tanév, milyen kiegészítő tevékenységek kapcsolódtak a tanórákhoz. Kitűnően mutatja be az iskola szociológiai hátterét, illetve ebből fakadóan az iskolára háruló feladatokat. Összefoglalva: egy hézagpótló munkát tarthatunk a kezünkben. Szabó Attila kötetét olvasva új ismeretekkel gazdagodunk, megismerünk egy korszakot a magyar oktatás és nevelés, valamint Szigetvár történetéből.” _Vas István_

Erdélyi Erzsébet - Szabó Attila - A ​hit erejével
25 ​év tiszteletreméltó pedagógiai erőfeszítéseiről vall ez a tanulmánykötet. 1990-ben óriási lehetőség nyílt egy kis létszámú, de annál lelkesebb és erősen bízó közösség előtt. A megváltozott politikai viszonyok reményt adtak arra, hogy feléleszthető a patinás tanítóképzés Nagykőrösön. Az egykori pártház falai között ismét életre kelhetett a református intézmény, amely 1839-től 1957-ig oly sok szakmailag jól felkészült, hitben megerősödött tanítót adott az országnak. A negyedszázad elegendőnek bizonyult, hogy beigazolódjék: nem volt eredménytelen az erőfeszítés. Állandó társadalmi változások közepette, az egymásnak feszülő értékrendek között egyensúlyozva az állandóságot a HIT ereje biztosította. A tanulmányírók tudatosan vállalják a konzervatív jelzőt. Nem a maradiság jelentésében, hanem a megőrzés, a hagyományos értékrendhez való ragaszkodás értelmében. Együtt szolgálni megmenteni mindazt, ami pedagógiai hagyományainkban kikristályosodott alapérték, ami emberségünket szolgálja. Ugyanakkor haladni, megújulni, technikailag előbbre lépni ez is kötelességünk, ha arra érzünk elhivatottságot, hogy a jövő generáció felnevelőit képezzük. A református hagyományokhoz ragaszkodás olyan időben állandó erőteret biztosít ehhez, amelynek potenciálja van, a teljesítőképesség kibontását teszi lehetővé. Magvetés ez minden időben. A legtöbb tanulmány nem is titkolja: nehéz küzdelem ez a munka. Egymást váltják a derűlátó és csüggedő szakaszok, a lelkileg fogékony, de időnként elfásult diákok szívébe mégis befészkel a mag, csírát ereszt, és lehet, hogy csak évek múltán, sok-sok egyéni harc megvívásával, de mégis kihajt, virágot növeszt

Szabó Attila - Jézus ​Krisztus élete a művészetekben
Ki ​Jézus Krisztus? Miért lett emberré, és miért fontos ez a számunkra? Mi a személyének titka, tanításának lényege? Hogyan szövődött össze életében az igazság és a szeretet? Miért szólt oly sokszor példázatokban, és miért a természet tárgyaival, jelenségeivel szemléltette a mondanivalóját? Mit tanított a boldogságról? Hogyan viszonyult az írástudókhoz, a farizeusokhoz? Miért egyszerű halászembereket választott tanítványaiul? Miért utazott és gyógyított oly sokat? Mit tanított az egyházról, a hívők közösségéről és mit a törvényről, a tízparancsolatról a szeretetrő? Miért vállalta értünk a Megváltó halált, és miért támasztotta fel az Atya? Mi a misszióparancs lényege? Ebben a könyben többek közt ezekre a kérdésekre kaphatunk válaszokat. Az irodalmi és képzőművészeti alkotások Jézus életét feldolgozó gazdag tárházából mutat be a kötet ízelítőt a benne felvonuló hatvan témához.

Horváth András - Szabó Attila - Űrkorszak
Az ​emberiség eddigi történetének egyik legnagyobb és legfontosabb vállalkozásába fogott bele 1957. október 4-én, az első műhold pályára állításával. Ezzel vette kezdetét az űrkorszak. A kötetből megismerkedhetünk az első rakéták megépítésétől számított űrtörténelemmel; illetve nyomon követhetjük a kezdetben csak a nagyhatalmak között zajló, de mára világméretűvé váló űrverseny lépéseit. Figyelemmel kísérhetjük a technikai fejlődés fázisait, a hold- és bolygókutatás eredményeit, a Marson feltételezett élet keresését, a Nemzetközi Űrállomás építésének részleteit. A szerzők bemutatják azt is, hogy Magyarország milyen eszközökkel, és kutatásokkal járult hozzá a világűr feltérképezéséhez. Hazánkban talán először kerülnek nyilvánosságra a legtitkosabb szovjet-orosz katonai programok űrhajóinak és űrállomásainak eddig nem ismert részletei, továbbá a szerzők amerikai és orosz űrközpontokban készített eredeti felvételei. Az Olvasók megismerkedhetnek a Földön túlra küldött képes és hangos üzenetek részleteivel, valamint az űrtevékenység mindennapokban tapasztalható gyakorlati hasznával is.

Szabó Attila - Az ​Ószövetség a művészetekben
Miről ​szól az Ószövetség? Mit tartalmaz az a 39 irat, melyeket több mint egy évezredig írtak, és i.e. 400 körül egyetlen könyvvé formálódtak? Mit tanít a Biblia a világ teremtéséről, az élet kezdetéről? Miért kellett elhagynia az első emberpárnak az Édent? Miért választotta ki Isten a zsidó népet, és milyen megbízatást adott neki? Kik voltak a pátriárkák? Miként lett a csaló Jákóbból „Isten harcosa”, Izráel? Hogyan történt a zsidó nép honfoglalása Kánaánban? Mi volt a bírák feladata, majd miért lett királyság Saul idejében? Miért léptek fel a próféták, és Istentől kapott üzenetük saját népükön kívül miben adott oly sok embernek és népnek azóta is útbaigazítást? A kérdéseket lehetne sorolni tovább. AZ ÓSZÖVETSÉG A MŰVÉSZETEKBEN hetven témája nemcsak a legszebb műalkotásokat vonultatja fel, hanem magyar nyelven először ad részletes magyarázatot sokak kérdéseire. Az album használható az általános és középiskolai tanárok számára a Biblia iskolai oktatásában, a hittanórákon, valamint a családoknak és a gyermekeknek is érdekfeszítő olvasmány. Szabó Attila második bibliai és képzőművészeti tárgyú könyvét szeretettel ajánlja minden érdeklődő figyelmébe.

Hidvégi János - Krámli Mihály - Merczi Miklós - Molnár Erzsébet - Soltész József - Szabó Attila - Így ​utaztunk anno
A ​kötet a korszak magyar közlekedését mutatja be olvasmányosan és rendkívül látványosan. A legfontosabb közlekedési eszközöket ismertető szövegeket gazdag illusztrációs anyag: archív felvételek, képeslapok, plakátok, hirdetések és a Közlekedési Múzeum legszebb korabeli járműveit és az azokhoz kapcsolódó tárgyakat megmutató színes fotók kísérik.

Szabó Attila - Az ​én, a szabadság és a szellem
E ​könyv az ezoterika területére merészkedik el, ahol egyik legfőbb célja egy új emberfogalom keresése, amely méltó lehet magához az emberlényhez és amely kifejezi saját megváltozott korunkat is, annak új szükségletét, öntudatát. Mert sem a tudományos, sem a hagyományos vallási világkép nem ad igazi emberfogalmat, az ember lényének egy olyan leírását és értelmezését, amely alapul szolgálhatna egy valóban emberi világ megteremtéséhez. Úgy tűnik számomra, hogy ehhez a modern ezoterikának is hozzá kell járulnia, amely racionális, világosságra törekvő gondolkodása mellett az ember szellemi lényét is hangsúlyozza, így egy újabb, egy harmadik utat villant fel a tudomány és a vallás között állva, hogy az ember mivoltát, létezése értelmét érthetően megfogalmazza. Ebből a nézőpontból és e témát kutatva igyekeztem egy összefüggő képet felvázolni az Emberről mint szellemi (kozmikus) és földi lényről.

Szabó Attila - Pocakmese
Az ​anyavárás 9 hónapja bizony hosszú idő. Talán rém unalmasan is telne, ha odabent nem lennének a titkos kalandok, és egy igaz barát, akivel a visszaszámlálás is vidámabban telik. S míg a Pocakmese ifjú lakója arról ábrándozik, milyen jó lesz odakint, te, kedves olvasó, visszaemlékezhetsz, milyen jó volt odabent. A Pocakmese izgalmas olvasmány mindazoknak, akik egyszer már megszülettek, és különösen azoknak, akik épp az új jövevény születését várják.

Szabó Attila - Létkérdések, ​emberi kapcsolatok a Biblia és a művészetek tükrében
Ki ​az ember? Honnan jövünk, hová megyünk? Mi az ifjúság feladata? Hogyan szerezhetünk barátokat? Hogyan ismerhetjük fel az igazi szerelmet? Hogyan készüljünk a házasságra? Mit kell tennünk, hogy családi életünk harmonikus legyen? Melyek az igazi és a hamis szeretet ismérvei? Szabadon választhatunk-e élethelyzeteinkben? Hogyan kell nevelnünk önmagunkat és másokat, hogy ne vissza-, hanem jó irányba fejlődjünk? Melyek az egészséges életmód törvényei? Milyen kapcsolat van a munka és a pihenés között? Milyen szerepet játszik a természet életünkben? Mi módon győzhetünk erkölcsileg akár a reménytelennek tűnő helyzetekben is, és miért bukhatunk el oly könnyen a jó körülmények ellenére is? Hogyan éljünk örömteli és mások javát szolgáló életet? Ezekre a kérdésekre adott válaszok határozzák meg életünk értelmét, célját, boldogságát. Szükséges tehát számba venni a lehetséges válaszokat. Ezek megbeszélésében segít ez az osztályfőnöki órákra készült olvasókönyv is (de irodalom és művészettörténeti órákon is haszonnal forgathatják). E kérdések köré csoportosulnak a Biblia gondolatai, a művészek alkotásai, az etikai kutatások. Felidézésük elkerülhetetlen a válaszok keresésében. Az osztályfőnöki órákon a csoportos és egyéni beszélgetésekben felvetett és átgondolt témák foglalata ez a most megjelent könyv, amely az eddigi gyakorlattól eltérően kifejezetten diákok számára készült. Két iskolaévet kitöltő, választható tananyagot tartalmaz. Az összeállítás az általános és középiskolás tanulókkal folytatott, és több mint egy évtizede tartó beszélgetések tapasztalataira épül. A változatos és sokrétű ismereteket irodalmi és képzőművészeti alkotások illusztrálásával, több mint 500 kérdéssel és feladattal sajátíttatja el a diákokkal. A könyv a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt támogatásával készült. E tanulási segédlet használatát a témák egyetemes jellege és megközelítési módja miatt ajánljuk az általános iskolák felsős évfolyamaiban és a középiskolákban egyaránt, órai feldolgozásra és otthoni tanulmányozásra. A mű szerzője Szabó Attila mindkét korosztályt tanítja, és sokéves tapasztalata szerint az általános iskola hatodik osztályában már elkezdhető egy-egy téma megbeszélése, de a legeredményesebben a hetedik és nyolcadik osztályosokkal lehet feldolgozni a tananyagot. Középiskolában tetszés szerint bármely évfolyam osztályfőnöki tanmenetébe beépíthető. Reméljük, hogy ezzel a könyvvel segítséget nyújthatunk az ifjúság erkölcsi neveléséhez!

Szabó Attila - Minden ​a kenuzásról
A ​kajak-kenus versenyzők fizikai teljesítőképességének állandó fejlesztése, a mindennapi, teljesítményalapú edzés elviselése edzők által irányított folyamat. A szerző egyesületében és a válogatottnál is felnőtt kenus versenyzők felkészítésével foglalkozik, mely alkalmassá teszi őket Európa-, világ- és olimpiai bajnoki cím megnyerésére. Jelen könyvben a kenuzást mint speciális kompetenciát vizsgálja, és technikai, környezeti tényezőkkel való kapcsolatát ismerteti. A fejlesztett tananyag a szerző élversenyzői múltjából táplálkozik, és ez a tapasztalat az alapja módszerének is. Az elért eredmények azt bizonyítják, hogy gyógyszerek nélkül is megverhető a világ!

Szabó Attila - Jézus ​Krisztus élete és tanításai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Attila - Művészettörténet ​vázlatokban
Szabó ​Attila könyvét mindazok örömmel fogják használni, akik a művészetek bármely ágával foglalkoznak, akár általános iskolai tanulók, középiskolások, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, vagy a művészetek történetét, történelmet, irodalmat, zenét tanító pedagógusok. A könyv elsősorban a műalkotások és történelmi, szellemi hátterük megértéséhez nyújt összefoglaló ismeretanyagot, de mindazok haszonnal forgathatják, akik szeretnék, ha nagyobb rálátásuk lenne egy-egy stílustörténeti korszakra, egy-egy nép mai kultúrájának gyökereire, művészetének eredetére és alapvető fejlődéstörténetére. Bemutatja a kezdetektől napjainkig született legfontosabb művészeti eredményeket, a különböző művészeti ágak adott korra jellemző stílusjegyeit, kiemeli és megmagyarázza azokat az építészeti, művészeti alapfogalmakat, amelyek ismerete egy-egy kor művészetének és műalkotásainak elemzéséhez nélkülözhetetlen. Irodalmat kínál a részletesebb művészeti tanulmányokhoz, és megemlít műalkotásokat, amelyek egy-egy korszak művészetében és az emberiség történetében kiemelkedő jelentőségűek, vagy legalább példaértékűek. (...)

Böőr László - Szabó Attila - Vácrátót
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Gábor - Szabó Attila - Természet ​és ember a Biblia és a költészet tükrében
Páratlan ​szépségű színes album, mintegy 80 nagyméretű művészi fotóval. Gondolatok az életről, az élőkről, az eredetről, a természet, a művészetek és a Szentírás közös vonásairól: megannyi tájékozódási pont a világ megismeréséhez.

Szabó Attila - Művészettörténet ​képekben
A ​Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig című könyvhöz szervesen kapcsolódik a Művészettörténet képekben a kezdetektől napjainkig című kötet. A két könyv egymásra épül, egyszerre használható: a vázlatokban található elméleti ismeretek és fogalmak megértését a képkötet alkotásai szemléltetik. A vázlatgyűjteményben megjelölt minden egyes művészeti korszak építészeti, szobrászati, festészeti, és - koroktól függően - iparművészeti alkotásait mutatja be az összeállítás. A művek alatt az alkotások szerzője, címe, eredete, keletkezési dátuma és őrzési helye található. Az idegen nevek és szavak kiejtését is feltüntettük.

Kollekciók