Ajax-loader

Balás Béla könyvei a rukkolán


Balás Béla - Az ​első plébániám
Az ​újonnan alapított Kaposvári Egyházmegye első püspökét 1956-ban szentelték. A Regnum Marianum lelkisége szerinti ifjúsági kötődését az ateista államhatalom nem nézte jó szemmel, folyamatos zaklatással és állandó áthelyezéssel akarta ellehetetleníteni lelkipásztori munkáját. Az Istent szeretőknek azonban minden a javára válik. Népszerű nevén "Beton" püspök ennek eredményeként olyan gazdag lelkipásztori tapasztalatokra tett szert, hogy most ezeket összegyűjtve, és könyvben kiadva fiatal paptestvérei segítségére kíván velük lenni. "Amikor elérkezik a nagy pillanat és megkapod első plébániádat, az öröm mellett úgy érezheted, rád szakad ezernyi probléma." A hívő ember és a közösség megteremtése az elsődleges lelkipásztori feladat. Az empátia, az apró figyelmesség, a szimpatikus gyakorlati megoldások és a pap nyitott élete segíti az örömhír befogadását és a közösség létrejöttét. A felkínált apróságok során a plébánia, a templom és az iskola adott intézménye lassan a hitéletet segítő otthonná válhat, ahol minden lelkipásztori feladatnak megvan a maga megtanulható, vonzó belső igényességből fakadó megjelenítése. A pap küldetése nem pusztán az információ átadása, hanem egy különb életforma megszerettetése. Mindezt nem lehet eléggé jól csinálni. Aki szívvel-lélekkel a tőle telhető legtökéletesebben igyekszik megélni a maga hivatását, az örömmel fogad minden segítséget. Ezt kínálja rendkívül gyakorlati és vonzó módon saját élete gazdag tapasztalatainak átadásával a szerző. Szavai nem csak a kezdő plébánosokhoz szólnak, hanem a kispapokhoz, gyakorló lelkipásztorokhoz és mindazokhoz, akik a plébánia evangéliumi munkásságát segíteni kívánják.

Balás Béla - Szigorúan ​nyilvános
A ​Kaposvári Egyházmegye püspöke, aki maga is szenvedő alanya volt az egyházüldözésnek, amelynek esetében a híres hármas t így hangzott: tiltva-titkon-titkosítva. Ez a papok működésére éppúgy vonatkozott, mint az őket elítélő zárt tárgyalások irataira. Most, hogy elérkezett a bujdosás vége, nyíltan lehet minderről beszélni. A püspök atya azonban mégis félti az egyházat attól, hogy papjai leszoknak a harcról, amelyet Krisztusért kell vívniuk, hiszen Sík Sándor szerint rajtuk megyen át az üzenet. Lelkivezetője és segítő kollégáinak jóságát úgy akarja meghálálni a püspök atya, hogy nyomdokaikba lépve segíti a fiatal papokat immár nyilvánosan.

Balás Béla - Kalandra ​hív Krisztus
Az ​1993-ban létrehozott kaposvári egyházmegye első főpásztora gondolatait három témakörbe sűríti: az egyéni életsorsba, a papi-lelkipásztori hivatásba, illetve a Regnum Marianum közösség történetébe. Ezek egymással szoros összefüggésben rajzolják meg a főpásztor eddigi életútját, ezt a szellemi-lelki portrét, amely őszinteségével azonnal beavatottá teszi az olvasót. Balás Béla püspök úr, miközben számos – talán kényesnek tartott – részletet mond el a magyar egyház elmúlt évtizedeinek történetéből, ezt sohasem a „kibeszélés” szándékával teszi. Az epizódok a történelemben élő ember gyarlóságát mutatják meg, ugyanakkor azt a reményt közvetítik, amelyet Krisztus adott nekünk.

Balás Béla - Kis ​idő
Krisztus ​után a harmincas évek vége felé, az egyik nap déltájban különös dolog történt. Az okos és mindenre elszánt fiatal farizeus, Saul már Damaszkusz felé közeledett. Félelmetes terveket forgatott a fejében. A szíriai keresztényeket akarta felkutatni és Jeruzsálembe hurcolni. Nála volt az elfogató parancs és rendelkezésére állt egy megbízható lovas különítmény. Váratlanul azonban vakító fény vette körül. Lezuhanva a lováról, ismeretlen hangot hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?" Megdöbbent. A kérdés, mint a kötekedni kezdő útonálló j hangja, provokatívnak tűnt. Elrémülve szólt: „Ki vagy te, Uram?" A felelet még az eddigieknél is rejtélyesebb volt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl." (...) Egyszerre csak összeállt benne a „fantomkép", és a korintusiaknak leírta központi élményét: „Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai." (lKor 12,27). A hívek belepirulhattak a bókba, Saul pedig végre megismerte azt a Názáreti Jézust, akit eddig nem látott. Erejét megszázszorozta a megtapasztalt szeretet. Többé számára nem volt távolság, vagy veszély, ami elrettentette volna. Rájött, Jézus titka az Egyház történetében folytatódik. Saul ezt boldogan elfogadta, és elszántan továbbadta. (vö. ApCsel. 18,9) A Szentlélek diadalmasan működött, megszületett az Egyház, elkezdődött az egyháztörténelem, a „kis idő" (Jn 16,16), ami múltán Krisztus értünk jön.

Balás Béla - Ünnepek
Balás ​Béla, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági ügyekkel megbízott püspök-referense, évtizedek óta szóban és írásban egyaránt hirdeti Krisztus Örömhírét. Ebben a kötetben az egyházi év ünnepeihez és időszakaihoz kapcsolódó cikkek, interjúk és szentbeszédek gyűjteményét adja az olvasók kezébe. Ezek, bár műfaji szempontból különbözőek, mégis összeköti őket a nyájat vezető pásztor féltő szeretete. _Világíts a sötétben, Az én nagyböjtöm, A szeretet nem számolgat, A nyárról magunk közt_ -- íme, néhány fejezetcím, mely önmagában is "beszédes". Frázisoktól mentes, elmélkedésre serkentő gondolatok a harmadik évezred nyelvén: fiataloknak és szívükben fiataloknak. Fejezetek, melyek bárhol felüthetők; gondolatok, melyek bármikor tettekre válthatók; útmutató, iránytű és kapaszkodó mindazoknak, akiknek szívében ma is visszhangzik Krisztus sürgető szava: "Legyetek tökéletesek..."

Kollekciók