Ajax-loader

Ferenczi Zoltán könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Ferenczi Zoltán - Drogprevenció, pedagógus, iskola
TARTALOM Bevezetés, használati útmutató A szenvedélybetegségek problematikája A szenvedélybetegségek sokféle arca (a viselkedési addikciók) A drogok típusai és csoportosításuk A legális és illegális drogok szerepe a kultuszban Egyén-család-társadalom Megközelítési módok és szemléletek Kihez fordulhatunk? Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztés Az egyházi és felekezeti iskolák lehetősége A pedagógus-továbbképzés és a drogprevenció A pályázatírás, projektkészítés és -elemzés EU-fóriája Társadalom és politika a '60-as évektől napjainkig Jog és pedagógus Az Európai Unió drogpolitikája Az addikciók etikája Kislexikon

Dr. Raffai Mária - Nagy Zoltán - Ferenczi Zoltán - Döntéselőkészítés
Napjainkban ​a piacgazdaság kemény és szigorú versenye egyre magasabb követelményeket támaszt a vezetõkkel szemben: a globalizálódó társadalmi-gazdasági életben mind nagyobb szerepet kap az irányítási és döntési tevékenység. A menedzserek munkája azonban csak akkor lehet hatékony, ha döntéseiket a piacra, a körülményekre gyorsan reagáló számításokkal támasztják alá. A döntéselmélettel és a döntéselõkészítési tevékenység metodiákájával módszertani köteteink foglalkoznak. Jelen könyv célja olyan feladatok, gazdasági szituációk felvetése, amelyek bizonyos, a valóságból vett mintaként rávilágítanak a valós problémák megfogalmazásának, a megoldás, az eredményparaméterek meghatározásának, az alternatívák számításának és elemzésének módjára. A szerzők a nemzetgazdaság különböző ágazataiban munkálkodva sokéves tapasztalattal rendelkeznek a döntéselõkészítési módszerek valós problémákra történõ alkalmazásában. Jól ismerik a társadalmi-gazdasági feladatok megfogalmazásának, a matematikai modell felállításának, az alkalmazandó módszer kiválasztásának és az eredmények értékelésének problematikáját. A könyvben részletezett szituációkat saját gyakorlatukból vették, a megoldásokat azzal a céllal mutaják be, hogy az Olvasó napi munkája során könnyebben eligazodjon a statisztika, matematikai statisztika és az operációkutatás módszeriben, és azokat saját szakterületén alkalmazva kisebb kockázatvállalással, számításaival és elemző munkájával megalapozottan a lehető legjobb döntést tudja meghozni.

Ferenczi Zoltán - A ​régi magyar költészet I-II.
Faludi ​- Gvadányi - Virág

Ferenczi Zoltán - A ​kolozsvári nyomdászat története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczi Zoltán - Drog ​és vallás
Gyakorlati ​kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak - Mit kell tudni a „szenvedélyember”-ről, és hogyan viszonyuljon hozzá annak környezete? A törvényi és intézményi háttérről, és a család, a prevenciós és rehabilitációs szervezetek, valamint a keresztyén gyülekezet összefogási lehetőségeiről beszél a könyv.

Ferenczi Zoltán - Rimay ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczi Zoltán - A ​könyvtártan alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók