Ajax-loader

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling könyvei a rukkolán


Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Filozófiai ​vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Stuttgarti ​magánelõadások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Bruno ​avagy a dolgok isteni és természetes elvéről
Schellinget ​a klasszikus német idealizmus legnagyobb alakjaival, Kanttal, Fichtével és Hegellel állítja egy sorba a filozófia története. De Schelling zaklatottabb, ellentmondásosabb gondolkodói egyéniség, mint ők. Egész szellemi fejlődését a folytonos átalakulás, az állandó újrakezdés jellemzi, egyetlen művére sem mondhatjuk, hogy voltaképpeni főműve, rendszerének foglalata. Bruno című dialógusában mégis mintha összetalálkoznának ezek az ellentétes törekvések. Még benne munkál az, amit Marx Schelling "őszinte ifjúkori gondolatának" nevezett, a természet eleven anyagi egészként való fölfogása. Nem véletlen, hogy ki a beszélgetés címadó főszereplője; de a mű alapgondolata már az objektív idealizmus rendszerének elve, a szellem és a világ azonossága; és egyes helyeken a kései Schelling irracionalizmusa is előreveti árnyékát. A Bruno formai tekintetben a filozófiai beszélgetés örökérvényű mintáját, a platoni dialógust követi, s talán a legszebb, amit ebben a műfajban az újkori filozófia létrehozott.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Clara, ​vagyis a természet összefüggése a szellemvilággal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Friedrich ​W. J. Schelling fiatalkori írásai
Schelling ​alig 19 évesen üstökösként robbant be a német filozófiai életbe. S mindjárt könyvekkel jelentkezett, olyan művekkel, amelyek új és eredeti gondolatokat tartalmaznak. A Fichtéhez, valamint a romantikusokhoz való viszony újratematizálásának következtében az elmúlt években a fiatal Schelling (1794-97) iránt világszerte megnőtt az érdeklődés. A filozófia egy lehetséges formájáról általában: ebben a vékony könyvecskében a filozófia formájának megújítására törekszik, alapvetően korrigálja a fichtei alaptétel-filozófiát. A mű viharos fogadtatásban részesült. Ennek hatására állt neki Az énről mint a filozófia princípiumáról című művének, melyben már az én újraértelmezésére vállalkozik, és az alaptétel kritikáját próbálja kidolgozni: az abszolút én még az alaptételnél is fundamentálisabb (a tudat számára nem megközelíthető) – ekként princípium. Filozófiai levelek a dogmatizmusról és a kriticizmusról – rendkívül érdekes dolgozat, műfajának egyik legrangosabb terméke. Főleg a Hölderlinnel folytatott beszélgetések hatását tükröző részekben válik izgalmassá a két rendszer egyeztetésének feladata. A kötet – a fordító utószó-tanulmánya előtt – az Eszmék a természet filozófiájához bevezetése zárja, amely a filozófia általános jellemzését nyújtja, és különösen szívén viseli gyakorlati hasznosítását – e szempontból reveláló erejű.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - A ​transzcendentális idealizmus rendszere
Schelling, ​Fichte és Hegel mellett, a klasszikus német idealizmus meghatározó alakja. Ifjúkori főműve a Transzcendentális Idealizmus Rendszere az ismeret és a lét megegyezésének elméleti alapját keresi: a megismerés fokozatai megegyeznek a természet fokozataival, mert az anyag kialudt szellem. A mű foglalkozik még az emberi szabadság elméletével, illetve az elméleti és gyakorlati filozófia szintézisét alkotó művészetfilozófiával is. Annak ellenére, hogy a filozófiai irodalom egyik alapszövege, évtizedek óta nem jelent meg magyarul.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - A ​művészet filozófiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Filozófia ​és vallás
A ​klasszikus német bölcselet kiemelkedő alakjának egyik alapvető írása, mely a filozófia és vallás kapcsolatának örök kérdését taglalja: mi a viszony, mi az esetleges rangsor közöttük, melyikük igazsága a mérvadó, stb.. A kötetet a fordítók részletes tanulmányai teszik teljessé.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Filozófiai ​vizsgálódások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Friedrich Wilhelm Joseph Schelling - Hit ​és tudás
"A ​művészet vagy tudomány bármely területén műveljék is, a kritika megkövetel valamilyen mértéket, amely egyformán független az ítélőtől és a megítélt dologtól, s ez a mérték nem az egyedi jelenségből, nem is a szubjektum különösségéből, hanem a dolog örökkévaló és nem változó ősképéből származik. Ahogyan a műkritika sem teremti vagy kitalálja, hanem egyszerűen előfeltételezi a szépművészet eszméjét, a filozófiai kritikában éppígy föltétel vagy előföltevés a filozófia eszméje; enélkül az ugyanis mindörökké csak szubjektivitást szegezhetne szembe szubjektivitással, ám az abszolútumot sohasem állítaná szembe a feltételtől függővel."

Kollekciók