Ajax-loader

Áprily Lajos könyvei a rukkolán


Áprily Lajos - Baranyi Ferenc - Barcs János - Acélsziget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Fegyvertelen ​vadász
Áprily ​Lajos népszerű költészetébnől kínál ízelítőt ez a válogatás a gyerekolvasóknak. Nem gyerekeknek írt versek ezek, de bennük a költői élmény emberi általánossága s ugyanakkor megragadó, sugallatos megfogalmazása mindenkihez szóló költészetet teremt. A tavasz nyílása, az ősz közeledése, az éjszakai zápor, a madarak tarka villódzása, a havasok kéklő köde, a családi élet melegsége - mindnyájunk közös éplménye. ezekről a közös, gyereket és felnőttet egyaránt megérintő érzésekről Áprily Lajos kivételes költői mélységgel és tisztasággal vall, olyan lehiggadt, gyönyörködtető formaművészettel, amely a klasszikusok nemes egyszerűségét juttatja eszünkbe.

Áprily Lajos - Álom ​egy könyvtárról
Áprily ​Lajost elsősorban költőként és műfordítóként tartja számon irodalmi közvéleményünk, pedig esszéi, előadásai, irodalmi tanulmányai, könyvbírálatai is különös figyelmet érdemelnek - nemcsak azért, mert költői és műfordítói műhelyébe pillanthatunk be általuk, hanem azért is, mert hitelesen, magas színvonalon tudósítanak a romániai magyar irodalom első évtizedéről, másrészt annak az útnak a vonalát is fölrajzolják, melyet ez a nagy formátumú költői személyiség a tízes évektől a hatvanas évekig megtett. Ars poetica jellegű műhelytanulmányit és vallomásait Úti jegyzetek című, észak- és nyugat-európai "pedagógiai vándorlásának" megfigyeléseit rendszerező bensőséges útirajza, ezt pedig a magyar irodalomól szóló írásainak ciklusa követi. Ezek az esszéi, bírálatai, megemlékezési arról vallanak, hogy érdeklődési köre szinte az egész magyar irodalmat átfogja - Szenczi Molnár Alberttől Vörösmartyn, Petőfin, Jókain és Adyn át egészen Tamási Áronig és Dsida Jenőig. A külföldi irodalomról szóló írásai jobbára a műfordító műhelyvallomásai. E kitűnő esszék közül kiemelkedik az Anyegin fordításának műhelytitkairól, nyelvi-stilisztikai nehézségeiről írt, nagy költészettani és nyelvi tudásról tanúskodó vallomása.

Áprily Lajos - Vers vagy te is
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Ábel ​füstje
Közel ​ötvenéves költői pálya termésének legjavát gyűjtötte össze e kötetbe a költő, amelyet most másodszor jelentetünk meg. Miről ír Áprily ezekben a versekben? Látszólag madarakról, fákról, fellegekről, tiszta, érintetlen hegycsúcsokról, a törvényszerűen változó évszakok új és új arculatáról és meglepetéseiről, valójában azonban az emberről, aki gazdag képzeletvilágával benépesíti a tájat, s alázattal fogadja magába és őrzi meg a szépet - a szépet, amely örök kísérője a humánumnak. Mint faun sípja csobog, zsong, andalít és felüdít e költői muzsika, amit csak áhitatos lélekkel lehet megközelíteni, mert a közönyös sietség, mint zörgő bokor szétfoszlatja a varázslatot. Az érző, áhitatos lélek számára azonban megtelik a költő gazdag érzésvilágával; csobogó, áradó örömével, borongó, fullasztó szorongásaival, pianós bánataival és crescendós hitvallásával, s az olvasó megérti belőle azt is, hogy ez a költészet a kor szülötte, színei, hangulatai hozzátartoznak a közelmúlthoz és jelenhez, hozzátartoznak ahhoz az élethez, ami a mienk, a mi sajátunk.

Áprily Lajos - Álom ​a vár alatt
Száz ​éve, 1887-ben született Áprily Lajos Erdélyben, a Székelyföldön. Hegyek-völgyek, páfrányos erdők, pisztrángos patakok tündérvilágában élte gyermekkorát Parajdon. A Rapsonné várának regéjét onnan hozta, akárcsak költészetének természetközelségét, álomvilágát, különös varázsát. Verses elbeszélését négy unokájának ajánlja - a mű születésekor ugyanis első unokája már nem, hatodik unokája még nem élt. Hallgassátok Ti is, hogyan mesél a nagyapa a visegrádi vár tövében Rapsonné váráról, a pelét zsákmányoló Dénkóról, az egykori székely kislegény kalandjáról. Würtz Ádám színes ceruzája hozza még közelebb hozzátok ezt a csodavilágot.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos összegyűjtött versei és drámái
"Nem ​láttam emberben lefegyverzőbb tisztaságot - mondotta róla Kondor Béla 1971-ben. - Angyal-tiszta volt, és ebből az angyaltisztaságból magas költészetet csinált. Csak aztán el ne felejtődjön, hogy ilyen költő is létezett." Veszélyesen bonyolult világunkban Áprily Lajos egyszerűsége, embersége már-már életszükséglet, akár a tiszta levegő. Költészete egyszer az "ősi jaj" hangján sikolt, máskor a fegyvertelen öröm gyöngéd hatalmával hódít, a szilárd szelídség törvényének vág utat romok és kételyek között a lélekig, mely meleg fénye után igazodhat az el-elboruló időben.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Fegyvertelen ​vadász dala
A ​költő születésének 120. évfordulója alkalmából megjelent, az állatokról, a természetről szóló mesék, versek, amelyek hűen tükrözik Áprily természetszeretetét, a szülőföld imádatát.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos összes versei
Ez ​a modernségre sosem törekvő költő egyre népszerűbb és egyre időszerűbb. Az ezred végi ember növekvő hiányérzete teszi azzá; az emberség, a természetközelség s a természeti élmények utáni sóvárgás, a létteljesség vágya. Örvényes ifjúsága vad nihilizmusából semmit sem őriznek érett versei. Ösztöne, alkata nem a céltalan tagadást: a hitet választotta. Nyugtalan idegzetű, de békesség és összhang után sóvárgó költő lett, aki az átélt korok disszonanciái és borzalmai között hajlíthatatlan szelídséggel vallotta az Ábelek hitét és igazát. „Ősnővére" a gyűlöletre képtelen Antigoné, embereszménye a madarak nyelvén is tudó Assisi-beli. Amit a világban nincs, nem lehet módja megvalósítani, véghezviszi költészetében; a szelídséget és a szeretetet a legfőbb törvény rangjára emeli. Melankóliája, sorsfélelme és éber végzettudata sűrűn szembesíti „nagy borzongatójával", a megsemmisüléssel is, sok alakban és színben látja a halált, de nyugtalansága jórészben békítő-lebegtető versmuzsikává oldódik. Szavak fölötti vigasszá. A szeretet lírikusa? A tragikus sorstudaté? Mindenképpen. Ám leginkább a természet költőjeként tartják számon, s korántsem oktalanul. Verseiben az emberség és a természetszeretet kapcsolata, szimbiózisa megbonthatatlanul rendeltetés-érvényű. „Völgyben, vadonban, rónaságon / a békesség bolyong velem. / Csak egyöröm van a világon / s ez az öröm fegyvertelen" - sugárzik soraiból az édeni evidencia. A természetből csaknem kiszakadt ember verseinek sugárzásában, az ő költői, tehát fénylően igaz információit figyelve-követve minden bizonnyal visszatalál a létezés őselemeibe, a tiszta forrásokhoz. Visszatalálhat igazibb, mélyebb önmagához és a világ lehetséges otthonosságába is. Gy. J.

Áprily Lajos - A ​hűségesek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Válogatott ​versek
"A ​költők igen sokfélék, az emberi species minden változata előfordul köztük, de véletlenül sem hasonlítanak Áprilyra. Hát annyira különös lett volna? Talán nem. De másutt, egészen másutt kell keresni a rokonait, nem az irodalomban. Olyan volt, mint egy erdész. Akinek - titokban - tele van polcolva a négy fala könyvvel. Halász-vadász. Aki nem szeret igazán állatot ölni. Wittenbergát járt, protestáns betűmetsző... Mik voltak az élete keretei? Természet, család, munka. Erdély, kollégium, gyermekszeretet. Erdőjárás, favágás, vízhordás... Mi is volt a költői alaprétege? Talán melankóliája. Ezt az erős vadászt, ezt a keményen dolgozó családfőt, ezt az apai oktatót állandóan befelhőzte valami. Hogy mi?... Az életrajz ad fogódzókat hozzá... De túlságosan egészséges volt ahhoz, hogy tépelődései megbénítsák. Mintegy testi kondíciója, széttéphetetlen kötelességtudása védte meg lelki nyugtalanságaitól. De azért - gondolom - nem volt az olyan egyszerű. Nem a kifejezők közé tartozott, hanem a kifejezéssel eltitkolók közé... Hogy mondatformámmal Mauriacot utánozzam: nem tudnám Áprily helyét meghatározni a mai költők között, de hogy a mindenkori költők között hol áll, azt világosan érzékelem. A zárkózott romantikusok, a fentebb stílű, néma beszélők fajtájából való. S mint annyian közülünk: tájképfestő. Azt mondhatnám: fontainebleau-i iskola. A Millet-k, a Corot-k rokona. Vagy a németalföldieké. Még az antik apparátus is megtalálható benne, amit, mondjuk, Corot szeret mozgatni, kicsiny előtéri figuráival a nagy tájképháttér előtt." Nemes Nagy Ágnes

Áprily Lajos - Jelentés ​a völgyből
A ​Visegrád melletti Szentgyörgypuszta völgyében élő, hetvenéves, nagy költőnk legújabb verseinek foglalata ez a kötet. Az 1957-ben először és azóta új kiadásban megjelent gyűjteményes kötete, az Ábel füstje óta született költeményeket tartja kezében az olvasó. Új verseket, melyekben a költő - már-már összeforrva a természettel - bámulatos tömörséggel, tisztasággal és muzsikával hallatja szerény, puritánul bölcs szavát.

Áprily Lajos - A ​rakoncátlan kisgida
Az ​ismert mesei fordulatokban gazdag történetek tanulságos, mulatságos máskor megható befejezéssel zárulnak. Az okos kisgidák anyjuk intését követve, nem engedik be a farkast a házba, az ázott pillangótestvérek szárnyát végül megszárítja a nap, a furfangos róka eszén túljár a kakas, az elveszett kislány rókaháton mégis hazatalál. A nyelvezet szépségeit Áprily Lajos és Jékely Zoltán műfordításának köszönhetjük. Igor Lazin a népmesék sokszínű világát a mai gyerekek látványvilágához jól illeszkedő, humoros illusztrációkkal jeleníti meg.

Áprily Lajos - Igazmesék ​állatokról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Fecskék, ​őzek, farkasok
Minden ​gyerek, de még a felnőttek nagy része is szeret állatkertbe járni. Miért? Mert az állatokat figyelni, játékaikon elszórakozni, természetüket megismerni nagy-nagy gyönyörűség. Hát még megismerni és megfigyelni őket igazi környezetükben, a szabad természet ölén! Áprily Lajos ötven történetet mond el ebben a könyvben az állatokról. Nem képzeletszülte történetek ezek, nincsenek is úgy csattanósan megformálva, kikerekítve, mint az elgondolt történetek. Nem, a Fecskék, őzek, farkasok kötet minden egyes írása eleven élményen alapul, valódi megfigyelésen és megtörtént eseményen. Áprily Lajos arról vall bennük, hogy látta ő a legkülönbözőbb fajta állatokat, természetesen nemcsak fecskéket, őzeket és farkasokat, hanem az erdők és mezők legkülönbözőbb lakóit. Hogy találkozott velük, hogy figyelte meg őket, és miért gyönyörködött bennük. De az állatok világán túl a könyv vallomásos hangja másról is szól. A személyiség különös varázsának melegségével tárja elénk Áprily Lajosnak, a kitűnő költőnek gazdag érzésvilágát, s mond el nem egy hiteles adatot az életéből. A változatos állatkalandok során megismerjük és megszeretjük a mélyen humanista költőt, akitől mindnyájan megtanulhatjuk, hogy kell testvériesen szeretni az állatokat, s hogy jó gyönyörködni megkapó, színes jelenlétükben.

Áprily Lajos - Megnőtt ​a csend
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - A ​láthatatlan írás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - A ​kor falára
A ​kor falára Áprily Lajos eddig megjelent verseinek leggazdagabb válogatása. Az Ábel füstje és a Jelentés a völgyből című kötetek versein kívül azokat a régebbi verseket is tartalmazza, melyeknek helye az életmű legbelső köreiben van, de az újabb kiadásokban nem szerepeltek. A kötetben érzékletesen kirajzolódik Áprily Lajos életútja és teljes költői arca is, melyet az átélt történelmi korszakok meghatározóan formáltak. A versek nemcsak a tájak és az évszakváltozások szépségét és hangulatát őrzik, hanem a nagy történelmi események emlékeit is. A sorokban bujkáló szomorúságnak, az elégikus hangvételnek és a bizakodásnak történelmi magyarázata van: Áprily Lajost az első és a második világháború megrendíti, s reményei is egyfogantatásúak az emberiségével.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos összes versei és drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos összes költeményei
Áprily ​Lajos (1887-1967) versei mindig nagy népszerűségnek örvendtek. Hagyományőrző, dallamos költészete könnyen megnyílik az olvasók előtt. Természetlírájának, erdélyi tájverseinek látszólagos egyszerűsége mögött azonban nagy mélységek, az örök emberi kérdések súlyos tartalmai tárulnak fel. Impresszionista képeit hallatlan formai fegyelemmel alkotja meg, klasszikus műveltségével sosem hivalkodik, de mégis mindig átüt a versek szövegén. Művészetének megejtő derűje, látásmódjának kiegyensúlyozottsága mögött modern nyugtalanság feszül. Ez az összetett költészet más hangot szólaltat meg, mint kortársai, a nagy Nyugat-nemzedék költői. Áprily Lajos összes versei utoljára több mint egy évtizede jelentek meg. Az új kiadás, melynek szövegét Áprily életművének legjobb ismerője, Győri János gondozta, néhány eddig ismeretlen verssel is bővül.

Áprily Lajos - Áprily ​Lajos versei
Gyerekkorától ​éltető eleme volt az ezerarcú, szüntelenül alakot cserélő, gyönyörűen, hatalmasan áradó természet. Sokunknak emlékezetében élnek madárdal-lüktetésű dalai, édesen, fájdalmasan ragyogó, babonás sejtelmektől terhes képei, Áprily Lajos helyei-völgyei, erdei, vizei, bokrai, virágai, tarka madarai. Személyes ismerőse volt valamennyi. És a párás, színes rajz mögött megérezzük "a végtelenség fenyves-illatát", a változóban az örökkévalót, azt a pillanatot, mikor "a ragadozó idő áll, mint az ölyv a levegőben". És menedéket is a természet, az erdélyi vagy a visegrádi táj: segít elviselni a zaklatott korok, a szorongató világ, a testi romlás megpróbáltatásait.

Kollekciók