Ajax-loader

Kerekesházy József könyvei a rukkolán


Kerekesházy József - A ​perzsa futár
Egy ​perzsa herceg magyar grófi címet kap. Nem szokványos történet. Pedig Abedik Péter kalandos élete bizonyítja, még ez sem lehetetlen… A XVII. század végén Európa összefogott végre a török hatalom ellen. Felcsillant a remény, hogy végleg sikerül kiűzni az ozmánokat. A tervezett hadjáratban az érdekeltek arra is építettek, hogy talán meg lehet mozgatni a szultán ellenségeit is Ázsiában, ezzel két tűz közé fogva a roppant török sereget. El is határozták, hogy a bécsi udvar közbeiktatásával megpróbálnak összeköttetést teremteni a perzsa sahhal. A küldetésre egy perzsa származású, még gyerekkorában a török janicsárok által elrabolt ifjút szemeltek ki, magyar nevén Abedik Pétert. A gyermek végül Aleppoban kiszabadult, majd, mivel keresztény volt, előkelő származása miatt főpapi segítséggel Jeruzsálembe jutott, onnan Rómába. Ott tanult, majd a magyar hercegprímás Szelepcsényi György fogadta szolgálatába. Az érsek ajánlására került a császár és király I. Lipót kegyeibe. I.Lipót Lengyelországon, Oroszországon keresztül igyekezett Abedik Pétert a sah udvarába eljuttatni. A tatárok uralta hatalmas szteppéken azonban megakadt az utazás, a császári követet, mint kémet fogságba ejtették. Innen sikerült megszöknie Abediknek, és újabb viszontagságok után mégis csak eljutott Szolimán sahhoz. A diplomáciai egyeztetés után gyorsabb úton érkezett haza, de mégis elkésett: mire a császárnak jelentette a sah üzeneteit, addigra már Buda felszabadult. Perzsák nélkül is új szakasza kezdődött történelmünknek. Az útleírás elvezet bennünket a korabeli lengyel és orosz királyi udvarba, és a sah pompás, keleties palotáiba.

Kerekesházy József - Apponyi
„Meghallgattak, ​de nem hallgattak rám!” – volt gyakori mondása már a magyar parlamentben is, ahová huszonévesen került képviselőként. A jászberényi választókörzetet több mint 50 éven át képviselte a Tisztelt Házban. Külpolitikus volt a belpolitikában is. Személyes barátságot ápolt Theodore Roosevelt amerikai elnökkel, s az Egyesült Államok megalakulásától, tehát 1776-tól a világháború kitöréséig, 1914-ig mindössze három külföldi államférfit ért az a megtiszteltetés, hogy felszólalhatott az amerikai Képviselőházban. A három közül egy francia volt: Lafayette tábornok. Kettő magyar: Kossuth Lajos és Apponyi Albert. „Nekünk magyaroknak egy optikai csalódásból kell kigyógyulnunk, abból tudniillik, hogy mi a nagyvilágnak ugyanannyit jelentünk, amennyit a nagyvilág nekünk. Ez sajnos nincs így. Hogy pedig nincs így, nem válik szégyenünkre, mert egyszerűen a különböző nemzeti számarányok következménye. (…) Ez alól csak akkor van kivétel, mikor egy kis nemzet fia kiváló egyéniségén felül azt is magával hozza, hogy nagy világmozgalmaknak, az idegen országi polgárok szívében is lakó hatalmas érzelmi világnak ékesszóló kifejezője. Ez magyarázza meg Kossuth Lajos propagandautazásainak óriási hatását úgy Angliában, mint Amerikában.” – írta talán önmagáról is.

Upton Sinclair - Kerekesházy József - Letűnt világ
"Upton Sinclair amerikai író. Az olvasó első kérdése, jogosultan, az lehet: miért is jelenik meg a magyar Nemzeti Könyvtárban egy amerikai író regénye? Válaszoljunk tehát először erre a kérdésre. Nos, a válasz igen egyszerű; Sinclair Trianonról ír ebben a könyvében. Már pedig egy tájékozott amerikai író tanusága éppen a legérdekesebb bizonyíték a trianoni békediktátum igazságtalan voltára. A második, amit Upton Sinclairról - (ne tévesszük össze Sinclair Lewis-szal, a politikai irányregények írójával) - el kell mondanunk, az, hogy Upton Sinclair vérbeli író. Író, akit az igazság keresése vezet és aki bizony sokszor fajtájának is kíméletlenül odamondogatja az igazat."

Kerekesházy József - Az ​igazi Kemál
A ​középkori hatalmas török birodalom az utolsó szultánok alatt Európa lassan, de folyamatosan sorvadó közmondásos „beteg embere“. E haldokló, széthulló birodalom megmentése, modernizálása, új szilárd alapokra helyezése egyetlen ember: Musztafa Kemál tábornok, később a török köztársaság első elnökének életműve. Kemál Atatürk, az új török köztársaság megteremtője messze kimagaslik a két világ-háború közötti kor történelemalakító sok nagysága közül. Rövid néhány év alatt rohanta végig népével a fejlődésnek azt a hatalmas útját, amelyet a nyugati országok évszázadok folyamán tettek meg, és tizenöt éves kormányzása alatt modern, egységes, erős középhatalmat szervezett, amely szilárd tömbként állja az idők viharát. Tizenöt millió embert juttatott emberhez méltó sorshoz. Parasztokból, proletárokból polgárt csinált; élvezeti tárgyakból egyenrangú asszonyokat, leányokat, szabad embereket; talpnyalókból közigazgatást, feudális pasa birtokokból egészséges közép- és parasztgazdaságokat: Európa délkeleti csücskében európai állapotokat varázsolt. Kerekesházy József színesen, érdekesen, mégis tárgyilagosan írta meg a nagy államférfi küzdelmes életének történetét. Ugyanakkor választ ad sok-sok kérdésre is, amelyek a török köztársaság mai kulcshelyzetét és magatartását magyarázzák, miközben végigvezeti az olvasót az ország utolsó fél évszázadának viharos történetén. Az 1943-ban megjelent könyv ma már könyvritkaságnak számít, megérdemelt egy új kiadást.

Kerekesházy József - Az ​utolsó szultán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók