Ajax-loader

Csigó Katalin könyvei a rukkolán


Harsányi András - Csigó Katalin - Demeter Gyula - Kényszerbetegség
A ​kényszerbetegségről szóló összefoglaló kézikönyv több év klinikai gyakorlatának és kutatómunkájának tapasztalatait összegzi. A kényszerbetegség a pszichiátriai/pszichológiai szakmai közéletben kevéssé ismert terület, világszerte is csak néhány kutatócsoport foglalkozik vele, szemben a jobban kutatott és publikált depresszióval, vagy szkizofréniával. A betegség pszichológiai aspektusai iránti érdeklődésünk pszichoterápiás képzettségünknek megfelelően adott volt. A kognitív idegtudományok és a neuropszichológiai vizsgálatok szerepe és jelentősége a PhD kutatómunkánk során rajzolódott ki. A kényszerbetegség neurokognitív vetületeinek a kutatásában Dr. Racsmány Mihály volt a mentorunk, aki a tudományos kutatással kapcsolatos kritikai szemléletre és maximális igényességre sarkallt bennünket, és kutatási eredményeink publikálását nagyban ösztönözte. Ugyanakkor betegeink nélkül, mindezen erőfeszítéseink sehova sem vezethettek volna. A kutatásokban nyújtott segítségük, a több órás neuropszichológiai vizsgálatokban való részvételük, a pszichoterápiás ülések közös munkája nélkül ez a könyv nem születhetett volna meg. Külön köszönjük azon betegeink együttműködését, akik hozzájárultak a velük való munka egy-egy esetrészletének közléséhez. Anonimitásukat tiszteletben tartottuk, az esetrészletekből pácienseink nem felismerhetőek. Könyvünkben azon témákat érintjük – a betegség etiológiája, diagnosztikája, terápiás lehetőségei –, melyek a gyakorló klinikusok, pszichiáterek, pszichológusok napi praxisában relevánsak lehetnek. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a könyv egyes fejezetei a laikus olvasók, vagy akár a kényszerbetegek számára is útmutatóul szolgálhatnak. A könyv egyes speciális témáinak – genetika, gyermekkori kényszerbetegség, idegsebészet, kognitív viselkedésterápia – megírására külső szerzőket, a téma specialistáit kértük fel, munkájukat ezúton is külön köszönjük. Könyvünk nem teljes, a kényszerbetegség kapcsán számos érdekes témát nem tárgyaltunk, törekedni fogunk ezeket jövőbeni vizsgálataink kutatási tárgyává tenni, feldolgozni.

Csigó Katalin - A ​Rorschach-teszt klinikai alkalmazása
A ​Rorschach-teszt a klinikai gyakorlatban a legelterjedtebb projektív diagnosztikai eszköz. A teszt értelmezése két típusú alapvető ismeretanyagot igényel: pszichopatológiai jártasságot és pszichoanalitikus alapfogalmak ismeretét. A tesztet a pszichológus/klinikai pszichológus akkor tudja a diagnózisalkotási folyamatban megfelelően használni, ha felismeri azokat a pszichopatológiai reakciókat, amelyek a válaszokban megjelennek; illetve ha a pszichodinamikus gondolkodás segítségével képes ezeket egy egységes pszichológiai véleménybe integrálni. A könyv gyakorló klinikusok számára készül, ismertnek tekinti a Rorschach-teszt alapjait, ismertnek tekinti Mérei-iskola teremtő művét. A könyv első része Mérei alapfogalmaiban való tájékozódást segíti a mai nómenklatúra, diagnosztikai rendszerek és ismeretek felhasználásának segítségével. Külön fejezet foglalkozik a klinikai pszichológiai exploráció és véleményírás szabályaival, elveivel. A könyv második része olyan betegségkategóriákat tárgyal, melyek Mérei idejében még nem léteztek, viszont a mai klinikai praxisunkban naponta találkozhatunk velük. A borderline személyiségzavar, kényszerbetegség, poszttraumás stressz-zavar, evészavar stb. diagnosztikai kategóriákat tárgyaló fejezetek a hazaitól eltérő, amerikai vizsgálati módszerbe (Exner Comprehensive System) is bepillantást engednek; emellett betegekről készült vizsgálati jegyzőkönyvek és vélemények bemutatásával segítik a tájékozódást és az elmélyülést az adott kórképben.

Kollekciók