Ajax-loader

Erdey-Grúz Tibor könyvei a rukkolán


Erdey-Grúz Tibor - A ​tűztől az atomenergiáig
Évezredeken ​át használta az ember a tüzet, melegedett mellette, ételét puhította vele, szerszámokat készített magának. A tűz nyitotta meg az utat a kohászat és a fazekasmesterség kialakulásához és már sokoldalú alkalmazást nyert, amikor még nem értették meg az égés folyamatát és még közelítően hű képet sem tudtak alkotni arról, hogy égéskor mi is történik. Az ókorban és a középkorban számtalan elméletet gondoltak ki az égés magyarázatára, de csak a XVIII. században érte el a tudomány azt a szintet, hogy ezt az anyagok rejtett sajátságain alapuló kémiai változást meg tudta magyarázni. Erdey-Grúz Tibor Kossuth-díjas akadémikus, a mai kémiai szakirodalom egyik kiemelkedő szerzője ismerteti ebben a könyvben az energia felszabadítás módjait a tűz keletkezésétől az atomenergia felszabadításáig, érintve az energiaellátást, a biológiai égést, a napsugárzás mechanizmusát, tehát mindazokat a kérdéseket, amelyek annyira érdeklik a mai embert és amelyek nemcsak jelenünket, hanem a jövőnket is oly jelentősen befolyásolják.

Erdey-Grúz Tibor - Hazánk, Magyarország I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdey-Grúz Tibor - Proszt János - Fizikai-Kémiai Praktikum
"Könyvünk megírásánál az a cél lebegett előttünk, hogy a teljes fizikai-kémiai praktikum anyagát kitevő feladatok gyakorlati végrehajtására szolgáló útmutatások mellett az elméleti részből csak annyit adjunk, amennyi egyrészt az alkalmazott mérőmódszerek megértéséhez, másrészt az egyes feladatok elméleti vonatkozásainak megvilágításához okvetlenül szükséges. Nem kívántunk tehát fizikai-kémiai tankönyvet írni, s így munkánk semmiképpen sem alkalmas arra, hogy elméleti irányú fizikai-kémiai tanulmányok alapjául szolgáljon, s ilyen irányú tankönyveket helyettesítsen. A gyakorlati útmutatások előtti elméleti bevezetésének inkább csak azt a célt szolgálják, hogy kompendiózus alakban felelevenítsék a feladatokkal kapcsolatos elméleti vonatkozásokat. A kísérleti kémia és fizika, valamint a fizikai kémia elemeinek az ismeretét feltételeztük tehát, de mindenütt hivatkozunk korszerű tankönyvekre. E hivatkozások megkönnyítik az olvasóknak, különösen a szaktól távolabb állónak, a szóban forgó kérdés behatóbb elméleti tanulmányozását." Részlet az előszóból

Erdey-Grúz Tibor - Hazánk, ​Magyarország
A _Hazánk, ​Magyarország_ az első enciklopédia, amely csak Magyarországról szól, és minden lényegeset elmond róla. Célja: a hitelesség közvéleményformáló erejével valós képet festeni hazánkról, bemutatni a felszabadult Magyarország huszonöt éves fejlődését, népünk életét, országunk szocialista létesítményeit, idegenforgalmi nevezetességeit. A jelen mellett országunk múltjáról is szól a könyv. Ismerteti Magyarország történetét, áttekintést ad hazánk földjéről, népéről, állami és társadalmi rendjéről, gazdasági és kulturális életéről.

Erdey-Grúz Tibor - A ​fizikai kémia alapjai
A ​szocializmus építésének egyik legfontosabb tényezője a termelés és a termelékenység állandó és minél gyorsabb növekedése. A technika mai fejlettségi fokán ez csak úgy valósítható meg, ha a termelési folyamatokat alapos tudományos vizsgálat alá vetjük, és ezzel feltárjuk a bennük szereplő jelenségek lényegét, valamint az átalakulások törvényszerűségeit. Minden ipari és mezőgazdasági termelés a természet kisebb-nagyobb mérvű - sok esetben igen mélyreható átalakításával jár. A természetet pedig annál eredményesebben sikerül céltudatosan átalakítani, minél jobban ismerjük lényegét, összefüggéseinek és változásainak törvényeit. A vegyiparnak - hazánk egyik legfontosabb iparágának - fejlődése is azt kívánja, hogy az anyag és energia sajátságainak összefüggéseit és átalakulásainak törvényeit ne csak a kutatók és tervezők használják fel a természet minél mélyebb további feltárására és új létesítmények alkotására, valamint a meglevők tökéletesítésére. Az előrehaladásnak dolgozó népünk által joggal megkövetelt gyors üteme ma már megkívánja, hogy minden műszaki dolgozó részt vegyen e munkában. Ehhez rendelkezniök kell azokkal a tudományos alapismeretekkel, amelyek egyrészt az előírásszerűen vezetett folyamatok értelmes irányításához szükségesek, másrészt nagymértékben elősegítik az öntevékeny továbbfejlesztést. A tudományos alapismeretk birtokában - melyek látszólag távolálló jelenségek és hatások összefüggéseit is feltárják - nemcsak a sokszor terhesnek látszó - de a modern iparban elengedhetetlen - technológiai fegyelem szükségessége válik érthetővé, hanem az invenció és az alkotóképesség is sokkal eredményesebben érvényesülhet a műszaki fejlesztés érdekében, mint ha csak felületes ismereteken és megfigyeléseken alapuló próbálgatásokra van utalva. Ebben kívántam a vegyészek segítségére lenni.

Erdey-Grúz Tibor - Filozófiai ​tallózás a természettudományokban
A ​természettudományok rohamosan növekvő jelentősége a társadalomban mindinkább szükségessé teszi filozófiai vonatkozásaik tanulmányozását. Ez nemcsak elvont elméleti szempontból, hanem gyakorlatilag is fontos. A dialektikus materializmus filozófiája ugyanis a természet, a társadalom és a gondolkodás legáltalánosabb törvényeit nemcsak egységes rendszerbe foglalja, nemcsak a természet és a társadalom megértését segíti elő, hanem utat is mutat céltudatos megváltoztatásukhoz. Mivel a szocialista társadalom a haladás érdekében céltudatos és öntevékeny közreműködést igényel tagjaitól, kívánatos, hogy a természettudományi és a műszaki szakemberek legalább nagy vonásokban megismerkedjenek szakmájuk filozófiai kérdéseivel, a filozófusok viszont tájékozódjanak a filozófiai általánosítás természettudományi alapjairól. Az ilyen értelmű kölcsönös információhoz kívántam e munkával hozzájárulni.

Kollekciók