Ajax-loader

Ingo Baldermann könyvei a rukkolán


Ingo Baldermann - Ne ​féljetek!
A ​passió és a húsvéti történet gyerekeknek Gondolataikba mélyedve szótlanul haladtak együtt a sír felé, míg egyikőjük meg nem szólalt. „Vajon ki segít nekünk azt a nagy követ a sír elől elgurítani?” Erre a gondolatra mindannyian megrettentek, mert abban biztosak voltak, hogy azt a hatalmas követ ők hárman együtt se bírják megmozdítani. Mégis továbbmentek. Éppen akkor értek a sírhoz, amikor feljött a Nap, és látták, hogy a kő nincs ott, valaki elgurította. A sír nyitva van! Vajon mit találnak, ha bemennek? Ahogy beléptek, megborzadva hőköltek vissza. Olyan sötét volt odabent, mint a tömlöcben. Aztán mégis összeszedték minden bátorságukat, és beljebb mentek. Újra csak elfogta őket a rémület, mert az a hely, ahová Jézus testét fektették, üres volt. „Még a holttestét is elvették tőlünk” – gondolták szomorúan az asszonyok. Ahogy megszokta a szemük a sötétséget, észrevették, hogy beljebb valami fénylik. Egy emberi alak állt ott. De nem Jézus volt az, úgy nézett ki, mint egy fiatalember, aki fénylő ruhát hord, és most olyan kedvesen szólt hozzájuk, mint ahogy a gyermekek az anyjukkal beszélnek: „Ne féljetek! A megfeszített Jézust keresitek? Ő nincs itt, Isten kivette a sírból, kivette a halálból, feltámasztotta! Nézzétek, ott a helye, ahol feküdt!” Hát tényleg igaz, amit mondott, igaz, amit a régi írásokban olvastak? Forgószélként suhant át a fejükben ez a gondolat.

Ingo Baldermann - A ​Biblia, a tanulás könyve
Váratlan ​és igen nagy örömöt jelent számomra, hogy ez a könyv most magyarul is hozzáférhetővé válik. Többször is voltam vendége a budapesti Ráday Kollégiumnak s boldog vagyok, hogy ily' módon most törleszthetek egy keveset abból a tartozásból, amellyel az ott tapasztalt vendégszeretetért és az ott folytatott beszélgetésekért lettem az adósa. Jelenleg átéljük, hogyan nyer a Biblia nem is sejtett módon új fontosságot az egyházak életében és egymással folytatott ökumenikus eszmecseréikben, a hívők egyéni életében és a nyilvános vitában egyaránt. Másrészt viszont azt is tapasztaljuk, mennyire félre lehet érteni a Bibliát és mennyire vissza lehet élni vele, hogy milyen nehezen tudnak némelyek egyáltalán utat találni a Bibliához, s hogy a tudományos bibliamagyarázatnak, az úgynevezett "történeti-kritikai exegézis"-nek a módszerei és eredményei csak a beavatottak számára váltak áttekinthetővé és használhatóvá, miközben a gyülekezetek tanácstalanul állnak velük szemben. Nyilvánvaló, hogy éppen a mi korunknak van szüksége olyan keresztyén hívőkre, akik nagykorú és józan ítélőképességű bibliaolvasók, mivel napjaink kihívásai közepette csak így őrizhetjük meg hitünket és reménységünket rendíthetetlenül. Ezért ebben a könyvben megkíséreltem, hogy mindazt, amit a Bibliával való tudományos foglalkozásból megtanultam, összekapcsoljam azzal, ami az alapját képezi a Szentírás iránt érzett szeretetemnek. A Bibliában én újra meg újra a némákhoz szóló nyelvet, a reménység fényét, a megrettentek felé hangzó megváltó szót fedeztem fel, egyúttal azonban olyan leírhatatlanul szép könyvet is, amely kimeríthetetlen emberségről tesz tanúbizonyságot. A tudományos munkát Biblia-értésem nagy meggazdagítójaként és pontosítójaként ismertem meg, egyúttal azonban veszélyes kísértésként is arra, hogy a Biblia helyes értelmezését csak keveseknek, nevezetesen a tudósoknak tartsa fenn. Véleményem szerint a bibliai tudomány feladata kérdéseinek és felismeréseinek olyan továbbadása, hogy azok a bibliaolvasót a kiskorúvá való lefokozás helyett önálló ítéletalkotásra képesítsék a teológiai párbeszédben.

Ingo Baldermann - Kelj ​fel és járj!
Jézusról ​szóló történetek gyerekeknek „Kelj fel és járj!” Ez a felszólítás nemcsak annak a történetbeli sánta fiúnak szólt, hanem minden gyermeket megszólíthat. Hogyan találom meg a helyes utat? Ki segít rajtam, ha eltévedek, ki áll mellém, ha bántanak engem? Ki ad erőt, bátorságot, hogy szembeszálljak az igazságtalansággal? Ingo Baldermann olyan személyes hangon beszéli el a Jézusról szóló jól ismert történeteket, hogy rajtuk keresztül könnyen választ kaphatunk kérdéseinkre.

Ingo Baldermann - Tündöklő ​fény a sötét éjszakában
Bibliai ​elbeszélések a karácsonyról Hatalmasan zengett az ének. Amikor a hírnök eltávozott, megint éjszaka lett, olyan, mint azelőtt. A pásztorok azonban azt mondták egymásnak: ezt látnunk kell! Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg, hogy miként történt, amiről a hírnök beszélt! Hiszen biztosan angyal volt, Isten küldötte! És sietve elindultak a város, Betlehem felé, hogy megkeressék az újszülött gyermeket. Végül meg is találták őket: Miriamot, Józsefet és a csecsemőt a jászolban. És elmondtak mindent a hírnökről, a ragyogó világosságról, és azt is, amit a hírnök mondott nekik: „Ma megszületett új királyotok, az igazságos király, aki segíteni fog rajtatok: ő Krisztus, az Úr, és övé az egész világ.” És megnézték a gyermeket, egy egészen kicsi babát, amint ott szuszog, de a szemét még alig tudja kinyitni. És megértették: ez az igazi csoda! Egy egészen kicsi gyermek, épp olyan védtelen, mint minden hasonló gyermek, éhes és sebezhető, szegény emberek gyermeke, aki nem is a saját otthonában született, hanem útközben, mert a császár ezt parancsolta – mit érdekli őt, a dicső Augustust a szegény emberek szenvedése! Egyszerűen keresztülnéz rajtuk! És most már megértik: a hatalmasokról és a gazdagoktól nem várhatják, hogy elhozzák az igazi békét, csak olyan valakitől, aki közülük való. Ezzel a gyermekkel valami új kezdődhet. Kezdik megérteni: még minden megváltozhat, talán még minden jóra fordul.

Kollekciók