Ajax-loader

M. Basilea Schlink könyvei a rukkolán


M. Basilea Schlink - Bűnbánat ​- örömteljes élet
A ​bűnbánat olyan út, mely az Istenben való örömteljes és erőteljes élethez vezet. Ez a könyv nagy figyelmet érdemel. Fontos üzenetet tartalmaz mindazok számára, akik a keresztény/keresztyén életüket komolyan veszik.

M. Basilea Schlink - Ahogy senki más nem szeret
Ha Isten valóban egyúttal a mi szeretetteljes Atyánk is, akkor mi tulajdonképpen mérhetetlenül gazdagok, értékesek és szeretettek vagyunk, s minden utunkon vezetnek minket. A kérdés csak az, hogy miért nem érezhető ez rajtunk jobban. Basilea anyát az a vágy vezette az "Ahogy senki más nem szeret" c. könyv megírásában, hogy a mennyei Atya gazdagságát minél többen megismerjék, és megtapasztalják életükben, hogy minél többen szeressék Őt, és hogy megtanuljanak Benne bízni. A könyv első német nyelvű kiadása óta már több mint 50 év telt el, de témaválasztása aktuálisabb, mint valaha. Az új, átdolgozott kiadást kiegészítettük olyan bizonyságtételekkel, melyeket Nővéreink, Kánaáni Ferences Testvéreink és Kánaán-Barátaink osztottak meg velünk. Azok az Olvasók, akik szeretnék mélyebben megismerni Isten szívét, olyan kincsre fognak bukkanni ebben a könyvben, amelyek segítségükre lesznek Isten szeretetének megismerésében ott is, ahol az általában rejtve marad előttünk.

M. Basilea Schlink - Szent Ferenc világa
A szerző Szent Ferenc emlékhelyeit veszi sorra, s ezeken keresztül ismertet meg minket életével, lelkiségével, az Isten iránti bizalom és alázat útjával.

M. Basilea Schlink - A Felségesnek rejtekében
Ha körülöttünk minden összeomlana is, van Valaki, aki el nem hagy bennünket - Mennyei Atyánk. A világmindenség csodálatos Alkotója személyesen, egyen-egyenként gondot visel rólunk! Hajunk szálait is számontartja. Szeretetteljes tekintetével mindent figyelembe vesz; semmi sem túl távoli a Számára, hogy meg ne tudná mozgatni az érdekünkben. És az Ő oltalmában védelmet találunk a legvadabb vihar tombolásával szemben is. A Felségesnek rejtekében bátorító lelki olvasmány azok számára, akik fel akarják fedezni, hogyan tapasztalhatják meg az Istenben való elrejtettség áldott bizonyosságát, melynek gyümölcseként erőforrásra és vigasztalásra találhatnak a nyomorúság idején.

M. Basilea Schlink - Életnek illata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Basilea Schlink - A ​szenvedésben elrejtett kincs
Ebben ​a könyvben gazdag személyes tapasztalataiból merítve M. Basilea Schlink arról tesz bizonyságot, hogyan találhatunk olyan szenvedések mélyén, mint: * Aggodalmaskodás * Feszültségek az emberi kapcsolatokban * Félelem * Betegség * Kimerültség, fáradtság * Magányosság * Belső vívódás * Személyiségi problémák * Megválaszolatlan imádságok * A tehetség hiánya * Megöregedés * Szükség, nélkülözés * A haláltól való félelem * Méltánytalan bánásmód * Gyűlölet, rágalom célpontjaként * – igen-igen gazdag, maradandó kincsekre.

M. Basilea Schlink - Ő ​megvigasztal
Gyakran ​úgy tűnik, mintha Isten távol lenne tőlünk. A szomorúság és bajok idején nem könnyű felismerni, hogy Ő különösen ilyenkor akarja kinyilvánítani atyai szeretetét irányunkban. Ezek, az év minden napjára szóló rövid elmélkedések segítséget nyújtanak az Atyával való meghitt közösség ápolására, a Vele való szeretet-kapcsolat, és a gyermeki bizalom gyakorlására, melyekre oly nagy szükségünk van a hitben való épülés, erősödés útján.

M. Basilea Schlink - Isten ​szent maradéka
Ebben ​a kis füzetben Basilea Schlink azt mondja el, mik Isten népének fő ismertetőjelei, mi az a szívbeli hozzáállás, ami minden hívőt kell, hogy jellemezzen.

M. Basilea Schlink - Csak ​ha Jézust szeretem
Claudia ​Nővér lebilincselő története. Egy nem sokat ígérő kezdet után jelentős dolog történt, amely egész életét megváltoztatta. Öröme és az Úr iránti szeretete kitörölhetetlen nyomot hagyott azok életében, akikkel csak találkozott.

M. Basilea Schlink - Vándorutam ​- kivel járom?
Válogatás ​a szerző írásaiból. A Hegyi Beszédben Jézus parancsolatai Isten Országa felé mutatják az utat. Földi zarándokutunkon azok irányjelző oszlopok, melyekre jó odafigyelni. A Biblia-idézetek az eredetivel egybevetett és átdolgozott Károli Gáspár-fordításból származnak.

M. Basilea Schlink - Győztesé ​a korona
Olvasói ​levelekből: ? a pusztulás felé rohanó, segítségért kiáltó világnak szüksége van küldöttekre. Olyanokra, akik az élő Isten jelenlétéből jönnek; olyanokra, akiket Ő maga ruházott fel mennyei erővel és hatalommal; akik az Ő ábrázatának dicsőségét tükrözik; akik valóban "KIRÁLYI PAPSÁG". Ma Jézus Krisztus, a mi Nagy Főpapunk kérdezi: "Kit küldjek el?" A nagy világégést, a második világháborút követően írt könyv ma is igen időszerű, megrázó üzenet Isten népe számára.

M. Basilea Schlink - Egy ​Gyermek születék nékünk
Óh, ​Szeretet, legyél áldva, Beléptél bűn-világunkba, Durva jászolban feküdtél, Szerelmeddel, hogy legyőzzél! Szeretetnek nincs már gátja, A jászolban: Isten Fia!

M. Basilea Schlink - Ne ​csüggedj, lelkem!
Talán ​ezt kérdezed: "Hol van most az Isten? Nem találom Őt, cselekedeteit nem értem." Éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed. Ez a kis könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ismerd fel győzelmes szeretetét.

M. Basilea Schlink - Jézus ​a Genezáreti tónál
A ​szerző nagy beleélési képességgel teszi elevenné számunkra az Evangélium tudósítását Jézusnak a Genezáreti tó vidékén való munkálkodásáról. A táj szépsége - az évszázadokig tartó pusztulás után - ismét szemet gyönyörködtető, ahogy Izráel államának megalakulásával újra zöldellővé vált minden. Isten Országának üzenetét viszont - Jézus idejében - az ítéletnek és szétválásnak napjai követték. Most pedig a megígért Messiásra vár Isten népe. Szinte odaképzeli magát az ember a szépséges Genezáreti tó vidékére, ahol Jézus hatalmas alakja az Ő végtelen szeretetében tündököl a sok emberi megnemértés és gyűlölködés ellenére is. E könyv olvasása arra késztetett, hogy kétszer, háromszor is elolvassam. Ritkán szólított meg engem könyv ilyen mélyen. Szinte nem tudtam szabadulni üzenetétől, Jézus újra naggyá lett életemben.

M. Basilea Schlink - Jézus ​útja - a mi utunk
Olvasói ​levelekből: A "Jézus útja -- a mi utunk" című könyv akkor került kezembe, amikor hivatásom választásában különböző tanácsokat kaptam. Vívódásaimban ez a könyv fénysugarat hozva iránytűként hatott, és életem hajójának határozott célt mutatott. Azóta legkedvesebb keresztyén barátaimnak ajánlom ezt a könyvet. Üzenete egyszerű, gyakorlati és örömteli mindazok számára, akik jobban akarják szeretni Jézust, mint önmagukat. Nehéz döntések idején ez a könyv nagy belső felszabadulást hozott nekem. Jézus szava: "Jer, kövess engem" személyessé vált számomra. Az Ő földi útja egészen megelevenedett előttem, ilyet eddig még nem éltem át. Kérdéseim megoldódtak, mivel Jézus szeretete annyira felragyogott, hogy tudtam, ha Ő az Ő útjára hív, az nem követelés, hanem egy olyan nagy szeretetnek a hívása, amely bennünket magáénak akar tudni.

M. Basilea Schlink - Akik ​Őt szeretik
A ​könyv azoknak szól, akik nemcsak tudni akarnak Jézusról, hanem azt akarják, hogy Ő az övék legyen; akik hasonlókká akarnak lenni Őhozzá.

M. Basilea Schlink - Választott ​népem, Izráel
A ​könyv prófétai erejű. Együtt hömpölyög benne szemünk előtt Izrael tegnapi halálútja és Izraelnek az új államban való élete-a Szentírás Izraelről szóló bizonyságtételével. A könyv egyúttal hatalmas bűnbánati felhívás is: üzenete oly méltóságteljes komolysággal bír, hogy még az ellenséges beállítottságú olvasó is - szíven találva - elhallgat és elgondolkodik. A könyvből mindezeken túl a mély bizalom hangja árad. Azé a bizalomé, mely Isten ígéreteire épít, s melynek öröme csodálatos új távlatokat nyit meg.

M. Basilea Schlink - Gondviselő ​jó Atyánk
Milyen ​nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

M. Basilea Schlink - Ha ​nem tudok szeretni...
Kulcs ​a megbékélt élethez „Békülj meg felebarátoddal! Egyetlen embertársaddal se tarts haragot! Menj oda ahhoz, aki ellen panasz van a szívedben, vagy az ő szívében ellened. Engedd, hogy a szeretet győzzön. Akkor a Menny előízét élvezheted.”

M. Basilea Schlink - A ​szent helyek üzenete ma
E ​füzet olvasása közben megelevenednek előttünk az Evangélium örökérvényű eseményei, nekünk szóló üzenetei.

M. Basilea Schlink - Csodálatos ​meghivás
Jézust ​szeretni - Őt szolgálni címmel két idézetgyűjtemény egy csinos kis könyvecskében.

M. Basilea Schlink - Teljes ​szívedből
Valószínű, ​hogy a Jézus iránti "első szeretet" még sohasem volt annyira szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni a ránk váró nehéz időket. Ezt a szeretet jellemezte az első keresztényeket. Közülük sokan mártírként haltak meg Jézus iránti odaadó szeretetük miatt.

M. Basilea Schlink - Isten ​szól általuk
Istennek ​a természeti katasztrófákban megnyilvánuló figyelmeztető ítéletei megmutatják, hogy csupán teremtmények vagyunk, és semmit sem tehetünk, amikor Isten megremegteti a földet, tornádókkal ostorozza az országot, felhőszakadások tombolnak, folyók és tavak lépnek ki medrükből, fagyasztó hideg és perzselő hőség pusztít. Vajon mit akar általuk Isten elmondani ennek a nemzedéknek, mely talán minden korábbinál teljesebben elfordult Tőle?

M. Basilea Schlink - Hogyan ​éltük át Isten csodáit?
Egy ​világszerte ismertté vált közösség, a darmstadti Evangélikus Mária-Nővériség alapításának csodálatos történetét találja az Olvasó ebben a könyvben. A megválaszolt imádságok láncolata megindító, bátorító és egyben lebilincselő olvasmány is.

M. Basilea Schlink - Imádsággal ​az életen át
Ez ​a kötet a szerző három munkáját tartalmazza: Imádsággal az életen át, Az imádság fegyvere, Reggeli és esti könyörgések

M. Basilea Schlink - A ​"belső szoba" csendje
Imádságoskönyv, ​hogy a mi "belső szobáinkból" tudjuk imádkozni a Mi Urunk Jézus Krisztusunkhoz.

M. Basilea Schlink - A ​Szívem öröme
Napi ​jószándékok, tanácsok, a szeretet parancsolatai, hogy Istennek tetszésére lehessünk örömet szerezve neki, magunknak és másoknak is.

M. Basilea Schlink - Győzelem ​a bűn felett
45 ​különböző bűn elleni „lelki orvosság” receptjeit tartalmazza ez a könyv. Rávilágít a keresztény/keresztyén ember életét mardosó bűnökre, segít azok felismerésére személyes életünkben, és megmutatja a győzelemhez vezető utat.

M. Basilea Schlink - Az ​irgalmas Isten segítséget, örömet és győzelmet ad
1. ​Az irgalmas Isten jön, bármilyen nagy is a sötétség 2. Felkészültségek az emberi kapcsolatokban 3. Örvendj Jézus királyi ajánlatának 4. Jézus él Isten akaratának elfogadása nyitja meg az utat az emberi szív megjobbulásához, Szánd magad oda a kereszthordozásra, és szükséges láttán nem fogsz megkeseredni.

Kollekciók