Ajax-loader

Saul Friedländer könyvei a rukkolán


Saul Friedländer - A ​náci Németország és a zsidók
„Saul ​Friedländer két kötetes mesteri művének e rövidített kiadása a Holocaust kivételesen mély elbeszélése. Gazdagon dokumentálva és sodró olvasmá¬nyossággal vonja meg benne a Soah mérlegét.” Randolph L. Braham A szakemberek nemzetközi közössége ezt a könyvet tartja az évszázad (az emberi történelem) botránya legátfogóbb elbeszélésének. Saul Friedländer „sorstalanságát” a saját sorsára váltó élete maga is az európai civilizáció e nehezen feldolgozható jelenségének megtestesülése. Mint Franz Kafka (akiről könyvet írt), Pavel néven Prágában született németnyelvű zsidó családban, 1932-ben. 1939-ben családjával Franciaországba menekült, de itt is utolérte a „náci Németország”. Szüleit Auschwitzban égették el, erről csak 1946-ban szerzett tudomást, mert 1942-től Paul álnéven egy rejtekhelyen szerzetesek készítették fel a katolikus papi hivatásra. Amikor 1946-ban a egy bölcs pap feltárta előtte családja végzetét, Saulként választott új azonosságot: cionista lett, 1948-ban alijázott, hogy részt vegyen katonaként és értelmiségiként a zsidó állam megteremtésében. A holokauszt megértése körüli viták már a második világháború lezárása pillanatában elkezdődtek. Ennek az volt a máig nyugvópontra nem jutott kérdése, hogy az európai zsidóság genocídiuma Hitler tudatos tervei megvalósításának a következménye-e, avagy egy lépésről lépésre önmagát generáló folyamaté, amelynek során a vak bürokrácia, az alsóbbrendű vezetők és végrehajtók egyéni iniciatívái (és felelőssége), valamint az azok fölötti szemet hunyás volt a folyamatos apokalipszis működtetője. E vita fontos állomása az 1980-as évek közepének „történészvitája” (Historikerstreit), amelyben a német történészszakma és értelmiség megpróbált szembenézni a németség rettenetes közelmúltjával. Friedländer kétkötetes műve ezekre a vitákra volt – az állásponto¬kat integráló, azokat összegzô – válasz (Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–1939, 1997, The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939–1945, 2007). Kötetünk e két hatalmas munka összevont kiadása.

Saul Friedländer - A ​náci antiszemitizmus
Saul ​Friedländer, a jeruzsálemi és genfi egyetemek történészprofesszora a hitleri Németország és a korabeli Európa történetének kutatásán túl a pszichoanalízisnek a történelemben való alkalmazásával is foglalkozott elméletileg. Most megjelent, talán legjelentősebb könyvében (1972-ben adták ki először) két témájának összekapcsolására tett kísérletet. Azt vizsgálja művében, hogy mivel magyarázható Hitler és a náci Németország zsidógyűlölete, fanatikus törekvése a zsidók kiirtására, az "Endlösungra". Úgy véli, hogy - bár a holocaust ténye alaposan feldolgoztatott -, a zsidóüldözés menete, fázisai és "eredményei" jól ismertek, a miértek megválaszolásával adós még a tudomány. Nem állítja, hogy ő bizonyos válasszal szolgál, ám úgy véli, hogy megállapítható: "az a zsidóüldözés és zsidóirtás, amit a nácik véghezvittek, mindenekelőtt a kollektív pszichopatológia körébe tartozik". Ezért gondosan sorra veszi és a pszichoanalízis segítségével végigelemzi a holocausthoz vezető utakat, a modern Európában és különösen Németországban újraéledő antiszemitizmus jelenségét, kezdve a 19. század második felének eseményeitől egészen a weimari köztársaság ilyen jellegű megnyilatkozásaiig. Egy másik vonalat követve, Hitler életében és egyéniségében mutatja ki a pszichopata jelenségeket, ösztönzéseket stb. A könyv csúcspontján azután egymásra montírozza a kialakított képeket: azt analizálja mesterien, miként vált a többszörösen összetett, mitikus világképekből "kivégző nagyüzem", miként lehetséges, hogy az apparátus - amelynek tagjai személy szerint nem voltak pszichopaták - átvette Hitler neurózisát, beteges és fanatikus zsidógyűlöletét. ; A könyv kétségkívül igen eredeti, újszerű megközelítését nyújtja nemcsak a holocausthoz vezető útnak, de a kollektív pszichopatológia kérdéskörének is. Mint okadatolás, valószínűleg egyoldalú, de egyoldalúságában is igen figyelemreméltó. - Széles körben érdemes ajánlani.

Saul Friedländer - XII. ​Pius és a Harmadik Birodalom
Az ​utóbbi években fokozódott az érdeklődés a pápaság legújabb kori története és különösen a pápaság és a fasizmus kapcsolata iránt. Míg Hochhuth "Helytartó"-ja az irodalom oldaláról ragadta meg - valóságos szellemi-politikai vihart kavarva - ezt a problémát, addig mások, köztük jelen kötet szerzője, a történettudomány eszközeivel kíván hozzájárulni a polémia tisztázásához. S. Friedländer nem marxista szerző, mindazonáltal kutatásaink eredményei sok vonatkozásban igazolják a marxista történetírás számos megállapítását . Így pl. könyvéből, az általa "megszólaltatott" dokumentumokból újabb meggyőző adalékokat kapunk arra nézve, hogy a pápaságnak szerepe volt a szovjetellenes támadás előidézésében. Részletesen szól a szerző a pápának a zsidók üldözésével és fizika megsemmisítéséről kapcsolatos ténykedéséről. A közölt dokumentumokból az derül ki, hogy pápa itt-ott burkoltan kénytelen volt fájlalni az események alakulását, azonban hosszú évekig egyetlen határozott Hitler-ellenes lépésre sem szánta el magát. A könyv Magyarországon való megjelentetésének különös érdekességet kölcsönző az a tény, hogy utolsó fejezete kifejezetten a magyarországi zsidók deportálásának szemszögéből vizsgálja a katolikus egyház magatartását. Éppen ezzel kapcsolatban 1944. május 15-én, tehát meglehetősen későn került sor a pápaság első világos tiltakozására. A szerző alkotó módszerét a szerénység, és a következtetések levonásában a nagyfokú tartózkodás jellemzi.A szerző inkább kérdéseket tesz fel, melyek kétségkívül igen kényelmetlenek a pápaságnak, mivel magyarázatot kérnek a "hallgatásra" és a nácizmus iránti szimpátiára.

Kollekciók