Ajax-loader

Granasztói Pál könyvei a rukkolán


Covers_153920
elérhető
0

Granasztói Pál - Liane
Az ​író mondja könyvéről: Eddigi könyveimnek jórészt építészet volt a tárgya. Emez most az első, melyben építészetről nincs szó, hanem van szó szerelemről, leányokról, társaságról, egyfajta életről a két világháború között. S ez egyben az első írásom is - a Liane-hoz még 1934-ben kezdtem hozzá. Azóta gyakran úgy éreztem, hogy ezek a dolgok - a társasélet, fiúk-lányok kapcsolata, a szerelem szabadsága, korlátai - elveszítették időszerűségüket. De most úgy látom, újból napirenden vannak. Ezért bocsátom útjára ezt az egykor megkezdett történetet azzal az érzéssel, hogy valamit mond a ma fiataljainak is. Még két írás van ebben a könyvben. Az egyik arról a válságos korszakról szól, mely a legtöbb fiatal életében bekövetkezik, amikor el akar szakadni hazulról.. Bár itt önálló korrajz, valójában részlet, egy megkezdett kötet első fejezete. A másik pedig, a befejező írás egy orvosprofesszor életéről szól, akinek nézeteitől, szokásaitól eltávolodtam, de akitől magától - hiszen apám - el nem távolodhattam, akit meg nem tagadhattam.

Granasztói Pál - Vallomás ​és búcsú
Az ​építészként nagyrabecsült tudós és szakíró élete második felében a szépirodalom területén is sikeresnek bizonyult. Önéletrajza 1961-ben jelent meg, majd a nagy sikerre való tekintettel 1965-ben a második, bővített kiadás is napvilágot látott. A szerző művelődéstörténettel foglalkozó unokája a családi archívumot rendezve összegyűjtötte az önéletrajzhoz tartozó képeket, kiválogatta az önéletírás legmarkánsabb részleteit. Az így keletkezett új minőségű kézirat izgalmas és kíméletlenül őszinte képet vázol Granasztói Pál életútján túl egy XIX-XX. században élt polgárcsalád életéről, egy letűnt életforma alkonyáról.

Dercsényi Dezső - Granasztói Pál - Vác
A Dunakanyar Kapujáról, Vácról szóló, a magyar városokat és műemlékeiket bemutató igényes sorozat darabja.

Granasztói Pál - Ifjúkor ​a Belvárosban / Múló világom / Itthon éltem
Granasztói ​Pált, a neves építészt, a későbbi kitűnő írót, több évtizedes hivatali munkássága során elsősorban városrendezési, városszervezési és városesztétikai kérdések foglalkoztatták. A felszabadulást követő időkben érdeklődésének megfelelően Budapest újjáépítésének, rendezésének tervezésében vett részt a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál, és később is hasonló jellegű munkát végzett az Építésügyi Minisztériumban, majd tervezőintézeti mérnökként. Szaktanulmányai és szakkönyvei is jórészt az említett problémakört tárgyalják. Szépíróként viszonylag későn indult; első könyve, a Vallomás és búcsú 1961-ben, a második, a Liane 1962-ben jelent meg. Mindkettőt osztatlan elismerés fogadta, és azóta sorra követték egymást újabb és újabb alkotásai. Mostani kötetünk három nagy sikerű, korábban már megjelent művét gyűjti egybe. Az Ifjúkor a Belvárosban (1960-1963) c. könyvében a szerző kora ifjúságának, gyermek- és kamaszkorának állít emléket. A huszadik század tízes éveiben induló történet lapjain megelevenedik a korabeli Belváros, hétköznapi életével, légkörével, jellegzetes utcáival, közlekedésével, s közben megismerkedünk egy jómódú polgárcsalád mindennapjaival, az író iskolai élményeivel, családjához fűződő kapcsolatával, kamaszkori barátkozásaival, szerelmével. A mű az érettségivel zárul. A Múló világom-ban (1968) főként alkotói töprengésekről, a művészi és tudományos megközelítés különbségéről, olvasói és zenei élményekről, filmélményekről olvashatunk; de beszámol a szerző az akkori évek során újralátott nagyvárosokban szerzett tapasztalatairól, benyomásairól is. Az Itthon éltem (1970) mindenekelőtt a hűség könyve. "Lehet-e nem itthon élni - mármint kívül a hazán?" - teszi fel magának a súlyos kérdést Granasztói Pál, rögtön az első mondatban, hogy aztán küzdelmes életén végigtekintve, az eltávozottak indokait megvizsgálva keresse a kielégítő választ. Körültekintő alapossággal, érzékeny lélekkel és kendőzetlen őszinteséggel ellenőriz mindent, a távozásra és a maradásra ösztönző indítékokat egyaránt. S igyekszik föltárni azokat az okokat és rejtett motívumokat, amelyek végül mindig, a legelkeserítőbb helyzetekben, a negyvenes-ötvenes évek megpróbáltatásaiban is arra késztették őt, hogy vállalja sorsát, a legjobb tudása szerint tegye a dolgát, és maradjon, azaz itthon éljen.

Granasztói Pál - Városaink ​sorsa
"Mi ​egyáltalán az urbanisztika, és honnan ered ez a megnevezés? Korábban és itthon városépítésnek, városrendezésnek, városépítéstannak mondtuk. De ezek a megnevezések szűknek bizonyultak, egyrészt mert mindinkább nemcsak az építésről, a rendezésről, hanem a tágabb - történelmi, közgazdasági, szociológiai, pszichológiai és egyéb összefüggésekről ... mondhatni a társadalom egészének olyan fejlődéséről, lehetőségeiről, igényeiről, amelyek többé-kevésbé meghatározzák, előrevetítik azt, hogy milyen életkeretekben, milyen városokban éljünk, éljenek utódaink - milyen lesz hát ilyen értelemben a jövő."

Granasztói Pál - Pest-budai ​városképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztói Pál - Alakok, ​álmok
Granasztói ​Pál legutóbbi könyvében, az Itthon éltem című lebilincselő önéletírásában remek arcképeket rajzolt sok nagy kortársáról, és érdekfeszítően idézte föl az elmúlt évtizedek társadalmi és szellemi légkörét. Ebben a könyvében ismét vallatóra fogja emlékeit, és hiteles képet fest az elmúlt esztendők hangulatáról, atmoszférájáról. Nagyszerű arcképsorozatát is tovább bővíti, és plasztikusan állítja olvasói elé Kassák Lajos, Harrer Ferenc, Fülep Lajos, Erdei Ferenc alakját - hogy csak néhányat említsünk a ragyogó névsorból. Granasztói Pál mindig érdekesen, kedvet ébresztően írt utazásairól, hazai és külföldi városokról. Ebben a könyvében főképp olaszországi utazásait eleveníti föl, közben eredeti gondolatokat fűz a látottakhoz, leírja színes, gyakran különös, de mindig tanulságos asszociációit, melyek egy-egy utca, tér, házcsoport, épület láttán születtek benne. Ugyanilyen érzékletesen jeleníti meg zenei és képzőművészeti élményeit is, s közben remek arcképeket rajzol nagyszüleiről, szüleiről, ismerőseiről, a Belváros társasági és társadalmi életének múltjáról. A múltba fordulás és a jövőbe pillantás egyszerre van jelen ezekben a képzettársításokban és arcképekben, s ezt a nagy élményanyagot napjaink valósága keretezi, fogja egységbe.

Granasztói Pál - Ember ​és látvány városépítészetünkben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztói Pál - Szép ​magyar városok
"Szépek-e ​a magyar városok? Vagy vannak-e szépek közöttük?" - ezzel a szónoki kérdéssel kezdi írását a szerző. Indokolt a kérdés, hiszen ő maga is elismeri, hogy a Magyarországénál szerencsésebb múltú országokban több jelentős műemlék épülhetett, és a kedvezőbb történelmi helyzet következtében jóval több menekült meg a rombolástól, az átépítéstől. Ám sok csak itt érzékelhető szépségét lát a nyitott szemmel utazó Magyarország városaiban, és Granasztói tárgyilagosan, a jó szemű és avatott tollú urbanista érvelésével hívja fel rájuk a figyelmet. Rámutat, hogy mi a különbség egy dunántúli és egy alföldi város között, elmagyarázza, milyen nagy szerepet játszanak a kertek és a parkok, a zöld növényzet a városok összképének kialakításában, sajátos módszerével számos, első pillanatban észre sem vett érdekesség, szépség tudatos élvezéséhez segít hozzá. Tizenkét várost mutat be ez a kötet, a kétezer éves római múltban gyökerező Győrtől és Szombathelytől Miskolcig és Salgótarjánig: ezeket a településéket már a modern ipar tette naggyá és összképüket már jórészt napjaink építményei határozzák meg. A könyv elolvasása, képeinek átnézése után külföldi és magyar egyaránt alaposabban megismeri Magyarországot, a magyar városok egyéni arculatát. Czeizing Lajos 256 művészi fényképe szervesen egészíti ki Granasztói Pál mondanivalóját.

Granasztói Pál - Egy ​patrióta élete
Csak ​néhány éve bukkantak rá Granasztói Pál építész, író leszármazottai a hagyatékban e mindeddig kiadatlan visszaemlékezésre. Az 1978-80 körül írt művet szerzője kiadásra szánta, de "patrióta" szemlélete miatt a Kádár-korban nem találta publikálhatónak. A mintegy ötven évet felölelő történetben - mindvégig hivatásának állomásain keresztül - a főváros, illetve az ország építését irányító hivatalokban, szervezetekben végzett városépítészeti munkáját örökítette meg. Bepillantást enged abba is, hogyan befolyásolták a politikai változások a háború után nagy jelentőségűvé váló városépítészet lehetőségeit, és azt, hogy milyen lett a XX. század második felére Budapest és nagyobb vidéki városaink arculata. Emellett a memoár bemutatja, hogy 1918 és 1956 között a helyét kereső, a magyarországi fordulatok miatt erősen vívódó állapotból Granasztói Pál hogyan vált patriótává: "Az bizonyos, hogy patriótává 1956 forrósított, azelőtt is volt hajlamom rá, de inkább lokálpatriótaként. Budapestért, városainkért, tájainkért lelkesedő. Mostantól az egész országért. Olyan országért, melyben immár hazámra büszke lehetek..." A szöveget a szerző unokája, Granasztói Olga rendezte sajtó alá, jegyzetekkel, annotált névmutatóval és fényképekkel adjuk közre.

Granasztói Pál - Ifjúkor ​a Belvárosban
"...a ​Vallomás és búcsú és a Liane megjelenése után eszméltem rá, hogy önéletrajzi munkáimban mindent elmondtam a múltról, de éppen a leginkább útnak indító évekről és élményekről, a gyermek- és kamaszkorról úgyszólván hallgattam. Azzal a tervvel láttam hát hozzá, hogy ebben megírom, hol s hogyan nőtt fel az, aki az előzőket megírta, mint tágult a tudata, s ismert meg egy városrészt, majd egy egész várost, mint kötődött ehhez a városhoz s egyben az építészethez örökre, s ugyanakkor miért lett az egykori belvárosi élet szűk s fojtogató számára, hogy később szinte menekülnie kellett belőle..." Granasztói regénye, a Vallomás és búcsú bővített kiadásában, befejező részként 1965-ben jelent meg először. Lapjain előttünk lényegül át a múlt valóságból irodalommá. Írását a távolság és közelség együttes jelenléte s valamiféle nosztalgikus irónia hatja át, amely annak realitását megőrizve varázsolja át költészetté a témát. Saját előadásmódjára is érvényes az, amit Scott Fitzgeraldról szólva állapított meg: "Valami fénytöréses, finom, poétikus s hasonlíthatatlan atmoszférát teremt... az akkori és ottani életnek kaotikus, álomszerű s alapjaiban fájdalmas hangulatát, végső fokon valami tündérivé átköltött borzalomét..."

Granasztói Pál - Város ​és építészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztói Pál - Az ​idő és a művek
A ​legújabb - válogatott - kötetében megtalálhatóak mind az építőművész-, mind az esszéista-, mind a szépíró-Granasztói legkiválóbb írásai. Az idő és a művek olvasója a szerző társaságában bejárhatja fővárosunk legjellegzetesebb kerületeit: elábrándozhat a budai Vár zegzugos utcácskáinak öreg házai között, megismerkedhet a Belváros egykori és mai életével, kisétálhat most épülő lakótelepeinkre, a szalag- és toronyházak közé, s elgondolkodhat, vajon milyen lesz a következő évezred Budapestje, miben múlja majd fölül a mait; választ kaphat a hazai településtudomány fejlődésével és módszertanával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre, és bepillantást nyerhet a modern építészet és urbanisztika konkrét feladataiba és gondjaiba.

Granasztói Pál - Hitek ​és tanok
"Úgy ​érzem, az ember nem teheti rendbe életét, gondolatait, lelkivilágát és cselekedeteit, ha nem tisztázza magában: mit ért túlvilágon. Hiszen ez a fogalom létezik, s ki így értelmezi, ki amúgy. Vagy pedig tagadja; úgy véli, sőt állítja, hogy nincs, és nem is lehet. Most, amikor - közel hetvenévesen - sok és sokféle élethelyzet, munka, elmélkedés és cselekvés után számvetésre készülök az élet dolgairól, elsőnek ezt kell tisztáznom és előrebocsátanom." Ezekkel a szavakkal indul Granasztói Pál legújabb könyve, melyben szellemi-szemléleti örökségét, életének gondolati summáját próbálja körvonalazni. Művében az úgynevezett örök kérdések perspektívájából tekinti át életét - szakmájával tehát csak érintőlegesen foglalkozik -, és néhány alapvető fogalomról elmélkedve összegzi mindazt, amit élete tanulságaként fontosnak tart elmondani. Túlvilág - Család - Barátság, szerelem - Társaság, közösség - Valóság, képzelgés, emlékezet - Tudomány, művészet - Építészet és zene - Jövő és rend - A boldogság; talán ezek a fejezetcímek is jól érzékeltetik, hogy mi mindenről olvashatunk a közismerten széles körű tudásanyaggal és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szerzőnek ebben a bölcs és megértő derűvel megírt, az emberiség sorsáért aggódó, elgondolkoztató és mégis élvezetes, olvasmányos esszékötetében.

Granasztói Pál - Budapest ​arculatai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztói Pál - Építészet, ​városépítés, társadalom
A ​kötet részben a közelmúlt, de elsősorban a jelen építészeti, városépítési feladatait körvonalazza, figyelembe véve a társadalmi vonatkozásokat is. Tágabb értelemben az urbanisztika időszerű problémáit állítja a középpontba, emellett foglalkozik az első világháború előtti városépítés ma is értékes eredményeivel.

Granasztói Pál - Karácsony ​Mallorcán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Granasztói Pál - Czeizing Lajos - Budapest ​egy építész szemével
Európa-szerte ​kevés város dicsekedhet olyan festői panorámával, mint éppen Budapest. Hírnevét azonban nemcsak páratlanul szép fekvésének köszönheti, hanem történeti és építészeti emlékeinek is. Nevezetességeit eddig már jó néhány kötetben ismerhette meg a közönség. A szépirodalmi tevékenységéről is ismert Granasztói Pál most arra vállalkozik - egy olyan ritka gazdag, személyes, emberi városélmény birtokában, amilyent csak kevesen mondhatnak magukénak a fővárosról -, hogy Budapest városépítészeti sajátosságait, vonzerejét egy kulturált, széles látókörű építész szemszögéből tárja az olvasó elé. A könyv új nézőpontból láttatja a már ismerős utcaképeket, épületeket, és felfedezi a város "rejtett" értékeit, hozzásegít Budapest teljesebb megértéséhez és megismeréséhez. Az építész szemével vizsgált fővárost, városképeit nemcsak a hatásos épületek, emlékművek, hidak, történeti maradványok, patinás romok és ezek együttesei jelentik, hozzátartozik a várost telítő élet, a forgalom, az utcák nappali és esti, derűs és ködös hangulata is. Czeizing Lajos, a neves fotóművész, a szerzővel szoros együttműködésben, e szempontok alapján 297 fekete-fehér felvételen örökíti meg a magyar főváros arculatát.

Granasztói Pál - Városok, ​képek, zene
Emlékek, ​gondolatok, élmények, elmélkedések szövedéke ez a könyv. Granasztói Pál, a kitűnő építész és író, akinek Vallomás és búcsú, Liane, Itthon éltem című művei nagy sikert arattak, utazásokról, városokról és nőkről való emlékeit eleveníti fel, érzékletesen s egyszersmind az elemzés, a megértés és megértetés igényével. Fölidézi anyja alakját, aki beleoltotta a rendre való törekvést és a zene, a művészetek szeretetét; a személyes emlékeket a festészetről, építészetről, a zenéről, filmművészetről, a fényképészetről való izgalmas, eredeti elmélkedésekké bontja ki - miközben remek portrékat fest családtagjairól, ismerőseiről, barátairól. Granasztói nem tagolja fejezetekre, önálló részekre az emlékeket és gondolatokat, nem az élet időrendjét követi: úgy beszéli el a valóság, a képzelgések, az emlékek egymásra hatását, ahogyan azok az idő múlásával egybefonódtak benne, s kialakították érzelmi és gondolatvilágát.

Kollekciók