Ajax-loader

Entz Géza könyvei a rukkolán


Entz Géza - Magyar ​művészettörténet - Gótika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - A ​Mátyás-templom és a Halászbástya
A ​Mátyás-templom és a Halászbástya együttesét történelmi, városképi, valamint idegenforgalmi szerepe valósággal szimbólummá emelte napjainkra. A sok évszázados múltra visszatekintő épületek művészettörténeti bemutatásásra Dr. Entz Géza professzor - a középkori építészet kiváló ismerője - vállalkozott, aki - érdeklődését most a jelenkorig terjesztve ki - nyomon követi az egykori koronázótemplom, illetve a védőmű építési és helyreállítási szakaszait, a hozzájuk kapsolódó történelmi eseményeket, s az értékes képző- és iparművészeti részletek létrejöttét is.

Entz Géza - A ​dési református templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - Erdély ​építészete a 14-16. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - A ​gótika művészete
Entz ​Géza, a korszak kiváló ismerője, a gótikát a középkor klasszikus művészeteként, vagy Aquinói Tamás szavaival élve: a világos megfogalmazás, a teljesség és az összhang tökéletes megvalósulásaként mutatja be. Könyve a XII. század második felétől a XVI. század elejéig négy évszázad anyagát öleli fel, felvázolva az északfrancia gótika megszületését és elterjedését, külön-külön fejezetet szentelve az angol kora gótikának, az itáliai gótikának, az angol késő gótikának, és végül a gótika közép-európai emlékeinek. Az építészettörténeti áttekintést az iparművészeti remekművek és az "önállósuló ábrázolóművészet" bemutatása követi, melyben érzékletes elemzés méltatja többek között a Limburg testvérek, a Van Eyck testvérek, Roger van der Weyden, Memling, Altdorfer, Grünewald és M. S. mester festészetét, valamint Veit Stoss, Pacher, Riemenschneider drámai erejű szobrászi tevékenységét. A kötet egyik legérdekesebb "korfestő" fejezete a várak és városok című, mely a polgári életforma követelményeinek megfelelő középkori városok kialakulását és leírását tartalmazza, kezdve az angol egyetemi városokon egészen a közép-európai településekig (Nagyszeben, Buda, Sopron stb.). A szöveget 206 db fekete-fehér kép, 5 db térkép és 8 db színes reprodukció illusztrálja.

Entz Géza - Gerő László - A ​Balaton környék műemlékei
Az ​évezredek óta változatlan szépségű balatoni tájban mindenütt a legváltozatosabban jelenlevő emberi kultúra nyomaival találkozunk. Avar földvárak, római villák maradványai, középkori falvak és települések emlékét őrző templomromok, meredek hegyek ormain omladozó régi várfalak, barokk és klasszicista stílusú épületek gyakran beszédesebb történeti forrásoknak bizonyulnak, mint az oklevelek, vagy leírások. Entz Géza és Gerő László könyvében a balatonvidéki építkezések menetét végigkísérve bepillantunk a kor gazdasági és társadalmi viszonyaiba, megismerjük a Balatonvidék népeinek mozgalmas életét, kultúráját. Az egyes műemlékeket helységenkénti csoportosításban és a tudományos kutatás legújabb eredményeinek közlésével ismerteti a könyv, melynek gazdag képanyagát alaprajzok, metszetek és szebbnél szebb felvételek teszik változatossá.

Entz Géza - Szalontai Barnabás - Nyírbátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - Erdély ​építészete a 11-13. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - A ​középkori székely művészet kérdései
Székelyföld ​művészete még Erdély zárt területén belül is külön egységet képvisel. Amint a székelység történeti fejlődés és népi élete bizonyos mértékig elüt a megyei magyarságétól, ugyanúgy színeződik át szellemének minden megnyilvánulása. Nem lehetetlen, hogy e különbségek egyik forrása a vérmérséklet, ízlés és képzelet sajátos mivolta, mely egyedül a székely embert jellemzi. A másik, számunkra jelenleg megfoghatóbb forrás az a különleges helyzet, környezet és életforma, mely hosszú évszázadok alatt. Erdély egyéb vidékeitől eltérő körülményeket és lehetőségeket teremtett a székelység számára. E szempontból legfeltűnőbb a település földrajzi fekvése. A székelyek Magyarország legkeletibb, legfélreesőbb területét népesíti be. Maros- és Udvarhelyszék a maguk nyitott völgyeivel és dombokkal, gerincekkel átszabdalt vidékeivel nyugat felé inkább kitárulnak s ezáltal mintegy átmenetet alkotnak Erdély többi részei és a hegyekkel szorosan körülvett csíki és háromszéki medencék között. Ez utóbbiak tájilag is a legjellegzetesebbek és zártságuk következtében műveltségi tekintetben is a legönállóbbak.

Entz Géza - Gótikus ​építészet Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - Kovács András - A ​kolozsvári Farkas utcai templom címerei
Délkelet-Európa ​legnagyobb egyhajójú temploma a több mint ötszáz éves kolozsvári Farkas utcai református templom. Kötetünk a templomot és különleges kincsét mutatja be: azokat a századok során összegyűlt halotti címereket, a kolozsvári nyomdászat és ötvösművészet jelentős emlékeit, amelyek a XVII. században készült hátas padok támláit, és a falakat díszítik. Entz Géza és Kovács András tanulmányai mellett a címerek pontos leírását és fekete-fehér, valamint a legszebbek színes felvételeit találja meg az olvasó.

Entz Géza - Sebestyén Olga - A ​Balaton élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - A ​magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók