Ajax-loader

Lőrincze Lajos könyvei a rukkolán


Lőrincze Lajos - Emberközpontú ​nyelvművelés
"Nyelvművelésünk ​szemléletét én emberközpontúnak szoktam nevezni, a régebbi nyelvközpontúval szemben. Emberközpontú két szempontból is. Először: a nyelvi jelenségeket a nyelvet beszélő ember, a társadalom érdeke, célja szempontjából nézzük; a társadalmi hasznosság, felhasználhatóság dönt a helyes és helytelen, a jó és rossz kérdésében... Másodszor: a nyelvművelés tárgya nemcsak, sőt mapanság főként nem a nyelv, hanem az ember. Legalábbis így kellene lenni."

Lőrincze Lajos - Megnől ​az ember szíve
Ez ​a könyv, alig rejtetten, Lőrincze Lajos életének történetét foglalja magába. Igaz, nem önéletrajz, noha akad benne bőven önéletrajzi jegyzet, emlékezés. Kisebb-nagyobb írások, beszámolók, cikkek és beszélgetések gyűjteménye, belőlük bontakozik ki az, hogy miként élt, mivel foglalkozott, min dolgozott Lőrincze tanár úr, amióta egy kis Veszprém megyei faluban: Szentgálon megszületett....A többi már szorgos és eredményes munka története...

Lőrincze Lajos - Bilingérezés
Lőrincze ​Lajos nyelvész 1915-ben született a Veszprém megyei Szentgál közösségben. Pápai és budapesti tanulmányai után a fővárosban telepedett le, de kapcsolata szülőfalujával folyamatos, máig élő. Bölcsészdoktori disszertációjául Szentgál helyneveinek feldolgozását választotta. Már ekkor hozzáfogott a családok tulajdonában megmaradt birtoklevelek, végrendeletek átnézéséhez és a községi levéltárban, az "arkiumban" őrzött közbirtokossági iratok - határjárások, bírósági ügyek, szerződések kijegyzeteléséhez. Az így össze-bilingérezett szógyűjtemény egy kis tájnyelvi szótárt tesz ki, amely bemutatja Szentgál 18-19. századi nyelvét, s ezen keresztül a régi szentgáli emberek életét is. Ennek a kiadásával köszönti Veszprém megye születésnapján szülöttét.

Lőrincze Lajos - Édes ​anyanyelvünk
Valljuk ​meg őszinten, elég kevés köztünk az olyan ember, akinek az iskolai nyelvtanórákról. Bizony a nyelvtan kissé száraz, mondjuk ki: unalmas tantárgy volt régebben, s hellyel-közzel alighanem még ma is az. Éppen ezért meglepő, de egyben igen örvendetes, hogy az "Édes anyanyelvünk" a rádióban szinte egyik hétről a másikra a legkedveltebb műsorszámok egyike lett, s ma már a hallgatók százezrei várják - korra, nemre és tanultságra való tekintet nélkül - ezeket a hetenként jelentkező, anyanyelvünk titkait boncolgató, vadhajtásait nyesegető ötperceket. Vagy talán nem is olyan meglepő? A tudományos alapossággal, de mindenki által érthető fogalmazásban megírt kis előadások világos, pontos útbaigazítást adnak egy-egy nyelvi kérdésben. A könnyed, csevegő hangnem, a költői idézetek szépsége el is feledteti a hallgatóval, hogy közben nyelvtant tanul; egyetértően mosolyog a mindennapi élet nyelvi fonákságainak, "mások" nyelvbotlásainak bemutatásán, de - a kipellengérezett hibát már tudatosan kerüli, nyelvhasználata igényesebb, szebb, jobb lesz... Bízunk benne, hogy kötetünk, melyenek anyagát az eddig elhangzott előadásokból válogatta ki a szerkesztő, még több hívet szerez az "Édes anyanyelvünk"-nek, s ami még fontosabb: még több embert vezet édes anyanyelvünk szeretetére, szebben, jobban való használatára.

Lőrincze Lajos - Nyelvőrségen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Pál - Lőrincze Lajos - Nyelvművelés
A ​beszélők ajkán öntudatlanul, szándéktalanul végbemenő nyelvfejlődés mellett, azzal együtt minden társadalomban jelen van a nyelv alakulását tudatosan, szándékosan befolyásolni igyekvő nyelvfejlesztés, közkeletűbb szóval: nyelvművelés is. A jelen könyv első része a magyar nyelvművelés történetéről szól (a középkortól a második világháborúig); második fejezete mai nyelvművelésünk klasszikus (napjainkban is érvényes) elveit, szempontjait vázolja; harmadik része (egy kis antológia) a nyelvművelés mai felfogása és módszere szempontjából tanulságos írásokat tartalmaz.

Kollekciók