Ajax-loader

Molnár Attila Károly könyvei a rukkolán


Molnár Attila Károly - A szabadságolt lelkiismeret
A lelkiismeret fogalma és tapasztalata uralta sokáig keresztény erkölcspszichológiát, a modern kor azonban igyekezett megszabadulni tőle és gondjaitól. Legfeljebb kényelmes erkölcsi hivatkozásként maradt meg benne. A Szabadságolt lelkiismeret című munka a lelkiismeret tapasztalata és fogalma történetével foglalkozik. Bemutatja a tapasztalat különféle értelmezéseit és a fogalom különböző jelentésváltozatait, a hozzájuk kapcsolódó vitákat és dilemmákat. Jelen kötet az antikvitástól a reformációig terjedő időszakot tekinti át: miként alakult ki és terjedt el a lelkiismeret fogalma és tapasztalata, jutott uralomra és nőtt meg a jelentősége, lett népszerű az áttekintett időszakban. A lelkiismeret tapasztalatának tömeges elterjedése nemcsak a tapasztalat és a fogalom problémái fordította a figyelmet, hanem arra is, hogy megbízható-e az ítélete, sőt, lehet-e egyáltalán a cselekvő embernek jó lelkiismerete?

Lánczi András - Molnár Attila Károly - Orbán Krisztián - Orbán Miklós - Magyar ​konzervatív töprengések a posztkommunizmus ellen
„A ​most közreadott szöveg nem egy párt vagy mozgalom programja, nem cselekvési terv vagy kiskáté, nem használati útmutató arra, hogyan nyerjünk választásokat vagy szerezzünk hatalmat valamiképp. Nem is a valamely konzervatív utópia részletes lefestése és megalkotásának pontos ütemterve. Mindez, meggyőződésünk szerint, ellentétes volna a konzervatív viselkedéssel, pontosan ezt a mentalitást tekintjük leküzdendőnek. Nem hisszük, hogy cselekvési problémáink, akár a közéletben, akár a magánéletben, a politikában vagy az erkölcsben lefordíthatóak technikai, egyszer és mindenkorra hatékonyan megoldható egyenletekké. Nem célunk konzervatív hitvallás, általános elméleti rendszer, sem konzervatív mérce állítása, amely alapján mindenkit megmérnénk és konzervativizmusát „hitelesítenénk”. Nem, mindez önteltség lenne, amit meghagyunk az uralkodó balliberálisoknak, akik feltételezik, hogy a megfelelő cselekvésekhez szükséges tudás egy személy, csoport vagy szervezet birtokában lehet, és nem ismerik el, hogy e tudás megoszlik az emberek világában. Az itt felvázolt helyzetleírások, a konzervatív értékek bemutatása valójában azt kívánja szolgálni, hogy a magyar konzervatívok gondolkodása és cselekvése számára utakat nyissunk.”

Molnár Attila Károly - Feljegyzések ​a Kaotikus Fegyházból
Az ​ismert politológus tanulmánykötetében három nagy témával foglalkozik: a vallással, a konzervativizmussal és a liberalizmussal. Az elméleti fejtegetéseket rendre kiegészíti a magyar társadalmi valóság elemzése. E tanulmányok inkább problémákat, kérdéseket vetnek fel, és nem szándékuk valamilyen aktuálpolitikai válaszadás. Inkább elgondolkodtatni igyekeznek az olvasót, mint irányt adni. A kötet írásai részben a mai magyar konzervatív gondolkodás alakításához szeretnének hozzájárulni, másrészt az eltérő irányzatok képviselőit igyekeznek gondolkodásra és válaszadásra bírni.

Molnár Attila Károly - Polányi ​Mihály
Polányi ​a magyar tudósemigráció egyik legtekervényesebb életpályáját járta be. Először orvosi tanulmányokat folytatott, majd fizikai kémiával foglalkozott. Németországról, ill. a Szovjetunióról szerzett tapasztalatai azonban egyre inkább kora társadalmi és politikai problémái, "válságai" felé fordították figyelmét: természettudósból "philosophe" lett.Mint nemzedéke sok más tagját, őt is elsősorban az érdekelte, miként történhetett meg számos európai ország totalitáriussá válása; miért támogatták az értelmiségiek azokat a mozgalmakat, amelyek felszámolták szabadságukat stb. Írásaiban (melyek zöme vitacikk, előadás) elsősorban a marxizmussal és a pozitivizmussal, ill. képviselőivel polemizál.

Molnár Attila Károly - Edmund ​Burke
Amire ​gyakran úgy hivatkoznak, mint a nyugati civilizáció válsága, nem egy meghatározott időpontban lezajlott esemény. Ez egy olyan folyamat, amely ma már több mint másfél évszázadra nyúlik vissza, és visszakövethető még egy évszázadig. A válság nem a múlthoz tartozik, hanem élő jelen. Minden nap hozzátesz a válság kiterjedtségére és hatalmas voltára vonatkozó tapasztalatainkhoz, és ezen tapasztalatok fényében kénytelenek vagyunk, ha meg akarjuk érteni, átértékelni a válság elmúlt szakaszait. A korukban jelentéktelen véletleneknek és időleges kitöréseknek látszó események a jelen tapasztalatok fényében a későbbi rémségek előfutárainak látszanak. A mellékes ügyeknek, túlzásoknak, véletleneknek vagy abszurditásoknak tekintett eszmék ma mutatják ki teljes jelentésüket, amikor politikai cselekvésekben és intézményekben konkretizálódnak. Azok, akik mérsékelt jelentőségű egyéneknek látszanak ma, hatalmas hősökké válnak, akik beárnyékolják a jelent és a jövőt. Ez a fajta felismerés egyre inkább előrehalad, és továbbra is előre fog haladni válságtapasztalatunk kiterjedésével.` Eric Vogelin

Molnár Attila Károly - Max ​Weber
"Max ​Weber neve a társadalomtudományok iránt érdeklődők számára jól ismert, azonban munkássága már kevésbé. Weber a mai társadalomtudományi gondolkodás megkerülhetetlen alakja. Műveinek nagyobb része már hozzáférhető a magyar olvasók számára, ezt mégis nehezíti, hogy régen és elszórtan jelentek meg e fordítások. Jelen válogatás e nehézségen próbál meg segíteni, mivel Weber műveinek azon részleteit tartalmazza, amelyek leginkább hatottak a későbbi társadalomtudományi gondolkodásra. Így a szövegrészletek egy kötetbe szedve válnak könnyen hozzáférhetővé a Weber munkásságát tanulmányozó egyetemi hallgatók és más érdeklődők számára. Természetesen minden válogatás önkényes valamennyire, azonban e szövegrészletek mindenképpen a legismertebbek és legfontosabbak közé tartoznak. Terjedelmi okokból itt kell meghúzni a kötet határait, azonban a kötet készítői remélik, hogy a szövegekkel és a kapcsolódó rövid jegyzetekkel sikerül felkelteniük az olvasók érdeklődését a teljes Weber-művek, illetve az e válogatásból kihagyottak iránt."

Kollekciók