Ajax-loader

Nagy Kálmán könyvei a rukkolán


Morócz Sándor - Radnóti Ilona - Vörös István - Nagy Kálmán - A ​mohácsi zsidóság története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Kálmán - Életem ​hajnala...
A ​népbíróság hét évi kényszermunkára ítélte Tasnádit és Nagyot, a köztársaság ellen szervezkedő, fasisztának titulált diákokat - közölte az egyik 1946-os napilap. Miként juthat el idáig egy jó szándékú fiatal diák sorsa? Erről ő maga mesél kötetében. Az író vall börtönéveiről is, melyet több helyen, egyebek között a szegedi Csillagban töltött el. Az 1952-es szabadulásáig ívelő emlékiratot dokumentumok másolatait tartalmazó melléklet egészíti ki.

Nagy Kálmán - Kis ​magyar nyelvtankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Kálmán - A ​honfoglalás korának hadtörténete
Isten ​kegyelméből a teljes szellemi és fizikai erőben életének 98. esztendeje derekán járó Nagy Kálmán ny. huszárezredes, a Zrínyi Miklós Akadémia egykori professzora, a második világháborúban kötelességétteljesítő és az ötvenhatos szabadságharcban helyzetfelismerően önként cselekvő hős osztja meg legújabb könyvében mindazt a tudást, amit múltunk egy meghatározó korszakával kapcsolatosan sok évtized alatt felhalmozott. Ezúttal kutatási területei közül a Kárpát-medencei végleges magyar honfoglalás, valamint az ennek keretet adó megelőző és követő évtizedek hadtörténelméről írta meg mindazt, amit a késői utódoknak is tudniuk kell. Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata alapján eleven életközelbe hozza olvasóinak - visszatérően elvi, egyetemes történeti, magyar fejlődéstörténeti, katonapolitikai, hadvezéri, hadművészeti megközelítéssel - a 862-894 között a Keletről a Kárpát-medencébe és azon túl Nyugat felé irányulóan segítséget nyújtó, az Árpád fejedelem vezérletével 895-900 között e térségben a végleges honfoglalást megvalósító, az ugyancsak Árpád irányítása alatti 898-907 között vívott honvédő és a 900-970 közti, távoli déli, nyugati és keleti területekre is elvezető honbiztosító hadjáratok eseménytörténetét.

Nagy Kálmán - Két ​tábornok
Kimagasló ​történelmi személyiségekről megemlékezni, alakjukat, cselekedeteiket felidézni megtisztelő, egyben súlyos feladat. Az illető egész egyéniségét avatott kézzel feltárni, lelkivilágát bemutatni, élete sikeres vagy kudarcos, áldozatos eseményeit, eredményeit kellő megvilágításba helyezni felelősségteljes munkát igényel. Szerény eszközeimmel mégis megpróbálom vitéz Vattay Antal altábornagy, a kiemelkedő katonai vezető szervezőtevékenységét, a magyar hadtörténelemben betöltött szerepét és jelentőségét megrajzolni. Teszem ezt az öreg huszár hűséges, bajtársi szeretetével, az egykori kiváló parancsnok iránti méltó tisztelettel, a rendelkezésre álló lehetőségek felhasználásával, a hadtörténelem elfogulatlan eszközeivel. Vattay Antal neve elválaszthatatlan a magyar huszárok történetétől. Amikor az utolsó legfőbb huszárvezérről szólunk, aki a budai Farkasrét hantjai alatt piheni harcos, de szép élete küzdelmeit, a magyar huszárság történetének befejező részét is meg kell örökítenünk.Tanulmányomban az ő emberi, katonai, parancsnoki, vezetői arculatának a megrajzolását vettem tervbe. Előtte pedig elődje, az 1848-49. évi magyar szabadságharc egyik kiváló vezetője, a honvédség táborkari (vezérkari) főnöke, Vetter Antal altábornagy emlékét idézem fel. Ő dédnagyapai ágon vér szerinti rokona volt Vattaynak. Kettejük összehasonlítása számos érdekes egyezés és ellentétes különbség megál- lapítására alkalmas.

Lőrincz Árpád - Nagy Kálmán - A ​szerb betelepülés és a szerb megszállás (1918-1921) rövid története Mohácson
Mohács ​történelmének egy kevéssé ismert, rövid, szomorú, ugyanakkor mégis felemelő korszakának története, amely egy vesztes I. világháborút követően mindmáig alapvetően befolyásolja hazánk történetét, indulatokat gerjeszt, mert igazságtalan, s Trianon sokkjaként égő sebként örökre beírta magát minden hazáját szerető magyar lelkébe. Különösen igaz ez többnemzetiségű Mohács esetében, hisz az akkori nagyközség sokszínű lakossága a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen megpróbáltatásokkal jár három évig idegen katonai megszállás szuronyai alatt az anyaországától elszakítva élni. Mindezt olyan körülmények között, amikor a megszálló, idegen hatalom mindent megpróbált annak érdekében, hogy az itt élő nemzetiségeket megosztva a települést az anyaországától leválassza és saját országához csatolja. Ám Mohács és lakossága most is, mint a történelemben annyiszor ismét példát mutatott, bizonyította a hűségét: megmaradt magyarnak és "Mohácsinak". A megszállás 100 éves évfordulóján ennek a hűségnek, szinte példátlan összefogásnak és bátor helytállásnak szeretnénk emléket állítani.

Hancz Erika - Nagy Kálmán - Az ​oszmán kori Mohács
"A ​mohácsi csata az egyik legismertebb esemény, az egyik legtöbbet emlegetett ütközet. A csatavesztésnek hosszú időre kiható, súlyos következményei lettek: meghalt az uralkodó es az egyházi vezetők nagy része, összeomlott a középkori magyar állam, az ország három részre szakadt. Történelmi tényekkel bizonyítható, hogy Mohács mintegy keretét adja a török birodalom 150 éves jelenlétének. Számos emlékhely es emlékmű őrzi a török időket. E kötet szerzői igyekeztek összegyűjteni és bemutatni, hogy a város életében milyen meghatározó szerepet játszott a török kor. "

Kollekciók