Ajax-loader

Kránitz Mihály könyvei a rukkolán


Kránitz Mihály - Videte ​Paulum
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológus professzora Szent Pál életútját és az Egyház kezdeteit tárja fel. Mihály atya könyve Szent Pálról azért készült el, hogy figyelmünk továbbra se forduljon el a Népek Apostolától, és ezután is gyakran nézzünk Pálra, ahogy Szent Ágoston szólít fel minket: "Videte Paulum" Nézzétek Pált! Figyeljetek Pálra!

Kránitz Mihály - Hidak ​a vallások felé
A ​XXI. század elején a vallási jelenségek új kihívásaival állunk szemben. A vallások gyakran az erőszak, a gyűlölet és a türelmetlenség összefüggésében jelennek meg, ám az is igaz, hogy önmagukban az igazság, a béke és a kiengesztelődés forrásai. Közéleti szereplők egyre jobban elismerik, hogy a vallások pozitív hatást fejtenek ki a társadalomra, és lelki gyógyulást hoznak a széttöredezett közösségekben. Mindez természetesen veszélyeket is rejthet magában, mert a politikusok eszközként használhatják fel a vallást az erőszak igazolására. A vallásnak ugyanakkor mégiscsak kulcsszerepe van egy békésebb világ kialakításában, és rendelkezik azzal az alapképességgel, hogy az embereket a természetfölötti világgal kapcsolja össze. Ebből következik, hogy napjainkban még inkább szükséges ismernünk a környezetünkben, az Európában és a világban lévő vallásokat. Elengedhetetlen a másik ember meggyőződésének tisztelete, s az is nélkülözhetetlen, hogy bizonyos ismeretekkel rendelkezzünk felfogása, emberi magatartása "mozgatórugói" felől. Ezért -miként az anyanyelvünket- a más vallásúakkal való párbeszéd képességét is el kell sajátítanunk. A Katolikus Egyház világosan elkötelezte magát a vallásközi párbeszéd mellett, a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) óta eltelt fél évszázadban pedig számtalan előrelépés történt ezen a területen. Hidak épültek a nagy világvallások és a kisebb vallási hagyományokat ápoló közösségek felé. A párbeszéd továbbgondolása azonban termékeny vitákra is lehetőséget nyújt. Az emberért és a világ békéjéért megnyilvánuló nagy találkozók rávilágítanak a vallások együttes fellépésének szükségességére a szolidaritás, az alapvető emberi értékek és a béke megóvása ügyében. Ez a könyv gondolkodást, a keresést és a tanulást mélyíti el, melyek nélkül nem beszélhetünk vallási párbeszédről.

Kránitz Mihály - Szopkó Márk - Teológiai ​kulcsfogalmak szótára
Az ​Ó- és az Újszövetségre alapuló keresztény kinyilatkoztatás megközelítőleg háromezer évet ölel át. Nemzedékek sora alkotja azt a folyamatot, amelyben megfogalmazódott az Istenről szóló tanítás és gondolkodás. A XXI. század kezdetén sem nélkülözhetjük azokat a kereszténységgel kapcsolatos kifejezéseket és fogalmakat, melyek Európa gyökereihez, történelméhez, művészetéhez és hitéhez vezetnek bennünket. ___ A _Teológiai kulcsfogalmak szótára_ azokat a leglényegesebb szavakat veszi sorra, amelyek döntően meghatározzák a tájékozódásunkat egy olyan területen, mely a mai összetett világunkban nem annyira egyértelmű. Ezek a fogalmak nemcsak a múlt feltérképezéséhez szükségesek, hanem hozzásegítenek a keresztény vallással kapcsolatos biztos ismeretek elsajátításához is. ___ A szótár jó szolgálatot tesz a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, valamint a keresztény kifejezésekkel találkozóknak is, akik már egy hallott vagy olvasott, ám számukra homályos fogalmat szeretnének pontosan megismerni. A kézikönyv használhatóságát nagymértékben megkönnyíti a tárgy- és névmutató, mely a teológiát művelők kutatásait is lehetővé teszi.

Kránitz Mihály - A ​"lehetetlen" ügyek szentje
Szent ​Ritához általában akkor fordulunk kéréssel, ha úgy érezzük, emberileg teljességgel megoldhatatlan problémánk, bajunk van, mert ő életében is rengeteg lehetetlennek látszó ügyet oldott meg - hát még "szent" korában!

Boros István - Frenyó Zoltán - Kránitz Mihály - Nacsinák Gergely - Odrobina László - Perendy László - Puskely Mária - Takács László - Patrisztikus ​kislexikon
Rendhagyó ​vállalkozásként született meg ez a patrisztikus kézikönyv. Ihletője maga XVI. Benedek pápa, aki 2007 márciusától egy éven át az első nyolc század nagy keresztény gondolkodóiról, íróiról beszélt a szerdai általános kihallgatás résztvevőinek. Elmélyedve a kor történetébe, megállapíthatjuk: a Krisztus-központú nők és férfiak élete és szolgálata soha nem volt nyugodt: véres keresztényüldözések, eretnek mozgalmak, népvándorlás robajában alkottak, képviselték az Örömhírt. A vértanúk hősiességének példájára a III. századtól megszületett a szerzetesség, világhálóvá erősödött az Isten népét szolgáló egyházszervezet. Értékvesztő, hitben megosztott vagy hitetlenkedő világunk is ezekből a mély szellemi gyökerekből táplálkozik, akár tudja, akár nem, akár elfogadja, akár nem. Érdemes tehát megismernünk Kelet és Nyugat II-VIII. században élt szellemóriásait, szentjeit. A szerzőknek izgalmas korszakot kellett - rövid és közérthető módon - megeleveníteniük, mégpedig azzal a nem titkolt szándékkal, hogy aki egyszer beleolvas ezekbe a szövegekbe, az tovább forgassa a kézikönyvet, azután gyakran kézbe vegye, s végül befogadja a betűkbe sűrített értékrendet.

Kránitz Mihály - Jöjjetek ​a fényre!
Minden ​advent kegyelmi időszak. Ilyenkor a természet és az életünk útja párhuzamosan halad. A hajnali homály vagy a kora esti sötétedés világosság után kiált. A lélek is keresi a fényt, mely betölti, és tiszta látással, örömmel ajándékozza meg. Utunk, melyet a Messiásra várva elkezdünk, nem céltalan, hanem a beteljesedés felé vezet. Az új egyházi év kezdetén Ferenc pápa lesz útitársunk gondolataival, hogy a világ Világossága, a betlehemi Jézus beléphessen szívünkbe, és mi magunk is fénnyé váljunk, sugározva a szeretetet, melyet ő hozott a világba.

Kránitz Mihály - Órigenész
Alexandriai ​Órigenész valóban az egyik legmeghatározóbb személyisége az egész keresztény gondolkodás fejlődésének. Felhasználta Alexandriai Kelemen örökségét, és ezt olyan eredeti módon fejlesztette tovább, hogy személye a keresztény gondolkodás fejlődésének meghatározó állomását jelentette. Igazi „mester” volt, és tanítványai is tisztelettel és szeretettel emlékeztek rá: nemcsak a kiváló teológusra, hanem az általa átadott tanítás példaértékű tanújára is. (Részlet XVI. Benedek Órigenészről szóló katekéziséből.)

Görföl Tibor - Kránitz Mihály - Teológusok ​lexikona
A _Teológusok ​lexikona_ a teológia iránt érdeklődők és azok számára igyekszik lehetővé tenni a tájékozódást, akik tanulmányaik során teológusokkal-teológiai kérdésekkel találkoznak, de arra is törekszik, hogy a szakemberek számára sem pusztán hasznos adattárat adjon kézbe. A lexikon az I. századtól napjainkig több mint ötszáz teológust mutat be. Az egyes szócikkek röviden felvázolják a tárgyalt szerzők életét, bemutatják jelentősebb műveiket, összegzik gondolatvilágukat, és kitérnek későbbi korokra gyakorolt hatásukra. A lexikon megközelítése elsősorban problémaközpontú, azaz az adott korban felmerülő lényegi kérdések bemutatására törekszik.

Kránitz Mihály - Szopkó Márk - Teológiai ​kulcsfogalmak szótára
Az ​Ó- és az Újszövetségre alapuló keresztény kinyilatkoztatás megközelítőleg háromezer évet ölel át. Nemzedékek sora alkotja azt a folyamatot, amelyben megfogalmazódott az Istenről szóló tanítás és gondolkodás. A XXI. század kezdetén sem nélkülözhetjük azokat a kereszténységgel kapcsolatos kifejezéseket és fogalmakat, melyek Európa gyökereihez, történelméhez, művészetéhez és hitéhez vezetnek bennünket. ___ A _Teológiai kulcsfogalmak szótára_ azokat a leglényegesebb szavakat veszi sorra, amelyek döntően meghatározzák a tájékozódásunkat egy olyan területen, mely a mai összetett világunkban nem annyira egyértelmű. Ezek a fogalmak nemcsak a múlt feltérképezéséhez szükségesek, hanem hozzásegítenek a keresztény vallással kapcsolatos biztos ismeretek elsajátításához is. ___ A szótár jó szolgálatot tesz a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, valamint a keresztény kifejezésekkel találkozóknak is, akik már egy hallott vagy olvasott, ám számukra homályos fogalmat szeretnének pontosan megismerni. A kézikönyv használhatóságát nagymértékben megkönnyíti a tárgy- és névmutató, mely a teológiát művelők kutatásait is lehetővé teszi.