Ajax-loader

Magyarics Péter könyvei a rukkolán


Magyarics Péter - History ​/ Történelem
A ​History című angol nyelvi foglalkoztató munkafüzet a Corvina Kiadó új sorozatának a részét képezi. A sorozat egységei egy-egy téma köré csoportosítva mutatják be a minket körülvevő világot: az elmúlt korok történéseit, a természeti környezetet, lakóhelyünket, mindennapi életünket és így tovább. A kötetek elsősorban a 10-12 éves korosztály számára készültek, de tartalmuk és annak megjelenítése révén bárki érdeklődésére is számot tarthatnak.A sorozat első tagja. Az iskolai történelmi tanulmányokhoz kapcsolódva játékos és érdekfeszítő formában enged bepillantást az ókori és a középkori életbe és az akkoriban történt jelentős eseményekbe. Felfedezhetjük, hogy a régi korok emberének mindennapjai milyen sokban hasonlítottak a miénkhez, és hogy életünk milyen sok szállal kapcsolódik a múlthoz. A felfedezést segíti, hogy a füzet tulajdonosa a sok-sok megoldandó feladat révén tevékeny résztvevője lesz a történéseknek.A sorozatot az angol nyelvben már egy kis jártasságot szerzett gyerekek forgathatják a legtöbb haszonnal.

Magyarics Péter - Szabó Klára - Always ​at Your Service
A ​Nemzeti Tankönyvkiadó angol szaknyelvi könyvsorozatának második kötete a vendéglátóipari középiskolások és a már gyakorló vendéglátók számára készült. Mivel évről évre nő a hazánkba látogató külföldi turisták száma, akik itt-tartózkodásuk során számtalan vendéglátóhelyen is megfordulnak, elengedhetetlen, hogy a vendéglátásban elhelyezkedni kívánó tanulók alapos, szakmai jellegű nyelvi képzésben is részesüljenek. Az Always At Your Service című könyv a vendéglátás három alapvető szakágához (szakács, cukrász, felszolgáló) kapcsolódó angol nyelvi ismereteket dolgozza fel, valamint a napjainkban egyre fontosabbá váló business és management szakterületen nélkülözhetetlen nyelvi alapokkal is megismertet. A tankönyv nem kezdő nyelvtanulóknak készült, használata pre-intermediate szintű nyelvtudást kíván meg. A szakmai és szaknyelvi tudnivalókat minden tematikai egységben a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott és arányos fejlesztésével dolgoztuk fel. A Unitok szerkezete világos, jól áttekinthető. Valamennyi, a témára való ráhangolódást segítő, a tanulók már meglévő tájékozottságát felelevenítő könnyed, játékos gyakorlattal/gyakorlatokkal indul, pl. kvízek, ételeket, vendéglátó-ipari létesítményeket, konyhai/éttermi tárgyakat ábrázoló képek leírása, szakmai tárgyú hirdetések írása adott modell alapján. A bevezető részt minden fejezetben egy hosszabb, leíró jellegű szöveg követi. Ezek, a túlnyomórészt autentikus 1/2-1 oldalas szövegek korszerű és érdekes szakmai tárgyú ismereteket közölnek a célnyelvi országok étkezési kultúrájáról. A szövegek után található Text Check változatos szövegértési gyakorlatok formájában ellenőrzi az olvasott szövegek megértését, pl. igaz/hamis állítások, összekevert paragrafusok sorrendbe állítása, lyukas szövegek kitöltése megadott szavakkal, stb. A Vocabulary Extension feladattípusainak széles skálája a téma szakmai szókincsét dolgozza fel és gyakoroltatja. A hallás utáni megértést segítő feladatok szerves részét képezik a leckéknek.

Magyarics Péter - Angol ​nyelvtani gyakorlatok
A ​véletlen úgy hozta, hogy ebben a könyvben csaknem pontosan annyi gyakorlat van, ahány nap egy évben, így minden bizonnyal jó időre munkát ad az Olvasónak. Mégsem a mennyiség a lényege, hanem az, hogy átfogó és alapos áttekintést nyújtson az angol nyelvtanról a nyelvet bármilyen szinten és céllal tanulók számára. A gyakorlókönyv minden feladatához részletes megoldás tartozik, így kíválóan alkalmas az önálló tanulásra és a tudás ellenőrzésére.

Magyarics Péter - Szabó Klára - Let's ​Talk Shop
Kinek ​ajánljuk könyvünket? A kereskedelmi szakiskolák II-III. osztályos tanulóinak, a kereskedelmi szakközépiskolásoknak, a szakirányú felnőttoktatásban részt vevőknek, gyakorló kereskedőknek, kiegészítő tananyagként gimnáziumi tanulóknak, nyelvvizsgára készülőknek. Mit nyújt könyvünk a tanulóknak? A kereskedelmi szakoktatás valamennyi részterületét felölelő tematikát, alapos és modern szakmai szókincset, autentikus brit és amerikai szövegeket, a beszédkészséget fejlesztő szituációs és beszédhelyzet-gyakorlatokat, egyszerű, praktikus nyelvtani magyarázatokat, változatos nyelvtani és szövegértési feladatokat, gazdag és funkcionális képanyagot.

Magyarics Péter - Angol ​nyelvi érettségi emelt szint (B2)
Ez ​a könyv mindenben igazodik az emelt szintű érettségi vizsgának az Oktatási Minisztérium által meghatározott jellemzőihez és feladattípusaihoz. Szerkezete, felépítése és a feladatok csoportosítása révén elsősorban önálló gyakorlásra és felkészülésre alkalmas. Lépésről lépésre haladva vezeti végig az Olvasót az érettségi vizsgára történő felkészülésben, másrészről az önálló tanuláshoz szükséges döntési és választási szabadságot is biztosítja a számára azzal, hogy - részletes útmutató alapján - maga állíthatja össze a nagyszámú feladatból a gyakorlás, valamint további két felmérő feladatsor (vizsga) anyagát. A könyvet a gyakorlásra, a vizsgára és általában a nyelvtanulásra vonatkozó praktikus ajánlások és megjegyzések teszik még hasznosabbá és könnyebben forgathatóvá.

Magyarics Péter - Medgyes Péter - Érettségi, ​felvételi tanulmányi verseny tesztek - Angol
Válogatás ​a tanulmányi versenyeken, az érettségi és felvételi írásbeli vizsgákon leggyakrabban használt, legújabb teszttípusok kérdéseiből magyar nyelvű magyarázatokkal és útmutatókkal, valamint a megoldási kulcsokkal kiegészítve. Medgyes Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Tanárképző Központjának vezetője, számos nagysikerű angol nyelvkönyv szerzője. Magyarics Péter évtizedes gimnáziumi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár, a fenti egyetemi intézetben módszertant és alkalmazott nyelvészetet tanít.

Magyarics Péter - Igeidők ​2. / Past and Perfect Tenses
A ​könyv rövid tartalmi ismertetője: Az Angol nyelvtani füzetek sorozatunk részei az angol nyelvtan egy-egy problémás területével foglalkoznak. A füzetek célja, hogy tanulónak és tanárnak praktikus segítséget adjanak egy-egy részterület gyakorlásához/gyakoroltatásához. A kiadvány első felében találjuk a nyelvtani magyarázatokat, ahol pontokba szedve összefoglaljuk a szabályokat, példamondatokkal illusztrálva. Mellettük megtaláljuk a magyar jelentést is. Felhívja a figyelmet a brit, illetve amerikai nyelvhasználatra, a magyar nyelvtanulók tipikus hibáira. A magyarázatokban utalunk az adott részhez kapcsolódó gyakorlatokra. A gyakorlatok teszik ki a feladatgyűjtemény nagyobbik részét. Nehézségi szintjüket A, B, C betűkkel jelöltük és visszautalást adunk az aktuális nyelvtani magyarázatokra. A gyakorlatok változatosak. A füzet végén megoldókulcs található. A sorozat köteteit bármelyik nyelvkönyv-sorozat kiegészítésére javasoljuk. Jól használhatók önálló tanulásra is, az ismeretek bővítésére, ellenőrzésére, kiegészítésére.

Magyarics Péter - Angol ​nyelvvizsga gyakorlókönyv - középfok, írásbeli és szóbeli
A ​könyv gyakorlási lehetőséget kíván adni azoknak, akik angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szeretnének tenni. A feladatok a megoldási kulcsok és mintamegoldások segítségével elvégezhetők önállóan, önképzés formájában, vagy nyelvórákon, tanári közreműködéssel. A gyakorlókönyv szorosan kapcsolódik a szerzőnek az elmúlt évben megjelent ANGOL NYELVVIZSGA-KÖZÉPFOK, ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI című könyvéhez, de nem a nyelvtudás mérése, hanem a gyakoroltatáson keresztül a tudás elmélyítése és a vizsgára való felkészülés megkönnyítése a célja.

Magyarics Péter - Angol ​feladatsorok (középszint)
Könyvünkkel ​a középszintű angol érettségi vizsgára készülő diákoknak és tanáraiknak szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet hét komplett feladatsort tartalmaz, amelyek minden tekintetben követik az Oktatási Minisztérium által közzétett mintatesztsorokat. A tesztsorokat megoldási kulcsok, a hanganyag szövegátirata, mintalevelek, valamint általános értékelési útmutatók egészítik ki. A szóbeli vizsgafeladatok gyakorlásához kérdések és szempontok állnak rendelkezésre. A könyvhöz audio-CD melléklet tartozik, amely a hallás utáni értésre szánt szövegeket tartalmazza.

Magyarics Péter - Angol ​feladatsorok (emelt szint)
A ​könyv az emelt szintű angol érettségi vizsgára készülő diákoknak és tanáraiknak nyújt segítséget. Öt komplett feladatsort tartalmaz, amelyek felépítésükben, feladattípusaikban, instrukcióik megfogalmazásában, nyelvi szintjükben, pontozásukban, formai megjelenésükben követik az Oktatási Minisztérium által közzétett mintatesztsorokat. A tesztsorokat megoldási kulcsok, a hanganyag szövegátirata, mintalevelek, valamint általános értékelési útmutatók egészítik ki. A szóbeli vizsgafeladatok gyakoroltatásához kérdések és szempontok állnak a tanárok rendelkezésére. A könyvhöz audio-CD melléklet tartozik, amely a hallás utáni értésre szánt szövegeket tartalmazza.

Magyarics Péter - Gyakorlati ​angol nyelvtan
Ebben ​az angol nyelvtant minden eddiginél részletesebben összefoglaló kötetben valamennyi kérdésünkre kimerítő választ találunk, sőt a keresztutalások segítségével az egymásra vonatkozó szabályokat is át tudjuk tekinteni.

Magyarics Péter - Angol ​nyelvi érettségi - középszint
Ez ​a könyv mindenben igazodik a középszintű érettségi vizsgának az Oktatási Minisztérium által meghatározott jellemzőihez és feladattípusaihoz. Szerkezete, felépítése és a feladatok csoportosítása révén elsősorban önálló gyakorlásra és felkészülésre alkalmas. Lépésről lépésre haladva vezeti végig az Olvasót az érettségi vizsgára történő felkészülésben, másrészről az önálló tanuláshoz szükséges döntési és választási szabadságot is biztosítja a számára azzal, hogy - részletes útmutató alapján - maga állíthatja össze a nagyszámú feladatból a gyakorlás, valamint további két felmérő feladatsor (vizsga) anyagát. A könyvet a gyakorlásra, a vizsgára és általában a nyelvtanulásra vonatkozó praktikus ajánlások és megjegyzések teszik még hasznosabbá és könnyebben forgathatóvá. A kötet CD-ROM melléklete brit és amerikai angol kiejtésű feladatokat tartalmaz.

Magyarics Péter - Angol ​nyelvvizsga
A ​könyv az angol középfokú állami nyelvvizsga írásbeli és szóbeli kérdéseit tartalmazza a válaszokkal és megoldásokkal együtt. Az öt teljes kérdéssorban megtalálhatóak az írásbeli vizsgák különféle feladatai: a nyelvtani tesztek, a fordítás magyarról angolra, az irányított fogalmazás, a fordítás angolról magyarra és az ún. "reading comprehension". A könyv mintaszövegeket ad a szóbeli vizsgák hallás utáni megértés feladataihoz is, és bemutatja, milyen kérdésekre lehet számítani. A könyv nemcsak gyakorlási és tanulási lehetőséget nyújt az államvizsgára készülő nyelvtanulóknak, hanem a különböző szintű mintamegoldások és a javítási útmutatók segítségével lehetőséget teremt arra is, hogy mindenki lemérhesse saját tudásának szintjét, és eldönthesse, hogy érdemes-e megpróbálkoznia az államvizsgával. Magyarics Péter évtizedes gimnáziumi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Tanárképző Központjának tanára, számos nyelvkönyv szerzője.

Kollekciók