Ajax-loader

Sárkány Mihály könyvei a rukkolán


Sárkány Mihály - Kalandozások ​a 20. századi kulturális antropológiában
A ​tíz tanulmányt és hozzájuk íródott bevezetést tartalmazó kötet megismertet a kulturális antropológia néhány meghatározó elméleti-módszertani törekvésével. A brit strukturális funkcionalizmussal, az amerikai neoevolucionizmussal, az etnikum és az identitás gondolatkörének különböző változataival, a Lévi Strauss strukturalizmusa mögött munkáló történetfelfogással, a kultúráról való gondolkodás különböző absztrakciós szintjeivel, s azzal a szemlélettel, ahogyan a kulturális antropológia közelít a fejlődőnek nevezett világ társadalmi és kulturális gondjaihoz tekintettel az abban élők választási kényszerére. A bevezetés segít abban, hogy az olvasó megtalálja ezeknek a témáknak a helyét a 20. századi kulturális antropológia egész vizsgálódási területén belül.

Sárkány Mihály - Társadalom ​és gazdaság
A ​magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a néprajzot és a szociokulturális antropológiát egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője immár fél évszázada Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban. Jelen tanulmánykötet 1970 és 2013 között készült, mára sok tekintetben klasszikussá vált ám jelentőségükhöz képest mégis méltatlanul szűk körben ismert vagy forgatott írásaiból ad közre újfent 37 művet. A válogatás a 70. születésnapját ünneplő szerző magyarországi kutatásaira, magyar témájú írásaira, mindenekelőtt szociálantropológiai és gazdasági antropológiai munkásságára koncentrál. A tanulmányok nagyban-egészben három nagy tematikai csoportra oszlanak. Az első kettőt a címbeli társadalom és gazdaság szavak fedik le, a harmadik pedig az elmélet, kutatási irányzatok, tudománytörténet fogalmaival írható körbe. E három téma természetesen csak mesterségesen választható el egymástól, hiszen Sárkány Mihály számára holisztikus látásmódja következtében társadalom és gazdaság kölcsönösen feltételezik egymást, a kettőt egységben látja és láttatja mindenkor. Elméleti-módszertani és tudománytörténeti tájékozottsága pedig átüt szinte minden írásán: saját anyagát és arra épülő mondanivalóját nemzetközi diskurzusokba ágyazva, elméleti kérdések megvilágítására használja. A tanulmánygyűjtemény nemcsak napjaink egyik legbefolyásosabb néprajzkutató-szociálantropológusának tevékenységéről ad újszerű keresztmetszetet, de írásain keresztül felvillantja mindazokat a lehetőségeket is, amelyek a magyar néprajz gazdagításához és antropológiai szemléletű megtermékenyítéséhez új meg új szempontokat nyújtanak.

Gedeon Péter - Pál Eszter - Sárkány Mihály - Somlai Péter - Az ​evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban
Az ​evolúció, mint arra már többen rámutattak, korántsem állt meg az emberré válás biológiai lépcsőfokán. A globális társadalmi és gazdasági folyamatok egyre bonyolultabb mozgásformái az evolúció magasabb szintű kiteljesedéseként értelmezhetők. A négy tekintélyes hazai társadalomtudós az evolúcióelmélet metaforikus értelmezéséből kiindulva a társadalomtudományok evolúciós vagy antievolúciós elméleteivel foglalkozik. Elsősorban az evolúcióról szóló társadalomtudományi elméletek természetével, történetével és jelenével. Somlai Péter és Sárkány Mihály írása azt a folyamatot elemzi, amelynek során a felvilágosodáshoz köthető haladás eszméjének visszaszorulásával átalakultak az evolúció antropológiai és szociológiai elméletei. Gedeon Péter az evolúció általános és speciális elméleteinek szétválasztásából indul ki, és arra a következtetésre jut, hogy az evolúció elmélete képes a történelmi haladás folyamatának kijelölésére, céljának leírására azonban nem. Pál Eszter záró tanulmánya az evolucionizmus kapcsán a metaforák szerepét vizsgálja a tudományos nyelvhasználatban.

Kollekciók