Ajax-loader

H. G. Wells könyvei a rukkolán


H. G. Wells - Az új Macchiavelli I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H._g._wells_az_%e2%80%8b%c3%a1lom
elérhető
1

H. G. Wells - Az ​álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H._g._wells_bealby
elérhető
3

H. G. Wells - Bealby
Az ​ifjú Bealby mostohafia volt a shontsi uralmi kertésznek, a kastélyban inas kellett, Bealby számára már pályát kellett választani, - apja beadta a kastélyba. Bealby nem akart szolga lenni, ellenkezett, de hasztalan. Apja erőszakkal vitte a kastélyba, ott a cselédnép mindjárt munkára fogta, - nem volt tehát mást mit tennie, minthogy megszökjön. Bealby kétnapos inaskodása, lázadó csínytevései, szökése, azaz menekülése, üldöztetése, bujdosása és megkerülése, - ez a regény tartalma. Bealby kedves, okos fiú, szubjektív figura, rajta keresztül, az ő szemével és kalandjai nyomán látjuk, de természetesen Wellsnek csaknem didaktikus kommentálásával értjük azt a világot, amelyen keresztül bukdácsol. Wells kommentálása elejétől végig szatíra; az író szocialistának mondott bírálata az angol társadalomról, azaz a Társadalomról. A szatíra - ezúttal - igen enyhe, annyira enyhe, hogy sokszor alig érezhető. A gúny néha-néha "kihagy", objektív ábrázolás marad a helyében, amely helyenként már annyira objektív, hogy dicséretnek, a "szóban forgó" társadalom dicséretének is beillik. (Nagy Lajos)

Kipps
elérhető
2

H. G. Wells - Kipps
Tudományos-fantasztikus ​művei mellett Wells más műfajban is alkotott maradandót: nem egy könyvében örökítette meg s emelte irodalmi rangra a gyermek- és ifjúkorából nagyon is jól ismert kisembert. Mr. Polly és Párkereki úr mellé felzárkózik a jámbor Kipps - a nagyvilágban elveszetten csetlő-botló, szánalmas, de igen-igen emberi kis figura. Küzdelmes ifjúkorában, családi hátteréhez a maga küszködő családjában talált modellt, és nagy-nagy megértéssel, aranyos humorral segíti át szívéhez oly közel álló hősét az ínség és a bőség hányattatásain. Mint A szerencse kerekei, mint a Mr. Polly, az 1905-ben megjelent Kipps is pompásan idézi fel a századforduló Angliájának légkörét, a jobb körök léhaságát, a mindennapok hőseinek életerejét.

H. G. Wells - A ​láthatatlan ember
A ​nagy angol író fantasztikus históriája kíméletlen társadalomkritika és egyben komoly tanulság a mai ember számára. Szükségképpen szembe kell fordulnia az emberekkel, bűnözővé kell válnia annak, aki teljesen egyedül valami rendkívüli felfedezésre jutott? Griffin, a zseniális vegyész, az első láthatatlan ember lebilincselően izgalmas, életre-halálra menő küzdelmét elgondolkozva teszi le az olvasó.

H. G. Wells - A ​szerencse kerekei
Nem ​a modern tudományos fantasztikus regény, a sci-fi ősét, hanem Dickens utódját ismeri meg kötetünk két kisregényéből az olvasó. A szerencse kerekei 1896-ban, a Mr. Polly 1910-ben keletkezett, világuk azonban közös, mint ahogy hősük is: a szeretetre méltóan kétbalkezes, tipikus wellsi kisember. Mindketten - Párkereki úr és Mr. Polly is - egy azon foglalkozást űznek: kiskereskedők, akik a pult mögül szép, szabadabb, levegősebb életre vágynak. Párkereki úr és Mr. Polly is egy akkoriban bűvös járművel - kerékpárral - kelnek útra, amikor elfogja őket a belső nyugtalanság, hogy világot lássanak: vagyis megismerjék az öreg "békebeli" Anglia városait, falvait, ismeretlen vidékeit. Wells pompásan idézi fel az Edward-kori Anglia légkörét. Az elbeszélések pikareszk gazdagsága, fordulatossága és derűs hangja vonzó olvasmánnyá varázsolja az "egyszerű élet" dicséretét, a mindennapok hőseinek élni akarását és vitalitását megörökitő regényeket.

H. G. Wells - Kőkori történet
Ug-lomi történetében Wells kamatoztatta természettudományos képzettségét, sok geológiai és őslénytani ismeretet nyújt. A történet az őskőkor első szakaszában játszódik, a neander-völgyi emberkultúrában, de a felvázolt földrajzi, éghajlati és élettani viszonyok alapján mindenképp az író által jelzett időpontnál korábban, az utolsó jégkorszak előtt, tehát 70-100 ezer éve. De nem is a tudományos pontosság és a hitelesség a lényeges, hanem az írói képzelet remeklése. Egyetlen figurába sűrítve - mégis valószerű és meggyőző ábrázolásban látjuk itt azt a fejlődést, amelyet talán csak nemzedékek százain át tett meg az őskőkor embere. Ug-lomi a maga találékonyságával, nyughatatlan kíváncsiságával, képzelőerejével és bátorságával az örök emberi értékek hordozója, és a gyengéd, ugyancsak bátor és önfeláldozó Eudena méltó párja.

H. G. Wells - The lost inheritance/Az elveszett örökség
Kétnyelvű (magyar-angol) gyakorlókönyv.

H. G. Wells - A ​püspök lelke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. G. Wells - Selected ​Short Stories
This ​account of Tagore's work includes an introduction, selected essays and a glossary and is intended to form a companion volume to his collection of "Selected Poems". In this particular volume Tagore reaches beyond documentary realism towards his own visions, which provide a vivid picture of Bengali life. Rabrindranath Tagore was a poet, musician and painter and as a grandmaster of Bengali culture concentrated on creating a new form of literature - the short story, while providing India with one of it's more well-known Romantic Poets. The author won the 1913 Nobel Prize.

H. G. Wells - A ​szerelem és Lewisham úr
Részlet ​a könyvből: Megismerkedés Lewisham úrral A bevezető fejezet nem foglalkozik a szerelemmel - ez az ellenfél kétségtelen bizonyossággal csak a harmadikban lép fel, - és Lewisham urat még tanulmányainak közepette találjuk. Az idő jó néhány évvel, majdnem évtizeddel napjaink előtt s ezekben a napokban Lewisham úr kisegítő oktató volt a whortleyi földesúri iskolában - Whortley, Sussexben - és fizetése negyven font volt egy esztendőre, a miből a tanidő tartama alatt hetenkint tizenöt shillinget fizetett Mundayné asszonynak, a weststreeti kis bolt tulajdonosának, lakásért és ellátásért. Urnak szólították, megkülönböztetésül a nagyobb fiúktól, a kiknek a tanulás volt a kötelességük és szigorú rendszabály tárgya volt, hogy ezek részéről a sir czímzés illeti meg. Készen vett ruhákat viselt, merev szövetből való fekete kabátja elől és ujjain fehér volt az iskolai krétától, arcza lágy bajusza alig serkedező. Elég jóképü tizennyolcz éves ifjú volt, dús hajú, mindennapiasan megnyirva, meglehetősen kiemelkedő orrán majdnem felesleges szemüveggel, - a szemüveget ugyanis azért viselte, hogy öregebbnek tüntesse fel magát s így a tekintélyt biztosítsa. Az adott pillanatban, mikor történetünk megkezdődik, lakószobájában tartózkodott. A helyiség padlásszoba volt, fémvázas feltoló ablakkal, ferde tetővel és nekivetemedett falakkal, melyek, mint azt a még le nem szaggatott helyek bizonyították, számtalan, régi divatú virágos papirszalaggal voltak kitapétázva.

H. G. Wells - Mr. ​Lewisham és a szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. G. Wells - Az ​időgép / Az elcserélt élet
Az ​időjáró (legjobb, ha így nevezzük) titokzatos fejtegetésekbe mélyedt. Szürke szeme csillogott, hunyorgott s arca, mely rendszerint sápadt volt, kipirult, megelevenedett. A tűz vidáman égett s az ezüstliliomokból sugárzó lágy, fehér fény keresztülszűrődött a poharainkban gyöngyöző s elenyésző buborékokon. Székeink - az időjáró szabadalmai - átöleltek, dédelgettek, úgy hogy nem is éreztük, hogy ülünk. Az a kényelmes, ebédutáni légkör fogott körül, melyben a gondolat, ledobva a pontosság békóit, bájos szabadsággal száguld ide s tova. Ily módon beszélt ő is nekünk, sovány mutatóujjával jelezve a fordulatokat, mialatt ott ültünk s lustálkodva csodálkoztunk szelleme termékenységén s azon a komolyságon, amellyel ezt az új paradoxont - mert annak tartottuk - fejtegeti. - Figyeljetek jól ide, mert szembe kell szállnom néhány csaknem általánosan elfogadott gondolattal. Például, az egész geometria, ahogy az iskolában tanítják, tévedésen alapul. - Nem lesz sok, ha ennyit kívánsz tőlünk bevezetésül? - szólt közbe a vitatkozó hajlamú, vörös Filby. - Eszem ágában sincs azt kívánni, hogy bármit is elfogadjatok kellő megokolás nélkül. Csakhamar be fogtok látni annyit, amennyire szükségem van. Azt természetesen tudjátok, hogy a matematikai vonalnak - egy vastagság nélküli vonalnak - nincs érzéki léte. Ezt tanultátok, nemde? Éppígy nincs a matematikai síknak sem. Ezek puszta elvonatkozások.

H. G. Wells - Az ​ellopott test
A ​kettős én, a váratlan személycsere hátborzongató témája híres angolszász írók fantáziáját foglalkoztatta, elegendő R. L. Stevenson félig jóságos félig szörny “emberpárjára” utalnunk, Dr. Jekyllre és Mr. Hyde-ra. H. G. Wells “Az ellopott test” című kisregénye ehhez még a gondolatátvitel – sőt a sikeres gondolatátvitel! – témáját kapcsolja. H. G. Wells azonban igen sokoldalú író volt, s ha szépirodalmi műveit most nem számítjuk, bájos, dickensi humorát jól jellemzi Mr. Brisher különös kalandja – egy “kinccsel”. Az itt közölt történetek a termékeny és sokoldalú szerző remekeiből izgalmas és szórakoztató szilánkokat nyújtanak, tegyük hozzá: világirodalmi szinten.

H. G. Wells - Mr. ​Blettsworthy auf der Insel Rampole
Der ​wohlsituierte, gebildete, aber etwas naive Mr.Blettsworthy erleidet Schiffbruch auf See und fällt, so scheint es, Kannibalen in die Hände, die ihn für geisteskrank halten, aber gerade deshalb sein Leben schonen. So erlebt er ihre barbarischen Bräuche, ihre wüsten, blutigen Kämpfe, bis er wieder in seine zivilisierte Welt zurückkehrt. Die freilich, so entdeckt er nun, begegnet dem arglos Gutwilligen kaum anders als jene Wilden.

H. G. Wells - Az ​új Machiavelli
Wells ​életrajzírója, David Smith úgy jellemzi röviden ezt a művet, mint Wells leginkább önéletrajzi regénye. Számos nagy regényíró, mint Joseph Conrad, Upton Sinclair és D.H. Lawrence élteti és magasztalja a regényt, melyben pőrén fekszik előttünk Wells életének tragédiája, ami a finom gondolkodás és a nemes érzések mellett a teljes képtelenség a megfelelő életvezetésre. Ezzel szemben a cím megtévesztő: a főhősre utal, aki kiváló szellemi képességek birtokában próbálja meg megreformálni Nagy-Britannia politikai rendszerét, ám ez mindössze a felszín. miközben a lényeg a mélyben lappang: egy briliáns író szerencsétlen magánélete és ennek visszatükröződése a felépített főhős világában. A kötetet Tonelli Sándor fordította.

H. G. Wells - Men ​Like Gods
Mr ​Barnstaple was ever such a careful driver, careful to indicate before every manoeuvre and very much in favour of slowing down at the slightest hint of difficulty. So however could he have got the car into a skid on a bend on the Maidenhead road? When he recovered himself he was more than a little relieved to see the two cars that he had been following still merrily motoring along in front of him. It seemed that all was well -- except that the scenery had changed, rather a lot. It was then that the awful truth dawned: Mr Barnstaple had been hurled into another world altogether. How would he ever survive in this supposed Utopia and, more importantly, how would he ever get back?

H. G. Wells - Delphi ​Complete Works of H. G. Wells
Features: * ​Over 40 novels and all with individual contents tables * Illustrated with attractive images relating to Wells’ life and works * Annotated with introductory paragraphs to many of the novels and other works * Images from film adaptations of Wells’ work * ALL the short story collections * Rare novels, and all formatted for your enjoyment * The Father of Science Fiction’s works are presented in a scholarly order * INCLUDES rare early short stories, including Wells’ very first published story "A Family Elopement" * ALSO includes 10 BONUS non-fiction texts, including the famous Little Wars, Floor Games and Wells’ renowned socialist essays * Enjoy ours upon hours of reading original stories like The Time Machine, The War of the Worlds and The Invisible Man * Features BONUS text of fellow sci-fi writer J.D. Beresford's essay on Wells' works * UPDATED with A SHORT HISTORY OF THE WORLD Please note: due to copyright restrictions, some of the later novels are not included. The Dream, Christina Alberta's Father, Mr Blettsworthy on Rampole Island, The Bulpington of Blup, Brynhild, The Camford Visitation , Apropos of Dolores, The Brothers, Babes in the Darkling Wood, All Aboard for Ararat, You Can't Be Too Careful, are not available. However, when they enter the public domain, they will be added as a free upgrade for customers who’ve purchased the eBook. Contents: The Novels THE TIME MACHINE THE CHRONIC ARGONAUTS THE WONDERFUL VISIT THE ISLAND OF DR MOREAU THE WHEELS OF CHANCE THE INVISIBLE MAN THE WAR OF THE WORLDS WHEN THE SLEEPER WAKES LOVE AND MR LEWISHAM THE FIRST MEN IN THE MOON THE SEA LADY THE FOOD OF THE GODS KIPPS A MODERN UTOPIA IN THE DAYS OF THE COMET THE WAR IN THE AIR TONO-BUNGAY ANN VERONICA THE HISTORY OF MR POLLY THE NEW MACHIAVELLI MARRIAGE THE PASSIONATE FRIENDS THE WIFE OF SIR ISAAC HARMAN THE WORLD SET FREE THE PROPHETIC TRILOGY BEALBY THE RESEARCH MAGNIFICENT MR. BRITLING SEES IT THROUGH THE SOUL OF A BISHOP JOAN AND PETER THE UNDYING FIRE THE SECRET PLACES OF THE HEART MEN LIKE GODS THE DREAM MEANWHILE THE KING WHO WAS A KING THE AUTOCRACY OF MR PARHAM THE SHAPE OF THINGS TO COME THE CROQUET PLAYER STAR-BEGOTTEN THE HOLY TERROR The Short Story Collections THE EARLY SHORT STORIES THE STOLEN BACILLUS AND OTHER INCIDENTS THE PLATTNER STORY AND OTHERS TALES OF SPACE AND TIME TWELVE STORIES AND A DREAM THE COUNTRY OF THE BLIND AND OTHER STORIES UNCOLLECTED SHORT STORIES The Short Stories CHRONOLOGICAL LIST OF SHORT STORIES ALPHABETICAL LIST OF SHORT STORIES Selected Non-Fiction THE MISERY OF BOOTS FLOOR GAMES LITTLE WARS NEW WORLDS FOR OLD THE OUTLINE OF HISTORY RUSSIA IN THE SHADOWS MR. BELLOC OBJECTS TO “THE OUTLINE OF HISTORY” THE OPEN CONSPIRACY WHAT ARE WE TO DO WITH OUR LIVES? THE NEW WORLD ORDER The Criticism H.G. WELLS By J.D. Beresford The Biography EXPERIMENT IN AUTOBIOGRAPHY

H. G. Wells - Mr. ​Blettsworthy a kannibálok szigetén
Kalandos ​regény, amelyben egy tanult, csiszolt angol úriember hajótörés folytán Rampole Islandra kerül és hosszú esztendőkön át nem találkozik rendes emberi lénnyel, csak kegyetlen vad emberevőkkel. Óriási ősi szörnyetegeket fedez fel és megfigyeli a szokásaikat. Szent Bolond lesz belőle. Különös véletlenek segítségével sikerül megszöknie a Rampole Island barbár borzalmaiból, kellő időben, hogy még részt vehessen a világháborúban. Azután kis híja, hogy vissza nem tér a kannibálok szigetére mindörökre. Számos mulatságos és épületes megfigyeléssel, különböző hitekről és szokásokról, bűnökről és erényekről, egy félelmetes tengeri viharról és hadviselés módjáról. Végül néhány megfigyelés általában az életről és főleg a mostani időkről.

H. G. Wells - The ​Country of the Blind
As ​I sit writing in my study I can hear our Jane bumping her way downstairs with a brush and dust-pan. She used in the old days to sing hymn tunes or the British national song for the time being to these instruments but latterly she has been silent and even careful over her work.

H. G. Wells - The ​First Men in the Moon
When ​penniless businessman Mr Bedford retreats to the Kent coast to write a play, he meets by chance the brilliant Dr Cavor, an absent-minded scientist on the brink of developing a material that blocks gravity. Cavor soon succeeds in his experiments, only to tell a stunned Bedford the invention makes possible one of the oldest dreams of humanity: a journey to the moon. With Bedford motivated by money, and Cavor by the desire for knowledge, the two embark on the expedition. But neither are prepared for what they find a world of freezing nights, boiling days and sinister alien life, on which they may be trapped forever.

H. G. Wells - The ​Brothers
In ​a land torn apart by civil war, Bolaris was fiercely loyal to the Strong Men. So when Number Four informed him that Ratzel, leader of the enemy, had been captured, it was naturally a cause for celebration - that was until Bolaris actually met his great opponent? The likeness between Bolaris and Ratzel was so remarkable that Bolaris was left in no doubt that they were related - brothers, or perhaps even twins. As sworn enemies, and now as his captor, Bolaris had to work out a way to discover the truth of his identity - and do so without sacrificing his loyalty. The Croquet Player: Georgie was a very sensitive man, what some would, and did, call a sissy. Of course Georgie would never dream of blaming his somewhat effeminate nature on the over-possessive and overbearing aunt who brought him up - although others weren't quite so reticent with their opinions. Georgie had one reason at least to thank his aunt - she had led him into the career he so shone at. It didn't matter to Georgie that playing croquet wasn't exactly the most glamorous thing he could do, because it was on the croquet lawn that he met some of the most intriguing people.

H. G. Wells - A ​halhatatlan tűz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. G. Wells - Julian Huxley - George Philip Wells - Az ​élet csodái I-III.
Néhány ​évvel ezelőtt e mű szerzőinek egyike megirta a világtörténelemre vonatkozó ismereteinek összefoglalását. Könyvében a mult eseményeinek sorozatát egységes folyamatnak tekintette. Amikor az anyagot összegyüjtötte, rendezte és egybefüzte, ugy bontakozott ki a mult, mint az emberi élet külső képe térben és időben, mint az emberi akarat tettekben való megnyilvánulása és önismeretünk tökéletesedése. E regény cselekményét belső erők vitték előre egészen addig a pontig, ahol az ember tudatára ébredt alkotó erejének és ráeszmélt arra, hogy saját sorsát saját kezébe ragadhatja. Eddigi utja tapogatódzó haladás volt királyságokon, birodalmakon, háborukon és forradalmakon át az egység és a hatalom felé. A nagy eposz, a maga egyszerüségében, anélkül, hogy irodalmi szépségekre vagy költői hatásokra törekedett volna, megragadta igen sok ember érdeklődését. Mert összekapcsolta őket a multtal és szórványos történelmi ismereteiket egységes egészbe füzte. Megvilágitotta a hazafias érzések, a nemzetközi kapcsolatok, a különböző politikai és társadalmi törekvések értelmét. Kiderült, hogy az olvasók érettek voltak ezen uj világszemlélet számára, hogy szinte várták az emlitett könyvet, amelynek sikere meghaladta irodalmi értékét. Az uj mű megváltoztatta férfiak és nők eddigi történelmi felfogását, amely a Biblia elbeszélő részeiből, klasszikusok emlékeiből és nemzeti történelmük adataiból táplálkozott. Előrelátható volt, hogy a modern kor igényeit nem elégitheti ki örökké az a régi, iskolás történelem, amely barbár mitoszokkal kezdődött, részletesen tárgyalta a zsidó törzsek apró-cseprő ügyeit, de a Sziria és Egyiptom határain kivül eső világ egész multját elhallgatta és az ujabb eseményeket egyáltalában nem akarta tudomásul venni. Pedig azóta a tudomány behatolt már kissé az őskor homályába és a királyok szerepénél fontosabb eseményekre bukkant; a kutatók előtt szélesebb világ tárult fel, amelyben eltörpül Róma és Palesztina jelentősége. A Világtörténelem Körvonalai cimü munka, igénytelen stilusa, ötletszerü változatossága és minden egyéb hibája ellenére is, érzékeltetni tudta ezt a nagy perspektivát és megnyitotta sok ember szemét.

H. G. Wells - A ​vakok országa
"Arcán ​– írta Wellsről Európai irodalomtörténetében Babits - a brit gyakorlatiasság józan kifejezése ül. Fantasztikumában eleinte szigorú volt és egzakt; és az ő egzaktsága mögött nem settenkedett Poe démona. A józanság a szabad játékból hamarosan haszonra szánt és tervezgető utópiákban vitte..." A jellemzés szigorú, de igazságos. A fantasztikum és a gyakorlatiasság látszólag ellentmondó ereje mozgatja Wells egész életművét. Wells csodálkozó író, és ezért mindig kedves olvasmánya a hasonlóképpen csodálkozó ifjúságnak. szeme friss, pillantása éber, örök kiváncsisággal néz körül a világban. Amit meglát, lecsap rá; mindent vizsgálatra méltónak és megváltoztathatónak talál. És azonnal hozzá is fog, hogy megváltoztassa. Gyors és élénk fantáziája rögtön és gyakorlatiasan lát hozzá a probléma megoldásához, és ha a jelenben ezt történetesen nem látszik lehetségesnek - sebaj: megteszi a maga teremtette jövőben. Ha ábrándjait néha megmosolyogjuk is, és hosszú társadalmi regényeit ritkán vesszük kézben, fantasztikus regényei ma is megragadnak bennünket. Néhány kitűnő, és azóta száz és száz változatban megírt ötletet adott az irodalomban. Feltalálta az időgépet, mellyel kényelmesen lehet utazni a múltba és a jövőbe; feltalálta a Cavoritot, ezt a csodálatos anyagot, amely elszigeteli a gravitációt, és lehetővé teszi az utazást a világegyetem fekete mélységeiben; feltalálta a láthatatlanná tevő vegyszert, a mesterséges gyémánt előállítási módját, a hibernálást, és még számos különös "tudományos" eszközt és módszert - hogy ezek révén is a társadalom problémáiról beszéljen.

H. G. Wells - Egon Friedell - K. W. Jeter - Utazások ​az időgéppel
H. ​G. Wells klasszikussá vált regénye, Az időgép, a XX. század modern fantasztikumának nyitánya, a SF-irodalom örökbecsű remekműve, mely azóta számtalan szerzőt ihletett meg, s minden sci-fi kedvelő féltve őrzött kincse. Az időgép-feldolgozások köréből, a tucatszámra született utánzatok tengeréből azonban maradandó szigetként emelkedik ki az osztrák Egon Friedell és az amerikai K. W. Jeter kisregénye, melyek egymástól eltérő történelmi korszakban születtek, és az időgép történetének folytatását, továbbgondolását tűzték ki célul. A tragikus sorsú Egon Friedell (az anschluss idején öngyilkos lett) kultúrhistoriográfus esszé- és drámaíróként volt ismert. Az időgép visszatér című kisregényében elsősorban a relativitáselmélet irodalmi-filozófiai konzekvenciái izgatják, míg K. W. Jetert a jövőből a jelenbe visszatért föld alatti emberek inváziója foglalkoztatja, s az a veszély, melyet az időgép feltalálása az emberiségre hozhat (A morlockok északája). Az egy kötetben közölt három kisregény kitűnő alkalmat szolgáltat az olvasónak, hogy összehasonlíthassa a különböző korokban és felfogásban született, irodalmi értékű sci-fi remekművek találkozási pontjait.

H. G. Wells - A ​világtörténet alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. G. Wells - The ​War of the Worlds
The ​War of the Worlds (1898) is a science fiction novel by H. G. Wells. It describes the experiences of an unnamed narrator who travels through the suburbs of London as the Earth is invaded by Martians. It is one of the earliest stories that details a conflict between mankind and an alien race. The War of the Worlds is split into two parts, Book one: The Coming of the Martians, and Book two: The Earth under the Martians. The novel is narrated by a writer of philosophical articles who throughout the narrative struggles to reunite with his wife, while witnessing the Martians rampaging through the southern English counties. Part one also features the tale of his brother, who accompanies two women to the coast in the hope of escaping England as it is invaded.

H. G. Wells - Ann ​Veronica
Ann ​Veronica is an Edwardian rebel with a cause. She's beautiful, 22, a successful biology student... and her father has forbidden her to go to an innocent fancy-dress ball. But Mr Stanley has some surprises in store. And so has Ann Veronica when she quits stifling Morningside Park for London; exchanging suburban small-talk, blind prejudice and suitable Mr Manning for a New Woman's life with the Fabians and the Suffragettes. For a time, her adventure is subsidized by rich Mr Ramage, a sexual opportunist who soon demands a return on his investment. Then, in the Central Imperial College Laboratory, amongst the sinks, tables and smells of methylated spirit and sterilized decay, Ann Veronica exchanges meaning glances with Capes, a brilliant writer-biologist - and notorious divorce co-respondent...

Jack London - H. G. Wells - Ádám ​előtt / Kőkori történet
Ug-lomi ​történetében Wells kamatoztatta természettudományos képzettségét, sok geológiai és őslénytani ismeretet nyújt. A történet az őskőkor első szakaszában játszódik, a neander-völgyi emberkultúrában, de a felvázolt földrajzi, éghajlati és élettani viszonyok alapján mindenképp az író által jelzett időpontnál korábban, az utolsó jégkorszak előtt, tehát 70-100 ezer éve. De nem is a tudományos pontosság és a hitelesség a lényeges, hanem az írói képzelet remeklése. Egyetlen figurába sűrítve - mégis valószerű és meggyőző ábrázolásban látjuk itt azt a fejlődést, amelyet talán csak nemzedékek százain át tett meg az őskőkor embere. Ug-lomi a maga találékonyságával, nyughatatlan kíváncsiságával, képzelőerejével és bátorságával az örök emberi értékek hordozója, és a gyengéd, ugyancsak bátor és önfeláldozó Eudena méltó párja.

H. G. Wells - Krisztina ​Alberta apja
Harminc ​évvel ezelőtt, amikor még Wells hírneve csak hazájában volt emelkedőben, de egyebütt nevét még alig ismerték, magyar nyelven először a Franklin-Társulat adta ki Wells műveit a Magyar Könyvtárban. Wells nevét a magyar köztudatba a Franklin-Társulat vitte be s ő ismertette meg a magyar olvasóval a mai világirodalomnak ezt a hatalmas alakját. A nagy angol író egyre emelkedő hírneve meglelte az időt nagy társadalmi regényeinek a kiadására. A Franklin-Társulat Külföldi Regényírók vállalatában megkezdte Wells nagy műveinek sorozatos kiadását. A Külföldi Regényírók Wells-sorozata a nagy angol író legdöntőbb jelentőségű reprezentatív műveit gyűjti egybe s teljes képet ad arról az írói oeuvre-ről, amely a mai ember, a mai társadalom, a mai élet nagyszerű époszát teremtette meg.

H. G. Wells - The ​Invisible Man
H.G. ​Wells' great novel of the dangers of science describes a man cast out from society by his own terrifying discovery. THE INVISIBLE MAN tells the story of Griffin, a brilliant and obsessed scientist dedicated to achieving invisibility. Taking whatever action is necessary to keep his incredible discovery safe, he terrorises the local village where he has sought refuge. Wells skilfully weaves the themes of science, terror and pride as the invisible Griffin gradually loses his sanity and, ultimately, his humanity.

Kollekciók