Ajax-loader

Hatvany Lajos könyvei a rukkolán


Hatvany Lajos - Emberek ​és korok
Az ​„Emberek és korok” első kötete szépirodalmi jellegű kor- és családtörténeti regényen s elbeszéléseken kívül történelmi tanulmányokat és kisebb emlékezéseket tartalmaz. Az előbbiek közül legérdekesebb a Draheim-nemzetség, ez a nagyarányú családtörténeti regény, az utóbbiak közül pedig legizgalmasabb a Szécsényi-nemzetség felemelkedéséről szóló tanulmány. Az előbbi írásokban a történész és író, az utóbbiakban a történelemkutató és a szemfüles riporter legjobb képességeinek pompás ötvözetét csodálhatjuk meg. A második kötet, noha másféle izgalmat kelt az olvasóban, érdekességben nem marad el az elsőtől, már azért sem, mert főhőse maga az író. Emlékirataiban ("Négy országon keresztül", "Egy hónap története"), cikkeiben és naplójegyzeteiben igen sok nem közismert történelmi dokumentumot találunk, s ugyanakkor ezek az írások az író ésszerű, tehát rokonszenves fejlődésének grafikonját is elénk rajzolják: a radikális polgári eszméktől a marxizmus elvi igazságának felismeréséig. Az „Emberek és korok” írásainak jó része most jelenik meg először nyomtatásban, a két kötet tehát a Hatvany-életmű legalaposabb ismerői számára is meglepetést fog jelenteni.

Hatvany Lajos - Urak ​és emberek I-II.
"A ​gazdagság éppoly állapot, mint az egészség, a betegség, a fiatalság vagy a szegénység... A szegénység... irodalmilag minden oldalról meg van világítva. Ellenben a gazdagság, kevés lévén a kapitalista író, még alig kiaknázott irodalmi érték. Ezért anyagilag független ember, ha ír, ne adja a műszegényt, hanem vigye bele írásába kivételes helyzete összes dokumentumait." Hatvany Lajos: Válaszok. Nyugat, 1910 1790 körül Morvaországból Magyarországra érkezik Náthán fia Simon. Egy szegény, árva, magyarul nem beszélő, pajeszos-kaftános-szakállas zsidó fiú. És valamikor az 1930-as évek derekán dédunokája, az ország egyik legnagyobb iparmágnása, a legdivatosabb ruhákba öltözött, művelt pesti zsargonban beszélő Bondy Zsigmond elveszi feleségül arisztokrata menyasszonyát, és beköltözik ősi nemesi kastélyába. Közben háborúk, forradalmak, tőzsdekrachok, iskolai balhék, szerelmek, esküvők és temetések váltogatják egymást, megismerjük a pénzcsinálás, a gazdasági birodalom kulisszatitkait és a zsidó-magyar identitás örök kérdéseit. A mesélő pedig báró Hatvany Lajos, az asszimilált, milliárdos birodalmat felépítő Hatvany-Deutsch család sarja. Az Urak és emberek trilógia a magyar és a világirodalom rejtett kincse, a zsidó Buddenbrook-ház. Egy regényfolyam, amely a jelek szerint Márai és Szerb Antal regényeihez hasonlóan rövidesen meghódítja a világot is.

Hatvany Lajos - Harcoló ​betűk
Válogatásunk ​darabjai a magyar irodalmat szerető, értő és értékelő író kritikusi műhelyéből kerültek ki. Olvashatók itt a fiatal, pályája elején álló Hatvany Lajos írásai a Nyugat indulásának éveiből. Szerzőjük nemcsak arról tesz tanúbizonyságot, hogy érzékeny minden új művészi értékre - főként Ady költészetére, hanem elsőként hangsúlyozza a magyar irodalom folytonosságának gondolatát is.

Hatvany Lajos - Feleségek ​felesége
Petőfi ​Sándor és Szendrey Júlia megismerkedésének, szerelmük születésének története ez a könyv, amely 1919-ben jelent meg először és azóta is utoljára. Levelekből, naplórészletekből és a szerző mély emberismereten alapuló finom megfigyeléseiből bontakozik ki a magyar irodalom egyik legérdekesebb, legsajátosabb szerelmi regénye. Hatvany szinte napról napra kíséri végig a két fiatal megismerkedése és házasságkötése között eltelt egy év történetét, és megpróbál választ adni az önmagának feltett kérdésre: lelki kaland volt csupán, vagy igazi szenvedély a magyar irodalom leg-cszményibbnek tartott szerelmi egymásra találása ?

Hatvany Lajos - Így ​élt Petőfi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hatvany Lajos - Glink Károly - Beszélő ​házak és tájak
Hatvany ​Lajost, a tudóst és írót szerelem fűzte városához, a reformkori Pesthez, mely "a haza szíve és agya" csakúgy, mint ahhoz a Budapesthez, ahol született - és évtizedes kényszerű szünetekkel ugyan, de élt és meghalt. Az 1957-ben megjelent _Beszélő házak_ , illetve az 1963-ban közreadott _Beszélő tájak_ című kötetek gerincét az ő írásai alkották, ezekhez járultak neves pályatársainak vallomásai. E lírai emlékezéseket és leírásokat elevenítették meg Gink Károly művészi felvételei. A könyv, melyet most adunk az olvasó kezébe, tartalmazza - szinte hiánytalanul - az említett két kötet írásait, valamint az elmúlt három évtizedben körünkből eltávozott jelentős írók szűkebb és tágabb környezetének barátok, értő kritikusok által való megelevenítését. A kötetet Gink Károly 187 színes felvétele mellett 97 íróportré is díszíti.

Hatvany Lajos - Szalontától ​Pestig
Hatvany ​Lajos Arany-tanulmányainak és cikkeinek gyűjteménye a költő születésének 160. évfordulójára jelenik meg. A különböző időkben, a felszabadulás előtt és után, itthon és emigrációban készült írásokból egységes és a maguk korában merőben új Arany-kép bontakozik ki. Hatvany hadakozik a kortárs irodalomtörténet "epikus lett, mert szükségszerűen azzá kellett lennie"-féle sommás, Aranyt szoborrá merevítő elképzelései ellen. "Igaz-e, hogy Arany változatlanul 12 vaskos kötetbe gyűjtött műveiből csak változhatatlan, állandó igazságokat lehet leszűrni?" -- kérdezi, és elemző életrajzzal, a családi hagyományok felkutatásával, Szalonta társadalmi rétegződésének vizsgálatával utat nyit az Arany-oeuvre titkainak megfejtéséhez. A műveknek, az apró élettényeknek és a leveleknek összevetéséből a rejtőzködő, ellentmondásokkal terhelt polgár-költő portréját rajzolja elénk, akinek a közhiedelemmel szemben nem előnyére, hanem éppen kárára volt a magyar félfeudális falu idegőrlő bezártsága, kisszerű, eseménytelen, távlatok nélküli élete. A rendkívül művelt Hatvany remek kritika- és tanulmányíró. Munkái többnyire valamilyen aktualitás kapcsán (főleg könyvbírálatként) születnek, tele lendülettel, szenvedéllyel, vitázókedvvel, olykor maró gúnnyal és elfogultsággal is a bírálat tárgya iránt, de fő jellemzőjük mégis az okosság s -- Arannyal kapcsolatban -- a végiggondolt, elemző értékelés. Hatvany Lajos századunk egyik legsokoldalúbb magyar írója és személyisége. Báró és radikális polgár, Ady, József Attila barátja és támogatója, kritikus, regényíró, lapszerkesztő.

Hatvany Lajos - Beszélő ​tájak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hatvany Lajos - Gyulus
Hatvany ​Lajos kéziratos hagyatéka új és új meglepetésekkel szolgál: most derül ki csak igazán, hogy Hatvany nem csupán kritikusnak, irodalomtörténésznek, szerkesztőnek és irodalompártolónak volt jelentős, hanem mint szépíró is előkelő helyet foglal el a két háború közti magyar próza történetében. A hagyatékból most előkerült Gyulus Hatvany Lajos egyik legérdekesebb és legnagyobb szabású prózai műve. Ebben a regényben az író megkapóan gazdag és izgalmasan szellemes képet fest a századelő magyar társadalmáról. A regény főhőse, Stern Gyula, akit családtagjai és barátai csak "Gyulus"-nak becéznek, amolyan budapesti Oblomov: míg apja még a kapitalisták első nemzedékének mohó étvágyával szerezte és gyűjtötte a vagyont, ő már bizonytalanul, bágyatagon botorkál a háborúra - az első világháborúra - készülő magyar világban. Hatvany Lajos regénye egyrészt remek freskót fest a korabeli magyar életről, másrészt a főhősnek s a mellékszereplőknek árnyalt lélekrajzával a modern pszichológiai ábrázolás maradandó eredményét nyújtja.

Hatvany Lajos - Egy ​székely nemes, aki felfedezte a demokráciát
Megtaláltuk ​őseinket: Mennyi bús homlokú magyar, Kinek azért kellett pusztulni, Mert újat, emberit akar. Megnyíltak lángolón előttünk A Bólyai- s Csere-sírok S hozzánk szegődtek szép sorjában Az árnyas, magyar mártírok. Ady.

Hatvany Lajos - Ady
Hunn, ​új legenda Hatvany Lajosnak küldöm szeretettel és hálával azért, mert szeret, bánt és félt. Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?: Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak S életemnek csak nézői a maiak. Messziről és messzire megy ez élet S csak: élet ez, summája ezrekének, Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott. .... Hatvany Lajos: Ady világa II. Aki a tegnapi embert magyarázza, nem magyarázza meg Ady Endrét. Mert Ady, a sok tegnapi embert között, egyetlen Ady Endre volt. Aki ezt az egyetlen embert magyarázza, nem magyarázza meg Ady Endrét, a költőt, aki közülünk elmúlt emberi lényétől oly független, el nem múló emberi életet él. A régi és modern bírálat, a költő költői mivoltának sok burokba hurkolt, mélyen rejlő titkát mindenképpen megkerülni igyekszik. Inkább megírja a költő életrajzát, a művek vonatkozásait az élethez, meg a költő érzelmi életét elemzi, világnézetét kihántja, verseinek technikáját lesi el, nyelvének sajátságait figyeli meg, az egyetlen művésznek alkotásait elődök és kortárak műveivel hasonlítja össze, tartalmakat mond el, jellem rajzokat feszeget, alapeszmét hánt ki, csak épp a titkok titkát, a költő művésziségének és a költő költői hatásának titkát, szóval épp a költőt nem figyeli meg a költőben.

Hatvany Lajos - A ​tudni-nem-érdemes dolgok tudománya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hatvany Lajos - Emberek ​és könyvek
Hatvany ​Lajos gazdag írói hagyatékából már több kötet tanulmány, kritika, emlékezés látott napvilágot a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában. Belia György, a Hatvany-mű szakértője, most újabb érdekes, fontos írásokat ad az olvasó kezébe. Hatvany a magyar múlt és jelen irodalmának egyaránt kitűnő ismerője volt: Arany János és Petőfi Sándor költészete csakúgy foglalkoztatta élete során, mint Bródy Sándor vagy Bölöni György, Babits Mihály vagy Szomory Dezső művészete. Nagyobb, elemző tanulmányokban vagy harcos, polemikus kritikákban mondta el azt, amit a legfontosabbnak tartott: friss olvasmányélményeit és a művek mögött húzódó emberi-világnézeti problémákat. Nemcsak lendületes, szellemes stílusa, mindig harcra kész indulata fogja egységbe e különféle tárgyú írásokat, hanem kivételesen érzékeny irodalomlátása és következetesen radikális politikai szemlélete is. Gyűjteményünk a kritikák mellett közli négy nagyobb tanulmányát - köztük a kéziratos hagyatékban talált, új szempontokkal gazdag, szellemes Költői ábránd és testi szerelem című esszét, olykor elfogultan indulatos, de nagy irodalomtörténeti érdekességű polémiáit Babitscsal, Schöpflinnel, Én és a könyvek című esztétikai ciklusba foglalt emlékezéseit a Nyugat megalakulásáról, börtönélményeiről stb.

Kollekciók