Ajax-loader

Fülöp János könyvei a rukkolán


Bors1
elérhető
0

Fülöp János - Bors I.
Leghőbb ​vágyam az volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés másként határozott. Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kényszerítenek, hogy a béke hosszú esztendei után kardot ragadjanak monarchiám becsületének védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására, s területi épségének biztosítására. A szerb királyság, amelyet állami létének első kezdetétől fogva egészen a legújabb időkig mind elődeim, mind én is támogatásban és segítségben részesítettünk, gyorsan felejtő hálátlansággal már évekkel ezelőtt az Ausztria-Magyarország elleni ellenségeskedés útjára lépett. Nem teljesült az a reménység, hogy a szerb királyság méltányolni fogja kormányomnak hosszú tűrését és békeszeretetét. Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen érzett gyűlölet. Mind leplezetlenebbül lép előtérbe az a törekvés, amely Ausztria-Magyarország elválaszthatatlanul egybetartozó területeinek elszakítására irányul.

Fülöp János - Gordiusz ​mester nyomoz
1. - ​Ott találták a szobája padlóján, a feje kilyukasztva egy bronzból készült szárnyas Merkur-szoborral. Egyetlen ütés, holtbiztosan a halánték megfelelő pontjára. - És teljesen kifosztják. - Nem visznek el a lakásból semmit... 2. Útközben, a rendőrségi gépkocsiban, tömören összefoglalták Fekecs és Gordiusz számára, mi történt: a Vak egér nevű kiskocsma előtt, az autóbuszmegállóban, egyetlen késszúrással megöltek egy fiatalember. S bár az utcán sokan jártak-keltek, sőt néhányan buszra is vártak, senki nem látott és nem hallott semmit...

Covers_278598
elérhető
1

Fülöp János - Március
Az ​egymásratalálás története ez a regény - 1942 március tizenötötdike tízezres tömegtüntetésének és egy bimbózó szerelemnek a históriája. - Vesszen Hitler - kiáltották tízezer torokból a Dunaparton, Horthy rezidenciájával éppen szemben. - Le a háborúval! - kiáltották a magyar történelem legigazságtalanabb háborújának kilencedik hónapjában. Ezen a márciusi tömegdemonstráción egymásra lel a maroknyi, föld alá szorított kommunista párt és az egész halandó hazát féltő magyarság. És a tüntetés lázas pillanatainak sodrában találja meg a fiú aki részt vett e tüntetés előkészítésében, a lányt, akivel megszeretik egymást. Huszonnégy óra története ez a regény, de ez az egy nap érzékelteti az egész nehéz, zavaros, politikai kérdésekkel terhes időszakot. A nemzet és a regényhős számára feledhetetlen nap ez. És az író módot talál rá, hogy megszerettesse velünk ezeket a nagy eszmékért lelkesedő, tisztaérzésű fiatalokat. Hangulatteremtő erejével a történet személyes részesévé avatja az olvasót, a ugyanakkor említésre méltó korrajzot is ad.

Fülöp János - Bors ​I-II.
Leghőbb ​vágyam az volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés másként határozott. Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kényszerítenek, hogy a béke hosszú esztendei után kardot ragadjanak monarchiám becsületének védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására, s területi épségének biztosítására. A szerb királyság, amelyet állami létének első kezdetétől fogva egészen a legújabb időkig mind elődeim, mind én is támogatásban és segítségben részesítettünk, gyorsan felejtő hálátlansággal már évekkel ezelőtt az Ausztria-Magyarország elleni ellenségeskedés útjára lépett. Nem teljesült az a reménység, hogy a szerb királyság méltányolni fogja kormányomnak hosszú tűrését és békeszeretetét. Mindig magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen érzett gyűlölet. Mind leplezetlenebbül lép előtérbe az a törekvés, amely Ausztria-Magyarország elválaszthatatlanul egybetartozó területeinek elszakítására irányul.

Fülöp János - Szerelem ​hava
"A ​férjem is izgatottan járt-kelt ide-oda, szokása szerint szüntelenül maga elé motyogott, azt dünnyögte: "Új szakasz kezdődik az életünkben." A kifejezés a levegőben volt, 1954-et írtunk, éppen akkor ülésezett a III. pártkongresszus, az "új szakaszt" akkor hirdették meg a politikában, könnyű volt fölkapni - Tamás soha semmit nem talált ki magamagától. Új szakasz! Mi, pártmunkások az előző év júniusának megrázkódtatásai után úgy éreztük, ismét biztosan ülünk a lovon. A vezetők újra meg újra deklarálták a párt egységét, átfogalmaztak néhány, előzőleg hibásnak bizonyult határozatot - múló epizódnak tűnt a bizonytalanság, s mi épp azokban a napokban kaptuk meg a lakáskiutalást. Beköltöztünk tehát, s én azonnal bevettem magam a konyhába - szégyelltem Tamás előtt az elérzékenyülésemet -, nagy műgonddal vacsorát készítettem (ez is csoda volt, korábban Kisanya soha nem engedett főzni, mindig zavart "pihenni", hogy tanulhassak), aztán asztalhoz kiáltottam a férjemet. Ünnepélyes pofával került elő, vigyorogva egy üveg pezsgőt húzott elő az aktatáskájából. Életemben nem ittam még pezsgőt; Tamás rávett, hogy egy hajtásra végezzünk az első pohárral, be is csíptem tőle, a munkám pedig kárba veszett, az étel ugyanis meredtre hűlt az asztalon, mi pedig - oktalanul és szégyentelenül - villanyfényben szeretkeztünk egymással. Mikor felocsúdtam, ugyanúgy, mint imént, megrázott az undor. Tamás azt hitte: fázom, betakargatott, mellém ült az ágy szélére, üdvözült ábrázatot csinált, megint elkezdte az "új szakaszt". Hogy "mától mindenben" új életet kezdünk."

Fülöp János - Bors II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülöp János - Angyalföldi ​krónika
Egy ​munkáscsalád négy nemzedékének majdnem százesztendős története, vágyai, sorsfordulói elevenednek meg e könyv lapjain. 1865 őszén egy pozsonyi malomgépész, Rácz János feleségével együtt Pestre költözik. A rohamosan fejlődésnek induló város központjától akkor még nagyon távol eső külterületen vernek gyökeret. Ez a vidék, Budapest később legendás hírű munkáskerülete, akkor még "kietlen táj, melyet a sziget fái eltakarnak, nádtetős házaival, fatelepeivel, téglavető gödreivel, tutajaival, a Rákos-patak akkor még kettős torkolatával - ez a táj néhány évvel később a pesti munkások keresztségében elnyeri a szépen hangzó, s később oly keserű öngúnynak ható ANGYALFÖLD nevet". A kopár pusztaságon egy-két emberöltő múltán gyárkémények erdeje emelkedik. Körülöttük nyomorúságos vityillókba, bérkaszárnyákba zsúfolódva tengődnek a gyárak dolgozói. Itt él az egyre terebélyesedő Rácz család is. Egyéni sorsuk összefonódik a külterület sorsával.

Fülöp János - Tavaly ​ilyenkor
Mikor ​a regény rokonszenves hőse megszökik az ifjúsági építőtáborból, nem a munka elől menekül. Építészmérnöknek készül, tervezni szeretne, pompás épületekről álmodik, de mikor megtudja, hogy két hetüket árokásással fogják eltölteni, úgy érzi, csúfosan becsapták. Nekivág egy fillér nélkül a világnak, mint a mesebeli királyfi, hogy meglelje a szerencsét: a neki való szép, érdekes munkát. És miközben autószerelőből hős életmentővé, villanyszerelőből hamis Krisztussá, potyautasból idénymunkássá, tányérmosóból csacsihajcsárrá vedlik át, nemcsak a saját bőrén tapasztalja meg a magvas tanulságot, hogy a megélhetésért mindenütt keményen meg kell dolgozni, de megszerzi kalandozásainak társa: a bájos, egyenes, talpraesett Zsuzsi barátságát is . A középiskola után pedig éppen a nagy építkezésen találja meg azt a célt, amiért lelkesen dolgozik érdemes. A fiatal író lendületesen, sok humorral pergeti a fura kalandok sorozatát, érdekes és jellegzetes figurákat rajzol biztos kézzel, stílusa tömör, lényegre törő. A fejezetek élén Kondor Lajos fejlécei állnak.

Fülöp János - Fülemüle
Az ​író a könyvéről: "Fülemüle már nem éle; nem tartom be az irodalom ősi játékszabályát, hogy »majd a végén«, rögtön elárulom, mi lett a hősöm sorsa. Engem az érdekel, milyen ember volt ő valójában, s azt akarom, hogy olvasóimat is ez érdekelje. Nem akarok fensőbbséges lenni, de az az igazság: kíváncsiságunkban (mi lesz?) megfeledkezünk arról, hogy mi van. Ezernyi ezer emberrel vagyunk kapcsolatban, kivel pókszálak, kivel kötelékek fognak egybe, s mégsem ők, hanem a történetük érdekel, nem a jellemük, >>hanem a sztorijuk<< - hogy művészzsargonban fejezzem ki magam -, sőt ugyanez vonatkozik saját magunkra is: élmények záporában élünk, odatartjuk az arcunkat, vagy ernyő alól figyelünk, de mikor jut eszünkbe befelé fordulni, önmagunkról gondolkodni?..."

Fülöp János - A ​Hadács / Az üstökös
Két ​regény került egymás mellé a kötetben. Mindkettő szatíra, s mindkettőjük televénye a tegnapok történelme. Ikerkönyvek hamis ügyek hamis védelmezőiről. Leleményes és kivédhetetlen szatírái a koronként változó koturnuson ágáló törpeségnek. A hadács - közismert és közönséges nevén: besúgó - K. K. Mátyás téri cipészmester. A múlt század derekán sarjadó hazai munkásmozgalmi egyesületekben fejti ki "áldásos" tevékenységét. A regény az ő tizenhárom árkust megtöltő beadványából szerveződik remekművű szatírává. Míg a "Belügyi Minister Úr"-ral nagyra törő terveit ismerteti, érdemeire való hivatkozásaiból összeáll egész életútja a temesvári munkásegyletben kifejtett besúgói szerepétől pest-budai működéséig, sőt a nemzetközi munkásmozgalom "szétrobbantására" kifőzött tervének kudarcba fulladásáig. Suszterünk a hatalom félelmét nyergeli meg, hogy hasznot húzzon belőle. Az üstökös fiktív krónika. Szerzője Bakta Előd. Ő számol be nemes Zudor Bertalan "fényességes pályájáról és dicső mártíromságáról". Hogy kicsoda Zudor és hűséges lantosa? Kitalált regényalakok a történelem mindenkori mellékszereplői, a megsűrűsödő történelmi események apró vámszedői. Zudor a tizenkilences katonatanácsba befurakodó dzsentri ellenforradalmár, Bakta meg az "udvari" krónikás. Amilyen az udvar, olyan a költője. A léhűtő, ám talpig úr Zudor az elkártyázott tiszti mundérból egyenesen Bakta Előd ünneplő ruhájába, sőt hitvesi ágyába bújik, az ő vendégszerető, barátmarasztaló otthonából űzi apró, ámde annál gátlástalanabb köz- és magánéleti mesterkedéseit. A nevetségesen naiv eseménybeszámolók, a krónikás bárgyú hiszékenysége, a túlexponált vakbuzgósága fordítják fonákjára a történetet, s teszik nevetségessé a "hőst" és krónikását. Fülöp János szatírái nemcsak lenyűgöző olvasmányok, hanem áldokumentumba csomagolt történelemleckék is, melyek mává varázsolják tegnapunkat. Leomlanak a gazdagon díszített, korhű díszletek, eltűnnek az ómódi kosztümök, mert a lelkek ruhája nagyon is modern.

Kollekciók