Ajax-loader

Kovai Lőrinc könyvei a rukkolán


Kovai Lőrinc - Cézárok ​kertje
Kovai ​újabb mitikus meseregényének egyik gyakori színhelye a római cézárok csodálatos kertje, ahol a mindenkori császárok rejtelmes áldozataikat mutatják be szobrokba öntött, halhatatlan titánokként tisztelt isteneiknek és istennőiknek, hogy a földi élet befejezésére után maguk is titánokká, istenekké válhassanak. De soha nem lehet titán az, aki földi életében a zsarnoki hatalom hordozója. Zsarnokká válik tehát Tiberius csázsár, Róma "aranykorának" egyik uralkodója, mert úgy akar halhatatlan isten lenni, hogy megöli a hatalmára törő cselszövőkkel együtt hordozóit is. A regény mitikus képekben vonultatja fel az olvasók előtt az "aranykor" csodálatosan színpompás ünnepségeit, a valóságos történelmi háttérből pedig előtűnnek a kor valóban legendás alakjai: a már gyermekkorában bosszúért élő Agrippina, aki bosszújának kielégítése érdekében hajlandó két testvérét, majd később anyját is elpusztítani: örök vetélytársa, a szerelem papnőjévé váló Messalina Valeria, aki isteni mámort gyújtó lényével forrása lesz a titáni tetteknek, a halhatatlan gondolatoknak, de a hatalommal együtt őt is birtokolni vágyó zsarnokságának is. A "Cézárok kertje" pedig nemcsak a későbbi császárok: Caligula, Claudius, halhatatlan harcosok: Macro, Cassius Cherea, örökké élő költők és filozófusok: Silius Silanus, Seneca olümposzi gyönyöreinek oltárát, hanem vesztőhelyüket is szimbolizálja.

Kovai Lőrinc - Örvénylő ​fellegek
A ​16. század második felének történelmi eseményekben gazdag időszakát, több, mint negyven évet fog át Kovai Lőrinc új regénye: V. Károly uralkodásának utolsó éveit, a német-római császárság széthullását, az ellenreformáció és a vallásháborúk idejét; II. Fülöp Spanyolországát, a török ellen vívott sikeres csatákat, a németalföldi szabadságmozgalmakat, s végül a nagyszerű spanyol hajóhad, a Győzhetetlen Armada pusztulását. De Kelet-Európába, az orosz cár, rettegett Iván birodalmába is elvezet a szerző. Elmeséli az uralkodó gyermekkorát, trónra kerülésének történetét, a lázadó bojárok ellen vívott harcát és győztes hadjáratait: Asztrahany, Kazany meghódítását. A birodalmak, népek és uralkodók sorsának felívelése és hanyatlása mellett sok érdekes egyéniséget: hadvezéreket, politikusokat, egyszerű katonákat és hódító szépségű fiatal nőket vonultat fel a szerző fordulatos regényében. melynek szinte minden mozzanatában kiemelkedő szerepe van az örök emberi érzésnek, a szerelemnek is.

Kovai Lőrinc - A ​nagysámán
A ​regény a népvándorlás korába visz el, Attila hun fejedelem idejébe, s felidézi a népvándorlás mozgalmas képét, az ázsiai pusztáktól az akkori világ közepéig Rómáig áradnak az események. A több szálon bonyolított cselekménybe olykor kozmikus lények is beavatkoznak, hiszen "meseregényről" van szó. Kovai jól vegyíti a történelem konkrét eseményeit a képzelet szülte motívumokkal, így kelti életre ez a távoli kort, melynek több részletét ma is homály fedi. Ebbe a homályba világít be egy-egy sugárnyira a történet, mely szórakoztat, s egyben fölajzza az olvasó képzeletét a távoli múlt iránt: mi hogyan is történt e régi időkben?

Kovai Lőrinc - Halhatatlanok ​hegyén
"Szívesen ​emlékezem arra, hogy valaha történelmet tanítottam, s bizonyos értelemben azt teszem ma is, hiszen meseregényeimmel az a célom, hogy olvasóim megismerjék és megszeressék az elmúlt idők emlékezetes, nagy egyéniségeit. Mit nevezek én meseregénynek? Ez az általam előszeretettel művelt forma a népi hősökről szóló szájhagyományozott mondák, legendák továbbfejlesztése a modern regényírás eszközeivel. Két jellegzetes alkotói mozzanatot egyesít magában: ott, ahol ez indokolt, például az események egymásutánjának leírásában, a hiteles tényeket a dialektika törvényszerűségével követi, míg ott, ahol az ábrázolás engedi azt, az írói képzelet szabadon fordul a népi legendák gazdag fantáziavilága felé. A Halhatatlanok hegyén, amely tulajdonképpen a Spartacus-lázadás története, különösen alkalmasnak mutatkozott arra, hogy az első és második triumvirátus küzdelmeinek egy-egy jelentős epizódjában megmutathassam azt a roppant erőt és ellentmondásosságot, amely az ókori Róma e korszakváltására jellemző, a köztársasági intézményeknek egy monarchikus renddel való felváltásának történeti szükségességét s ebben a drámai kavargásban a rangjuknál vagy jellemüknél fogva nagy emberek - Spartacus, Julius Caesar, Antonius, Cicero, Kleopatra és a nem kevésbé szépséges Eirené - álmainak és tetteinek sokszor gyötrelmes vagy önkínzó viharzásában a kor minden vívmányát és rettenetét.

Kovai Lőrinc - Életre-halálra
Aki ​elolvasta Kovai Lőrinc két legutóbbi ifjúsági regényét, a Párbaj-t és A kibontott zászló-t - ismerősként üdvözölheti új regényének szereplőit: az ellenséges figurákat és a forradalomért harcoló munkásokat egyaránt. Újból találkozunk többek között Kelényi-Kernerrel és Gyánki Istvánnal, a két hírhedt rendőrtiszttel, és megjelennek a történetben mindazok, akik már korábban is harcoltak ellenük: a két rettentő erejű Rimóczki testvér, Ebergényi, a vörös huszártiszt, a törékenységében is sokat bíró Ilonka és mások. Maga a cselekmény még izgalmasabb, mint a korábbi két könyvben. Bécsben szinte az olvasó orra előtt viszik el a követségről a milliókat a fehérek, ott vagyunk amikor a fellázadt monitorok lőni kezdik a Szovjet Házat, a telefonközpontban szemünk láttára hiúsul meg az ellenség terve a nemzetközi vonalak elfoglalására, majd - a könyv zárójeleneteiben - Szegeden vagyunk szemtanúi a vöröskatonák bátorságának, amikor az emberi leleményesség és az élet kockáztatása már csak egy célt szolgálhat: kivonni erőinket az ellenforradalom és az antant szorításából. Kovai Lőrinc új regénye a Párbaj és A kibontott zászló folytatása, de önmagában is érthető és élvezhető, izgalmas olvasmány.

Kovai Lőrinc - Táruló ​égbolt
Mint ​egy pompás keleti szőnyeg mintázata, olyan gazdag és változatos ez a színesen kavargó történelmi regény. A Táruló égbolt majd száz év története; 1453-ban indul, mikor a törökök beveszik Konstantinápolyt, és a XVI. század közepén, a németországi parasztháborúk leverésével ér véget. Egy nagy kor erényekben és bűnökben kimagasló alakjai elevenednek meg a sorokban, egy rendkivüli évszázad törekvései; roppant távlatokat jár be az olvasó, mire e széles ívű regény utolsó lapjához ér. Kovai mesteri biztonsággal rendezi a könnyedén illeszkedő részletek laza képsorait, mintegy varázsintésre kél életre nála a történelem. Lorenzo Medici, a nagy reneszánsz fejedelem firenzei palotájában kiváló tudósokkal, művészekkel, filozófusokkal találkozunk, megismerjük a Borgiák viselt dolgait, a világias egyházfők fényűző élete ellen dörgő Savonarolát, s Luther Márton életét, a bölcsőtől a koporsóig. Kolumbusz Kristóffal először a portugál király udvarában találkozunk, hogy aztán a spanyol Izabella királynő trónja előtt lássuk viszont, s végigkísérhessük - őt is és a többi merész conquistadort - a nagy földrajzi felfedezések kockázatos és véres kalandjain. Angliában erre az időre esik VIII. Henrik uralkodása. Az ő élete is hálás téma a regényes feldolgozásra. A kötet Magyarországon játszódó fejezetei két nevezetes eseményről közvetítenek képeket: a Dózsa-féle parasztfelkelésről és egyik emlékezetes nemzeti gyászunkról, a mohácsi vészről.

Kovai Lőrinc - Porta ​nomentana
Kovai ​Lőrinc Cézárok kertje c. nagy sikerű regényének folytatását, a Porta Nomentaná-t most 2., bővített kiadásban kapja kézhez az olvasó. A hallatlanul izgalmas, sodró erejű cselekménysorból az írói fantázia nyomán megelevenedik az olvasó előtt Nero császár korának Rómája, az életörömökben és a hatalombirtoklás zsarnoki vágyában tobzódó császári hiearchia. A szerző bőven alkalmazza ebben a regényében is a történelem folyamán gyakran végzetes eseményeket kiváltó emberi szenvedélyek bemutatását; Agrippina, fiának, Luciusnak - a későbbi Nero császárnak - kezével mérgezi meg férjét, az isteni Claudiust, hogy azután a hatalmat egyedül birtokolhassa. A cselszövések általa font hálójában később az álmodozó, csak a költészetnek, dalnak élő ifjú Luciust akarja elveszíteni, aki azután éppen az állandóan életére törő, körülötte leskelődő összeesküvésektől való rettegés miatt lesz a történelem egyik legvéresebb kezű zsarnoka, anya- és hitvesgyilkos. Kovai meséje közben életre kelnek egy mitikus kor szereplői, a mitológiából és a történelemből ismert személyek. Látjuk az érzéki örömökben tobzódó Rómát, halljuk a cirkuszi rabszolgák élet-halál küzdelmeit kísérő tombolást s a Róma felgyújtásával megvádolt keresztények halálsikolyait. A regény hűen idézi fel a polgárháború évének nyomasztó, fülledt légkörében a római birodalom már-már kilátástalan helyzetét...

Kovai Lőrinc - Halálrepülő
A ​csendes-óceáni front nagy tengeri-légi ütközetében három kamikáze bevetésre indul, hogy a gépükre szerelt óriás bombával amerikai csatahajók fedélzetére zuhanva haljanak meg "a császárért és Nipponért". Ezek a gépek a visszatéréshez nem visznek benzint magukkal, s a pilótáknak ejtőernyőjük sincs. Egy kamikázénak mindenképpen csak meghalni lehet. Az egyik pilótára azonban két emberséges szerelő nagy titokban ejtőernyőt ad, s csak lazán csavarozzák föléje a koporsófedélnek szánt burát. Mi történik a halálra nevelt fiatal pilótával, akit a tengeri csatát figyelő partizánok halászhajója ment meg az életnek? - erről szól Kovai Lőrinc izgalmas regénye, s arról, hogy az önfeláldozásra nevelt, egy nagy közösség - egy ország - áldozatául, leendő hősi halottjaként harcba induló ember milyen öntudati metamorfózis után állhat át ugyanolyan félelmet nem ismerően és önfeláldozóan egy másik, sokkal nagyobb egyetemesebb közösség oldalára s harcolhat hajdani eszményei ellen.

Covers_126561
elérhető
0

Kovai Lőrinc - A ​bajnok
Egy ​diákgyerek, aki reménytelenül szerelmes a sportba, mert nincs hozzá tehetsége, egy világhírű autóversenyző, a sebesség megszállottja, egy zaklatott magánéletű futballista, aki végül úrrá lesz a nehézségeken, s irányításával a magyar válogatott megnyeri a labdarúgó-világbajnokságot, egy profi bokszoló, aki balszerencsés körülmények közt sok döntetlent ér el a világbajnokság szorítójában - ők ennek az egyedülállóan érdekes sportregénynek a főszereplője, valamint a körülöttük rajzó szépasszonyok, filmsztárok, énekesnők, akiknek fontos szerepük van a partnerük életének az alakulásában. A mintegy három évtizedet felölelő és problematikájában sok szempontból nem korhoz kötött cselekménysorozat bizonyára nagy sikert arat majd a Kovai-regényeket kedvelők táborában, csak úgy, mint az izgalmas sportkönyvek hívei között.

Kovai Lőrinc - Aki ​a Napba néz
A ​regény lapjain megelevenedő kor a történelem forgószelében kialakuló nemzetállamok kora: a Népek tavasza, a levert szabadságharcok indulatokkal terhes eseményeink ideje. Garibaldi egész életét az elnyomott milliók óhajtott szabadságának - s ami ezzel a múlt század közepén szorosan egybetartozott - Itália nemzeti céljainak rendelte alá. A regényben a kor legjobb államférfiúi közt Kossuth Lajos nevével, hősei közt Tüköry és Türr nevezetes alakjával is találkozunk.

Kovai Lőrinc - Fáklyatánc
A ​Fáklyatánc a magyar nép szabadságvágyának, nagy forradalmi harcának regénye. Voltaképpen háborús regény, a függetlenségért és belső szociális átalakulásért küzdő emberek története, akiket az író a fegyveres harc lendületében, honvédő szerepükben mutat be. Kovai a tőle megszokott nagyvonalú ecsetkezeléssel hatalmas tablóban, európai viszonylatban tárja elénk történelmünk e nagyszerű napjait. Az európai forradalmak fáklyái egy időben gyulladtak ki s a magyarországi szabadságharc fényei még akkor is világítottak, amikor Párizsban és Bécsben az abszolutizmus zsarnoksága hallgattatta el a tömegek forradalmi hangját. A cselekmény hatósíkja igen nagy. Egészében felöleli a magyar történelem 1848-as eseményeit, megeleveníti a párizsi és bécsi forradalmi napokat. A regény Kossuthnak a budai várbörtönből való kiszabadulásával kezdődik. Színes képekben ábrázolja a márciusi napok nagy felszabadulását, majd a kirobbanó harc tényeinek leírását kapjuk. Külföldi forradalmárok és magyar parasztkatonák - diákok és munkások találnak egymásra a közös harcban. Az aradi vértanúk kivégzésének drámai leírásával nem fejeződik be a regény cselekménye. Az abszolutizmus fojtó szorításából szabadulni vágyó emberek hitéből, erejéből érzi az olvasó, hogy a szabadság nem veszett el, mert szellemi, érzelmi és etikai ereje tovább él, és kizárja az elbukást. A tömegek szabadságvágya tovább izzik, s Garibaldi zászlaja alatt újra lángra lobban. A Fáklyatáncban a történelmi emlékanyag és a költött regényfigurák sorsának összeszövése áttekintést ad az akkori társadalom valamennyi rétegéről. A történelmet formáló nép, melyet Kossuth hívó szavára állt helyt, amíg csak az események alakulása ki nem ütötte kezéből a fegyvert.

Kovai Lőrinc - A ​kibontott zászló
Az ​író új ifjúsági regénye izgalmasságban, érdekességben semmivel sem marad el a történelmi trilógia első kötete, a "Párbaj" mögött. Az események nem játszódnak most már pusztán Magyarországon: ennek a kötetnek a lapjain a bécsi, a bajor köztársasági és a karéliai, moszkvai események is helyet kapnak. A történet Karéliában kezdődik, ahol magyar és német hadifogoly kommunisták az akkortájt éppen Karéliában rejtőző Leninnel találkoznak. Majd Pétervár a színhely, itt a Téli Palota elfoglalásának vagyunk szemtanúi. Aztán a Skagerrak vizére jutunk, ahol a kommunista tengerészek meg akarják akadályozni a német flotta elsüllyesztését. Utána Pestre kerülünk, ahol az előző kötetből már jól ismert szereplőkkel találkozunk: Várkonyival, Tibold Vincével, Kelényi-Kernerrel, s Gyánki Kálmánnal, a bivalyerős "hekus"-sal. A Lenin elleni merénylet, a német kommunisták, a Spartacus Szövetség harcai alkotják a kitűnően pergő cselekmény további anyagát, s a regény a Magyar Tanácsköztársaság első napjainak diadalmas, optimista hangulatával végződik.

Kovai Lőrinc - A ​végzet tenyerén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovai Lőrinc - Ködrongyok
A ​kötet egy eddig meg nem jelent új Kovai-regényt és az író válogatott elbeszéléseit tartalmazza, melyek javarészt irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban szétszórtan láttak napvilágot, s a világtörténelem egyes jelentős epizódjait megelevenítő írást éppúgy talál köztük az olvasó, mint mai témájú elbeszélést vagy önéletrajzi jellegű visszaemlékezést. A címadó regény - Ködrongyok - története a 30-as évek elején, a nagy gazdasági válság idején játszódik az egyik vidéki egyetemi városban. Hőse Dénes, a szociális problémákon Dosztojevszkij regényalakjaira emlékeztető érzékenységgel vívódó bölcsészettan hallgató, aki a végtelen viták és fecsegések helyett tenni szeretne végre valamit, egyetlenegy emberen tevőlegesen segíteni legalább, s gondjaiba vesz egy fiatal parasztlányt, Erzsit, aki a fojtogató pusztai nyomor elől szökött be a városba, de mivel munkát nem talál, feltartóztathatatlanul megindul a lejtőn. Dénes megpróbálja jó útra terelni, keservesen meg kell tapasztalni azonban, hogy a részvét egymagában távolról sem hatékony társadalmi megváltoztató és megváltó erő, s a városi élet forgatagában egymás mellé sodródott két ember útja a kilátástalan és jövőtlen kor nyomására elháríthatatlanul tragédiába torkollik.

Kovai Lőrinc - A ​hét géppuskás
A ​Párbaj, a Kibontott zászló, az életre-halálra című kötetek szerzőjének új, az előbbiekhez kapcsolódó könyvét tartja kézben az olvasó. Hősei már ismerősek. Ebergényi a hős vörös lovasezredes, Kerényi-Kerner őrnagy és Gyánki Kálmán csendőrmester mellett most új alak bukkan fel, Rodeánu kommunista orvos. Erős indulatok csapnak össze a Tanácsköztársaság utolsó és a fehérterror első napjaiban. Kovai regénye hűen ábrázolja az utolsó perceit élő Tanácsköztársaság hősies harcát, e harc nemzetközi hátterét, a szolnoki csatát és a fehérterror kezdetét.

Kovai Lőrinc - Varázsfény
Kovai ​Lőrinc regénye a felszabadulás esztendeinek eseményeit eleveníti meg. A cselekmény középpontjában egy, a munkásmozgalomban részt vevő írónak és egy rendkívül vonzó asszonynak a szerelme áll. Az ő izgalmas sorsuk kapcsán ismerkedünk meg a korszak különféle epizódjaival, az ő sorsukba futnak össze és találkoznak a regény különböző cselekményszálai. Magyar és orosz katonák, német tisztek, angol és orosz pilóták életútjával ismerkedünk meg. De nem kevésbé fontosak azok a motívumok sem amelyek a magyar ellenállási mozgalomról adnak megrázó képet. Kovai arra törekedett, hogy hatalma cinerámikus képet adjon ennek a kornak a történelmi eseményeiről.

Kovai Lőrinc - Négyen ​a monitoron
1919-ben ​a Magyar Tanácsköztársaság idején játszódik Kovai Lőrinc lélegzetelállítóan izgalmas regénye. Kovai kalandos történetében nem csak lebilincselő olvasmányt nyújt, de hiteles képet is rajzol a tanácsköztársaság utolsó napjairól, arról a heroikus küzdelemről, amelyet a kommunisták a tanácsköztársaság bukása után folytattak a fehérterror ellen, a minden rendű és rangú árulás ellen. Kovai regényének cselekménye az egyik Budapest alatt állomásozó vörös monitoron játszódik: négy elszánt ember a hatalmába keríti a hajót, és megakadályozza, hogy a hajóskapitány az ellenforradalom rendelkezésére bocsássa a monitort, s végső kétségbeesett hősiességgel vezetik utolsó csatájukra a túlerővel felsorakozó angol-francia hajóraj ellen. A hajó elpusztult, de hősei tovább élnek és tovább harcolnak, keresztül verekszik magukat a fehér világon, hogy Bugyonnij lovashadseregében folytassák harcukat igazukért. A "Négyen a monitoron" - mint Kovai Lőrinc minden könyve - a kalandok, a férfias megpróbáltatások, a hősi helytállás regénye.

Kovai Lőrinc - Sport ​és szerelem
Egy ​világhírű olasz autóversenyző, egy magyar ökölvívóbajnok és egy ragyogó tehetségű magyar labdarúgó képzelt alakjainak sorsa, erőfeszítései adják a regény cselekményét. Mindegyik híres ember lesz, s átélik a nemzetközi versenysport megannyi megpróbáltatását, belső drámáját. A három kulcsfigura története csak jelentésében, alapgondolatával függ össze: a nagy teljesítmény mögött sok gyötrelmes munka, akarati erőfeszítés van, kudarcokkal is súlyosbítva, s mindezt át kell vészelnie annak,aki világelsőségre törekszik. Lorenzo Delmonte, Tötyi, Stollár Rudi alakjaival a tehetség dicsőítése ez a regény, melynek erőssége az edzésmunka, s a nagy sportversenyek légkörének érzékeltetése, a küzdelem lélektanának remek megfigyeléseivel.

Kovai Lőrinc - Áradat
1944 ​nyarán és őszén, a Gestapo börtönben írta meg Kovai Lőrinc ennek a kétkötetes regénynek a nagy részét. Különleges színezésű, lázas képeinek vibráló sorozata egy félszázad történetét villantja fel hol hasító, zivataros fényben, hol pedig a delelő nap olvadt arany izzásában. A szenvedélyes képek, hánykódó események és s kiáltó színek örvényes sodra ellenállhatatlanul magával ragad, hogy az író vezetésével bejárjuk a poklok mélyét, az embertelen elnyomás sötét szurdokait, az észvesztő szerelem pogány szépségű s egyszersmind diabolikus tájait, az elnyomók gőgös számító világát, míg a vad indulatok, féktelen összecsapások, s engesztelhetetlen ellentétek bozótjában rátalálunk arra az ösvényre, amelyet a munkás- és parasztmozgalom tör magának a felszabadult emberi élet felé. E halál árnyékába írt, romantikus izzású regénynek szinte minden sora élesre fent vád, fenyegető kiáltás és iszonyú emlékeztetés a múltra, ahol a nép leláncolt, megalázott óriásként küzdött meztelen életéért. Ennek az véres harcnak mozzanatait, vulkáni kitöréseit vetíti elénk az író drámai látomásaiban, hogy vele együtt emlékezzünk, tiltakozzunk és reménykedjünk.

Kovai Lőrinc - Parker ​matróz igazsága
Kovai ​Lőrinc ahhoz az élő magyar írónemzedékhez tartozik amelyik a háború előtt indult ugyan el pályáján, de kibontakozását a felszabadulás után érte el. Új regényben az angol történelem egyik elfeledett epizódját dolgozza fel és támasztotta életre színes írói képzelettel. A Csatorna-flotta matrózai a XVIII. század végén, a nagy francia forradalom hatására fellázadtak a kormány ellen. A franciákon diadalmaskodó angol hadihajók éhező legénysége egy rangjától megfosztott sorhajóhadnagy vezetésével lefegyverzi tisztjeit és kitűzi a forradalom vörös lobogóját. Ostromzár alá veszik Londont, hogy a főváros nyomorgó munkásságával karöltve jobb belátásra bírják a kormányt. A fegyvertelen tömeg azonban nem tud hathatós segítséget nyújtani a vöröslobogós flottának, amely végül is kénytelen feladni a reménytelen harcot. A felkelők vezetői életüket áldozzák a szegények és elnyomottak ügyéért.

Kovai Lőrinc - Bolygó ​láng
Az ​emberiség történetének két nagy, távoli évszázadát fogja egybe ez a regény, az időszámításunk előtti VI-IV. századot; a görög-perzsa háborúk eseményeit, majd Periklész idejét: Athén fénykorát idézi föl. Szereplői a kor legjelesebbjei: Miltiádész, a marathoni győző, Leónidasz, a thermopülei hős, Pauszaniasz spártai király, Themisztoklész, a szalamiszi hadvezér, a perzsa birodalom két nagy királya: Dareiosz és Xerxész, aztán írók, művészek, filozófusok - köztük Szophoklész, Pheidiasz, Platón-, s nem utolsósorban Eiréne, a halhatatlan, örökifjú istennő. Az ő varázslatos alakja hidalja át térben és időben a korszakok eseményeit; e regényesített történelemben őáltala, őérte történik minden, ő minden nagy törekvés célja, minden hős, győző ajándéka, minden gondolat serkentője. Történelem is tehát a Bolygó láng, s - az író szavaival élve - meseregény is: megismertet és játszik a történelemmel.

Kovai Lőrinc - Csók ​a pusztán
A ​hetvenéves Kovai Lőrincet köszönti a tetszhalálból föltámadt regény, amelyet az ötvenes évek derekán írt meg, de csak most jutott el Gutenberg műhelyébe. A történet a felszabadulás utáni években játszódik a viharsarki tanyavilágban. Földosztás, tagosítás, szövetkezeti megmozdulások, köz- és magánélet gubancai, hatalmi harcok szította gyűlölségek és viharzó szerelmek hálózzák be sűrűn és gazdag mintázattal a regény alapszövetét. Két ,,parasztkarrier" kanyargóit követhetjük benne nyomon: Pócsi Jóskáét, a napszámosból lett alispánét, aki egyszerre érzi jogosnak és jogtalannak a hatalmat, melynek birtokába jutott, s akit végül osztályhűsége és emberi tisztessége buktat ki a fényes hivatalból. Gál Ferke sorsában a gátlástalan karrierista féktelen hatalomvágyát rajzolja Kovai. Olyan pályaívek ezek, amelyek kitűnően érzékeltetik a fényes szellők korszakának ellentmondásokkal terhes légkörét, s még azokat a viharfelhőket is megsejtetik, amelyek fészkei voltak a sok tragédiát okozó októberi szeleknek.

Kovai Lőrinc - Morajló ​messzeség
Mint ​egy kiterített hímes kendő, úgy vonzza az olvasó érdeklődését Kovai Lőrinc új, a 17. század Európájában játszódó regénye. Spanyolországban kezdődik a történet. Innen indul a nagyvilágnak a kalandorlelkű Diego Montez, hogy híres ember legyen, vagyont és szeretőket szerezzen. Ugyanakkor valahol az Alföldön, Magyarországon, a törökök elrabolnak egy jobbágyfiút, hogy janicsárt neveljenek belőle. S míg Diego Montez megjárja Európa császári, királyi udvarait, eljut a cári palotába is, s nem retten vissza semmifél fondorlattól a karrierje érdekében, a janicsárrá lett Ahmed ben Indras tűzön-vizen keresztül kitart a lebukó félhold urai mellett. Harmadik szereplője a regénynek: maga a történelem. Elvonul az olvasó szemei előtt a 17. század számos olyan eseménye, mint például Fouquet és Colbert harca XIV. Lajos udvarában, a francia-holland háború, Sztyenka Razin felkelése, Nagy Péter küzdelme a hatalomért, a sztrelecek lázadása és végül Buda visszavétele, a törökök kiűzése Magyarországból. A mindvégig izgalmasan bonyolított sorsok teljes írói fegyverzetben mutatják Kovai Lőrincet, a történelmi regény népszerű mesterét.

Kovai Lőrinc - Földönfutók
Kovai ​Lőrinc regénye a török megszállás idejére vezeti el az olvasót. Hősei szegény emberek. Tisza menti halászok, jobbágyok, hajdúk, akiket mostoha sorsuk, a szolgaság, az éhség örökös vándorlásra kényszerít. A cselekmény viszonylagos fegyvernyugvás idején játszódik: a törökök és a bécsiek a szegény nép ellen fordítják fegyvereiket, hogy utolsó barmaikat, a vetésre eltett gabonát is elvegyék tőlük. Az éhhalálra és a megfagyásra ítélt parasztok azonban föllázadnak és elnyomóik ellen fordulnak. A szegénylegényekből verbuválódott zsoldosok segítségével megpróbálják a lehetetlent, a maguk urai akarnak lenni. Kovai Lőrinc a megrázó történelmi korszakot néhány plasztikusan ábrázolt hős sorsán keresztül eleveníti meg. De nem csak hősei egyénisége érdemli meg az olvasó figyelmét, hanem a cselekmény fordulatossága, a sok izgalmas, korra jellemző epizód is.

Kovai Lőrinc - Vaskapu
A ​népszerű író regénye, mely első változatában a nándorfehérvári csatát és a csata előzményeit foglalta keretbe, most átdolgozva és tetemesen kibővítve kerül az olvasó elé: Hunyadi, a nagy hadvezér áll az események középpontjában, az ő hősies törökellenes harcait kísérjük végig. Az író éppoly otthonosan mozog a diplomáciai cselszövények között, mint a harcmezőkön: a zaklatott kor nagy csatáinak, népek sorsát eldöntő küzdelmeinek eposzi méretű képét idézi fel, és monumentális emléket állít az országmentő ütközet igazi hősének: a népnek. A történet egyik fontos szereplője a legendás Dugovics Titusz, aki a mélybe ugrott a nándorfehérvári bástyáról, magával rántva a zászlóvivő török harcost.

Kovai Lőrinc - Fergeteg ​északon
Kovai ​Lőrinc új regényében a XVII-XVIII. század történelmi jelentőségű eseménysorozatát, az orosz-svéd háborút s e közel huszonkét évig tartó háború titánjainak: XII. Károly svéd királynak birodalmat bomlasztó és I. Péter cárnak birodalmat építő küzdelmét eleveníti meg. A mindvégig sodró erejű, izgalmas regény filmszerű elevenséggel érzékelteti a kor nagy alakjainak, uralkodóinak, hadvezéreinek, szakavatott cselszövőinek életsorsát. Az író ismert, sajátos koncepciója természetesen ebben a regényében is érvényesül: a történelmi csodálatos, ma is élő legendák, mítoszok, alakjai lépnek elő, végtelenbe törő gondolatok, halhatatlan szerelmek sarkallják óriási tettekre a kor nagy alakjait. Csaták, küzdelmek, hőstettek, szerelmek, cselszövések, bukások hatalmas, színes freskóként elevenednek meg a regény lapjain. Az író Fergeteg Északon című művével ezúttal is nemcsak végig feszült légkörű, izgalmasan cselekményes olvasmányt, hanem a kor történelme legjelentősebb mozzanatainak regényes feldolgozását nyújtja át az olvasóknak.

Kovai Lőrinc - Hódítók
Napóleon ​gigantikus alakja máig is ott él az emberiség emlékezetében. Egyeseknél Attilát ,Tamerlánt és Dzsingisz kánt idézi fel, másoknál Nagy Sándort és Julius Caesart. Ő maga is világosan látta nem mindennapi sorsát. Rendkívüli életének gazdag eredményeit a kivételes körülmények olyan összetalálkozásával magyarázza, amilyen ezer évben csak egyszer fordul elő. Micsoda regény az életem - mondotta Las Cases-nak hűséges titkárának Szent Ilona szigetén. Kovai Lőrinc, a nagy történelmi körképek mestere, keresve se találhatott volna egyéniségére szabottabb témát, mint az európai "világosság századá"-t, a nagy francia forradalmat, az angol hajóhadat elűző touloni győzőt, Bonaparte Napóleont, a huszonnégy éves tábornokot. És ez csak a regény nyitánya. Mert sokféle szálból szövődik Kovai Lőrinc történelmi regényének szövete. Olyan egyéniségek elevenednek meg a regény lapjain, mint XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Lafayette, Mirabeau, Marat, Saint-Just, Talleyrand, Lannes, Barras, az orosz történelemből III. Péter, I. Pál, Szuvorov, Pahlen stb., s olyan izgató szépségű asszonyok mint Katalin cárnő, Josephine, a spanyol Thérésa, s a felejthetetlenül kedves Bellilotte. Egy zsúfolt cselekményű korszak szövevényeibe kalauzolja az író az olvasót. A történések megőrzik drámaiságukat, akár a Bastille bevételét, akár a konvent egy-egy viharos gyűlését olvassuk.

Kovai Lőrinc - Törvénytörők
Térben ​és időben óriási ívet fog át Kovai Lőrinc regénye. Kínától Oroszországon, Franciaországon és Anglián keresztül egészen az óceán túlsó partjáig, Mexikóig zajlanak a rendkívül izgalmas események: gyarmatosító háborúk, forradalmak, fölkelések, merényletek, a titkos diplomácia cselszövései, szerelmi kalandok sorozata - egy átmenetileg fölfelé ívelő korban. Roppant jelentőségű történelmi folyamatok játszódnak le ekkor: a fejlett nyugati országok fölosztják maguk között a világot, megteremtik hatalmas gyarmatbirodalmaikat. És velük szemben mindenütt felvonulnak a nemzeti függetlenségért, a szociális forradalomért, a társadalmi haladásért harcoló erők. E két pólus világméretű küzdelmét mutatja be a regény. A történet Lajos Fülöp uralmával kezdődik, és egészen a XX. századig tart. Ekkor kezdi bontogatni szárnyait az orosz forradalom, mely aztán teljesen új irányt szab a történelem menetének. Kovai írásművészetének egyik sajátossága, hogy a legszorosabb kapcsolatban tudja ábrázolni a történelmi eseményeket a bennük szerepet játszó hősök egyéni életével. Így tanúi lehetünk egy harcokkal teli kor rendkívül izgalmas eseményeinek, s nemkülönben a benne elkötelezettséget vállaló személyek kalandos életútjának. Ez ad ennek a regénynek belső sodrást és szuggesztív erőt.

Kovai Lőrinc - Föld... ​kenyér... szabadság...
»Föld... ​Kenyér... Szabadság...,« hárommillió földnélküli agrárproletár regénye. Hősei: elsősorban kubikosok, földmunkások, uradalom cselédei. Ezt a kéziratot Gestapo-börtönében írtam meg. Körülöttem megkínzottak jajgattak és SS legények be-berontottak a cellába, hogy elvegyék a százszor tilos dolgokat, apróságokat, így ceruzát és papirost is. Ceruzát és papirost kommunista ifjúmunkás partizánok juttattak be nekem. Ott, a börtönben, szinte hisztérikus vágy fogott el, hogy összeszedjem minden tehetségemet és akkorát üssek a világ elnyomóin, hogy meginogjanak a börtönök és szétszakadjanak az internálótáborok drótkerítései. Éjjel, nappal a börtönfal mellett állva írtam. Néha sötétben is, behúnyt szemmel, lassan. Úgy éreztem, hogy a munkám sikerült és szeretném, ha a könyvem eljutna azok kezébe, akiknek íródott.

Kovai Lőrinc - Ítélet ​esztendeje
Kovai ​Lőrinc regénye a második világháború európai méretű körképét vázolja fel. Az ítélet esztendejének eseményeit ábrázolja, azt az időszakot, amikor a fasizmus ellen összefogó népek hatalmas ereje sorra megdöntötte a fasiszta diktátorok véres uralmát. A regény cselekményének alapszínhelye Magyarország, de az író elrepíti képzeletünket a háborús Európa majd minden országába. A könyv lapjain megelevenednek előttünk a magyar kommunista ellenállók harcai, a bukaresti felkelés eseményei, felvillannak az olasz partizánok küzdelmének epizódjai. Bepillanthatunk a hitleri főhadiszállás kulissza-titkaiba, feltárulnak előttünk Mussolini megszöktetésének, majd kivégzésének körülményei. Izgalmas fejezetek olvashatunk a budapesti csatáról, az óriási arányú berlini rohamról. Az események előterében megragadó emberi sorsok bontakoznak ki az olvasó előtt, s egy őszinte, mély szerelem bontakozását kísérheti nyomon. Izgalmas, pergő cselekménye, lenyűgözően színes nyelvezete, hatalmas arányai mindvégig lebilincselő olvasmánnyá teszik Kovai Lőrinc könyvét.

Kovai Lőrinc - Az ​oroszlán jegyében
A ​kortársak "fényes csalatásba merülve" bámulták Napóleont, aki felkavarta az önkényuralomba dermedt birodalmak nyugalmát, csatáival átrajzolta Európa térképét, merész reményeket és mérhetetlen szenvedéseket támasztott. A világtörténelem nagyjai közül senki nem foglalkoztatta többet a tudósok és művészek fantáziáját, Kovai Lőrinc hatalmas körképet fest a korszakról, amelynek Napóleon csak központi hőse, de nem irányítója. Mert a regényben a császár életének eseményeinél, a politikai döntéseknél, csatáknál és vad szerelmeknél fontosabb a tömegek és a láthatatlan történelmi erők világformáló gyürkőzése. Kovai regényének főszálán a "nagy történelem" és ezen belül Napóleon és I. Sándor cár élete bontakozik ki. A "világmonarchiára" törő Napóleon mellett megismerjük a zseniális hadvezért, a Joséphine és Walewska grófnő közt tomboló szerelmes férfit, a vereségek után a száműzetésben megöregedett és elpusztult embert. I. Sándor alakján keresztül a cári Oroszországot mutatja be az író. Az apja erőszakos halála miatt vallási mániába eső uralkodót látjuk a regény lapjain, aki tulajdon halálhírét költi, hogy elvonulhasson Szibériába vezekelni. Az Oroszlán jegyében önmagában is kerek mű, iker-regénye és folytatása Kovai Lőrinc nemrégiben megjelent nagy történelmi tablójának a Hódítók-nak.

Kovai Lőrinc - Tűzkehely
A ​Tűzkehely a nagy történelmi vihar, a kristálytiszta kegyetlen hit, a még máglyán sem porrá omló szerelem regénye. Kovai olvasói megtalálják benne fokozottabb mértékben mindazt, ami az író könyveit népszerűvé tette előttünk: a monumentális harci jeleneteket, a szerelem érdekes, férfias, igaz hevét, a messzi korok nagy történelmi igazságainak és évszázadok homályában sem halványuló csillogását. A nagy történelmi vihar nem oltja el a féktelen szilaj szerelmet, hanem még izzód lángolásra szítja. Minden elég ezekben a perzselő lángokban, csak a hit, a harci erő merül fel egyre tisztábban. A tűzkehelyben az igazság itala forr, és aki ajkához érinti ez a kelyhet, annak lelke megtelik az igazság szenvedélyes hősi vágyával. Bár a Tűzkehely tárgya a középkor legnagyobb forradalma, mégis lényegében szerelmi regény, ahol a szereplők legtöbbje viharmadárként tör az események örvényébe, mert ily módon oldhatja meg saját életének problémáit is. A szerelem és halál kettős, tüzesen lobogó és hűvös éjfekete mozaikja vonul végig a cselekményen, de a szerelem mindig győz a halálon, s a hősi halál mégis a legtisztább ormokra emeli azt, aki nem retteg vért ontani az igazságért. Börtönben született könyv a Tűzkehely, mert az első fejezeteket ítéletet várva írja az írója. Ezért olyan féktelen a szomjúsága a szabadság után, olyan izzóak az érzések, olyan mohó a vágyakozás a szerelemre, olyan vakmerő a kihívás a pöffeszkedő hatalmasok, a serény hóhérok, az ékes szavú okos elnyomók, a gondolatot szolgasággal torzító bigott képmutatók felé. A sötét és véres középkor regénye a Tűzkehely, a lelket pusztító merev dogma dermeszti a gondolatot, és máglyára vetik a hatalmasok azt, akinek lelkében mégis felzeng az igazság. De van-e vigasztalóbb, mint az, hogy mégis mindig a szabad gondolat diadalmaskodik, néha évszázados harc árán is, és mindig akadnak akik büszkén vetik oda életüket a harc mérlegére. Máglyára lép egy elnyomott nép igazságának hirdetője: Husz János, és a máglya tűzétől lángba borul az "erős gonoszok" világa, vakmerő harcosok támadnak a hegyek aljában rejtőző falvakból. Vak és mégis diadalmas vezér vezeti ágyús szekereit, a cséphadarós parasztok hadát a fényes lovagseregek ellen. Igazságot szomjúhozva hullatják vérüket azok akik eddig meghunyászkodó alázattal tűrték az idegen igát. A Tűzkehely elsősorban ennek a lüktető, viharzó cselekménynek köszönhette európai sikerét. "Erőket idézek..." - mondja nyilatkozatában a regény írója. Az olvasó a bíró: sikerült-e.

Kollekciók