Ajax-loader

Kovai Lőrinc könyvei a rukkolán


Kovai Lőrinc - Örvénylő ​fellegek
A ​16. század második felének történelmi eseményekben gazdag időszakát, több, mint negyven évet fog át Kovai Lőrinc új regénye: V. Károly uralkodásának utolsó éveit, a német-római császárság széthullását, az ellenreformáció és a vallásháborúk idejét; II. Fülöp Spanyolországát, a török ellen vívott sikeres csatákat, a németalföldi szabadságmozgalmakat, s végül a nagyszerű spanyol hajóhad, a Győzhetetlen Armada pusztulását. De Kelet-Európába, az orosz cár, rettegett Iván birodalmába is elvezet a szerző. Elmeséli az uralkodó gyermekkorát, trónra kerülésének történetét, a lázadó bojárok ellen vívott harcát és győztes hadjáratait: Asztrahany, Kazany meghódítását. A birodalmak, népek és uralkodók sorsának felívelése és hanyatlása mellett sok érdekes egyéniséget: hadvezéreket, politikusokat, egyszerű katonákat és hódító szépségű fiatal nőket vonultat fel a szerző fordulatos regényében. melynek szinte minden mozzanatában kiemelkedő szerepe van az örök emberi érzésnek, a szerelemnek is.

Kovai Lőrinc - Halálrepülő
A ​csendes-óceáni front nagy tengeri-légi ütközetében három kamikáze bevetésre indul, hogy a gépükre szerelt óriás bombával amerikai csatahajók fedélzetére zuhanva haljanak meg "a császárért és Nipponért". Ezek a gépek a visszatéréshez nem visznek benzint magukkal, s a pilótáknak ejtőernyőjük sincs. Egy kamikázénak mindenképpen csak meghalni lehet. Az egyik pilótára azonban két emberséges szerelő nagy titokban ejtőernyőt ad, s csak lazán csavarozzák föléje a koporsófedélnek szánt burát. Mi történik a halálra nevelt fiatal pilótával, akit a tengeri csatát figyelő partizánok halászhajója ment meg az életnek? - erről szól Kovai Lőrinc izgalmas regénye, s arról, hogy az önfeláldozásra nevelt, egy nagy közösség - egy ország - áldozatául, leendő hősi halottjaként harcba induló ember milyen öntudati metamorfózis után állhat át ugyanolyan félelmet nem ismerően és önfeláldozóan egy másik, sokkal nagyobb egyetemesebb közösség oldalára s harcolhat hajdani eszményei ellen.

Kovai Lőrinc - Életre-halálra
Aki ​elolvasta Kovai Lőrinc két legutóbbi ifjúsági regényét, a Párbaj-t és A kibontott zászló-t - ismerősként üdvözölheti új regényének szereplőit: az ellenséges figurákat és a forradalomért harcoló munkásokat egyaránt. Újból találkozunk többek között Kelényi-Kernerrel és Gyánki Istvánnal, a két hírhedt rendőrtiszttel, és megjelennek a történetben mindazok, akik már korábban is harcoltak ellenük: a két rettentő erejű Rimóczki testvér, Ebergényi, a vörös huszártiszt, a törékenységében is sokat bíró Ilonka és mások. Maga a cselekmény még izgalmasabb, mint a korábbi két könyvben. Bécsben szinte az olvasó orra előtt viszik el a követségről a milliókat a fehérek, ott vagyunk amikor a fellázadt monitorok lőni kezdik a Szovjet Házat, a telefonközpontban szemünk láttára hiúsul meg az ellenség terve a nemzetközi vonalak elfoglalására, majd - a könyv zárójeleneteiben - Szegeden vagyunk szemtanúi a vöröskatonák bátorságának, amikor az emberi leleményesség és az élet kockáztatása már csak egy célt szolgálhat: kivonni erőinket az ellenforradalom és az antant szorításából. Kovai Lőrinc új regénye a Párbaj és A kibontott zászló folytatása, de önmagában is érthető és élvezhető, izgalmas olvasmány.

Kovai Lőrinc - Fáklyatánc
A ​Fáklyatánc a magyar nép szabadságvágyának, nagy forradalmi harcának regénye. Voltaképpen háborús regény, a függetlenségért és belső szociális átalakulásért küzdő emberek története, akiket az író a fegyveres harc lendületében, honvédő szerepükben mutat be. Kovai a tőle megszokott nagyvonalú ecsetkezeléssel hatalmas tablóban, európai viszonylatban tárja elénk történelmünk e nagyszerű napjait. Az európai forradalmak fáklyái egy időben gyulladtak ki s a magyarországi szabadságharc fényei még akkor is világítottak, amikor Párizsban és Bécsben az abszolutizmus zsarnoksága hallgattatta el a tömegek forradalmi hangját. A cselekmény hatósíkja igen nagy. Egészében felöleli a magyar történelem 1848-as eseményeit, megeleveníti a párizsi és bécsi forradalmi napokat. A regény Kossuthnak a budai várbörtönből való kiszabadulásával kezdődik. Színes képekben ábrázolja a márciusi napok nagy felszabadulását, majd a kirobbanó harc tényeinek leírását kapjuk. Külföldi forradalmárok és magyar parasztkatonák - diákok és munkások találnak egymásra a közös harcban. Az aradi vértanúk kivégzésének drámai leírásával nem fejeződik be a regény cselekménye. Az abszolutizmus fojtó szorításából szabadulni vágyó emberek hitéből, erejéből érzi az olvasó, hogy a szabadság nem veszett el, mert szellemi, érzelmi és etikai ereje tovább él, és kizárja az elbukást. A tömegek szabadságvágya tovább izzik, s Garibaldi zászlaja alatt újra lángra lobban. A Fáklyatáncban a történelmi emlékanyag és a költött regényfigurák sorsának összeszövése áttekintést ad az akkori társadalom valamennyi rétegéről. A történelmet formáló nép, melyet Kossuth hívó szavára állt helyt, amíg csak az események alakulása ki nem ütötte kezéből a fegyvert.

Covers_126561
elérhető
0

Kovai Lőrinc - A ​bajnok
Egy ​diákgyerek, aki reménytelenül szerelmes a sportba, mert nincs hozzá tehetsége, egy világhírű autóversenyző, a sebesség megszállottja, egy zaklatott magánéletű futballista, aki végül úrrá lesz a nehézségeken, s irányításával a magyar válogatott megnyeri a labdarúgó-világbajnokságot, egy profi bokszoló, aki balszerencsés körülmények közt sok döntetlent ér el a világbajnokság szorítójában - ők ennek az egyedülállóan érdekes sportregénynek a főszereplője, valamint a körülöttük rajzó szépasszonyok, filmsztárok, énekesnők, akiknek fontos szerepük van a partnerük életének az alakulásában. A mintegy három évtizedet felölelő és problematikájában sok szempontból nem korhoz kötött cselekménysorozat bizonyára nagy sikert arat majd a Kovai-regényeket kedvelők táborában, csak úgy, mint az izgalmas sportkönyvek hívei között.

Kovai Lőrinc - Halhatatlanok ​hegyén
"Szívesen ​emlékezem arra, hogy valaha történelmet tanítottam, s bizonyos értelemben azt teszem ma is, hiszen meseregényeimmel az a célom, hogy olvasóim megismerjék és megszeressék az elmúlt idők emlékezetes, nagy egyéniségeit. Mit nevezek én meseregénynek? Ez az általam előszeretettel művelt forma a népi hősökről szóló szájhagyományozott mondák, legendák továbbfejlesztése a modern regényírás eszközeivel. Két jellegzetes alkotói mozzanatot egyesít magában: ott, ahol ez indokolt, például az események egymásutánjának leírásában, a hiteles tényeket a dialektika törvényszerűségével követi, míg ott, ahol az ábrázolás engedi azt, az írói képzelet szabadon fordul a népi legendák gazdag fantáziavilága felé. A Halhatatlanok hegyén, amely tulajdonképpen a Spartacus-lázadás története, különösen alkalmasnak mutatkozott arra, hogy az első és második triumvirátus küzdelmeinek egy-egy jelentős epizódjában megmutathassam azt a roppant erőt és ellentmondásosságot, amely az ókori Róma e korszakváltására jellemző, a köztársasági intézményeknek egy monarchikus renddel való felváltásának történeti szükségességét s ebben a drámai kavargásban a rangjuknál vagy jellemüknél fogva nagy emberek - Spartacus, Julius Caesar, Antonius, Cicero, Kleopatra és a nem kevésbé szépséges Eirené - álmainak és tetteinek sokszor gyötrelmes vagy önkínzó viharzásában a kor minden vívmányát és rettenetét.

Kovai Lőrinc - Porta ​nomentana
Kovai ​Lőrinc Cézárok kertje c. nagy sikerű regényének folytatását, a Porta Nomentaná-t most 2., bővített kiadásban kapja kézhez az olvasó. A hallatlanul izgalmas, sodró erejű cselekménysorból az írói fantázia nyomán megelevenedik az olvasó előtt Nero császár korának Rómája, az életörömökben és a hatalombirtoklás zsarnoki vágyában tobzódó császári hiearchia. A szerző bőven alkalmazza ebben a regényében is a történelem folyamán gyakran végzetes eseményeket kiváltó emberi szenvedélyek bemutatását; Agrippina, fiának, Luciusnak - a későbbi Nero császárnak - kezével mérgezi meg férjét, az isteni Claudiust, hogy azután a hatalmat egyedül birtokolhassa. A cselszövések általa font hálójában később az álmodozó, csak a költészetnek, dalnak élő ifjú Luciust akarja elveszíteni, aki azután éppen az állandóan életére törő, körülötte leskelődő összeesküvésektől való rettegés miatt lesz a történelem egyik legvéresebb kezű zsarnoka, anya- és hitvesgyilkos. Kovai meséje közben életre kelnek egy mitikus kor szereplői, a mitológiából és a történelemből ismert személyek. Látjuk az érzéki örömökben tobzódó Rómát, halljuk a cirkuszi rabszolgák élet-halál küzdelmeit kísérő tombolást s a Róma felgyújtásával megvádolt keresztények halálsikolyait. A regény hűen idézi fel a polgárháború évének nyomasztó, fülledt légkörében a római birodalom már-már kilátástalan helyzetét...

Kovai Lőrinc - Aki ​a Napba néz
A ​regény lapjain megelevenedő kor a történelem forgószelében kialakuló nemzetállamok kora: a Népek tavasza, a levert szabadságharcok indulatokkal terhes eseményeink ideje. Garibaldi egész életét az elnyomott milliók óhajtott szabadságának - s ami ezzel a múlt század közepén szorosan egybetartozott - Itália nemzeti céljainak rendelte alá. A regényben a kor legjobb államférfiúi közt Kossuth Lajos nevével, hősei közt Tüköry és Türr nevezetes alakjával is találkozunk.

Kovai Lőrinc - Cézárok ​kertje
Kovai ​újabb mitikus meseregényének egyik gyakori színhelye a római cézárok csodálatos kertje, ahol a mindenkori császárok rejtelmes áldozataikat mutatják be szobrokba öntött, halhatatlan titánokként tisztelt isteneiknek és istennőiknek, hogy a földi élet befejezésére után maguk is titánokká, istenekké válhassanak. De soha nem lehet titán az, aki földi életében a zsarnoki hatalom hordozója. Zsarnokká válik tehát Tiberius csázsár, Róma "aranykorának" egyik uralkodója, mert úgy akar halhatatlan isten lenni, hogy megöli a hatalmára törő cselszövőkkel együtt hordozóit is. A regény mitikus képekben vonultatja fel az olvasók előtt az "aranykor" csodálatosan színpompás ünnepségeit, a valóságos történelmi háttérből pedig előtűnnek a kor valóban legendás alakjai: a már gyermekkorában bosszúért élő Agrippina, aki bosszújának kielégítése érdekében hajlandó két testvérét, majd később anyját is elpusztítani: örök vetélytársa, a szerelem papnőjévé váló Messalina Valeria, aki isteni mámort gyújtó lényével forrása lesz a titáni tetteknek, a halhatatlan gondolatoknak, de a hatalommal együtt őt is birtokolni vágyó zsarnokságának is. A "Cézárok kertje" pedig nemcsak a későbbi császárok: Caligula, Claudius, halhatatlan harcosok: Macro, Cassius Cherea, örökké élő költők és filozófusok: Silius Silanus, Seneca olümposzi gyönyöreinek oltárát, hanem vesztőhelyüket is szimbolizálja.

Kovai Lőrinc - Táruló ​égbolt
Mint ​egy pompás keleti szőnyeg mintázata, olyan gazdag és változatos ez a színesen kavargó történelmi regény. A Táruló égbolt majd száz év története; 1453-ban indul, mikor a törökök beveszik Konstantinápolyt, és a XVI. század közepén, a németországi parasztháborúk leverésével ér véget. Egy nagy kor erényekben és bűnökben kimagasló alakjai elevenednek meg a sorokban, egy rendkivüli évszázad törekvései; roppant távlatokat jár be az olvasó, mire e széles ívű regény utolsó lapjához ér. Kovai mesteri biztonsággal rendezi a könnyedén illeszkedő részletek laza képsorait, mintegy varázsintésre kél életre nála a történelem. Lorenzo Medici, a nagy reneszánsz fejedelem firenzei palotájában kiváló tudósokkal, művészekkel, filozófusokkal találkozunk, megismerjük a Borgiák viselt dolgait, a világias egyházfők fényűző élete ellen dörgő Savonarolát, s Luther Márton életét, a bölcsőtől a koporsóig. Kolumbusz Kristóffal először a portugál király udvarában találkozunk, hogy aztán a spanyol Izabella királynő trónja előtt lássuk viszont, s végigkísérhessük - őt is és a többi merész conquistadort - a nagy földrajzi felfedezések kockázatos és véres kalandjain. Angliában erre az időre esik VIII. Henrik uralkodása. Az ő élete is hálás téma a regényes feldolgozásra. A kötet Magyarországon játszódó fejezetei két nevezetes eseményről közvetítenek képeket: a Dózsa-féle parasztfelkelésről és egyik emlékezetes nemzeti gyászunkról, a mohácsi vészről.

Kovai Lőrinc - A ​nagysámán
A ​regény a népvándorlás korába visz el, Attila hun fejedelem idejébe, s felidézi a népvándorlás mozgalmas képét, az ázsiai pusztáktól az akkori világ közepéig Rómáig áradnak az események. A több szálon bonyolított cselekménybe olykor kozmikus lények is beavatkoznak, hiszen "meseregényről" van szó. Kovai jól vegyíti a történelem konkrét eseményeit a képzelet szülte motívumokkal, így kelti életre ez a távoli kort, melynek több részletét ma is homály fedi. Ebbe a homályba világít be egy-egy sugárnyira a történet, mely szórakoztat, s egyben fölajzza az olvasó képzeletét a távoli múlt iránt: mi hogyan is történt e régi időkben?

Kovai Lőrinc - A ​hét géppuskás
A ​Párbaj, a Kibontott zászló, az életre-halálra című kötetek szerzőjének új, az előbbiekhez kapcsolódó könyvét tartja kézben az olvasó. Hősei már ismerősek. Ebergényi a hős vörös lovasezredes, Kerényi-Kerner őrnagy és Gyánki Kálmán csendőrmester mellett most új alak bukkan fel, Rodeánu kommunista orvos. Erős indulatok csapnak össze a Tanácsköztársaság utolsó és a fehérterror első napjaiban. Kovai regénye hűen ábrázolja az utolsó perceit élő Tanácsköztársaság hősies harcát, e harc nemzetközi hátterét, a szolnoki csatát és a fehérterror kezdetét.

Kovai Lőrinc - Négyen ​a monitoron
1919-ben ​a Magyar Tanácsköztársaság idején játszódik Kovai Lőrinc lélegzetelállítóan izgalmas regénye. Kovai kalandos történetében nem csak lebilincselő olvasmányt nyújt, de hiteles képet is rajzol a tanácsköztársaság utolsó napjairól, arról a heroikus küzdelemről, amelyet a kommunisták a tanácsköztársaság bukása után folytattak a fehérterror ellen, a minden rendű és rangú árulás ellen. Kovai regényének cselekménye az egyik Budapest alatt állomásozó vörös monitoron játszódik: négy elszánt ember a hatalmába keríti a hajót, és megakadályozza, hogy a hajóskapitány az ellenforradalom rendelkezésére bocsássa a monitort, s végső kétségbeesett hősiességgel vezetik utolsó csatájukra a túlerővel felsorakozó angol-francia hajóraj ellen. A hajó elpusztult, de hősei tovább élnek és tovább harcolnak, keresztül verekszik magukat a fehér világon, hogy Bugyonnij lovashadseregében folytassák harcukat igazukért. A "Négyen a monitoron" - mint Kovai Lőrinc minden könyve - a kalandok, a férfias megpróbáltatások, a hősi helytállás regénye.

Kovai Lőrinc - Három ​tribunus
A ​"Három tribunus" az ókori Rómába vezeti el az olvasót. A népért vívott kegyetlen harc és a nagy történelmi viharokban komoran, de olthatatlanul izzó szerelem regénye. Hosszú évezredeken át vívják küzdelmüket az elnyomottak a szabadságért. Hősök, vértanúk, de árulók, ügyeskedők, törtetők is támadtak a harcba induló tömegből. Azoknak állít emléket, akik az igazság, az emberiség szikráját hordozták lelkükben kétezer évvel ezelőtt, akik az elnyomottakért adták oda életüket. Egymás után vonulnak fel a regény lapjain a régi Róma nagy népvezérei, tribunusai: a tisztalelkű, becsületes Tiberius Gracchus, testvére a hevesvérű, elszánt Gaius, s végül a diadalmas harmadik a kicsiny itáliai faluból jött Gaius Marius. Az író valóságos a történelemben is nyomot hagyott tettekkel mutatja be hőseink fejlődését, vagy hanyatlását. Hogyan képzelhető el, hogy Gaius Marius, a rongyos paraszt suhanc hétszer lesz az arisztokratikus Rómában konzul, ha nem látjuk azokat az óriási ütközeteket, amelyekben Marius vezérletével győznek a parasztokból, kézművesekből lett római legionáriusok. Csak akkor képzelhetjük el, milyen is Róma imperializmusa, ha láthatjuk ennek talán legjellegzetesebb tettét, Karthágó elpusztítását. Hatalmas égő városok, népek pusztulása, elenyésző birodalmak roppant máglyái világítják meg a szilaj szerelem komor, de mégis a diadalmas élet őszinte hitével megírt jeleneteit.

Kovai Lőrinc - Bolygó ​láng
Az ​emberiség történetének két nagy, távoli évszázadát fogja egybe ez a regény, az időszámításunk előtti VI-IV. századot; a görög-perzsa háborúk eseményeit, majd Periklész idejét: Athén fénykorát idézi föl. Szereplői a kor legjelesebbjei: Miltiádész, a marathoni győző, Leónidasz, a thermopülei hős, Pauszaniasz spártai király, Themisztoklész, a szalamiszi hadvezér, a perzsa birodalom két nagy királya: Dareiosz és Xerxész, aztán írók, művészek, filozófusok - köztük Szophoklész, Pheidiasz, Platón-, s nem utolsósorban Eiréne, a halhatatlan, örökifjú istennő. Az ő varázslatos alakja hidalja át térben és időben a korszakok eseményeit; e regényesített történelemben őáltala, őérte történik minden, ő minden nagy törekvés célja, minden hős, győző ajándéka, minden gondolat serkentője. Történelem is tehát a Bolygó láng, s - az író szavaival élve - meseregény is: megismertet és játszik a történelemmel.

Kovai Lőrinc - Ítélet ​esztendeje
Kovai ​Lőrinc regénye a második világháború európai méretű körképét vázolja fel. Az ítélet esztendejének eseményeit ábrázolja, azt az időszakot, amikor a fasizmus ellen összefogó népek hatalmas ereje sorra megdöntötte a fasiszta diktátorok véres uralmát. A regény cselekményének alapszínhelye Magyarország, de az író elrepíti képzeletünket a háborús Európa majd minden országába. A könyv lapjain megelevenednek előttünk a magyar kommunista ellenállók harcai, a bukaresti felkelés eseményei, felvillannak az olasz partizánok küzdelmének epizódjai. Bepillanthatunk a hitleri főhadiszállás kulissza-titkaiba, feltárulnak előttünk Mussolini megszöktetésének, majd kivégzésének körülményei. Izgalmas fejezetek olvashatunk a budapesti csatáról, az óriási arányú berlini rohamról. Az események előterében megragadó emberi sorsok bontakoznak ki az olvasó előtt, s egy őszinte, mély szerelem bontakozását kísérheti nyomon. Izgalmas, pergő cselekménye, lenyűgözően színes nyelvezete, hatalmas arányai mindvégig lebilincselő olvasmánnyá teszik Kovai Lőrinc könyvét.

Kovai Lőrinc - Sport ​és szerelem
Egy ​világhírű olasz autóversenyző, egy magyar ökölvívóbajnok és egy ragyogó tehetségű magyar labdarúgó képzelt alakjainak sorsa, erőfeszítései adják a regény cselekményét. Mindegyik híres ember lesz, s átélik a nemzetközi versenysport megannyi megpróbáltatását, belső drámáját. A három kulcsfigura története csak jelentésében, alapgondolatával függ össze: a nagy teljesítmény mögött sok gyötrelmes munka, akarati erőfeszítés van, kudarcokkal is súlyosbítva, s mindezt át kell vészelnie annak,aki világelsőségre törekszik. Lorenzo Delmonte, Tötyi, Stollár Rudi alakjaival a tehetség dicsőítése ez a regény, melynek erőssége az edzésmunka, s a nagy sportversenyek légkörének érzékeltetése, a küzdelem lélektanának remek megfigyeléseivel.

Kovai Lőrinc - A ​végzet tenyerén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovai Lőrinc - Vaskapu
A ​népszerű író regénye, mely első változatában a nándorfehérvári csatát és a csata előzményeit foglalta keretbe, most átdolgozva és tetemesen kibővítve kerül az olvasó elé: Hunyadi, a nagy hadvezér áll az események középpontjában, az ő hősies törökellenes harcait kísérjük végig. Az író éppoly otthonosan mozog a diplomáciai cselszövények között, mint a harcmezőkön: a zaklatott kor nagy csatáinak, népek sorsát eldöntő küzdelmeinek eposzi méretű képét idézi fel, és monumentális emléket állít az országmentő ütközet igazi hősének: a népnek. A történet egyik fontos szereplője a legendás Dugovics Titusz, aki a mélybe ugrott a nándorfehérvári bástyáról, magával rántva a zászlóvivő török harcost.

Kovai Lőrinc - Csók ​a pusztán
A ​hetvenéves Kovai Lőrincet köszönti a tetszhalálból föltámadt regény, amelyet az ötvenes évek derekán írt meg, de csak most jutott el Gutenberg műhelyébe. A történet a felszabadulás utáni években játszódik a viharsarki tanyavilágban. Földosztás, tagosítás, szövetkezeti megmozdulások, köz- és magánélet gubancai, hatalmi harcok szította gyűlölségek és viharzó szerelmek hálózzák be sűrűn és gazdag mintázattal a regény alapszövetét. Két ,,parasztkarrier" kanyargóit követhetjük benne nyomon: Pócsi Jóskáét, a napszámosból lett alispánét, aki egyszerre érzi jogosnak és jogtalannak a hatalmat, melynek birtokába jutott, s akit végül osztályhűsége és emberi tisztessége buktat ki a fényes hivatalból. Gál Ferke sorsában a gátlástalan karrierista féktelen hatalomvágyát rajzolja Kovai. Olyan pályaívek ezek, amelyek kitűnően érzékeltetik a fényes szellők korszakának ellentmondásokkal terhes légkörét, s még azokat a viharfelhőket is megsejtetik, amelyek fészkei voltak a sok tragédiát okozó októberi szeleknek.

Kovai Lőrinc - Morajló ​messzeség
Mint ​egy kiterített hímes kendő, úgy vonzza az olvasó érdeklődését Kovai Lőrinc új, a 17. század Európájában játszódó regénye. Spanyolországban kezdődik a történet. Innen indul a nagyvilágnak a kalandorlelkű Diego Montez, hogy híres ember legyen, vagyont és szeretőket szerezzen. Ugyanakkor valahol az Alföldön, Magyarországon, a törökök elrabolnak egy jobbágyfiút, hogy janicsárt neveljenek belőle. S míg Diego Montez megjárja Európa császári, királyi udvarait, eljut a cári palotába is, s nem retten vissza semmifél fondorlattól a karrierje érdekében, a janicsárrá lett Ahmed ben Indras tűzön-vizen keresztül kitart a lebukó félhold urai mellett. Harmadik szereplője a regénynek: maga a történelem. Elvonul az olvasó szemei előtt a 17. század számos olyan eseménye, mint például Fouquet és Colbert harca XIV. Lajos udvarában, a francia-holland háború, Sztyenka Razin felkelése, Nagy Péter küzdelme a hatalomért, a sztrelecek lázadása és végül Buda visszavétele, a törökök kiűzése Magyarországból. A mindvégig izgalmasan bonyolított sorsok teljes írói fegyverzetben mutatják Kovai Lőrincet, a történelmi regény népszerű mesterét.

Kovai Lőrinc - Törvénytörők
Térben ​és időben óriási ívet fog át Kovai Lőrinc regénye. Kínától Oroszországon, Franciaországon és Anglián keresztül egészen az óceán túlsó partjáig, Mexikóig zajlanak a rendkívül izgalmas események: gyarmatosító háborúk, forradalmak, fölkelések, merényletek, a titkos diplomácia cselszövései, szerelmi kalandok sorozata - egy átmenetileg fölfelé ívelő korban. Roppant jelentőségű történelmi folyamatok játszódnak le ekkor: a fejlett nyugati országok fölosztják maguk között a világot, megteremtik hatalmas gyarmatbirodalmaikat. És velük szemben mindenütt felvonulnak a nemzeti függetlenségért, a szociális forradalomért, a társadalmi haladásért harcoló erők. E két pólus világméretű küzdelmét mutatja be a regény. A történet Lajos Fülöp uralmával kezdődik, és egészen a XX. századig tart. Ekkor kezdi bontogatni szárnyait az orosz forradalom, mely aztán teljesen új irányt szab a történelem menetének. Kovai írásművészetének egyik sajátossága, hogy a legszorosabb kapcsolatban tudja ábrázolni a történelmi eseményeket a bennük szerepet játszó hősök egyéni életével. Így tanúi lehetünk egy harcokkal teli kor rendkívül izgalmas eseményeinek, s nemkülönben a benne elkötelezettséget vállaló személyek kalandos életútjának. Ez ad ennek a regénynek belső sodrást és szuggesztív erőt.

Kovai Lőrinc - Parker ​matróz igazsága
Kovai ​Lőrinc ahhoz az élő magyar írónemzedékhez tartozik amelyik a háború előtt indult ugyan el pályáján, de kibontakozását a felszabadulás után érte el. Új regényben az angol történelem egyik elfeledett epizódját dolgozza fel és támasztotta életre színes írói képzelettel. A Csatorna-flotta matrózai a XVIII. század végén, a nagy francia forradalom hatására fellázadtak a kormány ellen. A franciákon diadalmaskodó angol hadihajók éhező legénysége egy rangjától megfosztott sorhajóhadnagy vezetésével lefegyverzi tisztjeit és kitűzi a forradalom vörös lobogóját. Ostromzár alá veszik Londont, hogy a főváros nyomorgó munkásságával karöltve jobb belátásra bírják a kormányt. A fegyvertelen tömeg azonban nem tud hathatós segítséget nyújtani a vöröslobogós flottának, amely végül is kénytelen feladni a reménytelen harcot. A felkelők vezetői életüket áldozzák a szegények és elnyomottak ügyéért.

Kovai Lőrinc - Áradat
1944 ​nyarán és őszén, a Gestapo börtönben írta meg Kovai Lőrinc ennek a kétkötetes regénynek a nagy részét. Különleges színezésű, lázas képeinek vibráló sorozata egy félszázad történetét villantja fel hol hasító, zivataros fényben, hol pedig a delelő nap olvadt arany izzásában. A szenvedélyes képek, hánykódó események és s kiáltó színek örvényes sodra ellenállhatatlanul magával ragad, hogy az író vezetésével bejárjuk a poklok mélyét, az embertelen elnyomás sötét szurdokait, az észvesztő szerelem pogány szépségű s egyszersmind diabolikus tájait, az elnyomók gőgös számító világát, míg a vad indulatok, féktelen összecsapások, s engesztelhetetlen ellentétek bozótjában rátalálunk arra az ösvényre, amelyet a munkás- és parasztmozgalom tör magának a felszabadult emberi élet felé. E halál árnyékába írt, romantikus izzású regénynek szinte minden sora élesre fent vád, fenyegető kiáltás és iszonyú emlékeztetés a múltra, ahol a nép leláncolt, megalázott óriásként küzdött meztelen életéért. Ennek az véres harcnak mozzanatait, vulkáni kitöréseit vetíti elénk az író drámai látomásaiban, hogy vele együtt emlékezzünk, tiltakozzunk és reménykedjünk.

Kovai Lőrinc - Az ​oroszlán jegyében
A ​kortársak "fényes csalatásba merülve" bámulták Napóleont, aki felkavarta az önkényuralomba dermedt birodalmak nyugalmát, csatáival átrajzolta Európa térképét, merész reményeket és mérhetetlen szenvedéseket támasztott. A világtörténelem nagyjai közül senki nem foglalkoztatta többet a tudósok és művészek fantáziáját, Kovai Lőrinc hatalmas körképet fest a korszakról, amelynek Napóleon csak központi hőse, de nem irányítója. Mert a regényben a császár életének eseményeinél, a politikai döntéseknél, csatáknál és vad szerelmeknél fontosabb a tömegek és a láthatatlan történelmi erők világformáló gyürkőzése. Kovai regényének főszálán a "nagy történelem" és ezen belül Napóleon és I. Sándor cár élete bontakozik ki. A "világmonarchiára" törő Napóleon mellett megismerjük a zseniális hadvezért, a Joséphine és Walewska grófnő közt tomboló szerelmes férfit, a vereségek után a száműzetésben megöregedett és elpusztult embert. I. Sándor alakján keresztül a cári Oroszországot mutatja be az író. Az apja erőszakos halála miatt vallási mániába eső uralkodót látjuk a regény lapjain, aki tulajdon halálhírét költi, hogy elvonulhasson Szibériába vezekelni. Az Oroszlán jegyében önmagában is kerek mű, iker-regénye és folytatása Kovai Lőrinc nemrégiben megjelent nagy történelmi tablójának a Hódítók-nak.

Kovai Lőrinc - Ködrongyok
A ​kötet egy eddig meg nem jelent új Kovai-regényt és az író válogatott elbeszéléseit tartalmazza, melyek javarészt irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban szétszórtan láttak napvilágot, s a világtörténelem egyes jelentős epizódjait megelevenítő írást éppúgy talál köztük az olvasó, mint mai témájú elbeszélést vagy önéletrajzi jellegű visszaemlékezést. A címadó regény - Ködrongyok - története a 30-as évek elején, a nagy gazdasági válság idején játszódik az egyik vidéki egyetemi városban. Hőse Dénes, a szociális problémákon Dosztojevszkij regényalakjaira emlékeztető érzékenységgel vívódó bölcsészettan hallgató, aki a végtelen viták és fecsegések helyett tenni szeretne végre valamit, egyetlenegy emberen tevőlegesen segíteni legalább, s gondjaiba vesz egy fiatal parasztlányt, Erzsit, aki a fojtogató pusztai nyomor elől szökött be a városba, de mivel munkát nem talál, feltartóztathatatlanul megindul a lejtőn. Dénes megpróbálja jó útra terelni, keservesen meg kell tapasztalni azonban, hogy a részvét egymagában távolról sem hatékony társadalmi megváltoztató és megváltó erő, s a városi élet forgatagában egymás mellé sodródott két ember útja a kilátástalan és jövőtlen kor nyomására elháríthatatlanul tragédiába torkollik.

Kovai Lőrinc - Fergeteg ​északon
Kovai ​Lőrinc új regényében a XVII-XVIII. század történelmi jelentőségű eseménysorozatát, az orosz-svéd háborút s e közel huszonkét évig tartó háború titánjainak: XII. Károly svéd királynak birodalmat bomlasztó és I. Péter cárnak birodalmat építő küzdelmét eleveníti meg. A mindvégig sodró erejű, izgalmas regény filmszerű elevenséggel érzékelteti a kor nagy alakjainak, uralkodóinak, hadvezéreinek, szakavatott cselszövőinek életsorsát. Az író ismert, sajátos koncepciója természetesen ebben a regényében is érvényesül: a történelmi csodálatos, ma is élő legendák, mítoszok, alakjai lépnek elő, végtelenbe törő gondolatok, halhatatlan szerelmek sarkallják óriási tettekre a kor nagy alakjait. Csaták, küzdelmek, hőstettek, szerelmek, cselszövések, bukások hatalmas, színes freskóként elevenednek meg a regény lapjain. Az író Fergeteg Északon című művével ezúttal is nemcsak végig feszült légkörű, izgalmasan cselekményes olvasmányt, hanem a kor történelme legjelentősebb mozzanatainak regényes feldolgozását nyújtja át az olvasóknak.

Kovai Lőrinc - Földönfutók
Kovai ​Lőrinc regénye a török megszállás idejére vezeti el az olvasót. Hősei szegény emberek. Tisza menti halászok, jobbágyok, hajdúk, akiket mostoha sorsuk, a szolgaság, az éhség örökös vándorlásra kényszerít. A cselekmény viszonylagos fegyvernyugvás idején játszódik: a törökök és a bécsiek a szegény nép ellen fordítják fegyvereiket, hogy utolsó barmaikat, a vetésre eltett gabonát is elvegyék tőlük. Az éhhalálra és a megfagyásra ítélt parasztok azonban föllázadnak és elnyomóik ellen fordulnak. A szegénylegényekből verbuválódott zsoldosok segítségével megpróbálják a lehetetlent, a maguk urai akarnak lenni. Kovai Lőrinc a megrázó történelmi korszakot néhány plasztikusan ábrázolt hős sorsán keresztül eleveníti meg. De nem csak hősei egyénisége érdemli meg az olvasó figyelmét, hanem a cselekmény fordulatossága, a sok izgalmas, korra jellemző epizód is.

Kovai Lőrinc - Varázsfény
Kovai ​Lőrinc regénye a felszabadulás esztendeinek eseményeit eleveníti meg. A cselekmény középpontjában egy, a munkásmozgalomban részt vevő írónak és egy rendkívül vonzó asszonynak a szerelme áll. Az ő izgalmas sorsuk kapcsán ismerkedünk meg a korszak különféle epizódjaival, az ő sorsukba futnak össze és találkoznak a regény különböző cselekményszálai. Magyar és orosz katonák, német tisztek, angol és orosz pilóták életútjával ismerkedünk meg. De nem kevésbé fontosak azok a motívumok sem amelyek a magyar ellenállási mozgalomról adnak megrázó képet. Kovai arra törekedett, hogy hatalma cinerámikus képet adjon ennek a kornak a történelmi eseményeiről.

Kovai Lőrinc - Föld... ​kenyér... szabadság...
»Föld... ​Kenyér... Szabadság...,« hárommillió földnélküli agrárproletár regénye. Hősei: elsősorban kubikosok, földmunkások, uradalom cselédei. Ezt a kéziratot Gestapo-börtönében írtam meg. Körülöttem megkínzottak jajgattak és SS legények be-berontottak a cellába, hogy elvegyék a százszor tilos dolgokat, apróságokat, így ceruzát és papirost is. Ceruzát és papirost kommunista ifjúmunkás partizánok juttattak be nekem. Ott, a börtönben, szinte hisztérikus vágy fogott el, hogy összeszedjem minden tehetségemet és akkorát üssek a világ elnyomóin, hogy meginogjanak a börtönök és szétszakadjanak az internálótáborok drótkerítései. Éjjel, nappal a börtönfal mellett állva írtam. Néha sötétben is, behúnyt szemmel, lassan. Úgy éreztem, hogy a munkám sikerült és szeretném, ha a könyvem eljutna azok kezébe, akiknek íródott.

Kovai Lőrinc - Tűzkehely
A ​Tűzkehely a nagy történelmi vihar, a kristálytiszta kegyetlen hit, a még máglyán sem porrá omló szerelem regénye. Kovai olvasói megtalálják benne fokozottabb mértékben mindazt, ami az író könyveit népszerűvé tette előttünk: a monumentális harci jeleneteket, a szerelem érdekes, férfias, igaz hevét, a messzi korok nagy történelmi igazságainak és évszázadok homályában sem halványuló csillogását. A nagy történelmi vihar nem oltja el a féktelen szilaj szerelmet, hanem még izzód lángolásra szítja. Minden elég ezekben a perzselő lángokban, csak a hit, a harci erő merül fel egyre tisztábban. A tűzkehelyben az igazság itala forr, és aki ajkához érinti ez a kelyhet, annak lelke megtelik az igazság szenvedélyes hősi vágyával. Bár a Tűzkehely tárgya a középkor legnagyobb forradalma, mégis lényegében szerelmi regény, ahol a szereplők legtöbbje viharmadárként tör az események örvényébe, mert ily módon oldhatja meg saját életének problémáit is. A szerelem és halál kettős, tüzesen lobogó és hűvös éjfekete mozaikja vonul végig a cselekményen, de a szerelem mindig győz a halálon, s a hősi halál mégis a legtisztább ormokra emeli azt, aki nem retteg vért ontani az igazságért. Börtönben született könyv a Tűzkehely, mert az első fejezeteket ítéletet várva írja az írója. Ezért olyan féktelen a szomjúsága a szabadság után, olyan izzóak az érzések, olyan mohó a vágyakozás a szerelemre, olyan vakmerő a kihívás a pöffeszkedő hatalmasok, a serény hóhérok, az ékes szavú okos elnyomók, a gondolatot szolgasággal torzító bigott képmutatók felé. A sötét és véres középkor regénye a Tűzkehely, a lelket pusztító merev dogma dermeszti a gondolatot, és máglyára vetik a hatalmasok azt, akinek lelkében mégis felzeng az igazság. De van-e vigasztalóbb, mint az, hogy mégis mindig a szabad gondolat diadalmaskodik, néha évszázados harc árán is, és mindig akadnak akik büszkén vetik oda életüket a harc mérlegére. Máglyára lép egy elnyomott nép igazságának hirdetője: Husz János, és a máglya tűzétől lángba borul az "erős gonoszok" világa, vakmerő harcosok támadnak a hegyek aljában rejtőző falvakból. Vak és mégis diadalmas vezér vezeti ágyús szekereit, a cséphadarós parasztok hadát a fényes lovagseregek ellen. Igazságot szomjúhozva hullatják vérüket azok akik eddig meghunyászkodó alázattal tűrték az idegen igát. A Tűzkehely elsősorban ennek a lüktető, viharzó cselekménynek köszönhette európai sikerét. "Erőket idézek..." - mondja nyilatkozatában a regény írója. Az olvasó a bíró: sikerült-e.

Kovai Lőrinc - Hódítók
Napóleon ​gigantikus alakja máig is ott él az emberiség emlékezetében. Egyeseknél Attilát ,Tamerlánt és Dzsingisz kánt idézi fel, másoknál Nagy Sándort és Julius Caesart. Ő maga is világosan látta nem mindennapi sorsát. Rendkívüli életének gazdag eredményeit a kivételes körülmények olyan összetalálkozásával magyarázza, amilyen ezer évben csak egyszer fordul elő. Micsoda regény az életem - mondotta Las Cases-nak hűséges titkárának Szent Ilona szigetén. Kovai Lőrinc, a nagy történelmi körképek mestere, keresve se találhatott volna egyéniségére szabottabb témát, mint az európai "világosság századá"-t, a nagy francia forradalmat, az angol hajóhadat elűző touloni győzőt, Bonaparte Napóleont, a huszonnégy éves tábornokot. És ez csak a regény nyitánya. Mert sokféle szálból szövődik Kovai Lőrinc történelmi regényének szövete. Olyan egyéniségek elevenednek meg a regény lapjain, mint XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Lafayette, Mirabeau, Marat, Saint-Just, Talleyrand, Lannes, Barras, az orosz történelemből III. Péter, I. Pál, Szuvorov, Pahlen stb., s olyan izgató szépségű asszonyok mint Katalin cárnő, Josephine, a spanyol Thérésa, s a felejthetetlenül kedves Bellilotte. Egy zsúfolt cselekményű korszak szövevényeibe kalauzolja az író az olvasót. A történések megőrzik drámaiságukat, akár a Bastille bevételét, akár a konvent egy-egy viharos gyűlését olvassuk.

Kollekciók