Ajax-loader

Varga Csaba könyvei a rukkolán


Bánlaky Pál - Varga Csaba - Azon ​túl ott a tág világ
"A ​lineáris programozás? Hülyeség, öreg, hülyeség. Amikor idejöttem, elkezdtem emlegetni a főmérnöknek. A francba küldött. Azt mondja, elmegy így a verkli, hozzuk a tervet, kár kockáztatni. Egy darabig óberkodtam, de aztán meguntam. Ha nekik nem fontos, én mit ugráljak? Amennyi a prémiumhoz kell, fél kézzel megcsinálom, a többi meg le van..."

Kamarás István - Varga Csaba - A ​szerelemről - komolyan
Ősi ​témáról, kétneműnek születő emberek egymás iránt fellobbanó szenvedélyéről szólnak e kötet írásai. Filozófiai, szociológiai, lélektani vagy irodalmi-esszéírói megformálásban olyan személyiségek mondanak véleményt a szerelemélmény mai helyzetéről, mint Ancsel Éva, Buda Béla, H. Sas Judit, Mérei Ferenc, Miskolczi Miklós, Nyíri Tamás, Radnóti Sándor vagy Szilágyi Ákos. Létezhet-e szerelem a modern világban? Mi az individualitás és a szolidaritás részaránya a modern szerelemben? Hányszor lehetünk szerelmesek életünkben? Mi a tiszta erotika, és mi a házasság viszonya a szerelmi élményhez? Milyen szerelemképük van a faluközösségben élő embereknek, s milyen a mai városi fiataloknak? Az egymással is vitázó írások nagyon sok elgondolkodtató érvet és bizonyságot fogalmaznak meg a szerelemélmény mai problematikusságáról, és kikezdhetetlen jövőjéről.

Ugrin Emese - Varga Csaba - Új ​demokrácia- és államelmélet
A ​századelő alapállítása: a jelenlegi demokrácia poszt-totalitárius rendszer. A demokrácia védelemre szorul, hogy ne csúszhassunk vissza a puha diktatúrába sem, ám a demokráciát vizsgáljuk felül, hogy eljuthassunk a posztdemokrácia valamelyik állapotába. A századelő jövőképe az egész századra szól: a posztdemokráciát tekinthetjük: - részvételi (és egyúttal elektronikus) demokráciának, - vagy elgondolhatjuk egy globális, új, ideális polisz tudatalapú demokráciájának. Az út: demokráciából a demokráciába, ám a két demokráciamodell között megint annyi a távolság, mint korábban a diktatúra és a demokrácia között; ráadásul az új demokráciakép nem sokkal homályosabb, mint a poszt-totalitárius rendszer önképe. Könyvünk részben átfogó kísérlet egy új és integrált elmélet alapos kifejtésére, ugyanakkor minden fontos elméleti kérdést igyekszik feltenni annak érdekében, hogy - az új állam és demokrácia, - az új társadalom és demokrácia, valamint megszülethessenek a közigazgatás szakszerű és interdiszciplináris elméletei. Nemcsak az elméleti problémákat és lehetséges megoldásaikat járja körbe, hanem megpróbálja a következő harminc - negyven évre felvázolni az állam- és a demokrácia fejlődésének a lehetséges forgatókönyveit is.

Varga Csaba - A ​jog helye Lukács György világképében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Csaba - A szép érzete
Varga Csaba 70. évfordulójának tiszteletére jelenik meg méltán sikeres KÖNYVEI VÁLOGATOTT IDÉZETEINEK gyűjteményes kötete: A SZÉP ÉRZETE - IDÉZETEK VARGA CSABA KÖNYVEIBŐL A könyv az alkotóművész animációs filmrendező, grafikus, írásbeliség kutató, nyelvelemző szellemi hagyatékának egyfajta összegzése: Varga Csaba élete során megírt összes könyvének azokat a gondolatait, rövidebb fejezeteit tartalmazza, melyek egységében idézik meg a szerző művészi világlátását, lényeglátó képességét, gondolkodásmódját - sőt, humorát is.

Kiss Endre - Varga Csaba - A ​legutolsó utolsó esély
Kiss ​Endre filozófus, Varga Csaba szociológus. Egy nemzedék tagjai, a második világháború világháború után születtek. Egyszerre érkeztek el olyan elméleti felismerésekhez, amelyeket előre ők sem jósolhattak meg. Az Új Valóság az elmúlt ezredév végének terméke, s a szerzők az elsők között próbálnak meg erről új elméletet konstruálni. Az új elmélet alapja a globalizáció- és lokalizációelmélet.

Varga Csaba - Ahol ​a vaddisznó jár
Varga ​Csaba mindenekelőtt élményvadász. És az élmények előbb-utóbb kikövetelik maguknak, hogy rögzítsék, leírják, tovább adják őket. A leírt élmények (vallomások, visszaemlékezések, elbeszélések,) pedig hamarosan megjelenési fórumért kiáltanak. Ifjú szerzőnk számos vadászirodalmi és egyéb pályázat nyertese. A vadászsajtó mellett antológiákban is szerepelt már, és most, íme, itt van önálló kötete!

Varga Csaba - A ​8. művészet felfedezése
"...Az ​új mûvészeti forma keresése izgalmasabb akármilyen hagyományos, nagyigényû szellemi kalandnál." "De hogy tömegek értsék majd, hogy a kihívás és a mûvészetek fejlõdéstörténeti sorának következõ állomása hogyan és miképp válik modellezhetõvé egy negyedik dimenzió felõl, ahhoz még el kell telni egy kis idõnek. Ezt az átmenetet rövidítheti le, ha Varga Csaba provokatív és termékeny gondolatai bekerülnek a szellemi vérkeringésbe, s a homlokukhoz csapó széplelkek, tökfejek és mûvészetkorifeusok kivételével alapkönyvként forgathatja majd az információs korszak felnövekvõ, nyitott szellemû és a megoldások mögött is kérdéseket keresõ következõ nemzedéke." (Z. Karvalics László)

Varga Csaba - Válaszúton ​- húsz év múltán
Szép ​új világunk? Gyorsabban köszöntött be, mint várhattuk volna. És főként ellenállhatatlanul, erőszakosan, tolakodó harsánysággal és kíméletlenül eluralkodott magabiztossággal - anélkül, hogy saját hitvallásához a legcsekélyebb mértékben is ragaszkodva legalább a magános menekülőnek bármiféle kibúvót biztosíthatott volna. Az egyre inkább irányt vesztett s ezért zavaros, a tülekedő leleplezések és világmegváltások kavalkádjából összeálló - a botrányokozás önmegvalósításán kívül hitelességgel aligha rendelkező - társadalomtudományi profetizálások nemigen adnak magyarázatot arra, amit globális faluként üdvözölt mai világunkban posztmodernitásnak szoktak nevezni; távlattal még kevésbé kecsegtetnek. Ezért magunk sem botorkálhatunk másban, mint jelenségekben. Amennyiben viszont a jelenség is a lényegről szól, úgy az, amit tapasztalunk, aligha építő vagy lelkesítő. Soha ennyi ember - országok és népek, egész kontinensek, sőt egész civilizációk, és láss csodát: éppen ott, ahol a gazdasági, politikai és katonai erő összpontosul, amit tehát a perifériának nevezett, s ezért igazodásra kényszerített maradék világgal szemben központnak neveznek - nem élt ekkora jólétben, háborítatlanságban, biztonságban, bármiféle kényszerűségtől és fenyegetettségtől mentesen. Mi pedig csak később jövünk majd rá, hogy elsőként éppen ők fognak kihasználni, és ha már belejöttek, úgy ki is rabolni bennünket.

Varga Csaba - A ​szép érzete
Varga ​Csaba 70. évfordulójának tiszteletére jelenik meg méltán sikeres KÖNYVEI VÁLOGATOTT IDÉZETEINEK gyűjteményes kötete: A SZÉP ÉRZETE - IDÉZETEK VARGA CSABA KÖNYVEIBŐL A könyv az alkotóművész animációs filmrendező, grafikus, írásbeliség kutató, nyelvelemző szellemi hagyatékának egyfajta összegzése: Varga Csaba élete során megírt összes könyvének azokat a gondolatait, rövidebb fejezeteit tartalmazza, melyek egységében idézik meg a szerző művészi világlátását, lényeglátó képességét, gondolkodásmódját - sőt, humorát is.

Varga Csaba - Film ​és story board
Nem ​tekintem kizárólag saját eredményemnek ezt a könyvet. Részesei lettek e munkának mindazok, akiket valaha is tanítottam a filmkészítés mesterségére, s jó kérdéseik voltak; a megállapításaimban kételkedők, akikkel vitázva fedeztem fel sok összefüggést; s mindazok, akik írás közben megkönnyítették napi életemet. S tekintve, hogy ez a könyv vajmi kevés új dolgot állapít meg, ám mégis sok-sok oldalt tesz ki, emiatt köszönet jár mindazoknak a filmkészítőknek is, akik kitalálták és megcsinálták mindazt, amikre én észrevételeket, megállapításokat tehettem. Közvetlen környezetemből köszönettel tartozom a könyv szerkesztőjének, egyben feleségemnek, aki animációs iskolát irányítván rászedett arra, hogy nekiálljak megírni ezt a könyvet, és aztán segített ráncba szedni sok zavaróan szerteágazó gondolatmenetet1, valamint Erkel Andrásnak, barátomnak és menedzseremnek, akinek sokkal tartozom azért, hogy lehetőségem volt viszonylag békességes viszonyok között betűkkel bíbelődni. De köszönetet kell mondanom Zsolt Iván nevű fiamnak is, aki a kompjúterrel (és a képekkel) vívott küzdelmemben folyamatosan a segítségemre volt.

Varga Csaba - Istenemberré ​válás
Varga ​Csaba író, szociológus, filozófus új könyve, az Istenemberré válás egyszerre új, egyesített világkép, szokatlan új evangélium, s egyúttal új szeretetember, szeretetközösség program a mának és a holnapnak. Ez az egyik első, nyilvános szellemi, lelki és spirituális útirajz a változásokról, amely a jelen kép- és gondolat-torzításai mögé néz, miközben egyszerre az új menny, az új föld, az új nemzet, az új ember fényrajza is. Befogadja az égi tanításokat, a jézusi felismeréseket, és segíti az Isten és az ember közötti szeretetkapcsolat kitágulását, újjászületését. Ez olyan könyv, amelynek teljes megértéséhez, befogadásához még minimum évtizedek kellenek. Olyan szellemi teremtés, amely újra és újra elolvastatja magát, s újabb és újabb inspirációt, hitet, tudást, segítséget ad a változások végigviteléhez. A belső és külső úton a tudatosan élenjáró embereknek viszont már most szellemi sétabotot, lelki kikötőt, szerelemtemplomot, vagy éppen szeretetházat kínál. Légy az Új Világ társteremtője. Varga Csaba Istenemberré válás című könyve ezért született.

Elek Andrea - Juhász Jácinta - Kiss Endre - Varga Csaba - A ​tudás társadalma I-II.
A ​tudástársadalmat a tudás intenzitása teszi organikussá. Minden későbbi kor tudástársadalom, az újabb korszakolások csak ezen belül képzelhetők el, hiszen önmagát folyton megújítva tartja fenn alapideáját: a tudás legyen mindenkié. A kötetben 53 magyar tudós, kutató tanulmánya és reflexiója van egybegyűjtve. Maga a kötet is egy már elindult folyamat része, fontos állomása: a Stratégiakutató Intézet az alapítása óta eltelt tíz év alatt kiterjedt kutatásokat folytatott, hogy megfogalmazza a globalizáció és a lokalizáció integrált elméletét; újragondolja az információs és tudástársadalom elméletét, gyakorlatát; valamint átfogó intelligens fejlesztési stratégiákat készítsen a jövő számára.

Varga Csaba - Hagyomány ​és stratégia
Varga ​Csaba (1946) író, szociológus új tanulmánykötete három meglepetéssel, három szellemi különlegességgel szolgál. Ebben a században Magyarországon még senki nem próbált meg konzervatív-újkonzervatív társadalom- és politikaelméletet írni. Varga Csaba az Újkonzervatív gondolkodás című tanulmányával először tesz erre sikeres kísérletet, hiszen rendszerbe szedi és újragondolja egy lehetséges magyar újkonzervativizmus elemeit s ezek összefüggéseit. Az utóbbi évtizedben Magyarországon divatba jött a civil társadalom fogalma, ám a hazai civil társadalom és civil polgárság elméletét elvétve próbálták megfogalmazni. E könyv szerzője több tanulmányban is átfogó elemzésre törekszik, új lokalitáskoncepciót fejt ki, s civil központú fejlődési stratégiát ajánl. Az elmúlt ötven-száz évben Magyarországon hosszú távú nemzeti stratégiát senki nem publikált, legfeljebb ilyen szándékú irodalmi esszék születtek. Varga Csaba most az elsők egyikeként, tételesen végiggondolt, nagy ívű jövőképet vetít elénk: Magyarország alternatíváit mutatja be a globális világban.

Varga Csaba - Vidékfejlesztés ​az információs korban avagy a lokalitás esélye
Az ​európai információs társadalom egyszerre jelen és jövő. A globalitással a kistelepülések csak mint közös településcsoportok vehetik fel a versenyt. Ehhez nyújt segítséget és ad számos használható tanácsot a kistelepülések vezetőinek Varga Csaba, a könyv szerzője.

Varga Csaba - Előadások ​a jogi gondolkodás paradigmáiról
A ​jogbölcseleti munkásságáról ismert szerző közel két évtizede csiszolódó előadássorozata úgy vezet be a jogban történő okfejtés világába, hogy egyszersmind a személyes felelősségvállalás és személytelen mintakövetés lehetőségeit, korlátait és buktatóit is végigkíséri az emberi gondolkodás történetében s egyes jogi kultúrákban. A gondolkodásban követett minták álarca mögött ténylegesen lezajló folyamatokat kutatja fogalmi-logikai biztonságkeresésünkben s bizonytalanságaink megtermékenyítő vállalásában egyaránt. A tény, fogalom, logika, gondolkodás konstrukciójában, a jelentésadás gyakorlatában megbúvó meghatározásokat keresve bukkan előfeltevéseinkben a hagyományra, hallgatólagos megállapodásainkban pedig mögöttes világképünkre s erkölcsi alapállásunkra. A kommunikáció társadalomalkotó jelentőségét felismerve létünket, intézményesedéseinket önszabályozó folyamatként jellemzi. A jog is össztársadalmi vállalkozás: művében teljes személyiségünkkel veszünk részt, de sorsáért is közös felelősséggel tartozunk.

Varga Csaba - A ​nyelvek anyját tudtam én
Az ​örök szógyökök nyomán elindulva feltárul előttünk a legutolsó ősi magasműveltség nyelve s kiviláglik, hogy ez az ősi, „tiszta forrás”, a „nosztratikus nyelv” önmaga is létezik még.

Ugrin Emese - Varga Csaba - Új ​demokrácia- és államelmélet
A ​századelő alapállítása: a jelenlegi demokrácia poszt-totalitárius rendszer. A demokrácia védelemre szorul, hogy ne csúszhassunk vissza a puha diktatúrába sem, ám a demokráciát vizsgáljuk felül, hogy eljuthassunk a posztdemokrácia valamelyik állapotába. A századelő jövőképe az egész századra szól: a posztdemokráciát tekinthetjük: - részvételi (és egyúttal elektronikus) demokráciának, - vagy elgondolhatjuk egy globális, új, ideális polisz tudatalapú demokráciájának. Az út: demokráciából a demokráciába, ám a két demokráciamodell között megint annyi a távolság, mint korábban a diktatúra és a demokrácia között; ráadásul az új demokráciakép nem sokkal homályosabb, mint a poszt-totalitárius rendszer önképe. Könyvünk részben átfogó kísérlet egy új és integrált elmélet alapos kifejtésére, ugyanakkor minden fontos elméleti kérdést igyekszik feltenni annak érdekében, hogy - az új állam és demokrácia, - az új társadalom és demokrácia, valamint megszülethessenek a közigazgatás szakszerű és interdiszciplináris elméletei. Nemcsak az elméleti problémákat és lehetséges megoldásaikat járja körbe, hanem megpróbálja a következő harminc - negyven évre felvázolni az állam- és a demokrácia fejlődésének a lehetséges forgatókönyveit is.

Varga Csaba - A ​metafilozófia gyönyörűsége
Nem ​élünk a középkorban, s nem vagyunk se kardforgatók, se szerzetesek, így nem léphetünk be például a pálos rendbe. A valószínűleg legmagasabb minőségű rendbe. Ha már kívül maradtunk azon az ajtón, amelynek küszöbét szerettük volna átlépni, akkor legalább a virtuális kolostorfalon nyitjuk ki az ablakot. Ha lehet, szélesre tárjuk. A virtuális kolostor nyitott ablaka mögött kinyílt - vagy nyílás közben van - a belső, az igazi ablak. Aki legalább a kettős ablakot sejti, vagy érzékeli, az már közelebb van a horizonton túli mennyországhoz. Aki tehát megtapasztalja a kettős vagy többszörös valóságot, az már alkalmas filozófusnak. Vagy bármi másnak is. Nincs okunk törődni avval, hogy esetleg azok az első ablakot arcunkba vágják, akik tagadják a második ablak létezését is. Az arcunkba csapódó ablaküveg persze felhasítja bőrünket. Magunk már nem szeretnénk semmi különösebbet, ha ez a metafilozófiai könyv megjelent. A gyönyörűséges alaptézisek finoman mondatokká testesültek. A könyvvel pedig nem akartunk senkit meggyőzni, s nem különösebben zavar minket majd, ha kritikaként esetleg a fejünkhöz vágják. Hadd repüljön az arcunknak ez az üvegszilánk is, mint az éles, vakító fény.

Kamarás István - Makk Katalin - Varga Csaba - Kagylózene
Beszélgetések ​az emberről. A rádióban havonta egyszer jelentkezett műsor írásos változata.

Kamarás István - Varga Csaba - Reformvár
Az ​utópia fogalmának szinte mindegyik régebbi meghatározásában szerepel az "elképzelt" és a "megvalósíthatatlan" kifejezés. Az emberi társadalom, amilyennek lennie kellene, és amilyen nem lehet soha. E kötet szerzői nem ebben az értelemben használják a szót. Már a mottóul választott egyik (1975-ből való) idézet szerint is: "Utópián olyan gondolati tevékenységet érthetünk, amely az egyénekhez szól, de célokat össztársadalmi szinten tűz ki, mégpedig az egyén életéhez képest hosszú távon, egy egész történelmi periódusra vonatkozóan." A szerzőpáros egyik tagja még szűkebbre vonja a fogalom jelentéshatárait: "utópián - írja - azt a világot értem, ami egy emberöltő alatt elérhető." A reformvári szociológusok, közgazdászok, matematikusok, politológusok, népművelők, írók és más szakemberek tervei alapján átalakított életű várost az egyik ottani tanácskozás kritikus résztvevője pedig, fontos demokratikus reformjaival együtt is "Kompromisszumvárnak" címezi. Csökkenti vagy növeli ez az itt megelevenített jövőmodell, sajátságosan mértéktartó utópia érdekességét? Attól függ, mihez mérjük: szertelen álmainkhoz, (amelyek teljesíthetetlenek), vagy az "adott realitáshoz" (amely nem álmodik). A kötet író-"utópistáinak" képzelete, jellemzően, nem lépi túl a "közeli-távoli" reális lehetőségek, az elérhető valóság határait; számukra "Utópia Konkrétiában van, legfeljebb számos világmagyarázó ismeretlen tartományba hazudja". De a kötetben bemutatott kísérlet nem általánosítható: nem korlátlanul kiterjeszthető: "Ne felejtsük el, ami történt és történik, az nem az utópia, csak a reformvári utópia. Nem részleteiben általánosítható, hanem irányával lehet kis magyar utópia." Hosszú évtizedek után az első.

Varga Csaba - Idő ​és ABC
A ​Jel Jel Jel című nagysikerű írástörténeti mű szerzőjének írástörténeti, őstörténeti cikkeiből, vitairataiból egybeszerkesztett könyv.

Varga Csaba - Egyesített ​elmélet: metafilozófia
"Az ​"új" életérzés: nincs érvényes jelen. Közeledünk viszont egy boldog szellemi-lelki állapothoz: új univerzális helyzet- és tudatállapot jön létre. Lényegileg nemcsak a csillogó újkapitalizmus önpusztító, hanem a számtalan fénytelen lélek is önemésztő. Nem lehet többé elkenni, elfedni, hogy az új ezredév nyitányán (is) tapasztalt és megfigyelt külső-belső világ zsákutca, tévedés és így folytathatatlan. Nem csak részleteiben, hanem teljességében is. Ez az első axióma különösebb újabb indoklást nem követel, noha a poszt-modern filozófia még messze nem fejezte be az eddigi dogmák, illúziók és hazugságok filozófiai lerombolását. Az alacsony szintű egyéni és kollektív létezés brutális látszat-rendezettsége is tarthatatlan. A mediatizált látványkulisszák mögött a szétbomlás halad előre, a globális dekonstrukció makro-, mezo- és mikroszinten is végleg megkérdőjelezi a fennálló világ-struktúrákat. Az átfogó - és édeskés - kiüresedés pedig benyomult) a mindennapi lét legmélyére is, és a depressziós létviszonyok között őrlődő egyén egyre kevésbé kerülheti el a szembesülést a valódi igazságokkal."

Varga Csaba - Az ​ősi írás könyve
A ​JEL JEL JEL című könyvemben bemutattam az ős-ABC mindmáig tartó 35.000 éves útját. E könyvemben pedig - melyet az olvasó most kezében tart - azt mutatom be, miként is írtak az emberek e végtelenül ősi ABC betűivel, mióta világ a világ. Ám koránt sem kell tartani attól, hogy távoli, ismeretlen vizekre hajózunk. Hiszen már az első elemiben is 35.000 éves jeleket - a harmadára zsugorodott, s jobbról balra átfordított ős-ABC betűit körmölgetjük, amikor a NAGYBETŰINKET tanuljuk. Mi több, ma is aszerint írunk e betűkkel, ahogyan azt legalább 35.000 évvel ezelőtt valakik kitalálták. A változás csupán annyi, hogy az ehhez az ABC-hez tartozó négyféle ősi írásmód közül ma már csak egyetlenegyet tanúlüpk meg - a legegyszerűbbet. E könyvben tehát a további három varázslatos, s egyre mélyülő szellemiségű írásmóddal ismerkedhetünk meg. Persze nem csak olvashatunk róluk, hanem gyakorolhatjuk is őket a feladatok segítségével, mint egy tankönyvben - ha úgy hozza a kedvünk. Ez a könyv tehát nem csak művelődéstörténeti kalandregény, hanem tanulásra is és tanításra is egyarám alkalmas.Összegezve: nem egy-két ezer, hanem több tízezer éves időutazásra indulunk akkor, amikor olvasni kezdjük ezt a könyvet. Rég meghalt, távoli ősök szólnak belőle hozzánk - s ígérem, könnyedén meg is értjük a szavukat.

Varga Csaba - A ​finnugorista áfium ellen való orvosság
Ahhoz, ​hogy esélyünk legyen elmerülni nyelvünk, szavaink varázslatos világában és múltjában, először is el kell felejtenünk szinte mindent, amit a nyelvek történetéről ma tudni vélünk. Ez a könyv azt mutatja be, hogy legfrissebb ismereteink alapján mi állítható a már elavult tudás helyébe. Hajrá magyarok! A nyelvek, szavak történetének kutatásában tiétek a világ, mert a ti nyelvetek őrizte meg a legősibb állapotában az egykor még közös ősnyelvet. Márpedig ez szükségszeren azt jelenti, hogy az ősnyelv további, ám a magyarnál sokkal jobban megváltozott túlélőiben ma sem lehet számottevő mennyiségben olyan szó, avagy szógyök, szóképző elem, amely valamilyen módon ne lenne meg a magyarban. A magyar nagyon tisztán őrzi még az ősnyelvet, s az itt szóba került nyelvek is ennek az ősnyelvnek a leszármazottai, csak összehasonlíthatatlanul jobban eltávolodnak tőle a magyarnál. Az ősnyelvet őrző magyar egy ragozó nyelv. Ezért elmondható, hogy a szintén az ősnyelv leszármazottai, de nem ragozó nyelvek, mint pl. az indoeurópai nyelvek, elrontott ragozó nyelvek”. * „A FINNUGORISTA ÁFIUM ELLEN VALÓ ORVOSSÁG” című ezen kiadványt a Varga Csaba nyelvészettel kapcsolatos műveit kedvelő, a nyelv varázslatos világában elmerülni kívánó, a nyelvek történetéről kialakított eddigi ismereteket felülvizsgálni és jelentősen átértékelni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Varga Csaba - A ​magyar szókincs titka
A ​szónak csak a ruhája változik a kiejtéssel. Vagyis a szó legmélyebb lényege nem a kiejtett szó. Ez aprócska pontosítás, ám e felismerésre építve a múlt feneketlen mélységeibe jutunk és kirajzolódik előttünk a távoli őskor mély szellemiségű világnyelve.

Varga Csaba - A ​kőkor élő nyelve
"A ​KŐKOR SZAVA: KÉP". A kőkor nyelvének beszélői ugyanis mindig "képet mondtak" egymásnak, maguk az ősi szavak is "mondott képek", látványok.A könyv részletesen igazolja, hogy Európában a magyar nyelv őrzi legtisztábban - lényegét tekintve csaknem változatlanul - a kőkor nyelvét, gondolkodásmódját; valóságos élő kövület. Egy teljes fejezet igazolja, hogy - többek között - az ókori latin nyelv is mennyire jelentős tárháza a kőkori nyelvnek.Külön érdekessége e könyvnek, hogy a kőkori pont-pont-vesszőcske számírást szemlélve felfedezhetjük: számneveink jó része nem is az ókori, hanem egyenest az őskori számírás emléke. 15.000 évvel ezelőtti arcképcsarnokban is gyönyörködhetünk.

Varga Csaba - A ​számjelek és a számírás története
A ​korábban megjelent JEL, JEL, JEL c. könyv társkötete. A könyv igazolja, hogy a nagyon ősi, 30 évezreddel ezelőtt már létezett pont-vonal számírás töretlenül jutott el mindmáig, hiszen ez sok felé ma is használatos, sőt, némi rontással ugyan, de a mai "arab" jelekkel való számírásunk is csupán kissé torzított változata ennek az ősi számírásnak. A könyvben bemutatottak alapján be kell látnunk azt is, hogy az ősi pont-vonal számírás eredendően helyi értékes számírás volt.

Varga Csaba - Jogállami? ​Átmenetünk?
A ​kötet a szerzőnek a tárgyban az elmúlt évtizedben folytatott kutatásai önálló monografikus feldolgozássá érlelt összegzése, mely hatalmas nemzetközi irodalom áttekintése és saját összehasonlító-történelmi vizsgálódásai nyomán keres választ országunk és egész térségünk változatlan aktualitású központi kérdésére, a szakirodalomban és a publicisztikai vitákban egyaránt számos kérdőjellel, dilemmák megfogalmazásával övezett jogállami átmenet problematikájára.

Varga Csaba - Lánytár
A ​versek gyermekverseknek álcázott filozofálgatások, minden korosztályt megszólítanak. Az artisztikus oldalak, rajtuk az absztraktba hajló rajzok Miró, Klee világát és `igazi` gyerekfantáziát idéznek. A kötet végén található üres lapok rajzolásra késztetnek témakörei: Gyermekversek, Versek, Filozófia, Művészet, Képzőművészet

Varga Csaba - Jel, ​jel, jel, avagy az ABC 30000 éves története
Varga ​Csaba könyve évszázados állóvízbe dob követ. A konstrukció, az elmélet olyan erejű, hogy mihamarabbi bekerülése a kérdéssel foglalkozók szellemi vérkeringésébe több, mint indokolt. Ettől kezdve pedig nyílt a játéktér: tessék megoldani a sok-sok nyitva hagyott kérdést, ha feltételük nyugtalanságot okoz! (Z.Karvalics László, a történettudomány kandidátusa, egyetemi docens.)

Varga Csaba - Isteni ​jelem, a szerelem
Megjelent ​Varga Csaba író, szociológus, filozófus sors- és lélekfordító könyve. Könyv, ami felmutatja az olvasóknak az Élő Szerelmet. Varga Csaba egyébként több mint húsz éve a Stratégiakutató Intézet vezetője. A szerzőnek ez a huszonharmadik könyve. A szociológiai, filozófiai, metaelméleti könyvek után egy olyan könyvvel jelentkezik, amely prózaverseket és versesszéket tartalmaz. A könyv mottója ez: a Szeretetlenség Korában a Szeretet felébresztése. Vagy ez is lehet: A Szerelem nélküli Világban az Igazi Szerelem megidézése. A prózaversek gyűjteménye így az odaadó Szeretetről és a Szerelemről szól. Szeretetlen korunkban az elérhető, megtapasztalható Isteni minőségű Szerelemről tanít. A közvetített új minta egy különös fogalmat vesz elő: az Ánanda-Szerelmet. Az ősi szó, az Ánanda nemcsak az igazi szerelmet, hanem az isteni minőségű szeretetet és szeretetből fakadó megüdvözülést jelenti. Az állítás látszólag pehelykönnyű: van Szerelem, s létezik Ánanda minőségű Szerelem. A boldogító egyik ősminta Jézus és Mária Magdolna szerelme. A könyv nem általában beszél a Szerelemről, hanem egy valódi Szerelem története is. Akár azt is kijelenthetjük, hogy az Ikerláng-Szerelem láttatása – egy szokatlan metaforát használva - a Rómeó és Júlia történetének fészkéből is felszálló üzenetmadár. Ez tehát az új ezredév titokzatos lelke forradalma, ami egyáltalán nem forradalom és a titok most felfedi önmagát. A valódi Szerelem az új, alig megértett lét új, érthetővé váló és gyakorlatban is megélhető mintája. Egyben a Lélek látható eredeti arca. Az ősi és új lélek- és életminta üzenete az, hogy a földön ezt a Szerelem-minőséget bárki megtapasztalhatja, ha ennek érdekében szívét megnyitja és kiárasztja a benne lévő gyolcsfinomságú Szeretetet. Ez a Szerelem-minőség mindnyájunké. Az író hisz abban, hogy az Ég és a Föld mindenki életében támogatja az Ikerláng Szerelmet.

Kollekciók