Ajax-loader

Vasy Géza könyvei a rukkolán


Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Kiegészítő ​füzet az irodalom tankönyvhöz IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Irodalom ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárdos László - Szabó B. István - Vasy Géza - Irodalmi ​fogalmak kisszótára
Az ​irodalmi fogalmak kisszótára középméretű irodalomelméleti lexikon, amelynek elsőrendű célja, hogy az általános iskolától az érettségiig hasznos segítője legyen tanulóknak és tanároknak egyaránt. Több mint ezer szócikkben tárgyalja a legfontosabb irodalomelméleti, irodalomtörténeti, poétikai, stilisztikai fogalmakat. A tanlexikon törzsanyaga a 10-18 éves korosztály, a Kiegészítések a felsőfokú oktatás és az iskolán kívüli művelődés résztvevői számára nélkülözhetetlen segédkönyv.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Irodalom ​12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Színes ​irodalom 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vasy Géza - Sánta Ferenc
Sánta Ferenc a felszabadulást követő évtizedben útnak induló írónemzedék egyik legjelentősebb képviselője. Az 1956-os események átmeneti törést jelentettek ugyan alkotóművészetében, de írói világképe akkor sem változott meg. Bármennyire ellentmondásosak is olykor etikai és történetfilozófiai nézetei, munkásságát mindvégig a szocializmust építő magyar társadalom valósága hatja át, s így helyét a szocialista irodalomban kell kijelölnünk. Ebben a kötetben első ízben kerül feldolgozásra Sánta Ferenc életműve, részletes műelemzés alapján.

Vasy Géza - Fölrepültek ​rajban
Vasy ​Géza irodalomtörténész legújabb kötetében a Kilencek indulását, pályaívének alakulását, költői kibontakozását mutatja be, portréit tárja elénk. A költők - Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre és Utassy József - életútjának keresztmetszetében megelevenedik a 60-80-as évek Magyarországának sajátos kulturális légköre, hátráltató irodalompolitikája, átélhetjük az irodalmi karrierépítés nehézségét, a kötetkiadás vontatottságát és buktatóit. A kötetben a szerző elénk válogatta ezeknek a mesebeli költőknek a legszebb, legidőtállóbb verseit is. A Fölrepültek rajban méltó tisztelgés a Kilencek költőcsoport tagjai előtt.

Vasy Géza - Ozora ​- Várkastély / Illyés Gyula Életműkiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vasy Géza - Az ​1945 utáni magyar irodalom alkotói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vasy Géza - Temesi ​Ferenc
A ​Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Temesi Ferenc íróról Vasy Géza irodalomtörténész, tanár írt áttekintő bemutatást.

Vasy Géza - Hol ​zsarnokság van
A ​kötet írásai érdekfeszítő elevenséggel idézik elénk az ötvenes évek világát, amelyről sokféle kép rajzolódik ki a történészek munkáiban. Jóllehet hivatalosan még az 1970-es években is az volt a felfogás, hogy "akkor is a szocializmus épült". A diktatúra azonban, amely 1948, majd 1956 után valósággal lebéklyózta a mindennapokat, megbocsáthatatlanul és így elfeledhetetlenül nyomot hagyott a történelemben. A szerző hozzáértéssel és átéléssel jeleníti meg, miként voltak képesek a nagy írók még ebben az elkeserítő helyzetben is kimondani az igazat: szimbolikusan, történeti témákba vagy mitikus lepelbe rejtve, vagy maradtak műveik íróasztalfiókban, mint Illyés Gyula verse, az 1956 jelképévé vált Egy mondat a zsarnokságról. E kötet tanulmányai Illyés Gyula mellett Déry Tibor, Németh László, Lengyel József, Vas István, Nagy László, Juhász Ferenc, Fodor András, Sánta Ferenc, Utassy József, Balázs József és Nagy Gáspár munkásságával példázzák, hogy a magyar irodalom a Rákosi-, majd a Kádár-korszak körülményei között is képes volt maradandót alkotni.

Vasy Géza - Illyés ​Gyula
Illyés ​Gyula emberpróbáló és lélekcserélő korban alkotott kivételes életművet. Neve már életében túlnőtt az irodalom határain, hiszen írói munkásságában társadalomalakító szándék is érvényesült. Egy személyben volt lírikus és sorskérdésekről szóló esszéista, drámaíró, valósággal országos intézmény". Forgószélben és szélárnyékban, szövevényes viszonylatok sűrűjében, politika és művészet követelményeinek kettős szorításában dolgozott mindvégig. Alakja idővel a nemzetért és nemzetiségekért felelősséget érző írástudó jelképévé vált. Magyar költő volt és ugyanakkor európai. A hazai állapotokat a nagyvilág összefüggéseiben látta és láttatta. Mindig a magyarság ügyét tartotta szem előtt, határon innen és túl. Rendíthetetlen erkölcsi erővel, magányosan állt őrhelyén évtizedeken át. Vasy Géza a legapróbb életrajzi tényeket is felderítve, bölcs derűvel átitatott, korszerű életrajzot írt Illyésről.

Vasy Géza - Pályák ​és művek
Vasy ​Géza tanulmánygyűjteménye elsősorban az 1945 utáni magyar irodalom középnemzedékének szentel nagyobb figyelmet. Vasy Géza következetesen, alkotó módon alkalmazza a marxista irodalomtudomány kimunkált fogalomrendszerét, s kritikai mércéjének alapja Sarkadi Imre, Szabó István, Sánta Ferenc műveinek beható elemzése. Nagy áttekintőerővel vizsgálja meg a realizmus, népiség és pártosság elméleti kategóriáit, a különböző irodalmi műfajok és kifejezésmódok jellemzőit. Íróportréi és recenziói is irodalomtörténeti érvényességgel készültek, s jelentős összegzési kísérlet nagy tanulmánya a mai magyar líra másfél évtizedéről, a középpontban Juhász Ferenc és Nagy László műveinek és világképének elemzésével. Elmélet és gyakorlat leggyümölcsözőbb találkozási pontján írja Vasy tanulmányait, nagy anyagismerettel és tárgyilagossággal, a közelmúlt magyar irodalmának megbízható tükröt tárva.

Vasy Géza - Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​ráadás 12.
A ​kötet szabadon választható anyagrészekkel és témákkal gazdagítja a modern irodalom tanítását. Az önművelést kislexikon és ajánló bibliográfia segíti.

Vasy Géza - Korok, ​stílusok, irányzatok az európai irodalomban
Ismeretterjesztő ​kötetünk a forgalomban lévő középiskolai irodalomtankönyvek anyagát kiegészítve történeti sorrendben tekinti át az európai irodalomban és a művészetekben meghatározó korstílusokat, irányzatokat.

Vasy Géza - Nagy ​László
Pályaszakaszt ​zár és újabbat nyit meg az 1956-os fordulópont és az addig megtett utat összegző Deres majális, de korántsem olyan éleset, mint az 1952-ben kezdődő. S míg e két időpont jelentősége nyilvánvaló a komolyabb pályaértelmezésben, már sokkal elmosódottabb az 1956 utáni bő két évtized egységének vagy szakaszokra tagolhatóságának megítélése, hiszen lényegében egységes ez a pályaszakasz. Ezalatt a költőnek három verseskötete jelent meg, s ezek is viszonylag távol egymástól. Mivel e kötetek több szempontból is megkülönböztethetők, eléggé természetesnek látszik, hogy a nagy perióduson belül a három kötetet három kisebb korszaknak lássuk. Erősíti ma már e nézetet az is, hogy Nagy László számára egy-egy kötete soha nem versek halmaza volt. Mint az utolsó könyv kapcsán a napló is bizonyítja: hosszú hónapokra igénybe vette a kötetszerkesztés feladata, jó néhány versét eközben írta, hiányzó helyeket kitöltve. Tehát nemcsak az egyes versekkel, hanem a kötetegésszel is közölni akart valamit.

Kollekciók