Ajax-loader

Makkai László könyvei a rukkolán


Makkai László - A ​reneszánsz világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai László - Bethlen ​Gábor krónikásai
Hogyan ​ítélték meg hazai kortársai a nagy fejedelmet - erről szólnak a soknyelvű és sokvallású Magyarország minden táborából válogatott krónikás szövegek. A kötet csaknem egészében felöleli a Bethlen Gáborról szóló egykorú történetirodalmat, megszólaltat úgyszólván minden véleményt. Nemzetközi látókörű diplomaták igényes emlékirataitól helyi érdekű naplóírók pletykaszintű fecsegéséig, őszinte hívek magasztalásaitól dühös ellenségek rágalmaiig szinte minden színét, hangját feltaláljuk benne az akkori Magyarország szépes skálájú kórusának. De a szeretet és a gyűlölet egyaránt ugyanazt mondja: Bethlen Gábor nemcsak korának, hanem az egész magyar történelemnek egyik legnagyobb és legérdekesebb egyénisége volt.

Makkai László - Az ​idő sodrában II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai László - A ​kuruc nemzeti összefogás előzményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai László - Incze Miklós - A ​polgári forradalmak és az újkor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hankiss Elemér - Makkai László - Anglia ​az újkor küszöbén
Angol ​reneszánsz és polgári forradalom

Makkai László - Magyar-román ​közös múlt
A ​négy évtizeddel ezelőtt megjelent könyv második, változatlan kiadásának sajnálatos, de égető időszerűsége az, hogy mindmáig nem nyert megnyugtató megoldást a benne felvetett probléma: hogyan élhet egymást kölcsönösen építő együttesben két különböző nyelvcsaládhoz és kultúrkörhöz tartozó, de egymásba ékelődve települt két nép, a magyar és a román. A szerző feltárja a két nép sajátos fejlődéséből fakadó különbségeket, de azt is megállapítja, hogy e különbségeknek nem kellett volna és kellene ellentétekhez vezetnie, ha mindkét oldalról felismernék és elismernék, hogy Európának ebben a régiójában nem politikai nemzetek, hanem nyelvi nemzetek keletkeztek, s a nyelv által hordozott nemzeti kultúrához való tartozás mindenkinek elidegeníthetetlen joga, határokon belül és kívül.

Barta Gábor - Bóna István - Makkai László - Köpeczi Béla - Erdély ​rövid története
Erdély ​története három nép története - három népé, amelyek hosszú évszázadokon át éltek egymás mellett. A három nép mindegyike számára fontos e terület múltja. Volt idő, mikor a magyar állami élet és a magyar kultúra utolsó mentsvára volt a hajdani országrészből lett fejedelemség. A románok itt keresik népük bölcsőjét, itt nyomtatták az első román nyelvű könyvet, itt született a mai román nemzettudat. Az erdélyi németek saját népük legkeletibb előőrseként éltek egy tőlük merőben különböző világban, amelynek nagyon sokat átadtak a nyugati életmód eredményeiből, s amelytől maguk is sokat tanultak, kialakítva egyéni kultúrájukat. Az évszázados együttélés a megértés mellett ellentéteket is szült, ellentéteket, melyek egy részét már feloldotta az idő, más részük viszont fölerősödött, olykor egyenesen a gyűlöletig. A nemzettudatok egyik legfontosabb építőköve a történelem: ezen ellentétek legtöbbjének van - valódi vagy csak elképzelt - történeti magva. Napjainkban, mikor az egyes ember és a közösségek jogai, jövőjük biztosítása a civilizált világ számára lassan kulcskérdéssé válik, egy ilyen sok évszázados együttélés s az azzal járó feszültségek története, a történelem mindenkor tanulságain túl különös érdeklődésre tarthat számot. Ezért vállalta az Akadémiai Kiadó az 1986 óta három kiadásban is megjelent Erdély története három kötetben rövidebb változatának közreadását, abban a reményben, hogy indulatoktól mentes mondanivalója így még szélesebb olvasóközönséghez is eljut.

Makkai László - Angliai ​Erzsébet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai László - Mezey László - Árpád-kori ​és Anjou-kori levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai László - Erdély ​története
Erdély ​külön történetének utolsó hosszabb lélekzetü feldolgozása, Szilágyi Sándor műve (Erdélyország története tekintettel mivelődésére), közel nyolcvan esztendeje jelent meg. Azóta csak rövidebb összefoglalások láttak napvilágot, melyek már korlátozott terjedelmüknél fogva sem ölelhették fel mind az Erdélyre vonatkozó újabb kutatások eredményeit. Ez a körülmény indított arra, hogy eleget tegyek kiadóim felkérésének s egy új erdélyi történelem megírásának kockázatos feladatát elvállaljam. Kockázatos e.z a feladat azért, mert a tárgy olyan nagy, hogy egyetlen ember elmélyedési képességeit meghaladja, de azért is, mert a Szilágyi könyvének megjelenése óta folyt kutatások, ha mennyiségileg és minőségileg igen nagy jelentőségűek is, korántsem tisztáztak minden részletkérdést, különösen ami Erdély belső történetét, társadalmi és gazdasági viszonyait illeti. E sorok írója sem vállalhatta, hogy egymaga minden hézagot kitöltsön, erre csak egy egész tudósnemzedék tervszerű munkássága volna képes. Ennek ellenére sem lesz talán haszontalan ez a könyv, részben, mert összefoglalja s az erdélyi történelem folyamatába beleállítja a legutóbbi évek részletkutatásait, részben pedig, mert éppen hiányosságaival remélhetőleg újabb kutatásokra fog ösztönzést adni.

Makkai László - Erdélyi ​városok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók