Ajax-loader

Nagy Sándor könyvei a rukkolán


Nagy Sándor - A ​didaktika alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Tanulj ​te is úszni!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Perjés László - A ​számítógépes grafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Az ​oktatáselmélet alapkérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Az ​oktatás folyamata és módszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Kerékpárosok ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Tamás - Nagy Sándor - Ismerkedj ​a hóval, tanulj síelni!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Édesanyánk ​a kollégium
Iskolát ​édesanyának csak az nevezhetett el legelőször, aki valamiképpen nagyon mélyen átérezte, hogy az az iskola az Anyaszentegyházhoz tartozik, és mindenestől fogva annak életdarabja. Nem egyházi, nem keresztyéni iskolát "Alma Mater"-nek, azaz kegyes, tápláló Anyának nevezni éppen olyan jogosulatlan, mint mikor annakidején a színházat nevezték el a hazafiság "templomának", vagy híres költők, politikusok műveiről mondogatták azt, hogy azok a magyar érzésnek és gondolkozásnak valóságos "bibliái". Az "édesanya" nevet csak az az iskola érdemli meg, amelyik a rábízott kicsiny és nagy növendékekkel meg tudja éreztetni és mindennapi életükben meg tudja tapasztaltatni, hogy, a Kálvin nagy bibiliás tanítása szerint, "az Egyház a hívők anyja". Egy valódi Alma Maternek Krisztusért kell szeretnie a maga gyermekeit: testük és lelkük gondját önfeláldozóan, kereszthordozással is, mint tövisek közé helyheztetettt liliomnak (Énekek Éneke 2:2), viselnie kell, és mindennap számadásra kell értük mennie az élő Isten színe elé. A debreceni Kollégium ilyen kegyes és tápláló Anya volt négyszáz esztendőn át, ilyen igyekszik lenni ma is, és ilyenné szeretne válni - még inkább, mint négyszázados története folyamán eddig bármikor - a jövőben. Szükség csak akkor van a debreceni Kollégiumra, ha állandóan ezt a célt látja maga előtt teljes világossággal, és követi a legnagyobb nehézségek közt is teljes öntudatossággal. De akkor viszont kimondhatatlanul nagy szükség van rá és lesz rá, mert a magyar jövő nemcsak azon fordul meg, hogy legyenek minél nagyobb számmal kiművelt magyar emberfők, még csak nem is azon, hogy legyen minél több olyan magyar ember, aki megfelelő rugalmassággal tud alkalmazkodni a mindenkori koráramlatokhoz - a magyar jövő alapjában véve mégiscsak azon fordul meg és fog megfordulni, vannak-e és lesznek-e elegendő számban olyan magyarok, akik az Egyház és az iskola édesanyai szeretetéből az Úr Isten édesatyai szeretetét tanulják megismerni, s ez a teremtő, megváltó és megszentelő Szeretet erőt ad nekik arra, hogy a magyar földön Isten akarata szerint szilárdul megálljanak s magyar lelküket és öntudatukat az Örökkévalóság kőszirtjére horgonyozzák

Nagy Sándor - Az ​élet művészetéről
1911-ben ​jelent meg Az élet művészetéről című könyv, mely azzal az axiómával indul, hogy „A művészet (...) gyönyörű kitevője az életnek, de az élet művészete, az maga az élet.” Az első világháború után nehéz volt feldolgozni Körösfői halálát, a művésztelep szétesését.

Nagy Sándor - A ​magyar nép kialakulásának története
A ​SZERZŐ ELŐSZAVA Újat mondok,de nem új, hanem nagyon régi igazságot, amelyik azonban mindezídeig rejtve volt a magyar nép elől. Ennek főoka elsősorban az, hogy sem tőrténetíróink, sem nyelvészeink nem tanulmányozták át az árpádkori kódexanyagunkat, vagyís a nyomtatásban is megjelent történeti és jogi okleveléinket, Egyetlen történetírónk sem hivatkozik ezekre, hanem a már mások által megírt, kész könyvekre. Igy a régi tévedések tovább élnek. Pedig az árpádkori kódexanyagunk 63 vaskos, darabonként átlag 800\ oldalas kötetet tesz ki, amelyekből a kutató történetíró pontosan meg tudja állapítani az árpádkori magyar nép társadalmi, gazdasági. és jogi berendezkedését és ezek fejlettségét. Ennek az elhanyagolása miatt tévedtek el valaménynyien a vogulszármazás útvesztőjében és nemcsak elhitték, hanem fölényesen hirdették is a magyar népnek az oláh cigányok életszínvonalán élő és a legnyomorúságosabb életviszonyok között tengődő voguloktól való származását. Kitalálták azt is, hogy ezt a népet őserdei nyomortanyáin Kr. e. az V. században meghódította egy magára sokat adó törökfajú lovasnép. És az velük össze is házasodott. Ennek a násznak a szülőtteíből alakult volna ki azután a magyar nép. Tudják, hogy mekkora csoda ez, kedves Olvasóim? Ekkora még a világon sem történt, mert azok a török daliák, akik a vogul nőkkel ott az őserdőben összeházasodtak volna, akkor még meg sem születtek! Már pedig egy meg; nem született legény nem tarthat lakodalmat, még a vogul mesében sem. Majd alább bizonyítani fogom, hogy a török nép Kr. u. a VI. század közepén született meg, a vogulok pedig Kr. u. a XII. században kezdtek szórványosan felszállingózni a mai hideg hazájukba. Majd alább azt is megírom, hogy miért kellett ezt a magyar népet lealacsonyító vogul mesét kitalálni és az egész világ elé kitálalni, E mű megírásának ösztönző ereje sokat szenvedett és saját íróitól is leócsárolt, de balsorsában is nagyszerű fajtánk szeretete és nagyrabecsülése. Tudom, hogy milyen nehéz egy megrögzött szokást elhagyni. Még nehezebb egy szenvedélyről lemondani. De legnehezebb egy téves felfogást, egy helytelen tudományos meggyőződést az emberek széles rétegében, de különős en a szakemberek tudatában megváltoztatni. És e könyv szerény írója e nagy és nehéz feladatra vállalkozott, még pedig a siker reményében, mert olyan ősi, perdöntő bizonyítékokat tár a nagy nyilvánosság elé, amelynek létét és döntő erejét letagadni nem lehet!

Hegedűs Sándorné - Nagy Sándor - Ne ​felejtsek!
Ez ​az emlékeztető kisenciklopédia és példatár olyan matematikai segédletként készült, amelyet jól hasznosítottak a matematika tanulása során. Nem kötődik kizárólagosan egyetlen tanítási programhoz, tankönyvcsaládhoz sem, csupán egy dologhoz: a matematikához. Az egyes évfolyamokon megismert matematikai fogalmakat, ismeretanyagot most együtt, egy helyen találjátok meg. A kötet címe - egyben egy sorozat címe is - Ne felejtsek! azt sugallja, hogy minden, amit már egyszer megtanultunk, sajnos felejthető, de ugyanakkor fel is idézhető. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani nektek.

Nagy Sándor - Dr. Neuhauser Krisztina - A ​siker titka
Ez ​a könyv a tehetség menedzseléséről szól három igaz történet bemutatásával. Mivel a siker útja egyéni, recept helyett segítséget és javaslatokat adunk azoknak, akik erőt éreznek magukban a változásra. Olyan kérdéseket vetünk fel, mint "Hogyan bánjunk a tehetséggel". Rávilágítunk arra, hogy a tehetség felismerése és támogatása csak akkor éri el a célját, ha az adott személy készen áll és nyitott arra, hogy megismerje önmagát,. továbbá, ha feltárjuk előtte a személyiségfejlődés lehetséges útjait. Így került be az ősi kínai asztrológia is a tehetségmenedzselés eszköztárába és a könyv ötödik részébe. Miért kezdődött a Pekingi Olimpia 2008. 08.20'08"-kor? Hogyan jutott ismét vissza Varga Tamás a vízilabda válogatottba és lett aranyérmes Pekingben? Vajda Attila világhírneve és olimpiai aranyérme milyen különleges támogató munka eredménye? Közös munkánk izgalmas történetei e kérdésre adnak választ

Nagy Sándor - Versenybringa ​és társai
"Mi ​köze a seprűnek a kerékpárhoz?" - kérdezi a nyolcéves Ági, aki apukájával folytat érdekes beszélgetéseket a bicikliről. Mind a ketten szenvedélyes biciklisták, és miközben túráznak. Ági mindent szeretne tudni a bicikli történetéről, a sokféle biciklinek nevezett két- és több- (vagy kevesebb) kerekű járműről, a velocipédtől a harmincöt személyes tandemig. BMX banditák - ki ne ismerné a filmről ezeket a kedves, elszánt fickókat -, róluk is szól egy fejezet, de a biciklizés technikájáról is megtudhat az olvasó sokfélét az egyensúlyozás művészetétől a légellenállásig. És hozzá a pompás rajzok! Híres régi metszetek, Molnár István tréfás, komoly rajzai, tudományos ábrái teszik még elevenebbé az érdekes tudnivalókat. A könyv végén két meglepetés is vár az olvasóra: BMX-sorsolás, melyet a Csepel Művek hirdetett meg, és egy társasjáték: a hátsó előzéklapon egy biciklitúra kalandjait küzdhetik végig a könyv olvasói, mert a résztvevőket izgalmas, sikeres helyzetek és óriási kudarcok is érhetik.

Bardócz Orsolya - Nagy Sándor - Benedek ​Elek emlékalbum
Hiánypótló ​könyvet tart kezében az olvasó. Jó pár évtized után itthon Bardócz Orsolya, Elek apó egyik kései leszármaztottja tollából jelenik meg sorban a negyedik kötet, a Benedek Elek Emlékalbum második, bővített kiadása a nagy előd emlékének tiszteletére. Sajnos a mai középiskolás tanuló vajmi keveset hall Benedek Elekről, a harcos publicistáról, a regényíróról, a népnevelőről, a Trianon utáni erdélyi irodalom bölcsőringatójáról, a hazatérő, a szembejövő ember mindmáig ható szülőföld-hűségéről, erkölcsi tartásáról, akinek evangéliuma a meleg szív és kemény gerinc. Ebben a bővített albumban benne van minden, amit illik tudnia Benedek Elekről egy magyar fiatalnak. A szerzők végigjárják az életét, minden fontos állomását, és mesélnek a legapróbb részletekről, a hétköznapok történéseiről, amit a családi legendárium őrzött meg: a Nagybaconból, a hegyen át a kosarában cipelt postáról, amit kétnaponként hoztak át az unokák, mi volt Benedek Elek kedvenc nótája, szerette-e vagy nem a csirkecombot, vagy ahogyan Nagyapó a kisbaconi iskolások segítségével megmentette szeretett gyümölcsfáit a cserebogár-inváziótól.

Nagy Sándor - Ne ​felejtsek!
Ez ​az emlékeztető kisenciklopédia fizikai segédletnek készült az általános iskola felső tagozatos tanulói számára. Nem kötődik kizárólagosan egyetlen tanítási programhoz, tankönyvcsaládhoz sem, csupán a fizikához. Az egyes évfolyamokon megismert fizikai fogalmak, ismeretanyag most együtt, egy helyen találhatók témakörök szerint csoportosítva. A kisenciklopédia számos mintafeladatot tartalmaz megoldási útmutatással együtt. A könyv nagyon jó szolgálatot tesz órára, felmérésekre, középiskolai felvételire való készüléskor, sőt haszonnal forgatható a középiskolás évek alatt is. A kiadványban való tájékozódást tartalomjegyzék és tárgymutató segíti.

Nagy Sándor - Bicajos ​könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Pisztrai László - Tóth József - Zimonyi István - A ​magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedűs Sándorné - Nagy Sándor - Ne ​felejtsek!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Gárdonyi ​közelében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Új ​bicajoskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Életünk ​Körösfői-Kriesch Aladárral
Nagy ​Sándor festőművésznek, a gödöllői művésztelep egyik alapító tagjának hagyatékában fennmaradt egy kézirat, ami alapvetően Körösfői-Kreisch Aladárról szól. Ezt a kéziratot Dénes Jenő említi először az 1939-ben kiadott Körösfői-Kreisch Aladárról írott monográfiájában. Dénes Emlékezéseim Körösfői-Kreisch Aladárról címen hivatkozik Nagy Sándor kéziratára, és 1935-ben datálja azt. A teljes Nagy Sándor-kézirat ismeretében ma már elmondhatjuk, hogy Dénes Jenő Nagy Sándor munkájára alapozta a maga monográfiáját, ugyanaz a szerkezet, ugyanazok a főbb csomópontok, több helyen szó szerint is idéz a kéziratból, de ahol csak összefoglalást ad, ott is Nagy Sándor véleményét közvetíti. Dénes monográfiájának létrejöttét nagyon megkönnyítette Nagy Sándor kézirata. A kéziratból kétszer közölt részletet maga Nagy Sándor: A Mintarajziskoláról szóló részt a Céhbeliek katalógusa 1934 júniusi számában Részlet Körösfői-Kreisch Aladár életrajzából címmel, az Olaszországban együtt töltött tanulóévekről szóló részt pedig Lyka Károly 75. születésnapjára kiadott Emlékkönyvben 1944-ben Kreisch Aladárral Itáliában címmel.

Nagy Sándor - Varga Gyula - A ​doppingmentes testépítés
Ez ​a páratlan könyv azoknak szól, akik szép, arányos testalkatot szeretnének kifejleszteni, drogmentesen. Azoknak szól, akik munkájuk mellett több-kevesebb rendszerességgel nem csak karban akarják tartani magukat, de fejlődni is szeretnének. Azoknak, akik egészségesek akarnak maradni. És azt szeretnék, hogy egészségüket külsejük is tükrözze. És szól ez a könyv a drogmentes, profi testépítőknek is. A könyv szerzői a természetes testformálás szakemberei. Nagy Sándor, a győri Dávid Testformáló Stúdió tulajdonosa, a győri ETO FC Kft. erőnléti és rehabilitációs edzője, aki a drogmentes testépítésben több évtizedes tapasztalatot tudhat maga mögött és Dr. Varga Gyula, igazságügyi orvosszakértő és sebész. Ritka párosítás. Ritka könyv. Aki követi Nagy Sándor és Dr. Varga Gyula útmutatását, ráncfelvarrás nélkül marad fiatal, és irigykedve csodálják a strandon. Húsz vagy hatvan évesen. Mint ahogyan szellemi teljesítménye is megnő.

Nagy Sándor - Horváth Lajos - Neveléselmélet
Tankönyvi ​száma: 52383/1

Szilágyi N. Erzsébet - Nagy Sándor - Poldi, ​a hód
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - A ​szabadulás napja
Nagy ​Sándor novelláskötetével zárul a Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár 19602. évi sorozata. Az ismert író legjobb elbeszéléseit válogatta össze e kötet számára. Olvasóinkat bizonyára meghatja a Bocsáss meg, mamka derűsen szomorkás, a felszabadító Szovjet Hadsereg harcainak eseményeiből kiemelt, jól megformált története. Sokáig feledhetetlen lesz Az ellenálló gróf-ban megjelenő paraszti hősök markáns, sokszínű alakja, s a kötet egyéb írásainak szereplői. Nagy Sándor sok kérdésre érzékenyen, jó atmoszférateremtő erővel, nagy jellemzési készséggel reagál. A paraszti világ, annak változásai, az új rendet kereső, új keretekbe helyezkedő, a kulturálatlanság, a magárahagyatottság világából az emberien berendezkedő világ felé tart paraszti élet kérdései nyernek művészi ábrázolást a tehetséges író új kötetében, mely után az olvasó fokozott érdeklődéssel várhatja Nagy Sándor újabb műveit.

Nagy Sándor - Hock Béla - A ​logarléc
E ​munka a logaritmikus számolóléc használatára kívánja az olvasót megtanítani. Előismeretet alig tételez fel. Egyaránt tekintettel akar lenni a kezdő műegyetemi hallgatóra és technikusra, akit még a legegyszerűbb műveletek elvégzésével is meg kell ismertetni, valamint a műszaki gyakorlat emberére, aki a logaritmusléccel való számolásnak minél több lehetőségét ki akarja használni. A könyv megértését jó szemléltetéssel is biztosítani kívántuk. E törekvésünkben nagy segítséget nyújtott Gyurcsy Endre kartárs; ugyancsak ő volt szíves magára vállalni a 7. § összeállítását. E mű megírásánál az idevágó és számunkra hozzáférhető külföldi szakirodalom mellett a saját oktatási és praxisbeli tapasztalatainkat is értékesíteni kívántuk.

Nagy Sándor - Főszerepben ​Tahi Tóth László
Tahi ​Tóth László. A név, mely egyaránt ismerős a magyar filmek rajongói, a dráma és a vígjáték műfaját kedvelő, színházba járó közönség, valamint a maguknak célként a könnyedebb, felhőtlen szórakoztatást kitűző televíziós műsorok rajongói előtt, s mindezeken túl számos szinkronszerep kapcsán is. E kötet segítségével közelebb kerülhetünk a népszerű színművészhez, hiszen visszaemlékezése épp olyan lett, mint pályája: rendkívül sokszínű. Olvashatunk a kezdetekről, megismerhetjük soktagú családját, és természetesen a humoros színházi anekdoták mellett komoly gondolatok is helyet kapnak a könyvben. "Az ember azért megy színésznek, mert mesélni akar. Úton-útfélen, társaságban, színpadon, van olyan, aki még könyvben is. Diktafonra vettél, én dünnyögtem neked órákig az alkonyuló lakásban, remélve, hogy ez hozzásegít az őszinteséghez. Mikor elolvastam, nem ismertem magamra. Az élőbeszéd leírva más lesz. Meglepett. De hát ezt is akartam..." (Tahi Tóth László)

Nagy Sándor - Régi ​magyar kalendáriumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Sándor - Bencédy József - Kiss Árpád - Ágoston György - Pedagógiai ​lexikon I-IV.
Századunk ​rohamos fejlődése, változása a nevelés terén is érezteti hatását, új igényeket támaszt. A megváltozott szemlélet és társadalmi viszonyok keresik a nevelés új útjait mind a családban, mind az iskolában, Ma már nem elég a hagyományos, ösztönös nevelés, hiszen a megoldásra váró nevelési feladatok olyan speciálisak, olyan sokrétűek. De hol van az az irányjelző útmutató, amit csak elővesz a szakember pedagógus vagy a pedagógiát sohasem tanult szülő? A segítség kéznél van a Pedagógiai Lexikon formájában. A négy, egyenként kb. 600 oldalas kötet hozzávetőleg 8000 címszava választ ad minden neveléselméleti, pedagógiai pszichológiai, didaktikai, metodikai, neveléstörténeti, oktatásszervezeti, gyógypedagógiai, összehasonlító pedagógiai vagy személyekre vonatkozó kérdésre.

Nagy Sándor - Talpon ​a viharban is
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók