Ajax-loader

Kampis Antal könyvei a rukkolán


Kampis Antal - A ​magyar művészet a XIX. és a XX. században
Építészet, ​szobrászat, festészet színes, érdekfeszítő kavargása jellemző Kampis Antal könyvére. Egyben hitelesen állítja elénk a kort is, amelyből kitermelődtek a különböző művészetek sokarcú megnyilvánulásai. Munkácsy, Szinyei Merse, a Ferenczyk, Egry József, Szőnyi István, Medgyessy, Dési-Huber, Derkovits nevei jelzik, hogy ez a két évszázad igen gazdag nagy tehetségekben és tartalmas életművekben. Építészeink is méltán jutottak az európai ranglista élére, elegendő, ha Ybl vagy Lajta Béla nevét említjük.

Kampis Antal - Grünewald
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Magyar ​faszobrok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Tihany ​műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Braque
Georges ​Braque volt az első művész, akinek műveiből a Louvre-ban még életében kiállítást rendeztek. Ez a páratlan megtiszteltetés annak a festőnek szólt, aki - Picassóval együtt - a kubizmus nagy hatású mozgalmának elindítója volt. A húszas években alakult ki művészetének sajátos formanyelve, amelynek határozott intellektuális volta, rendkívüli csiszoltsága most már mindvégig jellemző vonása maradt. Művészete egyszerre modern és klasszikus. Braque a modern művészet egyik legnagyobb hatású újítója volt, Nemcsak festészetével hatott döntően a XX. század kultúrájára, hanem grafikáival, szobraival, iparművészeti alkotásaival is. Kampis Antal tanulmánya találóan rajzolja meg Braque művészi és emberi arcképét, és egyúttal egy jellegzetes művészi magatartás körvonalait is megmutatja. A kötet 52 fekete és 6 színes reprodukciója szemléletes áttekintést nyújt Braque művészi fejlődésének állomásairól és java alkotásairól.

Kampis Antal - Feldebrő
Feldebrő ​temploma középkori művészetük egyik legfontosabb és legértékesebb emlékének számít. Közel egy évszázada fedezték fel és tették hozzáférhetővé a művészettörténeti vizsgálódás számára. Felfedezése után alig múlt el olyan évtized, melyben egyik, vagy másik kutató ne fordította volna figyelmét a templom vonzó és izgató kérdéseire. Az emlék meg is érdemelte a ráfordított buzgalmat, mert időről-időre, meglepőbbnél-meglepőbb részletei tárultak fel mind a föld alól, mind a föld felett, s az új és újabb részletekből leszűrhető ismeretek és tanulságok, pergőképszerű változatossággal láttak napvilágot az irodalomban. Fontosságát több tényező határozza meg. Elsősorban keletkezésének ideje, mely ezt a templomot hazánk egyik legkorábbi műemlékévé avatja: méretei, melyek e korai időpontban, szokatlanul nagyméretű vállalkozásról tesznek tanúságot, végül a maradványok sokrétű volta, mely nemcsak az építészet, a díszítő kőfaragás és a falfestészet műfajkülönbségeit tartalmazza, hanem bonyolult halmozottságában, az időrendi különbségeknek is valóságos példatára.

Kampis Antal - Ilosvai ​Varga István
A ​Szentendrén élő Ilosvai Varga István festőművésznek, a Magyar Népköztársaság kiváló művészének munkássága szorosan kapcsolódik a helybeli festészet azon ágához, amely a nagybányai iskola hagyományainak szellemében a természet látványából merített élményeket formálja át lírai színkölteményekké. Életútja Kunhegyesről indult el, tanulóéveiben főként Rippl-Rónai József hatott rá, majd Párizsban képezte magát tovább. Önálló stílusát a harmincas években alakította ki, és azóta egyre érő, finomodó és egyszerűsödő alkotásaival rendszeres részvevője művészeti életünknek. Kampis Antal szövegét a művész 56 festményének és 7 rajzának reprodukciója illusztrálja.

Kampis Antal - Greco
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Matisse
Henri ​Matisse, a közelmúltban elhunyt festőművész, Picasso mellett a XX. század francia festészetének úttörő mestere. Kampis Antal tanulmány a művész alkotói problémáinak mélyreható elemzésével biztos támpontot ad az olvasó számára Matisse képeinek - egyúttal korunk hasonló törekvéseinek - megértéséhez. A szöveget a hatalmas életműből gondosan összeválogatott képanyag - között 4 színes tábla - illusztrálja.

Kampis Antal - Németh Lajos - Képek ​és nézők
Nem ​ismerhettük hallatlan fejét, melyben szeme almái értek. Ám a csonka test mégis izzik, mint a lámpa, melybe mintegy visszacsavarva ég nézése...

Kampis Antal - A ​magyar művészet a XIX. századig
Kampis ​Antal neve jól ismert a képzőművészetek iránt érdeklődő olvasók előtt. Munkája végigvezet a magyar építészet, festészet, szobrászat és iparművészet főbb állomásain, bemutatja a kiemelkedő eredményeket. A könyv mégsem egyszerű regisztrálás, mert a szerző érdekfeszítő módon ágyazza bele a művészeti irányok és az egyes művészek fejlődésének történetét a korabeli társadalom tudományos igényű rajzába. Öröm a Kiadónak, hogy ilyen gondos összefoglalóval ismertetheti meg a nagyközönséget, ezúttal népszerű és könnyen kezelhető formában.

Kampis Antal - Középkori ​faszobrászat Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Az ​impresszionizmus
Az ​impresszionizmus már születése pillanatában magában hordta a formalizmus pusztító veszélyét. Hogy ez mennyire így van, mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 1874-i zászlóbontó kiállításukon velük együtt állított ki az a művész, aki egy évtized múlva az impresszionizmus elvének legnagyobb ellenfelévé, megdöntőjévé, a rendezett képtérnek, az önálló és állandó formának, az indulat és értelem egyensúlyával válogatott színnek pedig bajnokává vált: Cézanne.

Kampis Antal - Van ​Eyck
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Szinyei ​Merse Pál
Szinyei ​Merse Pál több vonatkozásban is klasszikus alakja a magyar művészettörténetnek. A Majális, a Lilaruhás nő múlt századi festészetünk fő művei. E népszerű képeket esztétikai értékeik mellett még különösen érdekessé teszi a tény, hogy bár festőjük soha nem járt Franciaországban, az impresszionistákkal egyidejűleg és csaknem azonos eredménnyel ostromolta és hódította meg a festészet új területét. Szinyei Merse Pált ugyanakkor a magyar művészsors klasszikus példájaként is szokták emlegetni, mint olyan művészt, akit kortársai nem értettek meg, teljes visszavonulásra kárhoztattak, és igazi elismerése tulajdonképpen csak akkor következett be, amikor a festészet fejlődése már régen túlhaladta egykor forradalmi felfedezéseit. Kampis Antal a művek és a tények objektív tanulságára támaszkodva igyekszik szertefoszlatni a Szinyeit körülvevő csaknem évszázados legendákat és eredeti színességükben és elevenségükben bemutatni az alkotásokat és az alkotót. A kötet 62 illusztrációja a jól ismert csúcsteljesítmények mellett számos kevésbé ismert művet is bemutat, és így összefüggéseiben láttatja az egész életművet.

Kollekciók