Ajax-loader

Katsányi Sándor könyvei a rukkolán


Katsányi Sándor - Könyves-Tóth Lilla - Fölfedezem ​a könyvtárat
Van-e ​élet a Marson? - ebből a kérdésből indul ki a könyv írója. A szerző úgy vezeti be az olvasóját a könyvtár szakszerű használatába, hogy a fenti izgalmas kérdésre keresi a választ. Számtalan könyvet kell kézbe vennünk és tanulmányoznunk ahhoz, hogy segítségükkel önállóan tudjunk tájékozódni a tudományok eredményeit feldolgozó irodalom rengetegében. Tudnunk kell, hogy milyen könyvekre, milyen kiadványokra van ehhez szükségünk. Hol juthatunk hozzájuk? Hogyan találjuk meg őket? Milyen segítséget adnak ehhez a bibliográfiák, katalógusok, kézikönyvek? A Tankönyvkiadó kiadványa-miközben választ ad ezekre a kérdésekre -e egyben az önálló ismeretszerzés technikáját is bemutatja. A könyvet feladatgyűjtemény, kislexikon, tárgymutató teszi könnyen kezelhetővé, Kaján Tibor illusztrációi pedig szórakoztatóvá. A szakirodalom kutatásnak, majd feldolgozásának lépésről-lépésre történő bemutatása hozzásegíti az olvasót az önálló tájékozódáshoz.

Harmath István - Katsányi Sándor - Veszprém ​megye irodalmi hagyományai
Kézikönyvünk ​összeállításával gyakorlati célt kívántunk szolgálni: segíteni azoknak, akik Veszprém megyében az irodalmi hagyományok ápolásán fáradoznak, tanároknak, nevelőknek, könyvtárosoknak, népművelőknek. Ez a szándék határozta meg az anyag kiválasztását és elrendezését. Szöveggyűjteményünkben nem reprezentatív tájantológiát kívántunk adni, hanem az irodalmi élet időrendben közölt dokumentumaival bemutatni Veszprém megye irodalmi életének folytonosságát a másolóbarátoktól napjainkig. Ugyanakkor nehezen hozzáférhető dokumentumok közreadásával meg akartuk könnyíteni az irodalom tanítóinak s a hagyományok ápolóinak munkáját.

Katsányi Sándor - Könyves - Tóth Lilla - Könyves-Tóth Lilla - Információ, ​könyv, könyvtár 1-2.
Mindkét ​kötet ötvözi a hagyományos és modern ismeretterjesztő technikákat. Az elméleti részt gyakorlati tájékozódást segítő feladatok mélyítik el, amelyek hagyományos és modern szak- és szépirodalmat mozgatnak meg.

Katsányi Sándor - Információ, ​dokumentum, könyvtár
Ami ​az egyes dokumentumtípusok könyvtári jelenlétét illeti: lehetséges, hogy a hagyományos dokumentumok, mindenekelőtt a könyvek könyvtári szerepe idővel csökkenni fog (egyelőre azonban a világon évről-évre több könyv jelenik meg), s helyettük a digitális információhordozók szerepe fog növekedni. Az emberiség kultúrtörténete során – mint láttuk – nem ez az első forradalmi változás az információközvetítő eszközök körében, s azt is láttuk, hogy egyetlen új dokumentumtípus sem számolta fel teljesen az előzőket. Feltételezhetjük tehát, hogy a képernyőn olvasható információk mellett a ma élő többi dokumentumtípus is jelen lesz a jövő könyvtárában, csak szerényebb arányban. Ugyancsak változás várható a könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz való hozzájutás módjában is. A könyvek és folyóiratok szövegéhez ma még elsősorban a kölcsönzés és az olvasótermi helyben olvasás útján jut hozzá a használó (bár a fénymásolás is rohamosan terjed). A jövőben egyre nagyobb szerepet kap a digitalizált szövegekhez a hálózaton keresztül történő hozzájutás, a hagyományos dokumentum igénybevétele nélkül. Összegezve: a jövő könyvtárában a hagyományosok mellett egyre meghatározóbbá válnak az új információhordozók, másrészt a használó új lehetőségeket kap az információhoz, a szöveghez jutás módjában is. Mindez új eszközök megjelenését jelenti, de nem módosítja a könyvtárak alapfunkcióit. Ami a könyvtár gyűjtő és feltáró tevékenységét illeti: a kibontakozó információs társadalmat az információk és az azt hordozó dokumentumok minden korábbinál gyorsabban növő tömege jellemzi, ezért a korábbinál nagyobb igény lesz ezek összegyűjtésére, rendezésére, áttekinthetővé tételére is. Változatlanul szükség lesz tehát a különféle dokumentumok könyvtári számbavételére, leírására, s elhelyezésükre egy olyan rendszerben, mely a megtalálást, a visszakeresést lehetővé teszi. Tartalom: Bevezető Az információs társadalom és a könyvtár Az információ, hordozói, áramlásának élet jelenségei Információ és információhordozó A dokumentumok formai sokfélesége Az információáramlás élet jelenségei Az információk tartományai Információközvetítő intézmények A könyvtári üzem (A könyvtári munka fő területei) A gyűjtemény építése Az állomány feltárása Az olvasószolgálat A könyvtárak feladatmegosztása A könyvtárak típusai alapvető feladatuk alapján A területi ellátás és a központi szolgáltatások A megőrző feladatot vállaló könyvtárak A könyvtár mint a társadalmi kommunikáció aktív intézménye A könyvtár mint olvasóbarát intézmény A könyvtár felelőssége a gyerekekkel és fiatalokkal szemben A könyvtár és a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek A könyvtári funkciók változásai az idők során (Pillanatképek a könyvtárak magyarországi történetéből) A könyvtárak a keresztény kultúra átvételének korában A humanista kultúrát közvetítő könyvtár: a Bibliotheca Corviniana Mohács után – A magyar kultúra megőrzői: a kollégiumi könyvtárak A barokk kor könyvtárai A felvilágosodás kora: főúri könyvtárak a felvilágosodás szolgálatában A nemzet öntudatra ébredése és a nemzeti könyvtár „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll”: Könyvtáralapítás a magyar reformkorban A polgári társadalom igénye: a korszerű közművelődési könyvtár megteremtése A könyvtár perspektívája Az információhordozók változásának következményei A könyvtár gyűjtő és feltáró tevékenysége Segítségnyújtás az információhasználatban Irodalomjegyzék

Kollekciók