Ajax-loader

Csicsery-Rónay István könyvei a rukkolán


Csicsery-Rónay István - Nagy ​Ferenc
Ezek ​az írások a több mint ezeréves történelmünknek kb. 1938-tól 1956-ig tartó századát ölelik fel.Írójuk az események közeli tanúja, számos szereplő barátja vagy ismerőse volt. Tagja az ifjúsági mozgalomnak, mely később Teleki Pál nevét vette fel, sebesültje a doni csatának, illegális lapszerkesztője és fegyveres résztvevője az ellenállási mozgalomnak, az 1945-ös Független Kisgazdapárt Külügyi Osztályának vezetője, majd az ÁVO kín vallatottja és nagy összeesküvési per vádlottja és nagy összeesküvési per vádlottja, szabadulása után pedig az európai, majd amerikai emigráció nyitott szemű tagja. 1903. október 8-án született a XX. század egyik legjelentősebb magyar államférfija, Nagy Ferenc. A most kezdődő Nagy Ferenc emlékével van hivatva bevezetni ez a kötet. A háború utáni magyar demokrácia fellegvára legfőbb építőjének, 1946-1947 parasztminiszter elnökének írásaiból, beszédeiből és gondolataiból állítottuk elő ezt a kis könyvet. Kevéssé ismert, 1931-ben írt "5 millió magyar a Golgotán" c. művével kezdjük, mely méltó párja Illyés Gyula "Puszták népe" c. jajkiáltásának. Emberfeletti küzdelmébe a kommunisták és a szovjet befolyás ellen 1945 és 1947 között e kötetből éppúgy bepillantást nyerünk, mint a szovjet puccs utáni emigrációban folytatott világpolitikai jelentőségű működésébe. E kéthavonta megjelenő sorozatunk a magyar történelem kiemelkedő eseményeiről és sokszor mártírhalálukig hű magyarokról szól, akik néha megtudták fordítani a történelem kerekét is. A sorozat célja: eltüntetni a fehér foltokat közelmúltunk történelméből; az oly sok, e korra vonatkozó tévhitet eloszlatni; és sikereinket, hibáinkat tudatosítani közvéleményünkben.

Csicsery-Rónay István - Cserenyey Géza - Koncepciós ​per a Független Kisgazdapárt szétzúzására 1947
1945-ben ​a háború pusztította Európában egy új világrend volt kialakulóban, amelyben a győztes világhatalmak hazánk számára is függetlenséget és demokráciát ígértek. Népünk az őszi szabad választásokon hitet is tett a demokrácia mellett, s a nagyhatalmak még a békekötés előtt elismerték a magyar kormányt. Ennek koalíciós összetétele ellenére a többségi Független Kisgazdapárt és a Moszkva által támogatott Magyar Kommunista Párt között rövidesen élethalálharc indult meg. A tét a polgári demokrácia továbbfejlesztése volt, szemben a "népi demokráciának" álcázott, proletárdiktatúra felé tartó népfronttal. A küzdelem 1946 végére patthelyzetbe torkollott. A kommunisták attól féltek, hogy a küszöbönálló szovjet kivonulás után a polgári kormányfő, Nagy Ferenc marad az ország élén, és a parlamenti többséggel rendelkező Kisgazdapárt alkotmányos úton átveszi a teljes hatalmat. Hogy ezt megakadályozzák, Rákosiék egy koncepciós pert folytattak le, amelynek célpontja a Kisgazdapárt volt. Ez a nemzetközi bonyodalmakat is kiváltó "köztársaság-ellenes összeesküvés" (amelyet Rákosiék "magyar közösségi összeesküvésnek" kereszteltek át) vádjára épített műper ezzel a kötettel tárul először igazán hiteles formában, és eddig még meg nem jelent dokumentumokkal is alátámasztva a nyilvánosság elé. Szerzői, Csicsery-Rónay István és Cserenyey Géza a kor avatott tanúi. Mindketten Nagy Ferenc bizalmas munkatársai voltak. Előbbi az akkor Független Kisgazdapárt Külügyi Osztályának vezetője, utóbbi Nagy Ferenc európai megbízottja az emigrációban.

Csicsery-Rónay István - Ők ​mertek magyarok lenni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csicsery-Rónay István - Első ​életem
Lassan ​ismertem fel, hogy mások számára is lehet haszna életem tanulságainak. Mivel ez az élet felöleli az egész múlt századot (ha azt az első világháborútól kezdve számoljuk), és annak átélőjeként szinte minden jelentős magyar történelmi eseményben, kevés kivétellel azok kellős közepén, jelen voltam, hideg történelmi elemzések helyett egy mozgalmas életút bemutatása révén taníthatom társadalmunkat, főleg fiatalságunkat a történelmi valóságra. Ez az élet azonban túlságosan zsúfolt ahhoz, hogy egyetlen kötetben mutassam be. Forrongó ifjúság, küzdelem egy anakronisztikus rendszer megváltoztatása érdekében, külföldi tanulmányutak, részvétel a voronyezsi apokalipszisben, ellenállási mozgalom a náci megszállók ellen, Budapest ostroma, a politikai újjászületés, nagyszerű eredmények és érzékeny vereségek, a letartóztatás, Andrássy út 60., börtönélet, majd menekülés Nyugatra, emigrációs politikai és kulturális élet, utazások négy világrészen, végül hazatérés a felszabadult országba, ahol végre annak megvalósítását is el lehetett kezdeni, amit az 1947-es szovjet puccs tört derékba - mindez nem férhet bele egy kötetbe. Visszaemlékezéseim első kötete ez, az Első életem. Olvasóimat két meghatározó élményemmel ismertetem meg, a magyar nép felszabadításának előkészítésében való részvétellel és a világháború hatalmas hullámai között egy magyar Noé bárkájában való történelmi utazással. Ez az "első élet" (mindennek ellenére) reményekben gazdag újrakezdés lehetőségével végződött, és megélője a "másodikba" - Adyval szólva - úgy lépett, hogy építésre, akárcsak küzdőtársainak, készen állt a köve.

Csicsery-Rónay István - A ​harmadik magyar történelmi emigráció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csicsery-Rónay István - Szombathelyi ​Ferenc
Kötetünkben ​Szombathelyi Ferenc - Washingtonban 1980-ban kiadott - visszaemlékezéseit közöljük, valamint az azóta felfedezett dokumentumokat e sorsfordító magyar történelmi szerepéről. Hágában a nemzetközi törvényszék ítélkezik Milosevics és a többi népirtó felett. Mi azonban arra lehetünk büszkék, hogy hasonló bűntetteseinket még a háború alatt magunk fogtuk perbe - bár azok a hadsereg tábornokai illetve tisztjei voltak - és ítéletük súlyos büntetés. Az 1942-es újvidéki tömeggyilkosokat Szombathelyi hűtlenségi perekre felállított bíróság ítélte el. ...

Csicsery-Rónay István - Otthon ​a világban
Az ​1927-ben született Csicsery-Rónay István író és politikus, diplomata és könyvkiadó, minden diktatúra ellenfele és üldözöttje, a náciellenes fegyveres ellenállás résztvevője, illegális dokumentumok terjesztője. A háború után kiemelkedő szerepet vállalt az új, demokratikus államrend megalapozásában, amiért jutalmul 1947-ben összeesküvés vádjával börtönbe csukták. Szabadulása után 1949-ben külföldre szökik, az amerikai emigrációt választja, ahol könyvtárosi foglalkozása mellett folyóirat-szerkesztőként, majd könyvkiadóként nemcsak a demokratikus emigráció fontos alakja, hanem kiadója, az Occidental Press hazacsempészett kiadványai révén az itthoni szellemi életre is nagy befolyást gyakorol. Eközben bejárja a világot. Maga írja: Jelen voltam az emberi történelem közel félszázada számos döntő folyamatának vagy eseményének a színhelyén. Több mint ötven országban járt, és személyesen ismerte a 20. század számos fontos alakját: politikusokat, írókat, költőket, zenészeket, vallási vezetőket. Ennek a sok-sok utazásnak az élményeit, benyomásait, az elmúlt korszak ezernyi ismert és kevéssé ismert alakjának portréját vetíti elénk ez a nehezen meghatározható műfajú, a memoár és az útirajzok elemeit egyesítő, szórakoztató és mindvégig lebilincselő könyv.

Csicsery-Rónay István - Saláta ​Kálmán dokumentumdráma
A ​könyv az 1945-47-es magyar demokrácia küzdelmeit és szovjet beavatkozással történt leverését mutatja be.

Csicsery-Rónay István - Magyarország ​a második világháborúban
Ezek ​az írások a több mint ezeréves történelmünknek kb. 1938-tót 1956-ig tartó szakaszát ölelik fel. Írójuk az események közeli tanúja, számos szereplő barátja vagy ismerőse volt. Tagja egy ifjúsági mozgalomnak, mely később Teleki Pál nevét vette fel, sebesültje a doni csatának, illegális lapszerkesztője és fegyveres résztvevője az ellenállási mozgalomnak, az 1945-ös Független Kisgazdapárt Külügyi Osztályának vezetője, majd az ÁVO kínvallatottja, és a nagy összeesküvési per vádlottja, szabadulása után pedig az európai, majd amerikai emigráció nyitott szemű tagja. Magyarország története a második világháború idején egy ötfelvonásos történelmi tragédia formájában is megírható. Az első felvonás Horthy és Teleki semlegességi politikájáról szól, ez a kormányzó 1938. augusztusi kieli fellépésétől Teleki megrendítő - és eredménnyel járó - áldozatáig tartott. A másodikat a Bárdossy által a jövendő három győztes nagyhatalomnak küldött hadüzenet, az újvidéki mészárlás és Voronyezs határozta meg. A harmadikra Kállay és Szombathelyi túlélési kísérlete nyomta rá a bélyegét. A negyedikben történt meg a német megszállás, zsidó honfitársaink deportálása, az ellenállási mozgalom és a kiugrási kísérlet. Végül az ötödik a nyilas rémuralom és az ország hadszíntérré válása. E kéthavonta megjelenő sorozatunk a magyar történelem kiemelkedő eseményeiről szól, és sokszor mártírhalálukig hű magyarokról, akik néha meg tudták fordítani a történelem kerekét is. A sorozat célja: eltüntetni a fehér foltokat közelmúltunk történelméből; eloszlatni az oly sok, e korra vonatkozó tévhitet; és tudatosítani sikereinket, hibáinkat közvéleményünkben.

Kollekciók